DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 133     <-- 133 -->        PDF

SIMPOZIJ ZA ORGANIZACIJU MREŽE
TRAJNO ZAŠTIĆENIH POVRŠINA U JUGOSLAVIJI
I NJIHOVO ISTRAŽIVANJE


Istraživanje na trajno zaštićenim površinama nameće se kao imperativ
ako se želi uključiti u međunarodnu podjelu naučnog rada na projektu »čovjek
i biosfera«. Ideja je pokrenuta na simpoziju Društva ekologa Jugoslavije
u Splitu 1971. godine a na prvom kongresu Ekologa Jugoslavije u Beogradu
1973. odlučeno je da se poduzmu konkretne akcije pa je formiran i odbor za
trajne površine.


Tim povodom održan je simpozij Društva ekologa Jugoslavije od 5—7. 5.
1975. god. u Ohridu na temu: Organizacija mreže trajno zaštićenih površina
u Jugoslaviji i njihovo istraživanje.


Na simpoziju je učestvovalo više od 100 članova Društva ekologa Jugoslavije,
iz svih republika i pokrajina, predstavnici zainteresiranih institucija
i društveno-političkih organizacija.


Radni dio simpozija počeo je držanjem dva plenarna referata. Prvi na
temu: Zadaća i značenje trajnih ploha za zaštitu i istraživanje ekosistema
naše zemlje, podnijet od prof. dr. Ljudevita Ilijanića. Drugi na temu: Ekosistemski
pristup biogeocenološkim proučavanjima naših ekosistema (iskustva,
značenje i perspektive), podnijet od prof. dr. Milorada Jankovića.


U diskusiji raspravljano je o brojnim pitanjima u vezi sa principima za
izbor trajnih površina, organizaciji mreže trajno zaštićenih površina, programu
za realizaciju istraživanja i metodici za istraživanje.


Na koncu simpozija prihvaćeni su slijedeći zaključci:


1. Mreža treba obuhvatiti sve karakteristične biogeocenoze na horizontalnom
i vertikalnom profilu kopna i mora Jugoslavije.
2. Pri konkretnom odabiranju površina treba dati prioritet: biogeocenozama
koje su specifične za određeno biogeografsko područje Jugoslavije,
biogeocenozama koje su u ovom smislu dosada studirane, degradiranim biogeocenozama,
biogeocenozama u kojima je antropogeni faktor dominantan
i sistematski činilac (agrobiocenozama) i biogeocenozama čije proučavanje
je opravdano sa društveno-ekonomskog stajališta.
3. Trajne površine u biogeocenozama šireg rasprostranjeni a trebaju se
odabrati u dogovoru s ostalim sekcijama Društva ekologa naših republika
i u skladu s međunarodnim programima »Čovjek i biosfera« (UNESCO), »Razrada
mera za zaštitu prirode« (SEV), »Program JUFRO«.
Po mogućnosti trebaju se birati trajne površine na graničnim područjima
između republika i pokrajina, kao što su npr.: Orjen, Maglić, Dinara,
Risnjak, šara, Prokletije itd.
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 134     <-- 134 -->        PDF

4. Program proučavanja ekosistema na trajnim površinama biće interdisciplinaran
i multidisciplinaran uključujući stručnjake iz različitih oblasti
fundamentalnih «nauka, obuhvaćajući u cjelini abiotske i biotske komponente
ekosistema i njegovu strukturu i dinamiku.
Realizacija programa biće dugotrajna i postupna po fazama, a opseg istraživanja
zavisit će od kadrovskog potencijala i financijskih mogućnosti
svake republike. Obavezni minimalni program treba biti dogovoren tokom
prve faze realizacije mreže.


Program se treba realizirati u tri faze iako se pojedini zadaci nemogu
strogo ograničiti na pojedine faze. Prva faza obuhvaća organizaciju mreže i
identifikaciju objekata za istraživanje. Druga faza obuhvaća realizaciju dogovornog
naučno-istraživačkog programa. Treća faza obuhvaća sintezu, definiranje
zakonitosti kretanja proučavanih ekosistema i preporuke, a po mogućnosti
i rješenja za njihovo racionalno korišćenje i zaštitu.


5. Metodiku za organizaciju mreže i istraživanje u različitim ekosistemima
Jugoslavije neophodno je odabrati u analognim međunarodnim programima,
a po potrebi prilagoditi je specifičnostima naših prilika.
Organizaciju mreže trajno zaštićenih površina sprovešće sekcije Društva
ekologa Jugoslavije po republikama u zajednici s odgovarajućim i zainteresiranim
naučnim, stručnim, društveno-političkim organizacijama, organizacijama
udruženog rada i samoupravnim interesnim zajednicama. Radi ostvarenja
zakonskih i drugih normativnih prcdpostavki, ostvariće se suradnja sa
skupštinama i izvršnim organima društveno-političkih zajednica.


Simpozij je zaključio da sekcije pripreme do kraja listopada nacrt mreže
trajno zaštićenih površina, a do kraja ove godine, u zajednici s republičkim
i pokrajinskim zavodima za zaštitu prirode, isti dostave nadležnim organima
na usvajanje.


Na simpoziju su donijete i slijedeće odluke:


1. Da istraživački projekt Društva ekologa Jugoslavije nosi naslov: »Istraživanja
ekosistema Jugoslavije na trajno zaštićenim površinama u cilju njihovog
racionalnog korišćenja i zaštite«.
2. Dosadašnji odbor za trajne površine mijenja naziv, koji sada glasi:
Odbor za koordinaciju istraživanja ekosistema Jugoslavije.
3. Odbor za koordinaciju istraživanja ekosistema Jugoslavije treba formirati
slijedeće komisije: a) Komisiju za izradu nacrta programa i b) Komisiju
za izbor metodike.
4. Isti odbor će pripremiti »Uputstva za razradu programa istraživačkog
rada na trajno zaštićenim površinama«.
5. Odbor će organizirati izradu »Metodskog priručnika biocenoloških istraživanja
na trajno zaštićenim površinama«.
6. Simpozij predlaže Skupštini Društva ekologa Jugoslavije da usvoji prijedlog
Jugoslavenskog društva za zaštitu prirode da u upravnim tijelima Društva
ekologa Jugoslavije budu zastupljeni predstavnici Jugoslavenskog društva
za zaštitu prirode i obratno.
Na kraju, vrijedno je naglasiti da je ovaj simpozij još jedan prilog saznanju
da je samo zajedničkim snagama svih naučnika i čitavog društva moguće
sačuvati i unaprijediti čovjekovu okolinu.


Radoslav Rizovski