DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Tab. 3
Gospodarska jedinica: ŽUTICA Odjel: 114


a


1970/71.Rod. 1971/72.«od. 1972/73 .god.


a
to Osušene Osušene ´Osušene


H Vrsta drveća o sadnice saär.lce satü nice
+>in


orj ti


Pi fP O
&*&


03
broj broj ^ 3 o)


broj f
$ IP a i IP P. W


IP iii


la


1/2
Salix alba iai --121 4 ´ 3,3 4 121 9 7,4 9


2/2 Populus Buramerioana 49 49 49 4 e,5 4
clon 1-154 -----


Populus euramerl carta


3/2
49 49 2 4,1 2


clon 1-2 J, 4 49 -----4/
2 Alnus glutlnoao 256 173 67,6 173 256 34 13,3 34 256 23 9,0 23


5/2 Qaaroua robur 441 206 46,7 206 441 376 85,3 376 441 396 89,8 396


6/2
Fraxlnus an^ustifolla, 441 117 26,5 117 441 130 29,5 130 441 170 38,5 170
Populus euramerlcana


49
49 49 3 6,1 3


clon 1-214 -" ---


7/2


Suercua robur 176 ´36 2C,5 36 176 105 59,7 105 176 156 88,6 156


Alnu3 Llutir.osa 128 57 4 4,5 57 128 60 46,8 60 123 29-22,7 29
0/2
Qtiercus robur 128 19 14,8 19 128 84 65,6 84 128 98 76,6 93


9/2 Platanus orientalia 61 25 30,7 25 81 37 45,7 37 81 50 61,7 50


T»b. 4


Gospodarska jedinica: 2TJ2ICA
Odjel: 114


1970/71.g0<*. 1971/72.god. 1972/73.god.


rH
i ±1


O
a Osušene o H a a OauSene ´.3 Osušene


aas


H
f-3 o


Vrsta drveća ra O sadnice ftdo O H sadnice sadnice


„ÄS


Pl ti o q -3 fp-a
gf O L >3


U a u s d
^ 3 rt


?
>< Ü
broj CA II! broj JS ta broj s tp a ´;p p, ta


CS


1/3
Salix alba 121 4 3,3 4 121 1 0,8 i 121 6 5,0 6´


i´opuius euramerlcana 1 2,0 1 3 6,1 3 49 27 55,1 27


49
´49


2/3 clon 1-154
PODUIUS euramerlcana 49 1 2,0 1


3/3 clon 1-214 49 ---49 --4/
3 Alnua glutinosa 256 143 55,9 143 256 26 10,2 26 256 I 6 6,3 16


5/3
Quercue robur 441 110 24,9 110 441 208 47,2 208 441 230 52,2 230 i


6/3
Praxlnus angustlfolla 441 136 30,8 136 441 193 43,8 193 441 203 46,0 203


lopuluo e u´´ara srlc ana


49
49 49 4 8,5 4


clon 1-214 -----


7/3


3uercua robur 176 25 14,8 26 176 116 65,9 116 176 146 83,0 146


Alnua glutinosa 128 64 50,0 64 128 24 18,8 24 128 10 7,8 10


S/3


Qutercu3 robur 128 41 32,0 41 128 31 24,2 31 128 105 82,0 105


9/3 Platanus orientalia 81 12 14,8 12 81 ´ 15 18,5 15 81 31 38,3 31


Salix alba 15%, Populus euramericana klon 1-154 26%, Populus euramericana
klon 1-214 8°/o, Alnus glutinosa 16%, Quercus robur 121%, Fraxinus
angustifolia 112% i Platanus orientalis 116%.


U kombinaciji P. E. X klon 1-214 i Q. robur topole se osušilo 9 %, a lužnjaka
130%.
U kombinaciji A. glutinosa i Q. robur crne johe se osušilo 53 %, a lužnjaka
120%.


Rezultati pokazuju da je praktički vrlo teško, gotovo nemoguće odmah
obnoviti opustošene površine autohtonim vrstama izuzevši crnu johu. Pogoršanje
hidrološkog režima (nestanak šumskog drveća kao prirodne crpke


123