DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 74     <-- 74 -->        PDF

PRIRAST I PROIZVODNOST STABALA I SASTOJINA
RANOLISTAJUĆEG I KASNOLISTAJUĆEG HRASTA LUŽNJAKA


(Q. robur) u GOSPODARSKOJ JEDINICI »ROGOT«
Dr VOJISLAV STAMENKOVIĆ — Beograd
Dr VLADIMIR MIŠČEVIĆ — Beograd
Dipl. ing ZORAN SIMIĆ — Kraljevo


UVOD


Dosadašnja istraživanja prirasta i proizvodnosti stabala i sastojina šumskog
drveća, kako u našoj zemlji tako i u inozemstvu, dala su rezultate koji
čine dobru osnovu za ocjenu proizvodnosti pojedinih vrsta. Također, istraživanja
su pokazala i određene zavisnosti prirasta i proizvodnosti od nekih
stanišnih uvjeta. Međutim, pri svemu ovome nije se u dovoljnoj mjeri vodilo
računa i o tome da se unutar pojedinih vrsta postojeće niže taksonomske jedinice
ili varijeteti međusobno znatno razlikuju po mnogim obilježjima, a naročito
po prirastu i proizvodnosti drvne mase, kako po kvantitetu tako i po
kvalitetu iste. Takav je slučaj sa hrastom lužnjakom (Q. robur), gdje je izdvojeno
i opisano više nižih taksonomskih jedinica među kojima se ističu »hrast
zimnjak« ili kasni hrast (Q. robur var. tardiflora Čern) i »hrast ljetnjak« ili
rani hrast (Q. robur var. praecox Cern). Osnovna fenološka razlika između ove
dvije forme hrasta lužnjaka je u tome što »hrast ljetnjak« lista 3—5 nedjelja
ranije od »hrasta zimnjaka« pa se otuda isti najčešće nazivaju ranolistajući
i kasnolistajući hrast lužnjak. Pored ove razlike između navedene dvije forme
postoji i niz drugih razlika. Tako E r d e š i iznosi da u šumi jugozapadnog
Srijema kasnolistajuća forma ima brojnih prednosti u odnosu na ranolistajuću:
skromnija je u odnosu na zemljišne uvjete, brže raste, postiže veće
promjere i visine, punodrvnija je, tehnološka svojstva drveta su bolja, manje
strada od mraza itd.


Zadatak rada: U ovome radu obrađuje se pitanje prirasta, razvoja i proizvodnosti
stabala i sastojina navedene dvije forme hrasta lužnjaka i na bazi
egzaktnih pokazatelja povlači razlika između njih.


Metoda rada: Istraživanja su obavljena na tri ogledne površine od po
0,20 ha, od kojih je na jednoj ranolistajuća forma (površina I), a »na dvije kasnolistajuća
forma (površine II i III). Dvije površine kasnolistajućeg hrasta
uzete su zato što ima dijelova gdje su izvršene prorede 1969. godine (površina
II) i dijelova gdje su prorede izvršene početkom 1972. (površina III),


Primljeno 21. 6. 1975. godine
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 75     <-- 75 -->        PDF

kao i u ranolistajućem hrastu. Sve sastojine su krajem 1974. godine bile starosti
48 godina. Ogledne površine su postavljene početkom 1972. godine kada
je izvršena izmjera prsnih promjera, visina, horizontalne projekcije kruna
i analiza stabala. Krajem iste godine ponovno je izvršena izmjera promjera i
na bazi tih podataka je urađen diplomski rad sada dipl. ing. Zorana Sirnica.
Krajem 1974. godine izvršena je nova izmjera promjera i visina i na bazi svih
raspoloživih podataka urađen je ovaj rad. Promjeri su mjereni preciznom
promjerom s mm-podjelom, a visine Blume-Lajzovim visinomjerom. Snimanje
položaja stabala obavljeno je ortogonalnom metodom, a horizontalne projekcije
kruna sistemom »udica«.


Radi razmatranja razvoja pojedinačnih stabala, a u izvjesnoj mjeri i sastojina
preko njih, oboreno je i analizirano po 2 stabla na površini (ukupno
6 stabala).


Dinamika debljinskog prirasta u toku vegetacionog perioda 1972. godine
praćena je na po 7 stabala na svakoj površini (ukupno 21) pomoću dendrometara
u obliku traka (fotografija 1). čitanja promjene promjera obavljana
su svakih 15 dana (prvog i petnaestog u mjesecu). Volumeni na oglednim površinama
izračunati su po volumnim tablicama za hrast lužnjak iz uređajnog
elaborata za GJ. Vinična-Zeravinac-Puk s područja Južni bosutski basen.


