DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 153     <-- 153 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


VIJESTI, DOGAĐAJI,
KRUPNA I SITNA
ZBIVANJA
U ŠUMARSTVU
I DRVNOJ
INDUSTRIJI I SL.


MALA
ŠUMARSKA
KRONIKA


ŠUMARSKI LIST


LIGNUM IMPEX-ZAGREB


— NA VIDIKU!
Nedavno je u CK SKH održana proširena
sjednica aktiva komunista šumarstva,
prerade drveta i prometa drvom i
papirom. Glavna točka dnevnog reda bila
je prednacrt Samoupravnog sporazuma
o udruživanju u Zajednicu šumarstva,
prerade drveta i prometa drvnim proizvodima
i papirom — Zagreb, odnosno
skraćeno nazvanom LIGNUM IMPEX-
ZAGREB. Značajnije primjedbe prisutnih
na ovaj prednacrt bile su: sporazum
ne odražava povezanost i djelotvornost
ukupnih interesa u procesu proširene reprodukcije,
dijelovi ovog sporazuma izrađeni
su bez direktnog sudjelovanja
OOUR-ova, zatim pomanjkanje aktivnosti
direktnih proizvođača, nema ugrađenih
elemenata iz programa petogodišnjeg
razvoja, nema sinhroniziranog sporazuma
o dohotku s već ostvarenim samoupravnim
sporazumima osnovnih i složenih
organizacija udruženog rada, sporazumu
se prišlo s uskih — političkih
i parcijalnih — interesa, nije dovoljno
istaknuta nužnost i prednosti udruženog
rada, njihova međuovisnost, povećanje
stabilnosti cjelokupnog kompleksa na
jugoslavenskom i inozemnom tržištu, nisu
dovoljno istaknute mjere za sprječa


vanje neopravdanog prelijevanja dohotka,
nezasluženog stjecanja i si.


Posebno je iznesen i naglašen sud CK
SKH, koji je izrečen još prije godinu
dana i glasi:


»Komunisti šumarstva i drvne
industrije nisu izvršili zaključke


41. sjednice CK SKH, stare više
od godinu dana. Uz ispunjavanje
te obaveze oni su dužni da sadašnje
regionalne poslovne zajednice
transformiraju u složene
organizacije udruženog rađa. Problem
šumske rente treba riješiti
tako da se ona koristi za razvoj
cijelog teritorija, umjesto da se
eksploatacijomgatstva pokrivanje ili ostvarujeu šumarstvu.
problem dvojnih


društvenog bo


loše gospodare


visok dohodak
Treba svladati i


kapaciteta i ne


potrebne konkurencije u zemlji i
inozemstvu.«


Na ovoj sjednici usvojen je i kalendar
akcija, pa će se tako — nakon usaglašavanja
— izraditi prečišćeni tekst ovoga
prednacrta, koji će do 25. X. o. g.
Privredna komora Hrvatske uputiti na
teren. Nakon rasprava — u osnovnim organizacijama
SK, kao i općinskim i me


383
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 154     <-- 154 -->        PDF

đuopćinskim konferencijama — održati
će se Zborovi radnika do 29. XI. o. g.
Dalje: na temelju prikupljenih primjedbi
i dopuna, sjednica Predsjedništva SK
utvrditi će prijedlog Samoupravnog sporazuma
i izvršiti potrebne radove (izbor
delegata, saziv skupštine i si.) i 15. II.
1976. g. održati konstituirajući! skupštinu
Zajednice »Lignum impex-Zagreb«.


Predsjedništvo Privredne komore Hrvatske,
na svojem sastanku u Rijeci, koji
je održan mjesec dana nakon naprijed
navedene sjednice, smatra i naglašava
da postoje problemi društveno-ekonomske
prirode, koji ne mogu ostati izvan
predloženog Samoupravnog sporazuma o
udruživanju u Zajednicu šumarstva, prerade
drveta i prometa drvnim proizvodima
i papirom. To su: nekoliko oblika
udruživanja ove privredne grane, zatvaranja
u općinske atare, neraščišćeni računi
u društveno-ekonomskim odnosima,
namjena šumske rente i si. U tu svrhu
bit će potrebno da se osnuje jaka grupa
privrednih stručnjaka, koja će ponovno
pretresti bitne probleme i primjedbe iznesene
po predsjednicima regionalnih
privrednih komora, kao i predloženi prijedlog
republičkog Zakona o šumama, jer
Samoupravni sporazum nije samo administrativni
akt i tu nema mjesta nikakovoj
prinudi. Tako pripremljen prijedlog
ova će grupa s primjedbama iznijeti
pred sjednicu Predsjedništva ili Izvršni
odbor Privredne komore. Ujedno predsjedništvo
Priv. komore smatra da bi, nakon
toga, samoupravni sporazum trebao
biti jedan od tema sjednice Predsjedništva
CK SKH s obzirom da se radi o
grupaciji značajnoj za republiku.


GENERATOR INFLACIJE


Dosadašnji vrtoglavi porast cijena i bujanje
platnog deficita mogu dovesti u
pitanje i cjelokupnu privrednu politiku
naše zemlje, ukoliko se tako nastavi. Do


nedavno su cijene na unutrašnjem tržištu
kod nas rasle brže nego u zemljama
naših partnera. Dapače su cijene većeg
broja strateških proizvoda kod ovih i pale.
Međutim uzroci inflacije i deficita
platnog fonda nalaze se kod nas u politici
cijena i njezinoj primjeni. Održavanjem
ekstremno visokih cijena iz ranijih
godina, povećavao se raskorak između
svjetskih i naših cijena u unutrašnjosti,
smanjila se konkurentnost naše
izvozne privrede, smanjivao se izvoz, bitno
se pogoršavala naša platna bilanca,
i ulazilo se u nove investicije za gradnju


— ekonomski neopravdanih — postrojenja,
a bez dogovorene razvojne politike.
Međutim, po svemu sudeći, stvari kreću
nešto na bolje nakon što su — na sektoru
cijena — povučeni odlučni i snažni
potezi, kao i propisima uglavljeno drugačije
ponašanje svih nosilaca ekonomskih
odluka! (Dr. J. Sirotković — Več. list).


