DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 150     <-- 150 -->        PDF


U Postojni je 23—24. 05. o.g. održana
proslava 10 godišnjica osnivanja slovenskih
šumarskih društava. Ovoj proslavi
prisustvovao je i naš predsjednik.
Slovenski šumari izdali su tom
prilikom svoju svečanu ediciju: GOZDOVI
NA SLOVENSKEM, koju je u
redio ing. Ć. Remic uz pomoć 42 šumar,
stručnjaka. Spomenica obuhvaća
310 stranica, vel. 25X31 cm., pa 156
prekrasnih color i crno bijelih fotografija
iz šumarstva.
— U Našicama je održan 12—15. 06. o.g.
tradicionalni stručni sastanak »Dani
slavonske šume«.
Savez je predstavljao dr. B. Prpić, urednik
Š. L.III redovna skupština SIT-Jugoslavije
održana je 20. 06. o.g. u Beogradu na
kojoj je izabrana nova uprava centralnog
Saveza. U delegaciji SIT-Hrvatske,
koju je predvodio predsjednik ing. V.
Radauš bili su i naši predstavnici: ing.
S. Vanjković i dr. N. Komlenović.

Nalazimo se pred konačnom redakcijom
novog Zakona o šumama, kao i
Zakona o zaštiti čovjekove okoline,
ali nacrti ovih zakona nisu dospjeli do
našeg Saveza, iako je naše članstvo itekako
živo zainteresirano za sadržaj i
postavke ovih zakona. Ovo nije prvi
put da ovako važni predmeti ne dospijevaju
do šireg broja naših stručnjaka
i našega Saveza. Druge struke, kao na
primjer Građevinarstvo je uspjelo da
i OZAKONI prisustvo stručnih organizacija
inženjera i tehničara. Tako zak.
o izgradnji objekata (Narodne novine
br. 20/75 od 2. 6. 1975. g. čl. 40) određuje:
»Prije izdavanja građevinske dozvole
za izgradnju značajnih javnih
objekata, izgradnja koja se finacira
iz sredstava društveno-političkih zajednica,
društveno-politička zajednica
dužna je da organizira javnu raspravu
o izgradnji objekata uz sudjelovanje
stručnih organizacija inženjera i tehničara
«.

Također nas je mimoišla i »Informacija
o problemima šumarstva kraškog
područja SRH s prijedlogom njihovog
rješenja«, sastavljena i izdata po Privrednoj
komori za Dalmaciju.

U proteklom vremenu umrli su: ing.
Josip Lipovac, predstavnik drv. ind.
Slavonije — SI. Brod (Zagreb 15. VII.)
i Ante Kvarantan, šum. tehničar (14.
VI. — ŠG — Zadar). Također je umro
veliki prijatelj zelene struke akademik
Branimir Gušić (Zagreb 6. VII.).
Hvala i slava im!
ad 2:dr. N. Komlenović, tajnik Saveza obavijestio
je prisutne o dnevnoj pošti jtajničkim poslovima.

Savez će sudjelovati na izložbi »Tehnički
i društveni aspekti informacijakomunikacija«. Referalnom centru sveučilišta
u Zagrebu dostaviti će se Šumarski
list i ostale tražene publikacije
za ovu izložbu.

Savezu IT — Jugoslavije dostavit će
se potrebni podaci za sastav Programa
naučnih i stručnih skupovat u 1976. g.
(Savjetovanje: Uloga šume i šumske
vegetacije u zaštiti čovjekove okoline
u odnosu na Jadransko područje, koje
će se održati u Zadru u II/III mj.
1976. g., kao i Proslava 130 godišnjice
od osnivanja Hrvatskog Š(umarskog
Društva i 100 godina neprekidnog izlaženja
Šumarskog lista. Ova proslava
održat će se u Zacrebu u V/76 g.).

Republ. sekretarijat za rad obavijestio
je Savez, da će »primanje pripravnika
preko broja obaveznih na određeno
radno vrijeme« biti razmotreno prilikom
donošenja novih propisa. U svojem
dopisu sekretarijat za rad navodi
»... nema zapreka da i pripravnici
budu primljeni na rad na određeno
vrijeme, ukoliko su ispunjeni uvjeti iz
čl. 15 Zak. o međusob. odnosima radnika
u udruženom radu« (SI. list SFRJ
br. 22/73).

III skupština SIT-Jugoslavije izabrala
je za novog predsjednika prof. ing.
Dime Lazarova (Skoplje) a u predsjedništvo
su ušli ing. arh. V. Radauš, ing.
arh. A. Bakal (oba SRH), zatim ing.
K. Tabaković (predsjednik SIT-šumarstva
i drv. industrije Jugoslavije), dok
je u izvršni odbor unišao dr. Z. Radić,
tajnik SIT-Hrvatske.
U počasno članstvo birani su iz Hrvatske:
prof. dr. N. Neidhardt (ŠF-Zgb),
zatim dr. V. Mandekić (agronom-Zgb),
prof. dr. R. Podhorski (kemičar-Zgb) i
dr. K. Tonković (građevinar-Zgb).
Za zaslužnog člana izabran je prof. dr.


D.
Oreščanin (šumar-Beograd).
—U
.0. je usvojio obavijest svoje dugogodišnje
namještenice Zdenke Vojvodić
o odlasku u prijevremenu mirovinu s


1. X. o.g.

blagajnik Saveza ing. I. Delajković obavijestio
je o stanju žiro računa i podnio
prijedlog da se dio financ. sredstava
»oroči«, zatim o radovima oko revalorizacije
osnov. sredstava pogonskog,
poslovnog i neposlovnog inventara.