DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 152     <-- 152 -->        PDF

— odbor će stupiti u vezu s SSRN-Hrvat-Ovaj stručni dio prirediti će: ing. T.
ske — republičkom konferencijom za Krnjak i ing. V. Igrčić.
zaštitu čovjekove okoline radi formira


Prihvaćaju se i osnažuju svi zaključci,


nja pokroviteljskog odnosno počasnog


kao i rad 15. sjednice U.O., koja je


odbora Savjetovanja i dr.


održana 15. 05. o.g. i radila je bez


— Za pokriće dijela troškova Savjetova


kvoruma.


nja određena je kotizacija po učesniku
u iznosu od 250 din. S tim da će učesZveza
inženjirjev in tehnikov gozdar


nici dobiti: 1. prigodni stručni am-stva in lesarstva SR Slovenije pokloniblem-
značku, 2. skraćene izvode strula
je našem Savezu ediciju: Gozdovi
čnih referata, 3. program i 4. pravo na Slovenskem, koju je uredio ing. C.
na sudjelovanje svečanom ručku — Remic, a izdala Založba borec v sođeodnosno
večeri. lovanju s poslovnim združenjem gozdČlanstvo Saveza će biti pravovremeno no-gospodarskih Organizacija v Ljubljani.
Zahvaljujemo!


upoznato sa svima pripremama, putem
Okružnice i poziva, da svoje učešumarski
institut — Jastrebarsko postvovanje
na ovom savjetovanju priklonio
je stručnoj knjižnici Saveza: 1)
javi Savezu. Drvno gromadne tablice, Zagreb 1975


i 2) Radovi-svezak 23: Istraživanje uz


ad
4:


roka suženja i posljedica sušenja priPod konac XI mj. o.g. održati će se u rodnih jelovih šuma u SRH, Zgb 1975,
Zagrebu Jesenji plenum Saveza, čiji će Prof. dr. Z. Vajda: Osnovi šumarstva
rad obuhvatiti: (skripta) — Zagreb 1962 i Uzgajanje i
a) društveni dio: zaštita šuma, Zgb 1975.
— rad Saveza u razdoblju od 1974/ Isplatiti će se Ing, I. Kuzmaniću iznos
75 g. i od 720 din. u ime refundacije troškova
b) stručni
dio, koji će obuhvatiti vrprilikom
-sastavljanja referata: Tehnohunsku
problematiku struke: loške mogućnosti šumarstva Hrvatske


— novi zakon o šumama, Stari papir koji je prikupljen prili—
zakon o zaštiti čovjekove okoline kom uređivanja društvenih prostorija,
— problem revalorizacije šuma, ekonomata i podruma komisijski će se

samoupravni sporazum o formiprodati
poduzeću za stari papir.
ranju Poslovne zajednice za proPredsjednik:
Ing. S. Tomaševski v.r.
izvodnju i preradu drveta i prometa
drvnim proizvodima i paTajnik:
Dr. N. Komlenović v.r.


pirom,


— poslovnim bankama i si. Zapisničar: Ing. R. Antoljak v.r.
ISPRAVAK


U Šumarskom listu 4—6/1975. u radu Mr Steve Orlića na strani 166 omaškom
tiskare tabela 3 je nepotpuno prikazana. Na zahtjev autora je donosimo u izvornom
obliku. .kl


Karakteristika - sredine
Characteristics-means


(0 4-1 O
C M O O tn w c n> 0) 10 .c


c n)


HCH4J


H u .
c e


10 -.-t rd .C
+J M +J bi


>
r-H 43 r-4 P,CO


u u O N O O g
H > B -C


H u TH C
O -H O -H
> -H > +J U


1970. 1971. 1972. 1973. T97T:— 1973. 1973.


A 15,8 24,4 42,5 63,6 191,1 22,2 157,1
B 16,4 24,3 38,7 60,4 175,6 18,2 1 117,5
C 13,3 21,7 38,0 57,6 162,7 16,5 | 119,6
D 13,3 21,0 36,8 56,6 155,4 14,3 92,5


Tabela 3. — Duncan-ov test za razlike između sredina varijanata za proučavane
karakteristike´ Duncan´s test


Bilo koje dvije sredine nespojene istom linijom signifikantno se razlikuju na nivou od 5%.