DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 149     <-- 149 -->        PDF

podarstvo. Posjetili smo centar šum. gosp. Bilje, gdje je ing. Slavko Vasung dao
prikaz nastanka baranjskih šuma, sa historijskim osvrtom na promjene vlasnika
šumskih posjeda, a prikazao je i današnje stanje šuma, mjere koje se poduzimaju
u uzgoju sa gledišta lovne, šumske i poljoprivredne proizvodnje.


Bogat i raznolik program po sadržaju za ovaj posjet bio je pravi užitak za
šumare-umirovljenike. U njemu smo osjetili svu toplinu i volju da i nove generacije
gaje tradiciju svojih starijih kolega, uz primjenu svih dostignuća i tekovina na polju
modernog uzgoja.


Završetak posjeta bio je oproštaj u restoranu na obali Drave u Osijeku, kojom
prilikom su se i ovdje izredale obostrane zdravice — aktivnih šumara i umirovljenika
— a na opće zadovoljstvo sviju učesnika, kojima je ukazana pažnja, sve to sa
svrhom da bi uvidjeli da sadašnje generacije ne zaboravljaju na minuli rad starijih
šumara, što je naročito spomenuto kod objašnjenja na postignutim rezultatima
pregledanih objekata.


Ovoj ekskurziji, koja se odvijala autobusom, prisustvovali su i neki predstavnici
šumarskih umirovljenika iz Sarajeva, kako bi uvidjeli i upoznali korištenje
slobodnog vremena iz iskustva kluba iz Beograda. Usputno sam naveo da se u Šum.
društvu — Zagreb održava svakog četvrtka jedan drugarski sastanak umirovljenika,
kojom prilikom se prepričavaju razni događaji u šumarstvu i tako održava kontakt
s operativnim šumarstvom te da se uguši apatija koja se negdje pojavljuje odlaskom
u mirovinu.


Ne možemo zaključiti ovu zabilješku sjećanja na posjet bratskih šumara —
umirovljenika, a da ponovo ne odamo veliku zahvalnost i priznanje predstavnicima
kolektiva šum. gosp. Vinkovci, Osijek i Bilje, jer su oni žrtvovali svoje slobodno
vrijeme (bila je subota i nedjelja — neradni dan) da bi svojim starim drugovima
umirovljenicima i njihovim drugaricama poklonili puno pažnje, dočaravši im nekoliko
ugodnih časova boravka u našoj zajedničkoj miljenici — slavonskoj šumi.


Ing. Milan Strineka


ZAPISNIK ad 1:


16. sjednice Upravnog odbora, prošire—
Sjednicu je vodio predsjednik Saveza
ne s članovima Nadzornog odbora, koja ing. S. Tomaševski i upoznao prisutne
je održana 11. 09. 1975. g. u Zagrebu, u s važnijim zbivanjima u proteklih 3
društvenim prostorijama Šumarskog domjeseca.


ma, Mažuranićev trg 11. — na prijedlog Saveza Savjet za naučni
rad SRH dodijelio je prof. dr. Z. Vajdi
Prisutni: M. Blažević, I. Delajković, T. republičku nagradu za životno djelo
Krnjak, N. Komlenović, A. Mudrovčić, B. za izuzetna dostignuća na području


Prpić, S. Tomaševski, S. Vanjković i R. šumarstva.


Antojak. Jednom dijelu sjednice prisu—
Za člana suradnika Jugoslavenske aka


stvovao je prof. dr. M. Androić i sudjedemije
znanosti i umjetnosti izabran


lovao u raspravljanju u toč. 3 (Savjetoje
dr. Dušan Klepac, profesor i preds


vanje).
tojnik Zavoda za uređivanje šuma.