SI. 1. Dendrometar u obliku trake
na jednom stablu


Objekt rada: Gospodarska jedinica »Rogot« nalazi se u okviru ŠG. Kragujevac,
u blizini Lapova. Površina jedinice iznosi ukupno 359,8 ha od čega
lužnjak zauzima 242,2 ha, odnosno 67,5 %. Teren je ravničarski s nadmorskom
visinom u prosjeku od 105 m. Ovo područje spada u istočno kontinentalnu
klimatsku zonu i karakterizirano je relativno malim količinama padavina
(prema podacima s meteorološke stanice u Kragujevcu za period 1925—1940.
bilo je 677,0 mm, a za period 1940—1953. godina samo 555.8 mm godišnje).


Prema A. Stebutu , Rogot spada u moravski rajon koji je u pedološkom
pogledu karakteriziran rasprostranjenjem smonica i gajnjača. Sam Bogot
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 76     <-- 76 -->        PDF

se nalazi u rajonu smonica nastalih u tercijeru na dnu usahlih jezera i poka


zuju znake barskog porijekla. Zemljište se odlikuje zbijenošću s debelim hu


musnim slojem i vrlo je duboko.


Prizemni biljni pokrivač je siromašan kako po broju vrsta tako i po za


stupljenosti. Zastupljene su: Lysimachia nimularia, Aristolochia clematis, Ca


rex spp, Festuca ovina i dr.


Stanje sastojina: Za vrijeme Prvog svjetskog rata u Rogotu su čistom
sječom posječene stare lužnjakove sastojine. Poslije istog rata obnavljanje je
izvršeno sjetvom žira pod plug. žir je porijeklom iz lužnjakovih šuma Srijema.
U Rogotu danas postoje lužnjakove sastojine samo ranolistajuče forme, samo
kasnolistajuče i izmješane ove dvije forme (si. 2). Istovremeno s hrastom uno-
šen je i brijest koji se do danas sav osušio. Jasen je unošen nešto kasnije, ali
i njega danas gotovo nema; vjerojatno nije mogao izdržati konkurenciju hrasta,
a po svemu sudeći i stanište mu u dovoljnoj mjeri ne odgovara. Kako
je poznato, jasen traži niže zemljište — depresije u šumama hrasta lužnjaka,
što ovoga u Roa;otu nema.


SI. 2. Kasnolistajuća i ranolistajuća
forma hrasta lužnjaka


Sastojine do nedavno nisu njegovane — proređivane te su visine preostalih
stabala u znatnoj mjeri nesrazmjerne prsnim promjerima. I krošnje stabala
su relativno slabo razvijene; one su uske, a naročito kod ranolistajuče
forme. Inače uvjeti sredine odgovaraju hrastu lužnjaku pa i pored izostajanja
mjera njege u pravo vrijeme ove sastojine dobro prirašćuju: stabla su
vitalna i zdrava. Mada posljednjih godina dolazi do poboljšanja, donji kat
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 77     <-- 77 -->        PDF

je još uvijek slabo razvijen, što je posljedica nenjegovanosti sastojina, pri
čemu bi se posebna pažnja obratila donjem katu. Prorede izvedene posljednjih
godina imale su karakter njega. Intenzitet istih kretao se do 35% od
drvne mase i pri tome su uklanjana stabla lošeg zdravstvenog stanja, kriva,
kvrgava, suhovrha i si. Već danas (poslije samo nekoliko godina od izvođenja
prvih proreda) zapaža se pozitivno djelovanje na kvalitetu preostale sastojine
i na stanje donjeg kata (javio se donji kat s brojnim i dosta zastupljenim
vrstama).


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I NJIHOVA ANALIZA


1. Osnovni podaci
Na osnovi izvršene izmjere i obračuna dobiveni su osnovni podaci za
ogledne površine (po 1 ha) koji su dati u tabeli 1,


Tabela 1: Osnovni podaci oglednih površina po 1 ha


Ogled. N G V "/o ds K Primjedba


Zv zd
povr. m-rrr m:! mm cm m


I
1972 620 15,465 124,63 4,36 17,8 16,5 ranolist.
1972 14,595 117,54 forma, pro1974
585 16,520 142,81 8,43 2,16 3,79 18,9 17,6 reda 1972.


II
1972 715 23,050 231,94 5,10 20,4 20,9 kasnolist.
1972 19,405 198,52 forma, pro1974
555 21,865 237,99 13,16 2,01 4,14 22,4 23,3 reda 1969.


III
1972 530 19,195 192,55 4,91 21,5 21,1 kasnolist.
1972 18,530 185,71 forma, pro1974
515 20,525 219,05 11,11 1,83 3,50 22,5 22,2 reda 1972.