STAROM KOLOTEČINOM!


Sve prisutnijim nastojanjima da se nagomilani
privredni problemi rješavaju na
stari način, logikom i kolotečinama starog
privrednog sistema, usprotivilo se
Predsjedništvo SR Hrvatske. Cijeli niz
poteza u tekućoj ekonomskoj politici
svjedoči da se još poseže za mjerama
iz arsenala starog sistema i usprkos jasnim
odredbama. O tome najbolje govori
restrikcija uvoza i točno je da ima organizacija,
koje uvoze sve i sva, i da to
treba svakako onemogućiti. To se međutim
ne postiže zabranama, a pogotovo u
okolnostima kad pravo na devize »dijeli«
administracija! Postoji raskorak u domeni
tekuće ekonomske politike i ustavnih
načela na svim razinama: u republici
raste udio banaka u investicijama! A
to je ponašanje suprotno ustavnim opredjeljenjima.
Svakako će biti potrebno
ustanoviti jedinstvene pokazatelje na temelju
kojih će se procjenjivati privredni
tokovi! (Iz »Več. lista« od 16. IX. o. g.)
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 155     <-- 155 -->        PDF

PLATI PA VOZI!
GORKA ČINJENICA


Sadašnje obračunavanje u potrošnji,
kao i međusobno plaćanje, neće više biti
održivo! Pripremaju se zakoni koji od
nove 1976. g. stupaju na snagu: 1. Zakon


o utvrđivanju i obračunavanju ukupnog
prihoda OOUR-a i 2. Zakon o osiguravanju
plaćanja. Sankcije su veoma oštre:
Onaj koji ne plati kupljeno u predviđenom
roku neće se više moći baviti osnovnom
djelatnošću sve dok ne izmiri
preuzetu obavezu.
Evo, nekoliko najzanimljivijih odredaba
tih novih zakona:


Ukupni prihod čine naplaćene svote
i iznosi za koje postoje sigurni
dokazi da će se oni naplatiti u određenom
roku, i koji su ostvareni
na temelju realizacije proizvoda,
usluga i robe.


Materijalni troškovi poslovanja ne
mogu biti izvor za opću, zajedničku
i osobnu potrošnju.


Zakon ne spominje raspodjelu ukupnog
prihoda, jer je to neotuđivo
pravo OOUR-a.


Samo ono što je proizvedeno i naplaćeno
može se dijeliti i alimentirati.


Kupljena roba mora se platiti u
roku od 8 dana od dana kupovine.


Tko robu plaća čekom, mora ga
realizirati u roku od 15 dana.


Plaćanje mjenicom mora se obaviti
u roku od 90 dana.


Garancija može biti dana na 1 god.,
na dvije itd., ali kad dospije rok,
mora se naplatiti u roku od 30 dana.
Dakle, dosadašnje geslo — da se gotov
novac ne isplati čuvati zbog inflacije —
više neće vrijediti! Ali neodrživo je i sadašnje
stanje u potrošnji i međusobnom
plaćanju!


Predsjednik Privredne komore Jugoslavije
Ilija Vakić nedavno je — na sjednici
Vijeća republika i pokrajina skupštine
SFRJ — rekao: »opterećenje privrede
ugovornim i zakonskim obavezama
doseglo je takove razmjere koji je
sve više konkurentski onesposobljavaju,
ne samo na svjetskom, već sada i na domaćem
tržištu«.


SAVACEL — DRAVACEL?


Odavno je u šumarstvu naše republike
prisutan problem plasmana prostornog
drva lišćara i pilanskih otpadaka, jer nemamo
izgrađene, jake i razvijene, industrije
za kemijsku preradu drva, i to takovog
tehnološkog postupka, koji koristi
i prerađuje sve vrste listača. Velimo »izgrađene
industrije« iako još od 1971 g.
postoji konzorcij i potrebni projekti za


»SavaceI« tvornicu bjeljenja celuloze na
Savi kod Jasenovca. Izgubljene su već 4
godine, a s početkom se izgradnje odugovlači.
Republički zavod za plan uvrstio
ju je u svoj plan razvoja, a Izvršno vijeće
usvojilo je ovaj prijedlog, kao i
Privredna komora SRH. Pronađen je i
sufinancijer tvornice i potrebnih šumskih
cesta, ali .. . u zemlji se nije mogla,
do danas, naći domaća banka preko koje
bi se odvijalo financijsko poslovanje. Uz
ovaj problem pojavile su se i druge administrativne
prepreke, a u 1973 g. na
scenu je stupio D. I. K. »Bilo-Kalnik« iz
Koprivnice sa zahtjevom za izgradnju ovakove
tvornice, s istom tehnologijom,
na Dravi kod Drnja. Međutim u Hrvatskoj
ima mjesta i sirovina za izgradnju
samo jednog ovakovog postrojenja! Osim
toga za izgradnju je potrebno osigurati
oko 1,6 milijardi NDin. Tako se drvne
mase od cea 900.000 prostornih metara
drveta raznose i otpremaju — svake godine
— dalje . . .!


385
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 156     <-- 156 -->        PDF

IZ TEMELJA MIJENJATI . . .


Prenosimo neke dijelove novinske reportaže
»Iz temelja mjenjati način raspodjele
dohotka« (Vjesnik 17. 09. 1975)
za one čitatelje MŠK, kojima je ona promakla.
Novinar J. Galinov postavljao je
pitanja, a ing. Z. Jurišić, predsjednik Savjeta
za zaštitu ustavnog poretka je odgovarao:
1. Izvori za rasterećenje privrede
poznati su. Privredi treba samo vratiti
ono što joj je neopravdano uzeto. —