— Održana je 1. konferencija o tehnološIspričani:
S. Horvatinović, I. Milinović kom razvoju SRH 21—23. 05. o.g. u
i Z. Potočić. Zagrebu na kojoj je pročitan 41 stručni
referat. Naš predstavnik ing. I. Ku-
Dnevni red: zmanić pročitao je svoj referat: O tehnološkim
mogućnostima razvoja šu


1.
Uvodna riječ predsjednika Saveza
marstva Hrvatske. Konferenciji je pri


2.
Izvještaj tajnika, urednika Š. lista i
sustvovalo preko 120 stručnjaka i oblagajnika svemu ovome izašao je ZBORNIK odr


3.
Savjetovanje: Uloga šuma i šum. vežanih
referata na 494 stranice. Šumargetacije
u zaštiti čovjekove okoline skih stručnjaka je veoma malo sudjes
posebnim osvrtom na Jadransko lovalo u radu ove uspjele konferencije
područje iako je Savez pravovremeno razaslao
4.
Razno na sve strane oko 420 poziva.
379
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 150     <-- 150 -->        PDF


U Postojni je 23—24. 05. o.g. održana
proslava 10 godišnjica osnivanja slovenskih
šumarskih društava. Ovoj proslavi
prisustvovao je i naš predsjednik.
Slovenski šumari izdali su tom
prilikom svoju svečanu ediciju: GOZDOVI
NA SLOVENSKEM, koju je u
redio ing. Ć. Remic uz pomoć 42 šumar,
stručnjaka. Spomenica obuhvaća
310 stranica, vel. 25X31 cm., pa 156
prekrasnih color i crno bijelih fotografija
iz šumarstva.
— U Našicama je održan 12—15. 06. o.g.
tradicionalni stručni sastanak »Dani
slavonske šume«.
Savez je predstavljao dr. B. Prpić, urednik
Š. L.III redovna skupština SIT-Jugoslavije
održana je 20. 06. o.g. u Beogradu na
kojoj je izabrana nova uprava centralnog
Saveza. U delegaciji SIT-Hrvatske,
koju je predvodio predsjednik ing. V.
Radauš bili su i naši predstavnici: ing.
S. Vanjković i dr. N. Komlenović.

Nalazimo se pred konačnom redakcijom
novog Zakona o šumama, kao i
Zakona o zaštiti čovjekove okoline,
ali nacrti ovih zakona nisu dospjeli do
našeg Saveza, iako je naše članstvo itekako
živo zainteresirano za sadržaj i
postavke ovih zakona. Ovo nije prvi
put da ovako važni predmeti ne dospijevaju
do šireg broja naših stručnjaka
i našega Saveza. Druge struke, kao na
primjer Građevinarstvo je uspjelo da
i OZAKONI prisustvo stručnih organizacija
inženjera i tehničara. Tako zak.
o izgradnji objekata (Narodne novine
br. 20/75 od 2. 6. 1975. g. čl. 40) određuje:
»Prije izdavanja građevinske dozvole
za izgradnju značajnih javnih
objekata, izgradnja koja se finacira
iz sredstava društveno-političkih zajednica,
društveno-politička zajednica
dužna je da organizira javnu raspravu
o izgradnji objekata uz sudjelovanje
stručnih organizacija inženjera i tehničara
«.

Također nas je mimoišla i »Informacija
o problemima šumarstva kraškog
područja SRH s prijedlogom njihovog
rješenja«, sastavljena i izdata po Privrednoj
komori za Dalmaciju.

U proteklom vremenu umrli su: ing.
Josip Lipovac, predstavnik drv. ind.
Slavonije — SI. Brod (Zagreb 15. VII.)
i Ante Kvarantan, šum. tehničar (14.
VI. — ŠG — Zadar). Također je umro
veliki prijatelj zelene struke akademik
Branimir Gušić (Zagreb 6. VII.).
Hvala i slava im!
ad 2:dr. N. Komlenović, tajnik Saveza obavijestio
je prisutne o dnevnoj pošti jtajničkim poslovima.

Savez će sudjelovati na izložbi »Tehnički
i društveni aspekti informacijakomunikacija«. Referalnom centru sveučilišta
u Zagrebu dostaviti će se Šumarski
list i ostale tražene publikacije
za ovu izložbu.