Već na prvi pogled zapaža se iz tabele 1 da ogledna površina I, dakle
ranolistajuća forma lužnjaka, zaostajeu svim elementima za kasnolistajućom
formom. Iako je broj stabala krajem 1974. godine na površini I najveći temeljnica
zaostaje u odnosu na II i III površinu za oko 20´:1
0, volumen za oko
60%, a tekući volumni prirast čak za oko 70%. Razlika je očigledna u korist
kasnolistajuće forme i kod srednjeg promjera i srednje visine. Kod prosječne
veličine debljinskog prirasta (dobivenog metodom diferencije) zapaža se da
su u toku 1972. godine obje površine kasnolistajuće forme bile nadmoćnije
nad ranolistajućom, ali da je promatrano za trogodišnji period (1972/1974.
godina) kasnolistajuća forma imala nešto veću vrijednost od ranolistajuće
forme na površini III (3,79 i 3,50 mm). Ovu pojavu je teško objasniti, ali po
svemu sudeći tu su uticali mnogi momenti, pored ostalog i sam obračun.
Uspoređenje dvije ogledne površine kasnolistajućeg hrasta (površina II i III)
pokazuje da i između ove dvije sastojine postoje neke razlike. Površina II
gotovo u svemu nadmašuje površinu III, osim u srednjem promjeru. Premoć
površine II je naročito uočljiva u tekućem volumnom prirastu (za oko 2,0 m3),
što možemo povezati s boljim debljinskim prirastom, odnosno s uticajem izvršenih
proreda nešto ranije u ovoj površini (1969.) nego u površini III (početkom
1972).


307
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Nadmoćnost kasnolistajuće forme nad ranolistajućom u pogledu proizvodnosti
vidjeti će se i kod proizvodnosti po jedinici zastrte površine krošanja.


2. Debljinska struktura i debljinski prirast sastojina
Debljinska struktura i debljinski prirast jedne i druge forme pokazuju
očigledne razlike. Iako linije raspodjele broja stabala po debljinskirn stupnjevima
i kod jedne i druge forme pokazuju osnovnu karakteristiku jednodobnih
sastojina (grafikon 1), one se ipak međusobno razlikuju. Kod ranolistajuće
forme linija raspodjele je dosta bliska zvonolikoj (Gausovoj) liniji,
pri čemu je jasno izražen maksimum zastupljenosti broja stabala veoma blizu
srednjem promjeru sastojine. Ovo je svakako rezultat slabijeg diferenciranja
stabala po promjeru te postoji manja varijaciona širina, za razliku od sastojina
kasnolistajuće forme, gdje je diferenciranje jače izraženo. Kod kasnolistajuće
forme slabije je izražen maksimum, naročito kod polja III, ali je
zato varijaciona širina daleko veća.


sr. I


RASPOOELA PO OEBLJlNSKIM STEPENIMA


NV.


25


20


15


10


5


12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 dem


25


20


15´


10


5


´2 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 dem


NV.


20 ´"


1972god.


!974god.


12 14 16 IB 20 22 24 26 28 30 32 dem
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Iako je period promatranja relativno kratak (tri godine) ipak se zapaža
pomicanje stabala iz slabijih u jače debljinske stupnjeve, a posebno pomicanje
i opadanje maksimuma zastupljenosti. Cak se ima utisak da diferenciranje
ide u pravcu formiranja katova. Međutim, obzirom da su ovo čiste lužnjakove
sastojine, formiranje izrazitih i tipičnih katova ne može se očekivati.


Debljinski prirast i njegova veličina po debljinskim stupnjevima obrađen
je metodom diferencije. Prosječne veličine na oglednim površinama, kako
je u tabeli br. 1 već dato, su slijedeće:


ogledna površina I 3,79 mm
ogledna površina II 4,14 mm
ogledna površina III 3,50 mm


Prednji podaci govore da se u promatranom periodu (1972—1974) ne
može govoriti o nadmoćnosti kasnolistajuće forme na obadvije površine. Ovo
se vidi i preko prirasta srednjeg promjera sastojine. Na površini I od 17,8 cm
za tri godine srednji promjer je porastao na 18,9 cm, tj. prirast istog je 1,1 cm,
na površini II od20,4 na 22,4 cm, prirast je 2,0 cm i na površini III od 21,5 cm,
tj. prirast je samo 1,0 cm. Na ovu pojavu, da je ranolistajuća forma na površini
I pokazala veću prosječnu veličinu nego kasnolistajuća na površini III,
vjerojatno da je uticala činjenica da je debljinski prirast kod kasnolistajuće
forme ranije kulminirao i dosta opao, a da se kod ranolistajuće forme još uvijek
zadržava na većoj vrijednosti.


DEBLJINSKI PRIRAST PO DEBLJINSKIM STCPFNIMA


Linije zavisnosti debljinskog prirasta od prsnog promjera (grafikon 2)
pokazuju neke razlike između ranolistajuće i kasnolistajuće forme. Dok kod
kasnolistajućeg hrasta (površina II i III) linije imaju cijelim tokom rastuću
tendenciju, dotle kod ranolistajućeg hrasta (površina I) u najjačim debljinskim
stupnjevima linija pokazuje opadanje. U središnjim debljinskim stupnjevima
ranolistajući hrast pokazuje veće vrijednosti debljinskog prirasta
nego kasnolistajući, a u krajnjim (najslabijim i najjačim) stupnjevima pokazuje
niže vrijednosti. Po svemu sudeći, na dobar debljinski prirast ranolistajućeg
hrasta u središnjim debljinskim stupnjevima uticale su prorede iz 1972.
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 80     <-- 80 -->        PDF

godine, pošto su oslobođeia stabla dobro reagirala. U ranijem periodu nije
poznato koliki je broj stabala bio (prije 1972. godine) po ha, ali je vjerojatno
bio prevelik te stabla nisu prirašćivala punom snagom.


