DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 120     <-- 120 -->        PDF


kako se gljiva ponaša i da li se razvija u otpadnom materijalu ovršina
i vjetroloma?

što stvara povoljne uvjete za infekciju i razvoj gljive?

da li gljiva može svladati i zdravo hrastovo stablo, ako u njega prodre
ili se unese?
Koliko sam shvatio iz informacije Đorđevića , dobio sam dojam, da
se autor bavio determinacijom uzročnika bolesti, a tek uzgred ostalim dijelom
svojih nalaza, odnosno zaključaka. Ovo je razumljivo, jer je to bila nova
bolest, a rad od 3 godine, kroz koje je vršio svoja istraživanja, je premalen
da bi se moglo odgovoriti na pitanja, koja sam naveo.


Tražeći podatke o ovoj bolesti i njenom značaju u stručnoj literaturi nisam
mogao ništa podrobnije naći, a isto tako ni u najnovijoj fitopatologiji
od prof. J. K i š p a t i ć a. Ovo upućuje, da gljiva nije dobro istražena.


LITERATURA


Đorđević , P.: »Bolest slavonskih hrastova — Ceratostomella merolinensis n. sp.«,
Beograd, 1930.


ZAŠTO DO SADA NIJE IZGRAĐENA TVORNICA CELULOZE
U JASENOVCU?


Poznato je da je u šumarstvu već odavno prisutan problem plasmana
prostornog drva lišćara, a u primarnoj preradi korištenje i plasman pilanskog
otpada.


Redovni godišnji etat šuma SRH sadrži 61 % drva tankih dimenzija, a
svega 39 % je tehnička oblovina za koju je osiguran plasman i čija prodajna
cijena pokriva troškove proizvodnje i stvara određeni višak vrijednosti koji
jedva pokriva troškove redovnog održavanja šuma.


Zbog toga je stalan pritisak na povećanje cijena tehničke oblovine, a prisutna
je i tendencija da se iz planova siječa izostave one sječine u kojima se
pretežno dobiva prostorno drvo.


U našoj Republici a i van nje nema jake i razvijene industrije za kemijsku
preradu drva tehnološkog postupka koji koristi i prerađuje sve vrste listača.
Postojeća industrija je usitnjena, prerađuje pretežno drvo četinara kojeg
u našoj zemlji ima u ograničenim količinama, pa je prisiljena jedan dio
uvoziti.


Prema statističkim podacima kemijska industrija u Hrvatskoj prerađivala
je do 1974. godine prosječno 38.000 m;i drva listača, od čega 5.000 m3
bukve i 33.000 m3 mekih listača.


Nakon nekoliko propalih pokušaja da se u SRH izgradi jedan kapacitet
za proizvodnju celuloznog vlakna iz drva listača u okviru Republičke privredne
komore, još 1968. godine desetak šumskih gospodarstava raspravljalo je


o tom problemu i došlo se do zaključka da je jedino rješenje izgradnja tvor350
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 121     <-- 121 -->        PDF

nice celuloze tehnološkog postupka koji će prerađivati drvo svih vrsta listača
standardnih i vanstandardnih dimenzija. Naručili su investicioni program,
formirali Konzorcij za izgradnju tvornice, odabrali kao najpovoljniju lokaciju
na Savi kod Jasenovca, osnovali poduzeće u izgradnji »Savacel«, donijeli odluku
o izgradnji, o novčanom učešću svakog pojedinog člana, o garancijama,


o sirovini i donijeli ostale akte koji reguliraju međusobne odnose u izgradnji
tvornice i kasnije u proizvodnji.
Svi smo očekivali da će se program vrlo brzo realizirati obzirom na njegovu
aktivnost i korist za grupaciju šumarstva i prerade drva, kao i zajednicu
u cjelini. Pored toga i radi činjenice da iza programa stoji udružena privreda
šumarstva i drvne industrije koja se u međuvremenu priključila ovoj akciji.
Udružili su se proizvođači da bi izgradili tvornicu koja će im riješiti problem
plasmana raspoložive sirovine i pridonijeti poboljšanju ekonomskog položaja.


Međutim prošlo je već više od 4 godine, a da izgradnja nije započela. Interesiralo
me je koji je tome razlog, a znam da to interesira i ostalu stručnu
javnost, naročito radnike koji su sudjelovali u toj akciji i u nekoliko navrata


o tome raspravljali radi donošenja potrebnih odluka za početak izgradnje.
U najkraćim crtama iznosim ono što sam iz materijala i od odgovornih
za izgradnju saznao:


»Poduzeće u izgradnji »Savacel« tvornica bijeljene celuloze u Jasenovcu
osnovana je 22. II 1971. i odmah prišlo radu na pripremnim poslovima potrebnim
za početak izgradnje tvornice. Objekat je prijavljen nadležnim organima
za uvrštenje u srednjoročni plan razvoja SRH 1971—1975. g. Zavod za
plan SRH uvrstio ga je u plan razvoja, a Izvršno vijeće Sabora usvojilo je
prijedlog.