2. Nisam uvjeren da SIZ-ovi neće pasti
na teret privrede. — 3. Treba iz temelja
mjenjati stari način raspodjele osobnih
dohodaka. — 4. Kad je riječ o novim objektima,
onda to treba neko da odvagne,
a ne da stvaramo duple kapacitete. — 5.
Na konferencije i skupove treba vratiti
stare dobre zapisnike, pa iz njih utvrditi
da to i to nismo uradili, a to jesmo, zašto
ovo nismo i tko to nije obavio? —
6. Prilika je da se zauvijek prekine s neopravdanim
političkim investicijama. —
7. Danas je vlast banaka još uvijek golema.
— 8. Teško je naći lijeka šaputanju
da stručnjaci postižu cijene nogometaša
— za prijelaz dobivaju stan i kola. Eto,
tako je u skraćenoj verziji odgovarao
predsjednik koordinacijskog tijela, koje
razmatra i usmjerava sve aktivnosti, vezane
za očuvanje Ustavom ustanovljenog
poretka.
FINANCIJSKE NEVOLJE
OSIROMAŠENE PRIVREDE


U nešto skraćenoj verziji objavljujemo


odgovore J. Brajkovića, šefa službe za
analize SDK — Hrvatske kako je to iznio
zagrebački Vjesnik (5. IX. o. g.), jer
ih smatramo veoma instruktivnim za veći
krug čitatelja MŠK. Evo tih odgovara:
1. Dugoročno rasterećenje privrede
moguće je sagledati samo u uvjetima visoke
stope rasta dohotka (ali ne inflacijskog
dohotka) uz istodobno ograničavanje
rasta opće i zajedničke potrošnje na
nižem nivou od dohotka. Trenutno, tendencije
povećanog odliva sredstava iz


privrede za opću i zajedničku potrošnju,
treba zaustaviti korekcijom stopa poreza
i doprinosa iz dohotka. — 2. SlZ-ove
bih financirao iz ostvarenog i naplaćenog
dohotka, kao i cjelokupnu potrošnju. —


3. Najveće i izrazito prelijevanje dohotka
jest u sistemu primarne raspodjele,
zatim u uvjetima koji omogućavaju ostvarivanje
i trošenje dohotka korišćenjem
tuđih sredstava bez mogućnosti utjecaja
»vlasnika«. — 4. Novačana masa
potkraj svibnja iznosila je 110 milijardi
dinara. Privreda je tada raspolagala s
nešto više od 25 ´Vo, ostali društveni sektori
sa 38%, stanovništvo sa 33 °/o
i ostali 4 ´ o od ukupne novčane mase.
— 5. Ukupne netto isplate za
OD kod svih korisnika društvenih
sredstava u razdoblju siječanj—svibanj
o. g. iznose u Hrvatskoj 64,3 milijarde
dinara. U Hrvatskoj te isplate iznose
16 milijardi. Prema tome, mjesečni
prosjek za Jugoslaviju je oko 12,9 milijardi,
a u Hrvatskoj 3,2 milijarde dinara.
PROSJEČNI OD U 1974. G.


Prosječno povećanje OD zaposlenih povećano
je u 1974. g. za 53.900 SD ili za
28 »o prema 1973. g. Prosječni OD u 1974.


g. iznosio je 247.300 SD, dok je prije 4
godine tj. 1970. g. iznosio 117.300 SD, dakle
dvostruko je veći. Tablica prosječnih
OD po SR u 1974. g. izgleda ovako:
1. Slovenija . . 281.600 SD
2. Hrvatska . 262.300 SD
3. Srbija . . 237.700 SD
4. Bosna i Herceg. 237.600 SD
5. Crna Gora . 219.200 SD
6. Makedonija . 212.000 SD
ŠUMARSKA TOP-LISTA ZARADA!


Koristeći se podacima Vjesnika u srijedu
(VUS) objavljujemo izvatke iz Toplistc
zarada građana u Hrvatskoj u 1974.
godini. Spomenuti VUS je u nizu izišlih
brojeva u vremenu od 6. VIII. do 22. X.


o. g. donosio u svojim top-listama po


ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 157     <-- 157 -->        PDF

datke o zaradama od gotovo 2.000 poreznih
obveznika iz 103 općine u Hrvatskoj.


zanimanje


a V, n oj o n


o L H
Podataka iz općina: Grubišno polje, Oto


3 L ° c 3


a <3 *
čac i Trogir nema, jer nisu niti stigle u
S 3 O l/i yl S a 55


a o SS


uredništvo. Objavljeni podaci o zaradama
predstavljaju izvjesno šarenilo i postoji
i djelomična sumnja o točnosti o-4. GAREŠNICA


138


78.604 4.604
šum. tehn. 7


vih podataka. Ovo iznošenje izazvalo je
različite komentare, a negdje i pravu 5.


GOSPIĆ


»uzbunu«. Ljubljanski tjednik ITD objasamara
š
1 1,754.986 600.000 201.750
2 1,292.849 350.000 107.605


vio je čak i prezimena desetorice vodesamara
š
ćih građana u zaradama po općinama


6. IVANICGRAD
Slovenije! VUS-ove liste su rađene na te371.389
162.686 84.061


pilar 7


melju cjelokupnih zarada ostvarenih osobnim
radom i prijavljenih u 1974. g. 7. KOPRIVNICA


direktor ŠG


(bez naknada stvarnih troškova služb.


i predsjed.


puta, dnevnica, nagrada, DD, otpremnina
4.046


skup. općine 4 106.890 40.890
i si.). Mi, ovdje u MŠK, objavljujemo u-8. KRIŽEVCI


kupnu zaradu samo onih zaposlenih u
upravitelj
šumarije 9 78.569 20.569 1.006


šumarstvu i drv. industriji Hrvatske, ko


OGULIN


je
smo »zatekli« na VUS-ovim top-lista-9.
28.649 1.924


šum. ing. 7 94.649
ma poreznih obvezanika u 1974. g. i to ing. 9 80.488 2.488 75


šum.


samo iz onih općina, koje su ih navele
među desetoricom vodećih. Vjerujemo 10. SENJ


45.982


1
152.000 30.507


samaraš


da
će u 1975. g. biti vjernije i prikladni25.872
44.281


2 148.597
je za usporedbu. Pri dnu naše tablice 3 143.617 24.327 42.671


samaraš


samaraš
prenosimo iz VUS-a zarade iz skupine o-samara š 5 130.907 ´13.271 38.148
6 124.564 38.751 39.424


samaraš


nih građana koji nemaju diploma niti a


8.020 35.786
7
123.537


samaraš


kademskih i radnih titula, ali zarađuju
na temelju svojega talenta za nogomet!