3. Visinska struktura i prirast
Raspodjela broja stabala po visinskim stupnjevima i kod ranolistajuće i
kod kasnolistajuće forme pokazuje veliku sličnost. Oblik linija je približno
zvonolik, dakle oblik koji je karakterističan za jcdnodobne sastojine (Grafikon
3). Ipak se zapaža razlika između ove dvije forme hrasta u dinamici diferenciranja,
tj. varijaciona širina kod kasnolistajučeg oblika je nešto veća,


naročito kod polja III. Kod ovoga polja izražena je i desna asimetrija što je
kod visinske strukture jednodobnih sastojina česta pa i normalna pojava
Brže diferenciranje u kasnolistajućem obliku je rezultat i bržeg razvoja ovih
sastojina.


Na istraživanim površinama hrasta lužnjaka znatne visine pokazuje naročito
kasnolistajuća forma. Visinski razvoj ove dvije forme jasno se vidi na
osnovi srednjih visina i njihovog prirasta u trogodišnjem periodu. Početkom
1972. godine kod ranolistajućeg oblika (polje 1) srednja visina iznosila je 16,5,
a krajem 1974. 17,6 m, tj. prirast iznosi 1,1 m za tri godine, dok je kod kasnolistajučeg
na početku i na kraju promatranog perioda iznosila 20,9 i 23,3 m,
odnosno 21,1 i 22,2 m, tj. prirast je bio 2,4 i 1,1. Srednje visine ranolistajućeg
oblika zaostaju u prosjeku za oko 4,5 m za visinama kasnolistajučeg oblika.
U trogodišnjem periodu kasnolistajući je pokazao veći prirast srednje visine
na polju II, dok je na polju III isti kao i kod ranolistajućeg. Do izjednačenja
prirasta srednje visine u ranolistajućem sa srednjom visinom u kasnolistajućem
na površini III došlo je iz više razloga. Jedan od razloga je vjerojatno i to
da prorede izvedene početkom 1972. godine nisu pozitivno djelovale na visinski
prirast na polju III, jer je ovaj vjerojatno ranije kulminirao, za razliku
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 81     <-- 81 -->        PDF

od ranolistajućeg kod koga su prorede povoljnije uticale. Što je najbolji visinski
prirast bio na površini II vjerojatno je uticao još uvijek veći broj stabala
(u odnosu na površinu III) i jači, odnosno povoljniji sklop.


Visinske krivulje, također, daju dobru sliku o visinskom razvoju ovih
sastojina. Visinske krivulje (grafikon 4) kasnolistajuće forme (polje II i III)
pokazuju u tanjim debljinskim stupnjevima brz uspon, tj. veliki stupanj penjanja,
a u jačim uspon je neznatan, što upravo odgovara sastojinama vrsta
svjetlosti kakav je hrast lužnjak. Kod ranolistajuće forme (polje I), međutim,
tok visinskih krivulja se u znatnoj mjeri razlikuje od toka visinskih krivulja
kasnolistajuće forme. Kod ovih nema naglog uspona u početku te je ovaj ci


gr.4
VISINSKE KRIVE
m
24
22
20
18 ^ ^ ^
16
´^^^^
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 dem
24
22
20
IB
U 16 18 20 22 24 26 28 30 32 dem
24
22
20
18
16
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 82     <-- 82 -->        PDF

jelim tokom ujednačen i krivulje se približavaju pravim linijama. Objašnjenje
za ovo leži u slabijem diferenciranju stabala po visini kod ranolistajuće forme,
što je zapaženo i zaključeno i kod debljinske i visinske strukture.


Za promatrani period od tri godine došlo je do pomicanja visinskih krivulja
kod sve tri ogledne površine, što je za ovu vrstu u datoj starosti normalna
pojava. Obzirom da su izvođene prorede posljednjih godina, pomicanje
je u svim debljinskim stupnjevima naviše dosta izjednačeno. Nešto je slabije
pomicanje u tanjim stupnjevima nego u debljim kod površine II, kod koje
su prorede nešto ranije izvedene (1969.) pa je najvjerojatnije u promatranom
periodu već uspostavljen pravi odnos prirasta promjera i visina.


4. Izgrađenost krošanja i proizvodnost
Za ocjenu ekonomičnosti ili potpunosti korištenja prostora za rastenje
u sastojini razmotriće se dužina krošanja (apsolutna i relativna) i horizontalna
projekcija, odnosno zastrta površina krošanja.


