DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 59     <-- 59 -->        PDF

PRILOG RJEŠAVANJU NEKIH UZGOJNIH I SELEKCIJSKIH PITANJA
NA OSNOVI STANIŠNIH UVJETA U ŠUMSKO GOSPODARSKOJ
JEDINICI BOSILJEVO


FRANC MRVA, dipl. inž. šumarstva


BRANIMIR MAYER, dipl. inž. šumarstva


ŽARKO HAJDIN, dipl. inž. šumarstva


Jugoslavenski institut za četinjače, Jastrebarsko


UVOD


šumsko-gospodarska jedinica BOSILJEVO na području šumarije u Krnjaku
i Šumskog gospodarstva u Karlovcu izaziva u poslijeratnim godinama
posebnu pažnju šumarskih stručnjaka iz šumske privrede i šumarskih istraživačkih
organizacija. Za to ima više razloga, od kojih izdvajamo ove: (1) ova
jedinica koja se nalazi unutar većih površina zemljišta, obraslih vrištom i bujadi,
sa svojim (naročito starijim) sastojinama običnog i crnog bora, u kojima
pridolazi obična smreka, evropski ariš i poneka grupa obične jele te
sa relativno dobrim rastom i prirastom drveća, predstavlja poučan primjer,
što se može postići ako se šumom neobrasle površine vriština i bujadnica
privedu kulturama četinjača; (2) ovdje se nalaze vrlo stara stabla i njihovo
potomstvo jedne svojte crnog bora za koju bi se, po nekim vanjskim karakteristikama,
moglo pretpostaviti da pripada ilirskom crnom boru (Pinus nigra
Arn. ssp. gočensis (Đorđ.) var illyrica n. var. — Vi đako v i ć, 1957), koji je
po istom autoru identificiran u predjelu Vrhovina i Ličke Plješivice pa postoji
vjerojatnost da je iz tih predjela mogao biti vještački proširen na područje
Bosiljeva. Međutim, ovakvu pretpostavku trebalo bi egzaktnim (genetičkim,
anatomskim i dr.) istraživanjima provjeriti, tim više što je crni bor u genetičkom
smislu vrlo slabo istražena vrsta; (3) na manjoj površini ovdje se zadržala
šumska zajednica hrasta kitnjaka i običnog graba (Querco-Carpinetumcroaticum, Horv.) kao prirodna klimatogena zajednica ovoga područja; (4) u
poslijeratnom vremenu u ovoj su jedinici osnovani pokusi: trajne pokusne
plohe za proredu borovih sastoji-na, plantaža sudetskog ariša i sjemenske
plantaže američkog borovca i zelene duglazije.


Pored nabrojenih zanimljivosti, u ovoj se jedinici mogu promatrati i proučavati
i druge pojave kao posljedice bilo prirodnog toka razvoja sastojina
(npr. agresivno širenje obične smreke na povoljnim staništima u borovim
sastojinama) ili provedenih uzgojnih zahvata (npr. zakorovljenost površina
u sastojinama rijetkog sklopa, napose na tzv. Markićevim prugama, plješine
uslijed izostanka potrebnog popunjavanja kultura nakon pošumljavanja, promašeno
unošenje jasena itd.).