11.
TITOVA KORENICA
kirijaš 2 68.980 18.980 878
Šumarska top-listina zarada u 1974. godini
(po općinama — prema VUS-u) 12. VOJNIĆ
šum. ing. 7 56.046 —


13.
VRBOVEC
zanimanje ss a 3 .s S > s „ 8 a


direktor
li | 2 p gg Q 1 S o šumarije 83.848 33.848


14.
VRGINMOST
šum. ing. 5 65.210 15.210
614


39.648
1. ČABAR samaraš
7 118.815 —
šum. ing. 8 72.469


— —


šum. ing. 9 72.414 3.785 114 NOVI ZAGREB
šum. ing. 10 70.427 2.203 66 pilanar 3 1,141.203


15.
330.840 64.979
2. DELNICE
16.
RIJEKA
šum. radnik 1 108.969 14.169 558


2
157.400 68.400 12.308


nogom, trener


kirijaš 2 105.323 34.323 2.791


4
144.680 73.680 14.629


nogometaš


šum. radnik 7 92.383 29.879 2.084
ing. šum. 9 85.842 14.842 592


17
SPLIT


pilanar 5 498.906 269.419 92.348
198.060 127.060 51.453


3
4 184.460 134.460 56.568


nogometaš


nogometaš
5 176.110 94.110 26.058


3. DVOR NA UNI
samaraš 3 482.236 124.700 39.790 nogometaš
6 170.778 120.778 45.622


samaras 4 429.817 162.448 51.779 nogometaš
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 158     <-- 158 -->        PDF

NIJE TAJNA, A IPAK . . .


Sa znatnim zakašnjenjem objavljujemo
izvode iz članka novinara J. Galinova
(Vjesnik 15. VII. o. g.) »Nije tajna, a
ipak jest«, jer vjerujemo da će naše čitatelje
i to zanimati:


nije tajna, a ipak jest, da korupcija,
mito, darovi, raskošne reprezentacije
još dobrano nagrizaju naše
društvo;


nije tajna, a ipak jest, da su mnogi
pred našim očima stjecali bogatstvo
raznoraznim provizijama —
prilikom kupnje strojeva ili čega
drugog u inozemstvu;


nije tajna, a ipak jest, da sjedite
i radite s ljudima koji vas iritiraju
svojim vilama, automobilima,
voćnjacima, a istih ste kvalifikacija
i istih platnih vrećica;


nije tajna, a ipak jest, da je čitava
serija privrednih rukovodilaca
slobodno, s urednim pasošima, napustila
zemlju kada se je počelo
šuškati da su napravili to i to i da
im se dobro ne piše, ali su prethodno
sebi i svojima na naš račun
osigurali dobru budućnost u
inozemstvu;


nije tajna, a ipak jest, da mnogim
našim građanima nije problem osigurati
stan svojoj djeci, bilo vezama,
bilo da mjenjanjem fotelja
mjenjaju i stanove, koje slobodno
ostavljaju svojim bližnjima;


nije tajna, a ipak jest, da se unatoč
porastu kriminala malo čuje o
mjerama oduzimanja imovine i
sličnome;


nije tajna, a ipak jest, da su mnogi
rukovodioci dobivali kredite koje
ne mogu vratiti ni da žive dva
života i da u te stvari nije nitko
dirnuo;


nije tajna, a ipak jest, zapravo ništa
nije tajna osim broja računa
naših vrlih građana u stranim bankama,
gdje smo nemoćni.
PRIČA O TEBI GOVORI!


Privredna nestabilnost, koja se odražava
na različite načine — od visokih cijena
do deficita platne bilance — nije
uvijek posljedica objektivnih razloga i
često im kumuju i privredni subjekti s
pretjeranim apetitima i željom za ulaganjem
pod svaku cijenu, bez obzira da
li u susjedstvu već postoji slična proizvodnja.
Ipak je teško prepoznati tko su
nosioci društveno štetnih privrednih ambicija.
Vlastiti investicijski programi se
smatraju opravdanim i svi se temelje na
postavci da će pridonijeti bržem privrednom
razvoju, otjerati nepazoslenost i onemogućiti
šire povezivanje. Međutim,
neosporno je da su tu najopasnije nepokrivene
investicije i paralelni kapaciteti.
Svi se prave »Englezi« i ne priznaju da
su svojim subjektivnim gledanjem i ambicijama
stvorili teškoće sebi, užoj struci
i cijelom društvu. Ovaj članak, koji
smo prepričali prema »Vjesniku«, završava
da ovim »Englezima« treba viknuti
u lice: »De te fabula narratur«!


20 GODIŠNJICA


Jugoslavenska nacionalna komisija za
topole (JNKT), u okviru proslave 20 g.
postojanja i rada, održala je — početkom
VII mj. o. g. — u Novom Sadu savjetovanje,
koje je razmotrilo dosadašnja
dostignuća oko uzgoja plantaža topola,
njihovoj preradi i mogućnostima
daljnjeg razvoja. U proteklih 20 g. postojanja
podignuto je cea 80.000 ha plantaža
i kultura topole i vrbe, od čega 36.000
ha otpada na Vojvodinu, a 31.000 ha na
Hrvatsku. Registriran je godišnji prirast
od preko 20 m3 drva po 1 ha, koji je postignut
u toku 10—15 godišnjoj ophodnji.
Dapače u posebno dobrim ekološkim uvjetima
postignut je prosječni godišnji
prirast i od preko 30 m3ha, pa se prema
tome na podignutim plantažama očekuje
godišnji etat od 1,500.000 m3 drvne
mase. Savjetovanju je prisustvovalo preko
65 stručnjaka topolarstva iz čitave
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 159     <-- 159 -->        PDF

zemlje. Pročitana su 3 glavna referata i
8 koreferata iz ove oblasti. Nosioci glavnih
referata su bili: dr. I. Herpka, ing. I.
Knežević i ing. M. Orešković, a koreferata:
ing. F. Bodi, ing. B. Gavrilović, ing.


B. Jovanović, Mr D. Jović, Mr J. Marković,
ing. M. Popov, ing. P. Roksandić i
ing. M. Stanković. Mnogo više i opširnije
objavljeno je u specijalnom broju 107—
108 biltena JNKT »Topola« — Beograd,
Terazije 23.
NOVE PLANTAŽE!


