DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 139     <-- 139 -->        PDF

N i k o 1 o v prof, mr Svilen, A b r a š e v
mr Georgi (Bugarska): Poboljšanje svojstava
furnirskih ploča napravljenih od
drveta topole modificiranjem njihovog
vanjskog sloja (99),


N i k o 1 o v prof, mr Svilen, A b r a š e v
mr Georgi: Dobivanje detalja stabilnih
dimenzija od drveta topole (95),


G a š p a r i ć ing. Zdenko, Stankovi
ć ing. Milorad: Upotreba mekih lista-


PRIRODA, časopis Hrvatskog prirodoslovnog
društva.


Ovih je dana izašao iz tiska posljednji


(10) broj za godinu 1974. Između ostalog
mogu se u ovom godištu naći i ovi zanimljivi
prilozi:
Članci:


B a r č i ć B.: Biljka »goli čovik« u hrvatskoj
flori (sa 2 fotografije).


Ćuri ć R.: Marginalije na temu »Čovjek
i šuma u Jugoslaviji« (sa 3 fotografije
i 2 crteža).


Frkovi ć A.: Prirodne rijetkosti šuma
Gorskog kotara (sa 4 fotografije i 1
crtežom).


Gucunsk i D.: Hidrobotanički odjel
u Treboni (sa 4 fotografije).


Ja r da s I.: Borov četnjak-gnjezdar,
zanimljiv stanovnik na primorskim borovima
(sa 4 fotografije).


J u r e t i ć N.: Viroidi — malo poznati
uzročnici bolesti biljaka (sa 3 fotografije).


Kun a K.: Tragom jedne korovske biljke
(sa 3 crteža).


Kun a K.: Fitomimeza leptira običnog
žućaka (sa 1 crtežom).


Kuštrak D. i Kujundžić N.: Tilovina
— ukras imotskog kamenjara (sa 3
fotografije i 1 kartom).


Matoničkin I.: Sto godina znanstvenog
rada iz zoologije na Sveučilištu
u Zagrebu (sa 5 fotografija).


Munjk o I.: O biokemijskoj aktivnosti
lišaja (sa 2 fotografije).


Munjk o L: Biotetika u suvremenom
urbanom okolišu (sa 3 fotografije).


Sugar I. i Trinajstić I.: Raslinstvo
Peloponeza (sa 3 fotografije).


ča iz prirodnih šuma i plantaža za proizvodnju
sulfatne celuloze (165).


S ovim sveskom »Topole« započeo je
radom novi glavni (odgovorni) urednik
dipl. ing. i ecc. Ilija Knežević (iz Saveznog
zavoda za društveno planiranje u
Beogradu), budući da je dosadanji urednik,
od 1960—1974, dipl. ing. Dimitrije
Bura prešao u mirovinu. Međutim, ing.
Bura ostao je i dalje član redakcijskog
odbora ovog časopisa. O. Piškorić


Tavča r A.: Jedna primjena makrofotografije
(sa 4 fotografije).
Vajd a Z.: Propast šuma u Vijetnamu.


Vrane š M.: Introgresija u životinjskom
svijetu (sa 2 fotografije).


Zuba k F.: Primorska bura (sa 1 slikom).


Zaštita prirode:


Borov četnjak ugrožava dalmatinske
šume (sa 1 fotografijom) (Ivo Tadej).


Da li insekticidi ugrožavaju populacije
kišnih glista u šumskim zemljištima? (H.
Riter-Studnička).


Humana zaštita ljudskog i prirodnog
potencijala (B. Knežević).
Mar j an ponovno — samotna planina?


(F.
Zubak).
O zagađenosti mora krutim tvarima i
fekalijama (I. Šimundić).
O zaštiti čovjekove sredine na skupu
atomskih fizičara (A. T-ć).
Otpadne vode neće zagađivati Taru (A.
T-ić).
Područje rijeke Morače (Lj. Marčić
Brusina).
S malo truda učinimo mnogo (Z. Dolenec).
»Sjenica« — aktiv za zaštitu ptica (sa
4 fotografije) (C. Štanfelj).
Spasimo prirodu! (F. Zubak).
Zagađenja polihloriziranim bifenilima
(-tkv-).
Zaštita prirode u Sloveniji (A. T-ć).
Zaštita prirode u Vojvodini (A. Tadić).
Zaštita prirode u Zakonu o morskom


ribarstvu
SR Hrvatske (A. Tadić).
Zaštita, razmnožavanje i gajenje medonosnog
lekovitog bilja (sa 1 crtežom)


(J. Tucakov).
369
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 140     <-- 140 -->        PDF

Zaštita šuma srednje Evrope (L.
Schmidt).


Zaštitimo našu okolinu od svakog prekomjernog
oštećivanja i zagađivanja (Apel
Osnivačke skupštine Savjeta za zaštitu
i unapređenje čovjekove okoline Jugoslavije).


Zanimljivosti:


Akademgorodok — grad naučnika u
tajgi (S. Jovičić).
Bakterije kao smog-detektori (T. Marjanac).


Da li podzemni vodeni tokovi uzrokuju
i lokalne promjene nad zemljom (R.
Ch.).


Emocionalni život ptica (V. Del Toso).
Ginkgo biloba (A. T-č).
Imena sela u Makedoniji prema bilj


kama i životinjama (J. F. T.).
Kretanje hlorofila u lišću kao posljedica
nadražaja tkiva (H. R. Studnička).
Kultno drveće u skopskim selima (J.
T.).
Mandragora, alrauna, mandragula,
mundragula, narangulina, alrun (J. Tucakov).
Manje poznate prirodne ljepote Herce


govine (V. Dumbović).
O seobi ptica (M. Jakovina).
O zagađenosti vazduha u Skoplju (J.