Savezu IT — Jugoslavije dostavit će
se potrebni podaci za sastav Programa
naučnih i stručnih skupovat u 1976. g.
(Savjetovanje: Uloga šume i šumske
vegetacije u zaštiti čovjekove okoline
u odnosu na Jadransko područje, koje
će se održati u Zadru u II/III mj.
1976. g., kao i Proslava 130 godišnjice
od osnivanja Hrvatskog Š(umarskog
Društva i 100 godina neprekidnog izlaženja
Šumarskog lista. Ova proslava
održat će se u Zacrebu u V/76 g.).

Republ. sekretarijat za rad obavijestio
je Savez, da će »primanje pripravnika
preko broja obaveznih na određeno
radno vrijeme« biti razmotreno prilikom
donošenja novih propisa. U svojem
dopisu sekretarijat za rad navodi
»... nema zapreka da i pripravnici
budu primljeni na rad na određeno
vrijeme, ukoliko su ispunjeni uvjeti iz
čl. 15 Zak. o međusob. odnosima radnika
u udruženom radu« (SI. list SFRJ
br. 22/73).

III skupština SIT-Jugoslavije izabrala
je za novog predsjednika prof. ing.
Dime Lazarova (Skoplje) a u predsjedništvo
su ušli ing. arh. V. Radauš, ing.
arh. A. Bakal (oba SRH), zatim ing.
K. Tabaković (predsjednik SIT-šumarstva
i drv. industrije Jugoslavije), dok
je u izvršni odbor unišao dr. Z. Radić,
tajnik SIT-Hrvatske.
U počasno članstvo birani su iz Hrvatske:
prof. dr. N. Neidhardt (ŠF-Zgb),
zatim dr. V. Mandekić (agronom-Zgb),
prof. dr. R. Podhorski (kemičar-Zgb) i
dr. K. Tonković (građevinar-Zgb).
Za zaslužnog člana izabran je prof. dr.


D.
Oreščanin (šumar-Beograd).
—U
.0. je usvojio obavijest svoje dugogodišnje
namještenice Zdenke Vojvodić
o odlasku u prijevremenu mirovinu s


1. X. o.g.

blagajnik Saveza ing. I. Delajković obavijestio
je o stanju žiro računa i podnio
prijedlog da se dio financ. sredstava
»oroči«, zatim o radovima oko revalorizacije
osnov. sredstava pogonskog,
poslovnog i neposlovnog inventara.


ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 151     <-- 151 -->        PDF

— Urednik dr. B. Prpić podnio je izvještaj
o radu sjednice užeg R.O. Šumarskog
lista i R.O. jubilarne edicije, kojoj
su prisustvovali: dr. M. Androić,
dr. S. Bertović, dr. D. Klepac, dr. N.
Komlenović, ing. O. Piškorić, dr. B.
Prpić, ing. J. Safar, ing. F. Štajduhar,
ing. S. Tomaševski, ing. S. Vanjković i
ing R. Antoljak.
— Priređen je rukopis Š.L. br. 7—9/75 za
tisak u kojem će na uvodnom mjestu
mjestu biti »Informacija o problemima
šumarstva kraškog područja Hrvatske
s prijedlogom njihovog rješenja
«. Ovaj referat je objavila Privredna
komora za Dalmaciju (Ing. Ž. Vrdoljak
sa suradnicima).
— Rukopis za jubilarnu ediciju Š.L. već
je na recenziji i lektoriranju. Ovaj rukopis
obasiže 420 strojem pisanih stranica.
Međutim on će se povećati za
daljnjih 50—80 stranica, tako da će
mu sadržaj iznositi kojih 320—350 tiskanih
stranica, zajedno s brojnim crtežima,
tabelama, fotografijama i si.