Započete su pripreme na podizanju novih
topolovih i vrbovih plantaža na cea


200.000 ha s kojih bi industrija za preradu
drveta dobivala godišnje daljnih
4,000.000 m;1 novih sirovina. Međutim, za
ovo treba proširiti stara, i podignuti nova
ind. postrojenja za kemijsku i mehaničku
preradu. Nova zaduženja i obaveze
za povećanu površinu topola i vrba
izgledaju ovako:
1. Vojvodina 70.000
2. Hrvatska 60.000
3. Bosna i Herceg. 30.000
4. Srbija 15.000
5. Slovenija 5.000
6. Kosovo 5.000
7. Crna Gora 2.000
BUDVA — SAVJETOVANJE!


U Budvi je u IX mj. o. g. održano Savjetovanje
o unapređenju ekonomike u
organizacijama udruženog rada šumarstva
Jugoslavije. Održano je 10 referata
koji se bave ovom problematikom: l.ing.


F. Godina: uvodno izlaganje o unapređenju
ekonomike u organizacijama udr.
rada šumarstva Jugoslavije; 2. dr. ing. D.
Krivec: Korišćenje efikasnih metoda rada
i suvremene tehnologije u dobivanju
drveta (sortimenata); 3. ing. M. Jeftić:
Racionalno uzgajanje šuma kao faktor
unapređenja ekonomike; 4. Mr E. Rebula:
Ekonomski pokazatelji uspješnosti novih
načina i sredstava rada u ŠG — Postojna;
5. ecc. Z. Marković-ing. F. Godina:
Interna raspodjela dohotka i osobnih dohodaka
kao faktor veće produktivnosti;


6. ing. J. Ude: Obrazovanje radnika u šumarstvu;
7. ing. I. Rebac: Komparativna
analiza ekonomičnosti primjene raznih
tipova mehanizacije u iskorišćivanju šuma;
8. ing. V. Igrčić: Ekonomsko korišćenje
sitnog drveta i sporednih šumskih
proizvoda; 9. ing. F. Godina i B. Petković:
Životni i radni uslovi radnika u šumarstvu
kao faktor produktivnosti rada
i 10. Privredna komora Jugoslavije: Prikaz
stanja društveno-ekonomskog položaja
OUR-ova u šumarstvu Jugoslavije.
Šumarski list će u jednom od slijedećih
brojeva objaviti neke od nabrojenih referata.
KRŠ I GOLETI


Zakon o određivanju područja krša i
učešća Republike u financiranju radova
na kršu donijela je B. i H. još 22. V.
1974 g. Ovim se zakonom određuju područja
krša u općinama: Bileća, Grude,
Čapljina, Čitluk, Livno, Ljubuški, Ljubinje,
Posušje, Stolac, Trebinje i dijelovi
općina: Duvno, Jablanica, Gacko, Konjic,
Listića, Mostar, Nevesinje i Prozor, koji
nisu uključeni u šumsko-privredno područje.
Pod pošumljivanjem se podrazumijeva
pošumljivanje golih površina
šikara i grmlja. Republika B. i H. sudjeluje
s 50%> u financiranju radova na
kršu pod uslovom, da općine, organizacije
udruženog rada ili drugi organi i organizacije,
zainteresirani za radove na
kršu, obezbijede svoje učešće od 50 društvenim dogovorom i samoupravnim
sporazumom. Sredstva se osiguravaju po
godinama počevši od 1. I. 1975. g. Izvođenje
radova vrši se na temelju izvedbenih
projekata. Izvođači radova mogu
biti samo OUR-ovi koji se bave gospodarenjem
šuma, ozelenjavanjem i unapređenjem
čovjekove okoline. Za izvedene
radove obavezatan je tehnički pregled
po komisijama koje odredi općina, dok
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 160     <-- 160 -->        PDF

nadzor vrši šumar, inspektor. Sankcije
za onoga koji nezakonito potroši financ.
sredstva za pošumljivanje krša iznose
100.000—10,000.000 S. Din.


IPAK SE KREĆE!


Vjerojatno ste pročitali prijedlog ing.


S. Vanjkovića (Š. L. br. 1—3´74 na str.
67) o nadopuni Zak. o obaveznom primanju
pripravnika (NN br. 7/73) i njihovom
osposobljavanju za samostalni
rad. Ovaj je prijedlog Savez IT šumarstva
i drvne industrije Hrvatske proslidio
Republ. sekretarijatu za zapošljavanje,
koji je odgovorio: ». . . da će primanje
pripravnika preko broja obaveznih
na određeno radno vrijeme« biti razmotreno
prilikom donošenja novih propisa.
U svojem odgovoru sekretarijat navodi
». . . nema zaprijeke da i pripravnici budu
primljeni na rad na određeno vrijeme,
ukoliko su ispunjeni uvjeti iz čl. 15
Zak. o međusobnim odnosima radnika u
udruž. radu (SI. list SFRJ 22-73).
SRDAČNE ČESTITKE!


Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu doktorirali su i obranili svoje
disertacije:


1.
ing. Zvonimir PELCER 21. V. o. g.
Naslov radnje: Fitocenološko razčlanjenje
šuma ličke visoravni i njihovo
uređivanje na ekološko-vegetacijskoj
osnovi. U komisiji su bili: akademik
dr. P. Fukarek, Dr. D. Klepac
i dr. I. Dekanić.
2.
ing. Viktor KLANJŠČEK 10. IX. o. g.
Naslov disertacije: Istraživanje sistema
tehničkih normi i ekonomskih
efektivnosti pri utovaru u kamione
oblovine jele i bukve. Komisija: dr
B. Kraljić, dr. R. Benić i dr. S. Tomanić.
3.
ing. Zdenko PAVLIN 25. IX. o. g.
Radnja: Komparativna istraživanja
sadržaja vode piljene bukovine parene
zbog promjene boje pod pritiskom
od 0 do 3 ATP. Komisija:
dr. I. Horvat, dr. I. Opačić i dr. M.
Ilić.


