DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 52     <-- 52 -->        PDF

2. METOD RADA
U sastojinama bijelog i crnog bora izdvojene su površine veličina 10 m X
20 m i na svim stablima izvršena slijedeća mjerenja:


— visina stabala letvom sa točnošću do 5 cm,
— visinski prirast u posljednjih 10 godina sa točnošću do 1 cm,
— debljine stabala na visini od 1,3 metara sa točnošću do 1 mm.
Na osnovu mjerenih podataka izrađena je visinska krivulja, krivulja prirašćivanja
u visinu za posljednjih 10 godina, distribucija stabala po debljinskim
stepenima i temeljnica stabala po debljinskim stepenima. Izračunate
su srednje visine, gornje visine, srednji prsni promjeri i prsni promjeri 20 %
najdebljih stabala. Mjerene vrijednosti visinskog prirasta za posljednjih 10
godina kod svih stabala izravnate su analitičkim putem primjenom funkcije


y = a + bx + cx2, gdje je


y . . . procijenjena vrijednost visinskog prirasta
x
. . . prva, druga, . . ., deseta godina perioda u kome je mjeren visinski
prirast.
Za utvrđivanje variranja u visinama i debljinama stabala, donosno za
izračunavanje koeficijenta variranja, korištena je jednačina


s


V = , gdje je
as


V . . . koeficijent variranja
s . . . standardna devijacija
as. . . srednje vrijednosti prsnog promjera odnosno visine stabla
3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
3.1. Objekt istraživanja
Osnivanjem Arboretuma »Slatina« Šumarskog fakulteta u Sarajevu, u
jesen 1959. godine podignute su i sastojine bijelog i crnog bora. Prilikom sadnje
korišteni su dvogodišnji sijanci (2 + 0), koji su uzgojeni u vlastitom rasadniku,
tako da je starost sastojina u vrijeme mjerenja iznosila 18 godina.
Sjeme crnoga bora potiče iz prirodne sastojine na dolomitu, sa 800—900 m.
nadmorske visine (G. j . Škrta—Nišan kod Bugojna). Sjeme bijelog bora potiče
iz Cehoslovačke, a prema Klik i (2), u pitanju jePmws silvestris f. bohemica
(Šiman) Kavina-borovica tfebonska. Prema istom autoru, prirodni areal
ovog bora nalazi se u jugo-zapadnoj Češkoj u okolini Jindf, Hradce i Tfebono
do Šumave, gdje iz vlažnih udolina prelazi u sredogorje. Odlikuje se piramidalnim
rastom, kratkom krošnjom i vitkim deblom, a dostiže visine do 48
metara.


Arboretum »Slatina« se nalazi sjeverozapadno od Sarajeva i leži na
43°53´40" sjeverne širine i 18°24´40" istočne dužine od Greenwich-a.


Podignuta kultura crnoga bora nalazi se na nadmorskoj visini od oko 670
m, na zapadnoj ekspoziciji i nagibu od 10—15°, a kultura bijelog bora na nadmorskoj
visini od 640 metara, zapadnoj ekspoziciji i nagibu 15—20°.


282