Pod konac X. mj. o.g. sazvati će se
sastanak terenskog R.O. Šum. lista:
Bartovčak-JB j elovar, Cvitić-Vinkovci,
FrkovićMDelnioe, HarapiniSisak, Hibler-
Senj, Kisiček-Buzet, Kožul-Osijek,
Lucarić-Vinkovci, Milković-Rijeka, Mrzljak-
Karlovac, Pavlov,ić-Sl. Brod, Pavša-
Varaždin, Posavec-Gospić, Simonović-
Dubrovnik, TkalčićnZadar, Trboje´
viePodr. Slatina i Ž. Vrdoljak. Dnevni
red ovoga sastanka jest: suradnja uŠ.L., prikupljanje članaka i prikaza,
suradnja s terenskim Šum. društvima
i urednicima listova, novina, biltena i
si. pojedinih ŠG, DIP-ova, šumarija i
dr. Govoriti će se i o ulozi članova
ovih terenskih R.O. povodom proslave
130 g. osnivanja Hrvatskog Šumarskog
društva i 100 g. neprekidnog izlaženja
Š.L. i dr.
— Analizom troškova oko izdavanja Šumarskog
lista u 1974/75 g. naš Savez,
kao izdavač ovog našeg najstarijeg stručnog
časopisa, došao je do slijedećih
činjenica:
I. Troškovi izdavanja Šum. lista (u
starim dinarima)
1.
Tiskanje Š.L. na 600 stranica godišnje
20,250.540 SD
2.
Autorski honorari u brutto iznosu
2,869.800 SD
3.
Tehnička redakcija 1,759.800 SD
4.
Administracija, pošta
i si. 7,201.800 SD
Sveukupno: 32,081.940 SD


II. Prihodi ši .
1.
Prihodi od pretplate
i prodaje Š.L. 9,687.500 SD
2.
Reklame, obavijesti 2,200.00 SD
3.
Financ. pomoć Savjeta
za naučni rad 6,000.000 SD
4.
Doprinos izdavača 14,194.440 SD
Sveukupno: 32,081.940 SD

Iz tabele II vidljivo je, da izdavač
s ubranom pretplatom i prodajom Š.L.
računajući ovdje i prihode od reklama
i oglasa, pokriva tek 37% troškova izdavanja.
Ostatak je pokriven financ.
potporom Savjeta za naučni rad od
19%, dok je na Savez otpao trošak od
14,194.440 SD odnosno 44»/o svih troškova
izdavanja. Glavni regulator svih
ovih troškova jest: premalena tiraža
Š.L. od 1.100 primjeraka.

Pritisnut ovakovim činjenicama i detaljima
iznesenog stanja Savez je odlučio
da povisi godišnju pretplatu na
list. Nova cijena pretplate u 1976. gizgleda ovako:
III. Godišnja pretplata na Šum. list
za 1976. g.
1.
Pojedinci 10.000 SD
2.
Umirovljenici, studenti
i đaci 3.000 SD
3.
Ustanove 40.000 SD
4.
Inozemstvo 16 dol. USA
Uz pretpostavku da će troškovi izdavanja
Š.L. ostati onakovi kako ih navodimo
u tabeli I i uz istu tiražu, ovako
povišenom pretplatom i oglasima
u 1976. g. Savez bi ubrao 54°/o
(17,350.000 SD), od Savjeta za naučni
rad dobio bi 25%. (8,000.000 SD) dok bi
ostatak od 21% podmirio izdavač
(6,732.000 SD).


ad 3:Savjetovanje o ulozi šume i šumske vegetacije
u zaštiti čovjekove okoline u
odnosu na jadransko područje održati
će se u Zadru. Stručna javnost SR
Hrvatske je o tome već obaviještena
okružnicom Saveza još 18. VI. o.g.

Formiran je organizacijski odbor za
sprovedbu zaključaka današnje sjednice
i organizaciju ovoga Savjetovatnja.
U odbor su ušli: prof. dr. M. Androić,
ing. D. Böhm, prof. dr. I. Dekanić, ing.
N.
Hranilović, dr. N. Komlenović, ing.
O. Piškorić, Dr. B. Prpić, Dr. D. Rauš,
ing. S. Vanjković, ing. Ž. Višnjevac i
ing. R. Antoljak.
381
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 152     <-- 152 -->        PDF

— odbor će stupiti u vezu s SSRN-Hrvat-Ovaj stručni dio prirediti će: ing. T.
ske — republičkom konferencijom za Krnjak i ing. V. Igrčić.
zaštitu čovjekove okoline radi formira