TURISTIČKI VODICI


Narodne novine Hrvatske su u br. 26
od 14. VI. o. g. objavile »Pravilnik o polaganju
stručnih ispita za turističke vodiče.
U posebnom dijelu ovoga Pravilnika
objavljen je plan i ispitni program
odnosno vidljiv je opseg građe i potrebno
znanje za zvanje turističkog vodiča.
Građa je razvrstana po makroregijama
i to za srednjohrvatsko, slavonsko, istarsko-
primorsko-goransko-ličko i dalmatinsko
područje. Uz potrebna opća znanja
iz povijesti, zemljopisa i društvenog uređenja,
u posebnom je dijelu izneseno poglavlje
»Zaštita prirode u Hrvatskoj« gdje
je navedeno potrebno znanje iz poznavanja:
zakona zaštite i značenja prirode,
zatim nacionalnih parkova (I), specijalni
rezervati (II) razvrstani u grupe prema
šum. vegetaciji, botaničkim i ornitološkim
skupinama i raritetima. U poglavlju
»Spomenici prirode« (III) navodi se popis
objekata sa stanovišta paleontologije,
rijetki primjerci drveća, njihove skupine
i spomenici vrtne arhitekture. I na kraju
se navode »Rezervati prirodnih predjela
« (IV) i »Memorijalni prirodni spomenici
« (V). Predlažemo vam da to podrobno
pročitate!


ZELENI TURIZAM


Onima koji se bave vrednovanjem općekorisnih
funkcija šume i »zelenim« turizmom
skrećemo pažnju na bogati sadržaj
izdanja »Šuma kao činilac zaštite i
unapređenja čovjekove okoline«, Beograd
1974, što ga je objavio SIT šumarstva i
prerade drveta Jugoslavije u zajednici sa
Savjetom za šumarstvo i industrije za
preradu drveta Privredne komore Jugoslavije
i Saveznim komitetom za poljoprivredu
pod konac XII mj. prošle godine
(1974 g.). Ova vrijedna i korisna
knjiga obuhvaća 2 referata: 1. dr. ing. V.
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 161     <-- 161 -->        PDF

Velašević: Utjecaj šuma na važnije komponente
čovjekove sredine« i 2. ing. M.
Ciglar: Rekreacija u šumskoj sredini. Ciglarov
referat je naročito značajan za sve
one koji se žele baviti ili se bave »zelenim
« turizmom, jer je bogat i pun misli,
podataka, konstatacija i sugestija, pa će
dobro doći svima onima koji se bave
propagandom i popularijacijom šumarstva
i prirodnih ljepota, kao i uvođenjem
turističke i rekreacijske djelatnosti u naše
šume.


ZAKON O IZGRADNJI OBJEKATA


Smatramo da je potrebno upozoriti naše
čitatelje na Zak. o izgradnji objekata,
koji je objavljen u NN br. 20/75 od 2. VI.


o. g. U 12 poglavlja ovoga zakona obrađena
je cjelokupna materija građenja. U
općim odredbama (I) navedeno je što se
podrazumjeva pod: izgradnjom objekata,
prethodnim radovima, tehničkom dokumentacijom,
građenjem, rekonstrukcijom
i si. U daljnjem tekstu zakona u poglavlju
»Predhodni radovi« (II) govori se
o: programu građenja i njegovom sadržaju
i da ga može izraditi samo organizacija
udruženog rada (čl. 13), raspisivanju
natječaja i dr. Poglavlje »Sadržaj i
izrada tehn. dokumentacije« (III) iznosi
sastav tehn. dokumentacije, provjeravanje
izrade (čl. 21) i iznimke (čl. 22 i 23),
odgovornost za ispravnost tehn. rješenja
i si. »Izdavanje građevinske dozvole«
(IV) govori i određuje tko izdaje dozvolu,
i kada ona nije potrebna (čl. 38), prilozima
uz dozvolu, obavezna kontrola tehn.
dokumentacije (čl. 53), rok izdavanja (čl.
59), rok važnosti trajanja dozvole (čl. 61)
i dr. Napose je potrebno istaknuti odredbu
iz čl. 40 »Prije izdavanja građevinske
dozvole za izgradnju značajnijih javnih
objekata .izgradnja kojih se financira
iz sredstava društveno-političkih zajednica,
društveno-politička zajednica
dužna je organizirati raspravu o izgradnji
objekta uz sudjelovanje stručnih organizacija
inženjera i tehničara.« Dalje
zakon određuje »Dužnosti investitora«
(V), propise o »Građenju objekta« (VI),
polaganju »Stručnih ispita« (VII), izdavanju
»Dozvola za upotrebu izgrađenog
objekta« (VIII), propisuje »Posebne odredbe
za izgradnju objekta građana i
građanskih pravnih osoba« (IX), zatim
»Nadzor i upravne mjere« (X) itd.


JACK FORDING. FOREST


Prilikom svoje posjete Jugoslaviji predsjednik
USA Gerald R. Ford (3. i 4. VIII.


o. g.), poštujući već ustaljenu tradiciju,
zasadio je »drvo mira« u Parku prijateljstva
u Novom Beogradu. U njegovoj se
pratnji nalazio i njegov sin Jack, 23 godine
star i nedavno diplomirani ing. šumarstva.
Jack je pomagao svojem ocu u
sađenju. Na pitanje oca »da li je to dobro
i zdravo drvo« Jack je pažljivo razgledao
jelu (abies concolor), visoku oko
3 m i staru cea 12 g. i odgovorio: »To je
veoma dobro drvo«. Nakon ovoga kraćeg
razgovora sa sinom predsjednik USA se
okrenuo gradonačelniku Beograda i rekao:
»Doći ću ponovno da ga vidim« i nastavio:
»Ovo je lijepo mjesto na ušću
dviju rijeka i nadam se da će jela dobro
napredovati i biti snažna kao i naši odnosi
«.
Međutim uloga sina Jacka Forda još nije
bila završena i mladi ing. forest trebao
je obaviti još jednu političku dužnost. U
ime svojega oca, kao najmlađa ličnost do
sada, sin je položio vjenac na grob Neznanog
junaka na Avali.


fL TARTUFFO!


