DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 128     <-- 128 -->        PDF

NAUČNI I STRUČNI SKUPOVI


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE


Zagreb , Mažuranićev trg 11


Telefon: 444-206


Broj: 148/75


U suradnji sa Šumarskim fakultetom sveučilišta u Zagrebu, Republičkim zavodom
za zaštitu prirode i Šumarskim institutom u Jastrebarskom, Savez inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske organizira znanstveno-stručno Savjetovanje:
ULOGA ŠUME I ŠUMSKE VEGETACIJE U ZAŠTITI ČOVJEKOVE
ÖKOLINE S POSEBNIM OSVRTOM NA JADRANSKO PODRUČJE.


Upravni odbor potpisanog Saveza odlučio je da se ovaj znanstveno-stručni skup
održi 4—6. ožujka 1976. g. u Zadru.


Svrha organiziranja ovoga Savjetovanja jest:


1.
Okupit i znanstveno-stručni potencijal svih zainteresiranih
stručnjaka za daljni korak u rješavanju interdisciplinarne problematike
zaštite čovjekove okoline.
2.
Kroz podnijete referate i diskusiju upozorit i na moguća
rješenja uočenih problema i njihovu primjenu u praksi.
3.
Putem podnesenih referata utvrditi i identificirati
uzročnike degradacije, kao i ponašanje čovjeka na šume i zemljišta
Jadranskog područja.
4.
Stvorit i znanstveno-stručnu podlogu za daljnu razradu u-
loge i vrednovanja općekorisnih funkcija šuma, kao i ocjeniti
realne opasnosti od poremećene ekološke ravnoteže.
5.
Istaknut i odgovornost društvene zajednice u rješavanju
problema pošumljivanja krša dalmatinsko-primorskog područja
odnosno čitavog priobalnog područja Jadrana.
Želimo ponovno naglasiti da je svrha ovog Savjetovanja s t r učno-znan stvena
i propagandna, kojom želimo još više proširiti saznanja i iznijeti
sadašnju problematiku, potkrijepljenu novim dokazima i činjenicama, ekološkim
promjenama i neslaganjem s dosadašnjim vrednovanjem općekorisnih funkcija
šumske vegetacije jadranskog područja, kao i brigom oko uzgajanja, čuvanja i zaštite
šuma.


Uz ostalo, Savjetovanjem želimo istaknuti kako se olako poseže za šumom i
šumskom vegetacijom Jadrana i daje prednost nekim drugim granama privrede, što
svakako nije u skladu s Ustavnim postavkama i odredbama Zakona o šumama, gdje
je određeno posebno mjesto i uloga šuma, a napose u zaštiti čovjekove
okoline.


Turističko-rekreacijski potencijali priobalnog područja Jadrana su — u smislu
prirodnih mogućnosti — u opadanju. I to u onim dijelovima toga područja gdje je


NAPOMENA:


Ovaj je dopis upućen znanstvenim i stručnim radnicima-pojedincima, znanstvenim i stručnim


radnim organizacijama šumarstva i drvne industrije, teritorijalnim gumarskim društvima,


Društvima IT organizacija, članovima Redakcijskih odbora Šumarskog lista (međurepublič


kom i terenskom) i si.
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 129     <-- 129 -->        PDF

došlo do prevelike koncentracije turističkih objekata, ljudstva i motorizacije, kao
i objekata industrije. I tako šume, koje su privukle turiste i pomogle razvoju turizma,
postale su ozbiljno ugrožene!


Realizacija »zelenog turizma« je tek u povojima kako u primorskom tako jo š
i viš e u kontinentalnom dijelu naše domovine. Zapravo »zeleni turizam« još nije
niti unišao u naše šume, jer — izgleda — šumari i šumarske radne organizacije čekaju
da netko drugi, mjesto njih, to učini i kao da žele ostati sam o čuvar i
šuma , i posljedni na ranglisti korisnika šumskog turizma, gdje samo dižu i spuštaju
brklju posjetiocima i automobilima!


Prema starijim iznašanjima znanstvenici Mantl (SR Njemačka) i Tamargadza
(SSSR) ocjenjuju da 1 m3 drveta sudjeluje s 30—55 %», dok nerobne koristi: hidrološke,
klimatološke, higijenske, estetske, rekreacijske i zaštitne funkcije šuma iznose
45—75% od ukupne vrijednosti šuma. Današnji procjenjivači šuma priznaju
jednom kubičnom metru drva samo 1/10 do najviše 1/4 od ukupne vrijednosti svih
funkcija šuma.


Donedavno, a još je tako i danas, proizvodnja drva bila je dominantan zadatak
šumarstva, dok je nerobna proizvodnja smatrana kao sporedna korist šume, koja
nema cijene i ništa ne košta. Pod utjecajem vehementne industrijalizacije danas se
je situacija iz temelja izmjenila. Veću cijenu i vrijednost dobivaju sve više opće
funkcije šuma.


Prema tome dobro bi bilo kad bi se posebnim referatom obradila metoda
i opći principi vrednovanja, kako bi se osigurao jedinstveni pristup oko razrade
ove problematike po pojedinim regijama i barem se približno definirala sveukupna
vrijednost općekorisnih funkcija šuma.


Očekujemo da će se učesnici Savjetovanja također porazgovoriti i o ovoj temi,
kao i o prostornom planiranju i uređenju šumskih površina, ponašanju čovjeka,
proređenoj divljači rijetkih i vrijednijih vrsta, uzimanju udjela šumara u rješavanju
šire namjene, kao i o mogućnostima provođenja pejsažne arhitekture na ogoljelim
površinama Jadrana, predviđenim za pošumljivanje. Na Savjetovanju će se


o svemu ovome raspravljati nakon što se iznesu Uvodni i ostali referati.
Stvarni naslov referata, koji sadrži predloženu problematiku izabrat
će sam autor. Referiranje može trajati najviše 10 minuta odnosno to su 3— 4
stranic e rukopisa , pisanog strojem. Poželjno je da referati budu popraćeni
diapozitivima, a sadržaj obrađen jednostavno i argumentirano, te da ujedno popularizira
ulogu šuma i šumarstva u zaštiti čovjekove okoline.


Završavajući ovu II. Okružnicu molimo sve autore da nam olakšaju posao oko
organiziranja Savjetovanja, grupiranja materijala, sastavljanja programa rada i
skiciranja zaključaka Savjetovanja. Najveću ćete nam pomoć pružiti, ako nam
pravovremeno dostavite naslov i kratki sadržaj Vašega referata od 10—15 redaka
strojem pisanog.


Zagreb, 26. XI 1975. Predsjednik Saveza:
Ing. S. Tomaševski, v. r.