Najmanje, najveće i srednje vrijednosti dužine krošnji sastojine, kao i
odnos srednje dužine krošanja i srednje visine sastojine vide se iz slijedećeg
pregleda:


Ogledna Dužina krošnje u m Srednja visina hk


površina najkraća najduža srednja (hk) (hs) m °/o


h.
I 3,90 7,50 5,86 16,8 33
II 4,60 10,30 7,38 21,1 36
III 3,70 11,4 7,66 21,0 36


Iz gornjeg pregleda se zapaža da su krošnje na I površini (ranolistajuća
forma) u prosjeku kraće, kao i da je odnos dužine krošnje i visine stabala
nešto manji. Na osnovi ovoga se može zaključiti da kasnolistajuća forma ima
jače asimilacione organe te otuda više proizvodi — prirašćuje. Kasnolistajuća
forma brže raste u visinu (a i u debljinu) i relativno se sporije čisli od
grana pa su dužine (kao i širine) krošanja dobre, daleko bolje nego kod ranolistajuće
forme. I pored toga što su krošnje istraživanih sastojina relativno
slabije razvijene zbog neblagovremenih mjera njega — proreda, naročito kod
ranolistajuće forme, ipak se njihove dužine nalaze u granicama veličina koje
se smatraju neophodnim za dobru proizvodnju (Manojlović, Marković, Nenadić).


Na osnovi snimljenih projekcija krošnji i izračunatih vrijednosti: ukupne
zastrte površine po ha, ili stupnju zastrtosti, srednje veličine projekcija krošnji,
kao i srednje veličine promjera krošanja, vidi se očigledna premoć kasnolistajuće
forme. To se veoma jasno vidi iz slijedećeg pregleda:


Oglednapovršina
Zbroj projekčija
krošanja
Prosječna
projekcijakrošanja
Srednji proOdnos
ši- Prirast po jed.
mjer krosarine
kroszastrte
povrnja
nje i ds sast. šine
m2 m2 b/m b/d dmVm2
IIIIII
5.977
6,664
6.654
9,63
10,72
12,55
3,50
3,70
4,00
19
18
19
1,19
1,66
1,82
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Iz navedenih podataka može se vidjeti da je u ranolistajućoj površini
(ogledno polje I) najmanji stupanj zastrtosti (59,77%) iako ima relativno
dovoljan broj stabala po ha (620), što se vidi i sa slika 3 do 5. To znači da
su krošnje relativno slabo razvijene (promatrano naročito po širini) te da se


A,.


SI. 3. — Ogled, površina I.


,


y:>,


´


15-,´ 7


SI. 4. — Ogled, površina II.
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 84     <-- 84 -->        PDF

SI. 5. — Ogled, površina III.


i prostor za rastenje nedovoljno koristi za prirast. Bolja je situacija u kasnolistajućem
hrastu (ogledne površine II i III). Do ovoga je došlo u prvom redu
zbog zakašnjelih i relativno jačih proreda. Zakašnjelom proredom nije omogućen
odgovarajući razvoj krošanja (naročito u širinu) pa su izvedene prorede
1969. i 1972. godine u priličnoj mjeri reducirale stupanj sklopljenosti, jer
za relativno kratko vrijeme krošnje preostalih stabala nisu popunile prazan
prostor. U buduće bi, s obzirom na iznijetu činjenicu trebalo voditi računa da
se prorede izvode blagovremeno — ranije.


Izneseni podaci u prednjem pregledu nedvosmisleno govore o nadmoćnosti
u proizvodnji po mr2 zastrte površine kasnolistajuće forme nad ranolistajućom.
Ovo je svakako genetski određeno, jer svi ostali uvjeti su približno
jednaki. Što više, krošnje ranolistajuće forme su bolje osvijetljene, jer je
stupanj zastrtosti manji, odnosno stupanj osvijetljenosti veći.


O nadmoćnosti kasnolistajuće forme nad ranolistajućom, u pogledu proizvedene
drvne mase do trenutne starosti i tekućeg volumnog prirasta u trogodišnjem
periodu po ha, bilo je već riječi u komentaru osnovnih podataka.
Da se na ovom mjestu podvuče: volumen po ha na površini I (ranolistajući
oblik) krajem 1974. godine iznosi 142,81, a na površinama II i III (kasnolistajući
oblik) 238,00 i 219,05 m´!. Nadmoćnost kasnolistajućeg oblika je za oko
35—40 %. I u pogledu tekućeg volumnog prirasta kasnolistajući oblik je nadmoćniji.
Dok je kod ranolistajućeg 8,42, dotle je kod kasnolistajućeg 13,16 i
11,11 m:i/ha, tj. nadmoćnost kasnolistajućeg iznosi 25—35%. Posebno se ističe
nadmoćnost kasnolistajućeg oblika u pogledu pravnosti vretena stabla, što
ima naročiti utjecaj na kvalitetu i vrijednost proizvedenih sortimenata. Ovo
pitanje je posebno interesantno i zaslužuje posebnu pažnju što je izvan okvira
ovog rada.
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 85     <-- 85 -->        PDF