U šumama Motovunšćine (opć. Buzet)
rastu »smrdljivi krumpiri« i oni predstavljaju
pravo »šumsko zlato« pod zemljom.
Ovi »smrdljivi krumpiri« su zapravo glasovite
i nadaleko poznate delikatesne gljive
(Tuber magnatum Pico), koje pod zemljom
pronalaze posebno dresirani psi —
skupocjeni ptičari i poenteri! Tartuf je
skupi afrodizijak kojega sa slašću jedu
ne samo gurmani nego i životinje (svinje,
srne, lisice, puževi, mačke i dr.). Otkupna


391
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 162     <-- 162 -->        PDF

cijena ovih sex-gljiva penje se do 100.000
SD, dok prodajna cijena na talijanskom
tržištu iznosi 300.000 lira/kg. Ta podzemna
gljiva-gomoljika spada u red Ascomyceta
iz obitelji Tuberacea i ima ih oko
30 vrsta. Nalaze je psi pod osamljenim
hrastovima, jasenu, brijestu, topolama i
vrbama, ali i u samim sastojinama — na
daleko poznatim — šumama Motovuna.
Ovi »krumpiri« vole aluvijalno rahlo tlo
vapnenastog sastava, vlažna tla pjeska i
ilovače — izložena jakom suncu — bez
visoke podzemne vode. Osim u ovom dijelu
Istre, kod nas je ova gljiva nađena
u Srijemu (okolina Jamina — Morović) i
u Šumadiji. Uobičajena nalazišta ovoga
šumskog zlata su 10—30 cm duboki površinski
slojevi zemlje. Najpoznatija nalazišta
u našoj zemlji su u Motovunu s desne
obale rijeke Mirne i u dužini od kojih
20 km. Cijena ovih gljiva za ojačanje
»muškosti« bila je — prije rata — 5.000
lira/kg. Tartufi sazrijevaju i »beru« se od
IX—XII mj. Godine 1974/75 Šumarija —
Buzet otkupila je 1974 g., od »lovaca« samo
600 kg ovih gljiva. Za tako malenu berbu
kriva je rijeka Mirna koja se izlila
i poplavila šume.


ATOMSKE CENTRALE — NE!


Devet nobelovaca i oko 2.000 američkih
učenjaka podnijeli su peticiju predsjedniku
G. Fordu protiv izgradnje novih NE!
Znanstvenici opominju Bijelu kuću da
još ne postoji dovoljna sigurnost od nuklearnog
zagađivanja pri izgradnji atomskih
elektrana. Oni predlažu odgodu izgradnje
sve dok se ne pronađu pouzdana
rješenja i još veća sigurnost. Njihova
vlastita istraživanja, koja su započeli uz
pomoć državnog kapitala, naskoro će pokazati
da li je njihov strah opravdan! U
USA trenutno 55 atomskih elektrana proizvode
električnu energiju, a istodobno se
podiže 70 novih centrala. Prva NE u svijetu
izgrađena je i puštena u rad 1955. g.
u Obminsku u SSSR-u gdje su u pogonu
93 takove elektrane. U svijetu se grade
još 153, a naručeno je 88 NE. Ovakve e


lektrane najviše grade Englezi, Zapad.
Nijemci, Francuzi, zatim Indija, Meksiko,
Bugarska i Finska.


*
Uranovo gorivo sa Zirovskog vrha za
NE-Krško moći će se upotrijebiti tek
1980. g., pa se prvobitna odluka mjenja.
Za NE-Krško će se ova ruda osigurati uvozom
ne samo za prvo nego i za daljna
dva punjenja. Naime, prvobitno utvrđene
rezerve urana podvrgnute se reviziji i prepolovljene.
Geološka istraživanja pokazala
su da rudnik na Žirovskom vrhu može
davati oko 300.000 tona uranove rude. Međutim
eksperti iz Madžarske, koji imaju
znatna iskustva sa sličnim rudnikom u
svojoj zemlji, utvrdili su da Žirovski vrh
može davati svega oko 160.000 tona uranovog
koncentrata. Ovdje napominjemo
da je — za osiguranje i zaštitu okoline
Krškog, Zagreba i Save sve do Siska —
izrađena 61 studija!


SL. BROD — POŽAR!


U radnoj jedinici »Impregnacija drvne
mase« u Drv. ind. — Slav. Brod nastao je


23. X. o. g. — u toku radnog vremena —
požar. Nastao je uslijed eksplozije pregrijača
ulja i zapalenja lakozapaljivih materijala.
Požar je lokaliziran u roku od 3
sata, dok je šteta velika i još neprocjenjena.
O veličini ove katastrofe najbolje
svjedoči činjenica: 4 poginula radnika i
više ozlijeđenih teškim opeklinama i trovanjem
ugljičnim monoksidom. Požar je
u stvari progutao jednu čitavu tvornicu,
koja je godišnje ostvarivala 120 milijuna
dinara. Pored toga ostalo je bez posla 206
radnika i uništeno je zaliha robe u vrijednosti
od 60 milijuna dinara. Količine
preostale robe premalene su da se održi
kontinuitet isporuke ugovorene robe.
743 ČETVRTAK!


I dalje se održavaju naši popularni »šumarski
četvrtci«. Od protekle jeseni (1974.
g.) do danas je održano 45 »četvrtaka«.
Tu zasjeda naše brojno članstvo i uz ča
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 163     <-- 163 -->        PDF

šicu brodskog rizlinga, albanskog konjaka,
jamničku kiselicu i ukusne »kramlpogačice
« padaju brojni vicevi i priče iz
»Tako vam je bilo nekoč« «. Slave se rođendani,
imendani, fašnici, stare godine
i važnija zbivanja. Raspredaju se priče o
jelima, lovu, roštilju, godišnjim odmorima,
bolestima, operacijama, narodnim lijekovima
i si. U toku godine »četvrtcima«
prodefilira preko 600—700 IT odnosno na
svaki »če« dođe 14—20 članova, koji nakon
izrečenih komentara o tekućim zbivanjima
u struci »određuju« daljne smjernice!
U »Šumarskom domu« gdje se održavaju
ovi popularni dani, održavaju se
i stručna predavanja, slikarske izložbe
(ing. K. Posavec, Josip Ćosić) i si. Često
nas obilaze i »gosti« iz susjednih republika,
šumarija, šumskih gospodarstava,
kao i poznatije stručne ličnosti: prof. dr.