Prihvaćaju se i osnažuju svi zaključci,


nja pokroviteljskog odnosno počasnog


kao i rad 15. sjednice U.O., koja je


odbora Savjetovanja i dr.


održana 15. 05. o.g. i radila je bez


— Za pokriće dijela troškova Savjetova


kvoruma.


nja određena je kotizacija po učesniku
u iznosu od 250 din. S tim da će učesZveza
inženjirjev in tehnikov gozdar


nici dobiti: 1. prigodni stručni am-stva in lesarstva SR Slovenije pokloniblem-
značku, 2. skraćene izvode strula
je našem Savezu ediciju: Gozdovi
čnih referata, 3. program i 4. pravo na Slovenskem, koju je uredio ing. C.
na sudjelovanje svečanom ručku — Remic, a izdala Založba borec v sođeodnosno
večeri. lovanju s poslovnim združenjem gozdČlanstvo Saveza će biti pravovremeno no-gospodarskih Organizacija v Ljubljani.
Zahvaljujemo!


upoznato sa svima pripremama, putem
Okružnice i poziva, da svoje učešumarski
institut — Jastrebarsko postvovanje
na ovom savjetovanju priklonio
je stručnoj knjižnici Saveza: 1)
javi Savezu. Drvno gromadne tablice, Zagreb 1975


i 2) Radovi-svezak 23: Istraživanje uz


ad
4:


roka suženja i posljedica sušenja priPod konac XI mj. o.g. održati će se u rodnih jelovih šuma u SRH, Zgb 1975,
Zagrebu Jesenji plenum Saveza, čiji će Prof. dr. Z. Vajda: Osnovi šumarstva
rad obuhvatiti: (skripta) — Zagreb 1962 i Uzgajanje i
a) društveni dio: zaštita šuma, Zgb 1975.
— rad Saveza u razdoblju od 1974/ Isplatiti će se Ing, I. Kuzmaniću iznos
75 g. i od 720 din. u ime refundacije troškova
b) stručni
dio, koji će obuhvatiti vrprilikom
-sastavljanja referata: Tehnohunsku
problematiku struke: loške mogućnosti šumarstva Hrvatske


— novi zakon o šumama, Stari papir koji je prikupljen prili—
zakon o zaštiti čovjekove okoline kom uređivanja društvenih prostorija,
— problem revalorizacije šuma, ekonomata i podruma komisijski će se

samoupravni sporazum o formiprodati
poduzeću za stari papir.
ranju Poslovne zajednice za proPredsjednik:
Ing. S. Tomaševski v.r.
izvodnju i preradu drveta i prometa
drvnim proizvodima i paTajnik:
Dr. N. Komlenović v.r.


pirom,


— poslovnim bankama i si. Zapisničar: Ing. R. Antoljak v.r.
ISPRAVAK


U Šumarskom listu 4—6/1975. u radu Mr Steve Orlića na strani 166 omaškom
tiskare tabela 3 je nepotpuno prikazana. Na zahtjev autora je donosimo u izvornom
obliku. .kl


Karakteristika - sredine
Characteristics-means


(0 4-1 O
C M O O tn w c n> 0) 10 .c


c n)


HCH4J


H u .
c e


10 -.-t rd .C
+J M +J bi


>
r-H 43 r-4 P,CO


u u O N O O g
H > B -C


H u TH C
O -H O -H
> -H > +J U


1970. 1971. 1972. 1973. T97T:— 1973. 1973.


A 15,8 24,4 42,5 63,6 191,1 22,2 157,1
B 16,4 24,3 38,7 60,4 175,6 18,2 1 117,5
C 13,3 21,7 38,0 57,6 162,7 16,5 | 119,6
D 13,3 21,0 36,8 56,6 155,4 14,3 92,5


Tabela 3. — Duncan-ov test za razlike između sredina varijanata za proučavane
karakteristike´ Duncan´s test


Bilo koje dvije sredine nespojene istom linijom signifikantno se razlikuju na nivou od 5%.