DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 10     <-- 10 -->        PDF

čito zabrinjavajuće — da su i onako skromni poslovni rezultati ostvareni
u 1973. god., u 1974. god. izrazito lošiji, obzirom na sve veće zaostajanje za
kontinentalnim dijelom.


II


Prikazano stanje u kome se šumarstvo na kršu nalazi nameće zaključak
da ga nužno treba mijenjati, jer bi produžavanje takvog stanja dovelo u najskorije
vrijeme u pitanje daljnji opstanak radnih organizacija koje gospodare
šumama, a se slobodno utvrditi da od postojanja šumarstva kao organizirane djelatnosti
na kršu nikad njegov položaj nije bio organizaciono nesređeniji, s manje
uvjeta za najosnovniju djelatnost, odnosno da nikad društvo o šumama
na kršu nije vodilo manje brige.


Novi Ustav daje vrlo konkretne mogućnosti za rješenje osnovnih problema
pred kojima šumarstvo kao grana stoji, a to je pitanje osiguranja sredstava
za jednostavnu i proširenu biološku reprodukciju, naknade za opće korisne
funkcije šuma i ujednačavanje uvjeta privređivanja. Rješenjem tih problema
rješava se i problem šumarstva na kršu.


Ustav SRH jasno govori da se način i uvjeti obavljanja djelatnosti od
posebnog društvenog interesa i prava i obaveza organizacija udruženog rada
koje obavljaju te djelatnosti te korisnika njihovih usluga utvrđuju kroz samoupravne
interesne zajednice.


Ustav dalje precizira da su od posebnog društvenog interesa, pored djelatnosti
nabrojenih u samom tekstu Ustava, i one djelatnosti koje kao takove
utvrdi zakon ili odluka društveno političke zajednice.


Isto tako Ustav proglašava šume i šumska zemljišta radi općekorisnih
funkcija koje obavljaju dobrom od općeg interesa i obavezuje na primjenu
mjera kojima se osigurava njihovo trajno održavanje i obnova, pa se u članu


119.
utvrđuje:
»Zakononm se propisuje sadržaj, oblici i način zaštite općekorisne funkcije
šuma i šumskog zemljišta.
Zakonom odnosno odlukom općinske skupštine utvrđuju se izvori sredstava
za pošumljavanje goleti i krša te za zaštitu šuma od požara.
U gospodarenju šumama primjenjuju se mjere kojima se osigurava trajno
održavanje i obnova šuma«.
Mogućnosti koje daje Ustav za rješenje problema šumarstva na kršu najsvrsishodnije
se može postići kroz Zakon o šumama koji je u pripremi, kao
što je to učinjeno i u drugim republikama.


Tako je Zakon o šumama Slovenije propisao konstituiranje samoupravne
interesne zajednice šumarstva putem kojeg se financira ne samo šumarstvo
na kršu, nego i radovi proširene reprodukcije u svim šumsko privrednim
područjima. Sredstva se formiraju iz posebnog dijela dohotka koji nastaje u
onim područjima koja imaju nadprosječne prirodne i ostale uvjete privređivanja
(renta), doprinosa od nabavne cijene šumskih sortimenata i učešća
Republike.


Zakon o šumama Srbije također propisuje osnivanje republičke interesne
zajednice u šumarstvu putem samoupravnog sporazuma kojeg zaključuju
radne organizacije iz oblasti šumarstva, industrije za preradu drveta, prometa
drvetom i prerađevina od drveta, elektroprivrede, poljoprivrede, lovstva,
cestovnog i željezničkog saobraćaja i turizma.