5. Razvoj stabala
Neka već iznesena zapažanja i mišljenja o razvoju istraživanih sastojina
mogu se u znatnoj mjeri verificirati na osnovi izvršenih analiza po dva oborena
stabla s oglednih površina. Na analiziranim stablima zapažena je rana
kulminacija tekućeg debljinskog (5—10 godina) i visinskog prirasta (5—15 godina)
što se vidi na graf. 5, gdje je predstavljeno po jedno stablo s površine
I i III. Iako su ovako ranu kulminaciju tekućeg, debljinskog i visinskog pri-


Zhm


1.0


0.9


0.8


0.7


0.6


0.5
0.4´
0.3
0,20.1


Zd


mm


65
4


gr. 5


PRIRAST VISINE I PRECNIKA STABLA
Shm
20


1—ukupni prirast


2-pros»ffni prirast


3—tekući prirast


10 15 20 25 30 35 40 45 god.
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 86     <-- 86 -->        PDF

rasta stabala konstatirali i još neki istraživači (M i 1 o j k o v i ć, Klepa c
i dr.), smatra se da ovi podaci ipak pokazuju izuzetno ranu kulminaciju, što
je rezultat nenjegovanosti ovih sastojina. Oštra konkurencija jako sklopljenih
sastojina dovela je do rane kulminacije, ali može se s velikom sigurnošću
reći da vrijeme kulminacije i tekućeg debljinskog i tekućeg visinskog prirasta
nije pravo vrijeme i da će se javljati još neke kulminacije, što se već
danas zapaža, a u zavisnosti od daljeg razvoja ovih sastojina, prirodnog ili
vezanog za uzgojno tehničke mjere — prorede.


Veličine s kojima su kulminirali tekući debljinski i visinski prirast
(5,2—10,6 mm i 60—80 cm) govore o dobrim stanišnim uvjetima. Sve veličine
se nalaze u granicama do kojih su došli drugi istraživači u prirodnim lužnjakovim
šumama Posavine (Milojković, Nenadić, Levaković i dr.).
Zahvaljujući pojavi stimuliranja tekućeg debljinskog i visinskog prirasta dovođenjem
stabala u povoljniji položaj (prirodno ili umjetno), zapaža se da
krivulje prosječnih prirasta stoje duži vremenski period oko svojih maksimalnih
vrijednosti. Može se reći da kod ovih linija krivulje nema izraženog
maksimuma i da se zahvaljujući ovome krivulje kumulativnog debljinskog
i visinskog prirasta (krivulje razvoja) penju ujednačeno (stupanj penjanja
do starosti od 45 godina ostaje približno isti). Zbog svega ovoga kod analiziranih
stabala nije zapažena kulminacija ni tekućeg volumnog prirasta.


Treba naglasiti da u pogledu veličina s kojima kulminiraju stabla ranolistajuće
i kasnolistajuće forme postoje bitne razlike. Stabla ranolistajuće
forme kulminiraju sa znatno nižim vrijednostima. U pogledu vremena kulminacije
između ove dvije forme na osnovi raspoloživog materijala ne može se
zapaziti razlika.


6.
Dinamika debljinskog prirasta u vegetacion om
periodu
Debljanje stabala u ispitivanom objektu počinje relativno rano. 1972. godine
ogledi su postavljeni 10. aprila i već tih dana je zapaženo debljanje i kod
ranolistajuće i kod kasnolistajuće forme. Do 1. maja promjer je porastao na
oglednim stablima na površini I (ranolistajućim) u prosjeku (za 7 stabala) za
0,51 mm (obim 0,51 X 3,14), a na površini II i III (kasnolistajući) za 0,81 i
0,82 mm. U ovome periodu ova promjena promjera (prirast) djelimično je sigurno
uvjetovana samim bubrenjem, ali već na početku se zapaža razlika
između ranolistajućeg i kasnolistajućeg oblika. Ranolistajuća forma izjednačuje
se s kasnolistajućom formom po prosječnim dnevnim veličinama u periodu
od 1. do 15. maja, a kasnije je uvijek manjih vrijednosti, graf. 6. Kod
kasnolistajuće forme veoma jasno se zapaža pojava tri kulminacije, što je
manje izraženo kod ranolistajuće. Naročito je bitna razlika kod treće kulminacije.
Dok je ova kod kasnolistajuće forme po vrijednosti gotovo jednaka
prvoj i drugoj kulminaciji, dotle je kod ranolistajuće slabo izražena. Zahvaljujući
ovome kumulativne krivulje debljinskog prirasta u toku vegetacionog
perioda kod kasnolistajuće forme postignu prirast od oko 4—5 mm, a kod ranolistajuće
oko 3 mm. Iz ovoga se može izvesti zaključak da stabla kasnolistajuće
forme imaju veće vrijednosti tekućeg debljinskog prirasta, iako se
ovo kod prosječne veličine debljinskog prirasta sastojine nije moglo sa sigurnošću
zaključiti. Upravo, prosječne veličine za sastojine (ogledne površi
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 87     <-- 87 -->        PDF

ne) pokazale su nadmoćnost kasnolistajuće forme na oglednoj površini II, ali
ne i na oglednoj površini III (promatrano za trogodišnji period, dok je samo
u 1972. godini i na ovoj površini prosječna veličina veća, tabela br. 1).


