DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 137     <-- 137 -->        PDF

nasadima uspjeh ili neuspjeh i široj javnosti
više uočljiv, nego i zato što se rad
šumara na Jadranskom području sastoji
manje više u očuvanju postojećega, budući
da za veće zahvate nema sredstava.
U stanovitoj mjeri to se ne odnosi na
temperaturna ograničenja, jer danas imademo
čempresa u Zagrebu i njegovoj
okolici (u Bačunu), crnike duboko u području
šume hrasta medunca (u Kršanu
i u izrazitom mrazištu Pazinu), a lovorike
podno Čičarije (u istarskom Humu).


Ekologija je značajan prinos poznavanju
fitocenoloških građa šume crnike,
alepskog i crnog bora. Za šumu crnike
(Orneto-Quercetum ilicis H-ić) dane su
snimke s 4 lokaliteta (s nadmorskih visina
od 180 do 400 m i ekspozicija NW,
N i NE), šume alepskog bora (Orneto-
Quercetum ilicis pinetosum halepensis
H-ić) sa 7 lokaliteta (nadmorske visine
od 30 do 150 m nad morem, a ekspozicija
S, SW, NW) te šume dalmatinskog
crnog bora (Orneto-Quercetum ilicis pinosum
dalmaticae H-ić) s 8 lokaliteta
(nadmorske visine između 240 i 800 m, a
ekspozicija S, SW, W, N i NE).


U uvodu Horologije (str. 10) autor je
naglasio da je »krajnja svrha« ovih istraživanja
da se »omogući lakše i pravilnije
planiranje praktičkih radova na
melioraciji šuma i šumskih terena« (Dubrovačkog
kraja). O tome je tu i tamo
bilo riječi i u Horologiji, a u Ekologiji
to je obuhvaćeno posebnim poglavljem,
u »kratkom osvrtu na šumsko-uzgojne
mogućnosti«. U ovom dijelu autor je saopćio
i svoja mjerenja u mješovitim sastojinama
alepskog i primorskog bora te
pinjola sa zaključkom da »primorski bor,


TOPOLA, bilten Jugoslavenske nacionalne
komisije za topolu, br. 103—106,
Beograd VII/1974 — VI/1975.


Četverobroj 103—106 ovog časopisa »posyecen
je«, kako stoji na naslovnoj stranici,
»Međunarodnom simpoziju o gajenju
topola i iskorišćavanju topolovog drveta
« koji je održan od 8—11. listopada
1974. god. u Beogradu, s obilaskom objekata
u Novom Sadu, Osijeku, Belišću i
Srijemskoj Mitrovici. Međunarodni, jer
su na njemu sudjelovale, osim Jugoslavije,
i NR Mađarska (s 2 delegata i 2
referata), NR Poljska (s 3 delegata i 2
referata), SR Čehoslovačka (s 8 delegata


kao vrsta bržeg rasta, ima najveće značenje
za proizvodnju drvne mase« (str.
146).


Podmladna (resurekciona) sječa navodi
se (i predlaže) kao meliorativna mjera u
cilju obnove degradiranih sastojina bez
ikakvih ograničenja, odnosno kao mjera
koja u svakom slučaju osigurava razvoj,
u odnosu na naše želje i potrebe, i kvalitetniju
sastojinu. M. Jovančević je, međutim,
upozorio (str. 137) da ona može i
negativno djelovati, odnosno doprinijeti
potiskivanju vrsta sa sporijim rastom ili
onih bez ili sa slabijom izdanačkom snagom.
Mi bi dodali, da je mjera melioracije
opravdana samo na boljim staništima,
jer se samo na takovim može razviti
sastojina sa svojstvima niske šume.


Kao »Additamenta« priopćeno je 15 dokumenata
(na latinskom ili talijanskom
jeziku) o intervenciji Senata Dubrovačke
republike za zaštitu ili unapređenje šuma
u razdoblju od 1344. do 1808. godine
na osnovu kojih je autor prikazao utjecaj
čovjeka na šumsku vegetaciju u tom
području (str. 67. i dalje). Nalaze se i
četiri »popisa« i to znanstvenih imena
biljaka, domaćih imena biljaka, geografskih
imena te ekoloških i drugih pojmova
o kojima je riječ u ovoj knjizi. Ti popisi
omogućuju lako pronalaženje vrsta
ili pojmova kada je čovjeku samo to potrebno.
Sažeci su na engleskom i francuskom
jeziku.


Mjesto detaljnijeg prikaza i uspoređivanja
preporučujem upoznati se s ovom
Ekologijom, a time i sa šumskom vegetacijom
istraživanog područja, i to gotovo
jednako kao da smo po njemu i
krstarili. O. Piškorić


i 4 referata), i SR Rumunjska (s 1 delegatom
i 2 referata), a samo preko referata
SSSR (2), NR Bugarska (4) i NR
Mongolija (1). SFR Jugoslavija sudjelovala
je s 34 delegata i sa 16 referata. U
ovom četverobroju objavljeno je 30 referata
a jedan, od ing. Bure, objavljen
je već u br. 98—99. istog časopisa. Ing.
Bura referirao je o »stanju i mogućnostima
proizvodnje celuloznog (prostornog)
drveta u plantažama brzorastućih
topola i četinara u Jugoslaviji«. Na uvodnom
mjestu ing. Bura prikazao je organizaciju
i tok simpozija u okviru kojeg
su objavljeni podaci o razvoju (o drvnoj
masi i prirastu) 12—13 godišnjih


367