T.).
Obični čapljan sam se zasijava (J. K.).
Oko reke Velike Morave sve je manje


bregunica (Đ. Marinković).
Ornitomuzikologija — što je to? (sa 1
notnim crtežom) (K. Kuna).
Otpornost raznih vrsta drveta, ugrađenih
u hramovima Maya, prema napadu


termita (H. R.S.).
Otrovna izlučina daždevnjaka (K. Kn.).
Otrovne zmije na Zagrebačkoj gori (I.


Munjko).
Ozelenjavanje Sahare (S. Jovičić).
Pitka voda u Pokrovniku (sa 1 fotogra


fijom) (B. Menđušić).
Prirodne lepote i arheološki nalazi u
jugozapadnoj Rumuniji (Ž. Simović).
Prirodni neprijatelji krumpirove zlatice
i pokušaji njenog biološkog suzbijanja


(H.
Ritcr-Studnička).
Promjena osobina voda u vještačkim
jezerima (H. Riter-Studnička).
Prvi fotoelektronski spektrometar u
Jugoslaviji (L. Klasinc).


Ptica koja se leže i živi u dimnjaku


(M.
Martić).
Smanjenje zagađenja okoliša od topionica
obojenih metala.
U maslinovu lišću alkaloidi kinina (H.


R.
S.).
Umjetni oblaci sprečavaju ledenu maglu
(-tkv-).
Vegetacija oko mravinjaka u dolini Logare
u Afganistanu (H. R.-Studnička).
Veštačko navodnjavanje u Makedoniji


(J.
F. T.).
Zagonetni skok buhe (K. Kn.).
Zašto mikrobi proizvode antibiotike
(-tkv-).


Opažanja u prirodi:


Iz života čiope crne (Tica).
Mudra grmuša (Z. Dolenec).
Neka opažanja o leptiru japanskoj svi


loprelji (Antherea vamamai Guer) (sa 2
fotografije) (R. Kranjčev).
Opažanja o sojki (Garrulus glandarius)


(V.
Posavec).
Priroda i mladi ljudi (F. Zubak).
Taktika obrane nekih vrsta ptica (V.
P.).


Osvrti:


Ekolozi postaju aktivni (A. Tadić).
Dvjestota godišnjica prirodoslovnih istraživanja
na otoku Hvaru i u moru (A.
Tadić).
Iz stogodišnje povijesti lovstva kroz
šumarske listove (D. Andrašić).
Najstariji botanički vrt Evrope (sa 3
fotografije i 1 crtežom) (K. Stanković-
Tomić).
Rachel Carson — borac za zaštitu prirode
(A. Truhelka).
Što je odonatologija? (sa 3 fotografije)


(M. Kapetanović).
Vijesti:


Akcija koja oplemenjuje školu i školski
ambijent (I. Stanić).


Drugo zasjedanje Jugoslavenskog savjeta
za zaštitu i unaprijeđenje čovjekove okoline
(A. Tadić).


Dvadesetpeta godišnjica Nacionalnog
parka »Plitvička jezera« (Z. P.).
Intenziviranje poljoprivredne proizvodnje
i očuvanje prirode (Šoštarić-Pisačić).
Izložba »Šume naših krajeva« (A. Tadić).
Osnivanje Zajednice prirodoslovnih
društava SR Hrvatske (Z. Pavletić).
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 141     <-- 141 -->        PDF

Proslava 10. godišnjice Nacionalnog Razgovori:
parka »Risnjak« (Z. P.). Kako zaštititi životnu sredinu čovjeka?
Republičko savjetovanje o zaštiti životne
sredine (A. Tadić). Nove knjige:
Selo, planina i turizam (M. Zorić). Katalinić J., Loc D., Lončarević S., Peradin
L., Simić F., Tomašec I.: Pčelarstvo
»Mladi čuvari prirode«: (J. Kovačević).


Pravila Sekcije »Mladi čuvari prirode«. Matoničkin-Pavletić: Život naših rijeka


(B. S.).
Osnivanje Sekcije »Mladi čuvari priro


de«. Šilić Čedomil: Atlas drveća i grmlja (sa
slikom naslovne stranice) (A. R. Hadži-


Osnivanje ogranaka »Mladih čuvara pri


omerović).


rode«.
Osnivanje novih ogranaka. Mala prirodoznanstvena enciklopedija:
Na kraju svakog broja nalazi se kratIn
memoriam: ko tumačenje pojedinih stranih stručnih
termina, koji se pojavljuju u tom broju.


Dr. Simeun Grozdanić (sa 1 fotografijom).
I. Mikloš


INŽENJERI I TEHNIČARI!
STRUČNJACI ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE!


Pozivamo Vas na suradnju:


OBJAVLJUJTE REZULTATE SVOJEGA RADA!


Poželjno je obrađivati izvorne aktualne stručne teme (uspjehe i
propuste) iz brojnih područja i oblasti šumarstva i drvne industrije
u sažeto m obliku, sa nekoliko karakterističnih snimaka, crteža,
grafikona, tabela i si.


Objavljujte rezultate svojih Šumskih gospodarstava, svojih šumarija!


Uredništvo Šumarskog Lista
Zagreb - Mažuranićev trg 11