DIGITALNA ARHIVA UMARSKOG LISTA
prilagoeno pretraivanje po punom tekstu
UMARSKI LIST 7-10/1975 str. 113     <-- 113 -->        PDF

Galeruc a vrste 1972. G ibenik, Zadar


Galerucella lineola 1973. G Vinkovci


Geometridae sp. 1972. G Zagreb


Glomerella miyaleona 1973. G Koprivnica


Gnomonia leptostyla 1972. G Sisak


Gnomonia veneta 1973. G Zagreb


Grinj e 1973. G Varadin


Gryllotalpa gryllotalpa (rovac, mrmak) 1972. G Podravska Slatina,
Naice, 1973. G Naice, 1974. G Zagreb


Guingardia aesculi 1972, 1973, 1974. G Varadin, 1972. G Zadar


Gyp sonorna aceriana 1972. G Bilje


Lachnidae 1972. G Bilje


Lepyrus palustris 1972, 1973, 1974. G Vinkovci


Lisne re 1972. G Bilje, Sisak


Lithocolletis populifoliella 1972, 1973. G Vinkovci,


G Zagreb
Lophodermium p i na str i 1972, 1973, 1974. G Delnice, Gospi,
Karlovac, Slavonski Brod, Varadin, Zagreb, 1972. G Ogulin, Zadar,
1973. G Ogulin, 1974. G Bilje, Zadar


Lyman tria dispar 1972, 1973. G Vinkovci


Marssonina brunnea 1972, 1973, 1974. G Bilje, Osijek, Slavonski
Brod, Vinkovci, 1972. G Karlovac, Koprivnica


Melasom a popul i 1972. G Drni, Kutina, ibenik, Varadin, Vinkovci,
Zadar, 1973. G Kutina, Bilje, Osijek, Slavonski Brod, Zagreb,
1974. G Varadin, Zagreb


Melampsor a sp. 1972, 1973, 1974. G Bilje, 1972. G Karlovac,
Varadin, Vinkovci, Zadar, 1973. G Vinkovci, 1974. G Osijek


Melampsora pinitorqua 1974. G Ogulin


Melolontha melolontha 1972. G Delnice, Gospi, Karlovac, Bilje,
Nova Gradika, Podravska Slatina, Sisak, Zagreb, 1973. G Karlovac,
Sisak, Zagreb, Podravska Slatina, 1974. G Ogulin
Microsphaera alphitoides 1972. G Kutina, Varadin, Zagreb,


1974. G Podravska Slatina, Vinkovci, Slavonski Brod
Moljac miner 1972. G Zagreb, 1973. G ibenik
Nematoda e 1972. G Varadin, 1973. G Zagreb


Nycteola asiatica 1973. G Bilje


Orgyia antigua 1972. G Vinkovci


Ostria nubilalis 1974. G Bilje


Paranthrene tabaniformis 1972. G Vinkovci, 1972, 1973,


1974. G Varadin
Phogogaster viridis 1972. G Vinkovci
Phyllocnistis suffusella 1972, 1973, 1974. G Bilje, Vinkovci,
Zagreb, 1972, 1973. G Osijek


Phyllodecta vitellinae 1972, 1973. G Osijek, Bilje, Zagreb,
1972, 1973. G Vinkovci, 1974. G Osijek, Bilje, Zagreb, Varadin
Pineu s strob i 1972. G Zagreb, Slavonski Brod, 1974. G Varadin
P i so de s 1972, 1974. G Slavonski Brod, 1974. G Vinkovci, Zagreb