Na osnovi rezultata istraživanja i njihove analize mogu se izvesti slijedeći


ZAKLJUČCI


1.
Strukturne karakteristike (raspodjela broja stabala po debljinskim i visinskim
stupnjevima) pokazuju da je kod kasnolistajuće forme brže diferenciranje
stabala i po promjeru i po visini. Također, u tokovima visinskih
krivulja uočena je razlika. Kod kasnolistajuće forme u početku postoji
nagli, a u drugom dijelu sporiji uspon, dok kod ranolistajuće forme
uspon je cijelim tokom krivulje mali i ujednačen.
2.
Osnovni podaci istraživanja pokazuju jasnu nadmoćnost kasnolistajuće
forme. Ranolistajuća forma zaostaje u odnosu na kasnolistajuću u temeljnici
za oko 20 %, u volumenu za oko 60 % i u tekućem volumnom prirastu
za oko 70%. Kasnolistajuća forma naročito je nadmoćna u pogledu
postignutih veličina srednjih vrijednosti promjera i visina. Krajem 1974.
godine ranolistajuća forma postigla je ds = 18,9 cm i hä = 17,6 m, a kasnolistajuća
ds — 22,4 i 22,5 cm i hs = 23,3 i 22,2 m.
3.
Prosječne veličine debljinskog prirasta ne pokazuju jasno nadmoćnost
kasnolistajuće forme.
4.
Nadmoćnost kasnolistajuće forme izražena je jasno i kod izgrađenosti krošanja:
kod dužine, širine, projekcije krošanja po 1 ha i prosječno za jedno
stablo. Naročita nadmoćnost kasnolistajuće forme vidi se i kod proizvodnosti
po jedinici zastrte površine. Dok je kod ranolistajuće forme samo
1,19, dotle je kod kasnolistajuće 1,66 i 1,82 dm3/m2.
5.
Kulminacija tekućeg debljinskog prirasta pojedinačnih stabala postignuta
je između 5. i 10. godine, a tekućeg visinskog prirasta između 5. i 15. godine
života, ali se istovremeno zapaža da se do starosti od 45 godina javljaju
novi maksimumi koji su po veličini vrlo bliski prvima. To nas upućuje
na zaključak da sastojine nisu njegovane te da je prvi maksimum
rano nastupio zahvaljujući prejakom sklopu i da su se novi maksimumi
javljali zavisno od kasnijih otvaranja sastojina.
6.
Kod dinamike debljinskog prirasta u toku vegetacionog perioda (1972. godine)
zapaženo je da se prva kulminacija dnevnih veličina kod obadvije
forme javlja dosta rano i u tom periodu prirast obadvije forme je približno
jednak. Kasnije, u junu pa nadalje, kod kasnolistajuće forme dnevne
veličine debljinskog prirasta su veće i na linijama dnevnih veličina se javljaju
još po dvije kulminacije, što kod ranolistajuće forme ili izostaje ili
je nedovoljno izraženo. Iz ovoga se zaključuje da kasnolistajuća forma
nadmašuje ranolistajuću formu u debljinskom prirastu u drugoj polovini
vegetacionog perioda.


ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 88     <-- 88 -->        PDF

LITERATURA


1.
J o van o v ić, B.: Dendrologija sa osnovima fitocenologije — Beograd 1967. godine.
2.
Klepac , D.: Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina — Zagreb 1963.
godine.
3.
Mil o j ko v ić, D.: Glasnik Šumarskog fakulteta broj 15, Beograd 1958.
4.
Miščević, V., Stamenković, V.: Proizvodnost sastojina hrasta kitnjaka
na Oglednom dobru »Debeli Lug«, Šumarstvo 11—12, Beograd 1969. godine.
5.
Panić , Đ.: Neke biološke i morfološke odlike Quercus robur var. Tardissima
mat. Šumarstvo 9—10, Beograd 1971. godine.
6.
Samardžija , R.: Uticaj proreda na tok i veličinu debljinskog prirasta u
»Dobanovačkom zabranu«, Beograd 1970. godine.
7.
Šumsko privredna osnova »Rogot« (revizija) 1966. godine.
Summary


INCREMENT AND PRODUCTIVITY OF TREES AND STANDS
OF EARLY- AND LATE-FLUSHING PEDUNCULATE OAK (Quercus robur L.)
IN THE MANAGEMENT UNIT »ROGOT«


The authors investigated the increment and development of trees and stands
of the two forms of ePdunculate Oak viz. the late-flushing form (Qu. robur var.
tardiflora Čern.) and early-flushing form (Qu. robur var. praecox) in the management
unit »Rogot« within the Forest Enterprise Kragujevac. For these investigations
were laid out in 1972 (spring) three experimental plots, i. e.: one in early-flushing
Oak (plots II and III) after thinnings in this Ooak were carried out (in 1969, and
early in 1972, so that there were included the stands of the first- and second-named
thinnings). All Pedunculate Oak stands of the mentioned area were established by
sowing in plough furrovs. In 1974 the age of the stands was 48 years.


