DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 145     <-- 145 -->        PDF

Br. 5


Kramer, H. i Rusack, J.: Korekcioni
faktori mase za smreku kao pomagalo
kalkuliranja u šumskim poduzećima.


Naveh , Z.: Faze antropogenog mijenjanja
krajolika u Izraelu.
He ding, N.: Trupljenje i sortiranje
debala kranskom pilom OSA 770.


Br. 6


Lamprecht, H.: O ekološkom značenju
šume u tropima.
Schmaltz, J.: Rast Pinus radiata u
južnom Čile-u.


Heuveldop , J.: Istraživanja isparavanja
oborinske vode s krošanja četinjača.


Heigenhauser, B.: Nove tendencije
u mrežnom planiranju.


Br. 7


Štete od orkana 1972. II dio.


Briinig, E. F.: Štete od orkana kao
faktor rizika kod proizvodnje drva u raznim
područjima Zemlje.


Wiebecke , C: Ekonomsko značenje


od orkana 1972. i posljedice za šumarsku


i drvarsku privredu.


P1 a t z e r, H. B.: Planiranje i nova teh


nika u izradi drva izvaljenog orkanom.


Lie se, W.: Očuvanje kvalitete drva


kod dužeg uskladištenja.


Wippermann, H. J.: Mehanizirana


centralizirana izrada — Mogućnosti za


kooperaciju između šumarske i drvarske


privrede.


Lünzmann , K.: Opterećenje čeličnog
užeta kod izvlačenja.


Br. 8
Kamin s ky, G.: Značenje ergonomije
u istraživanjima i praksi.
Strehlke, B.: Promjene u uvjetima
rada kod mehanizirane šumske proizvodnje,
s naročitim osvrtom na zaštitu pri
radu.
Scholz , F.: Biokemijske metode u
šumarskoj genetici.
Stephan , B. R.: Rhabdocline pseudotsugae
na duglazijama različitih provenijencija.
Barth , W.-E.: Objekti na dječjim igralištima
u šumi.


Br. 9
Ka to, F. i Mülder, D.: Analiza licitacija
drva — Pomagalo za kreiranje pro


daje — Primjer javnih licitacija hrastovih
furnirskih trupaca.


Koltzenburg, Ch.: Pridolazak i primjena
»ostalih tvrdih listača« u SR Njemačkoj,
I dio: Sječa i vanjska trgovina.


(O.
pr.: sve osim hrasta i bukve).
Platzer, H. B. i Lünzmann, K.:
Nadopuna mehaniziranog sustava za sječu,
izradu i izvlačenje kod Austrijskih
državnih šuma, uređajem za strojno kresanje
grana.


Br. 10


Del or me, A.: Sustav dendrokronologije
hrasta u području južni Weser-i
Leinbergland.


E f t h y m i o u, P. N.: Zakon jedinične
mase kod izvlačenja stočnom vučom u
planinskim šumama.


Patt , R.: O mogućnosti industrijske
prerade biomase prorjeda i otpadaka kod
sječe i izrade.


P 1 a t z e r, H. B.: Broj šumskih radnika,
zarade i troškovi u Upravi šuma Niedersachsen
od 1957—1971.


Br. 11


K n i g g e, W.: Organizacija istraživanja
drva u SR Njemačkoj i Zap. Berlinu.


B e r g e 1, D.: Istraživanja rubnih utjecaja
na pokusnim plohama u sastojinama
u juvenilnom stadiju.


Sach s se, H.: Kako reagira duglazija
na strojno obrezivanje?


Mueller-Darss, H.: Ergonomska
istraživanja obaranja u tropima u svrhu
određivanja odgovarajućih normi.


Br. 12


Häberle, S.: Kakav je današnji položaj
šumske privrede nakon katastrofe
1972.?


Tillmanns, H. -J.: Prirodno pomlađivanje
u Chako šumi (Argentina).
H ö f 1 e, H. H.: Strojno kresanje grana
i trupljenje pomoću PIKA 50.


FORSTARCHIV 1974.
Br. 1


Gundermann, E.: Razmišljanja
praktičara o izdvajanju šuma za rekreaciju.


Wendorff, G. B. v.: Štiti li šuma od
zvuka aviona?


Schlaghamersky, A.: Neke primjedbe
o Kuxmann-ovim stražnjim hidrauličkim
kliještima.


375