Po programu »Savacel« pozitivno se izjasnila Privredna komora Zagreba,
Republička privredna komora, koja je bila inicijator i sudjelovala u troškovima
rada Konzorcija, Izvršno vijeće SRH raspravljalo je u tri navrata o tom
programu i pozitivno ga ocijenilo, te na sjednici od 12. I 1972. g. uvrstilo ga
u spisak objekata za kreditiranje kod Međunarodne banke. Savezni sekretarijat
za financije uputio je spisak u Međunarodnu banku, eksperti Međunarodne
banke ocjenili su program povoljno. Održano je niz dogovora sa inozemnim
firmama iz raznih zemalja i postignut sporazum sa američkom firmom
koja učestvuje u izgradnji tvornice svojim sredstvima srazmjerno jugoslavenskim
partnerom, osigurava potrebne kredite za tvornicu i šumske ceste,
kupuje veći dio godišnje proizvodnje tvornice po najpovoljnijim cijenama
na svjetskom tržištu. Sa tom firmom sklopljen je ugovor o zajedničkom ulaganju
koji je registriran u skladu sa postojećim propisima kod saveznih organa.
Vanjski partner je u nekoliko navrata pod vrlo povoljnim uslovima
osigurao kredit za tvornicu i šumske ceste kod švicarske banke, ali se sve to
nije moglo realizirati, jer se u zemlji nije mogla naći domaća banka preko
koje bi se odvijalo financijsko poslovanje i koja bi dala garanciju za vanjski
kredit pored investitora tj. udružene privrede šumarstva i drvne industrije,
koji su dali solidarnu garanciju.


Nije se uspjelo ni kod banaka van naše republike, ne zato što za njih program
nije bio interesantan, što više, neke su ga prihvatile i prišle obradi podataka
radi donošenja odluke na organima banke, ali čim se prišlo konkretnom
radu, nakon kraćeg vremena banka je prekinula sa daljnjim kontaktima.
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 122     <-- 122 -->        PDF

Nije se dobilo pismeno rješenje, jer zahtjev nije ni došao do organa banke.
Kod jedne banke dobio se usmeni odgovor da se prekida daljnja razrada programa,
jer da iza njega ne stoji republika.


Oduzelo bi i suviše prostora da se iznese što se sve poduzimalo da se
omete realizacija programa »Savacel« i oslabi aktivnost Konzorcija. Nije se
prezalo ni od metoda stranih našim usvojenim normama ponašanja da bi se
investitor prikazao nesposobnim i nepodobnim.


U drugoj polovici 1973. g. pojavilo se poduzeće »Bilo-Kalnik« iz Koprivnice
sa zahtjevom za izgradnju tvornice celuloze na Dravi kod Drnja. Najprije
sa malim kapacitetom od 60.000 tona godišnje proizvodnje, a kasnije 150.000
tona identične tehnologije kao kod programa »Savacel«.


Kako u našoj republici ima mjesta samo za jednu takovu tvornicu jer je
sirovina ograničavajući faktor, došlo se u situaciju da netko treći odluči na
kojoj lokaciji će se graditi tvornica. Nakon niza rasprava na raznim nivoima
odlučeno je da Ekonomski institut izradi analizu koja će dati prednost jednoj
ili drugoj lokaciji.«


To je u najkraćim crtama ono što sam doznao i utvrdio iz dokumenata
iz rada Konzorcija i odgovornih za izgradnju.


Nije jasno zašto se je došlo u takovu situaciju oko lokacije kada je lokaciju
odredila zainteresirana udružena privreda na osnovu sveobuhvatnih analiza
u kojima je razmatrana i ona na Dravi kod Drnja. Zašto se sada pokreće
sve iz početka pred republičkim organima uključujući i rasprave u Republičkoj
komori gdje je to raspravljeno pred više od 5 godina i doneseni konkretni
zaključci.


Dok se vode rasprave cijena izgradnje tvornice raste, sirovina se ne koristi
i dobar dio propada.


Namjera mi je da ovim člankom pridonesem bržem rješavanju sveg potrebnog
oko izgradnje tvornice obzirom na njen značaj za grupacije šumarstva
i prerade drveta.