At the beginning of the growing period of 1972 were measured diameters b. h.,
heights (total and up to the crown beginning) and horizontal crown projections;
also two stems of each plot were felled and analysed. During the 1972 growing
period was also followed up on 7 stems of each plot the rhythm of diameter increment
by means of a tapelike dendrometer.


At the end of 1974 ere taken measurements of diameter b. h. and total tree
heights. On the basis of all these data this paper was prepared.


The basic data of experimental plots demonstrated a distinct difference in all
elements between the early-flushing and latelflushing forms. The late-flushing form
is superior in all respects (s. Tab. 1). Although the early-flushing form at the end
of 1974 exhibited the highest number of stems per ha, it lags behind in relation to
the late-flushing form (plots II and III) as follows: in the basal area by ca. 20°/»,
in the volume by ca. 60n/», and in the current annual volume increment by ca. 70 °/o.
The late-flushing form is particularly superior in respect of the achieved sizes of
the mean diameters and mean heights. At the end of 1974 the early-flushing form
achieved ds = 18.9 cm and hs = 17.6 m, while the late-flushing form achieved
ds = 22.4 and 22.5 cm, and hs = 23.3 m and 22.2 m.


Although the stand structural characteristics (distribution of stem numbers
over diameter and height sub-classes) are similar in both forms, nevertheless they
differ slightly from one another. First of all, it vas noticed that in the late-flushing
form there occurs a quicker differentiation of stems both in diameter and in
height. A difference was also noticed in the height curves. In the late-flushing form
there occurs in the beginning a sudden rise, and in the second part a slower rise,
while in the early-flushing form the rise is in the whole course relatively small and
even. This is also a proof for a stronger differentiation of stems by height in the
late-flushing form.
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 89     <-- 89 -->        PDF

In thea verage values of the diameter increment the superiority of the late-
flushing form is not clear. On one plot (No. II) it is greater in the late flushing
form, on the other plot (No. Ill) it is smaller than in the early-flushing form (No.
1). In all probability, in the late-flushing form on plot III the diameter increment
had already culminated and at the moment of the investigation it slightly decreased.


The superiority of the late-flushing form over the early-flushing one is also
visible in the development of crowns. This is visible in the length of crowns especially
in their width, or in the size of the horizontal crown projection per one ha
and averagingly per one tree. A particular superiority of the late-flushing form is
visible in the increment production per unit of shaded area. While in the early-
flushing form it amounts only to 1.19 drn´/m´, in the late-flushing form it amounts
to 1.66 and 1.82 dmW.


Observing the stem development (on the basis of 6 analysed stems) a culmination
of current annual diameter and height increments is visible. The first culminates
between the 5th and 10th years and the second one between the 5th and
15th years of the stem age. But, at the same time, it is visible that up to the age
of 45 years (till 1972) new maxima appear, which, according to their magnitude,
are very close to the first ones. Which reveals that the stands have not been tended,
and that the first maximum had set in early thanks to a too closed canopy, and
that the new maxima appeared in dependence on later openings-up of the stands
(naturally or through thinnings during the last years).


In the dynamic of diameter increment during the growing season (1972) it was
noticed that the first culmination of the daily magnitudes in both the forms was
approximately equal.


Later, in June and later, in the late-flushing forms the daily magnitudes of diameter
increment are greater, and on the plotted lines of daily magnitudes there
still culminations by twos, which in the early-flushing form is either absent or
insufficiently expressed. From which it may be inferred that the late-flushing form
surpasses the early-flushing one in diameter increment in the second half of the
growing period.


OBAVIJEST!


Društvo genetičara Jugoslavije — Novi Sad organizira od 7—11.


XI. 1976. g. u Dubrovniku I. Kongres genetičara Jugoslavije.
Uvodne referate podnijeti će istaknuti znanstveni radnici: dr. Lj.
Berberović (Sarajevo), dr. S. Borojević (Novi Sad), dr. B. Garzičić
(Beogad), dr. A. Kaštelan (Zagreb), akademik D. Kanazir (Beograd),
dr. E. Ločniškar (Ljubljana), dr. D. Marinković (Beograd), dr. Lj. Zergollern
(Zagreb) i dr. S. Živković (Beograd).


Za detaljnije obavijesti obratiti se na Organizacijski odbor Kongresa
(predsjednik prof. dr. M. Vidaković, Zagreb, Šumarski fakultet,
pp 178).