M. Antić, akademik dr. P. Fukarek, ing.
M. Sučević, pa reporter i tvorac TV-emisije
»Karavan« Milan Kovačević i dr. O
radu »četvrtaka« vode se posebni »Zapisi
« upotpunjeni imenima prisutnih, ukrašeni
color-snimkama i likovima suvremenih
sex-bombi, službenim obavijestima,
aktualnim novinskim izrescima i dr. Zato:
kad dođete u Zagreb svratite na naš
»četvrtak«, koji se održava od 18—21 sat.
Čekaju vas 15 »najvjernijih« četvrtkaša.
Dakle: do viđenja!
NAGRADA GRADA ZAGREBA


Nedavno je dodjeljena svečana diploma
i novčana nagrada grada Zagreba arhitektima
ing. Berislavu Šerbetiću i ing.


I. Filipčiću, kao priznanje za uspješno izrađen
projekt i rješenje Spomen doma —
Kumrovac. Ova građevina, koja predstavlja
simbol solidarnosti naše domovine i
ne konkurira »konjanicima«, »bombašima
«, piramidama ili okamenjenim vodoskocima.
Ne, to je memorijalni objekat
s funkcijama, to je citadela puna intimne
arhitekture, omladinskog poleta i ljubavi,
koja se uklapa u pejsaž i toliko je
usklađena s postojećom okolinom, da se
čini kao da joj je uvijek pripadala. Građevina
je obgrlila brdašce, to gnijezdo skladnih
masa građevine. Djelo koje zavrijeđuje
dobiveno priznanje. Arh. ing. Berislav
Šerbetić je sin našega starijeg kolege
ing. Adolfa Šerbetića (rođ. 1895 g.)
koji živi u Zagrebu. Naše čestitke i sinu
i ocu!


PRVA PILA SVIJETA!


Prvom pilom svijeta proglašen je Rus
Aleksandar Sergejević Sosnovski, koji je
oborio stojeće stablo za nepune 2 minute
motornom pilom »Tajga«. To se dogodilo
nedaleko Moskve pod konac VIII mj. o.


g. gdje je održano Svjetsko prvenstvo drvosječa.
Borili su se 42 natjecatelja iz 14
zemalja. Natjecanje se odvijalo u 5 disciplina:
a) obaranje stabla; b) kresanje
grana; c) montiranje pile; d) kombinirani
prerez; e) točni prerez trupca. Peto
mjesto osvojili su predstavnici naše zemlje:
Ahmed Čehajić (B. i H.), Sahib Petković
(B. i B.) i Ivan Crnjak (Hrv.). U kombiniranom
prerezu Ahmed Čehajić je s
172 boda bio prvi. U momčadskom poretku
prvi su bili: SSSR, zatim Madžarska,
Norveška i DDR, pa mi (5 mjesto). Iza
nas su ostali: ČSR, Finska, Rumunjska,
Poljska, Danska, Bugarska, Japan, Mongolija
i Francuska. Pripreme naših natjecatelja
trajale su samo 4 dana što je
svakako premalo. Ovo međunarodno natjecanje
u 1976. g. održati će se u Bugarskoj,
a 1977. g. u Finskoj. Našu je reprezentaciju
na natjecanje u Moskvu vodio
ing. M. Galečić iz Šumskog gospodarstva
Sr. Mitrovica.
t AKADEMIK BRANIMIR GUŠIC


U Zagrebu je 6. VII. o. g. preminuo akademik
Branimir Gušić (1901—1975). To
je najmarkantnija ličnost hrvatske znanosti
i kulture. Bio je član slovenske,
srpske i jugoslavenske akademije znanosti
i umjetnnosti. Njegovom je smrću naš
narod izgubio akademika, liječnika-otolaringologa,
antropo-geografa, povjesničara
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 164     <-- 164 -->        PDF

i enciklopedistu širokog formata. Njegov vremene fitocenologije. Organizirao je
opus iznosi preko 300 znanstvenih i stručrad
na kartiranju vegetacije Hrvatskenih radova. Doktorirao je 1928. g. disertapočeo
izdavati svoje kapitalno djelo »Anacijom:
»Geneza i elementi mljetske selitička
flora Hrvatske«. Velike je imao
ljačke kuće«. Suosnivač je odbora za krš uspjehe u istraživanjima krša i izdao:
pri JAZU i njezin generalni tajnik. Bio je Ilustrirani bilinar, Priručnik za tipološka
izvrstan poznavalac i neumoljivi čuvar istraživanja vegetacije, Vegetacijsku karkulturnog
nasljedstva, beskompromisni tu o. Paga i si. Surađivao je s brojnim
borac za zaštitu prirode, strasni ljubitelj šumarima. Neka mu je hvala i slava!
naših šuma i dobar poznavalac problematike
šumarstva. Hvala i slava mu!


IN MEMORIAM


Bilježimo i komemoriramo smrt šum.


t AKADEMIK STJEPAN HORVATIC


tehn. Ante Kvarantana, koji je umro 14.


Umro je akademik S. Horvatić (1899— VI. o. g. u Zadru, zatim ing. Josipa Lipov1975)
u Zagrebu 29. V. o. g. Bio je istakca,
umro 15. VII. u Zagrebu i ing. Milana
nuti botaničar i bavio se istraživanjem Rajnovića, umro 9. IX. o. g. u Slav. Oravegetacije
naše domovine metodom suhovici.
Hvala i slava im!


UPOZORENJE!


Ponovno pozivamo suradnike Š. L. da pažljivo pročitaju »Uputstva
suradnicima Šumarskog lista«, koja smo objavili u brojevima 1—3,
3—4/75, i u ovom broju.


Napose ih upozoravamo na slijedeće: Autori članaka, koji žele da
im se izrade posebni otisci-separati, naručuju ih posebno i istodobno
prilikom dostavljanja članka (najmanje 50 primjeraka). Separati se
naplaćuju po tiskarskoj cijeni koja vrijedi za posebne otiske!


UREDNIŠTVO ŠUMARSKOG LISTA