DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 86     <-- 86 -->        PDF

PRIKAZ REZULTATA RADA, TROŠKOVA I ORGANIZACIJE RADA
U FAZI II U FRANCUSKOJ I POTREBNE PREDRADNJE ZA TAKAV
RAD U JUGOSLAVIJI


BOGOMIL HRIBLJAN, dipl. ing. šum.,


Poslovna zajednica šumarstva i drvne industrije Bjelovar


1,0 UVOD


Jedna grupa Jugoslavenskih šumara bila je u veljači ove godine na stručnom
putu u Francuskoj, u organizaciji Jugoslavenskog poljoprivredno-šumarskog
centra iz Beograda i francuske firme Cemet.


U posljednje je vrijeme šumarstvo Francuske krenulo krupnim koracima
k smanjenju troškova proizvodnje. Analizirajući rezultate rada i troškova
uvidjelo se, da ako se želi mijenjati tehnologiju nužno treba promijeniti i
organizaciju rada. S time u vezi treba mijenjati preporuke (smjernice) i
način izvođenja uređajnih i uzgojnih radova. Sve djelatnosti u šumarstvu
trebaju se prilagoditi nastaloj situaciji, tj. da se većina poslova mora obavljati
mehaniziranim radom.


Francuzi su uspjeli provesti da se prostorno drvo za kemijsku preradu
izrađuje u komadima od 2 i više metara dužine te se 80°/o takovog prostornog
drva i izrađuje u tim dužinama. Na taj su način povećali učinak na sječi i
izradi za 67,26%, a učinak mehanizacije na privlačenje za 220,18°/o u odnosu
na izradu i privlačenje metarskog prostornog drva.


2,0 OPIS POJEDINIH STROJEVA


Sve mašine koje smo vidjeli u radu ili na filmovima predviđene su za
rad na radilištima na kojima se gospodari na klasičan način, ili za prelaz na
sječu na industrijski način, primjenjujući brigadni sistem rada.


Osnovne konstrukcije mnogih šumarskih strojeva izvedene su kao zglobni
traktori. Mogu biti dvo- i troosovinski zglobni traktori. Troosovinski zglobni
traktori su ekipaže, a dvoosovinski zglobni traktori mogu imati mnogovrsnu
opremu, koja im omogućuje raznoliku primjenu: vitlo za izvlačenje, grapple
hvatač (stezać) za rad bez kopčaša, uređaj za čišćenje od grana, utovarnu
i istovarnu spravu, uređaj za slaganje tovara za dalji transport, harvester
glavu za prihvaćanje, prerezivanje i slično. Ovisno o opremi podijelili smo
takove strojeve na: zglobne traktore, zglobne ekipaže, processore i harvestere.


200
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 87     <-- 87 -->        PDF

2,1 Zglobni traktori


Zglobni traktori su predviđeni da u brdskim šumama i ostalim slabo
dostupnim terenima, pomoću snažnog vitla, privlače i dalje izvlače cijela
stabla, debla ili trupce. Karakteristično je za rad sa zglobnim traktorima da


^´SÄSR^O^ -*LL


SI. 1. — Zglobni traktor Timberjack


se teret vuče po tlu skoro cijelom dužinom (osim odignutog čela). Uz takove
traktore u šumi radi određen broj kopčaša (radnika koji kopčaju drvne Sortimente
za sajlu uz traktor).


SI. 2. Zglobni traktor sa stezačem Timberjack
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 88     <-- 88 -->        PDF

SI. 3. — Troosovinska zglobna ekipaža


Mnoge novije konstrukcije zglobnih traktora izvedene su danas kao dvoosovinski
zglobni traktori, koji se po konstrukciji i izgledu približuju zglobnim
ekipažama. Kada vuku drvo po tlu onda su to zglobni traktori opremljeni
vitlom i čeličnim uzetom, ili uz vitlo imaju hidraulični hvatač (graple),
a kada drvo voze na svom natovarnom prostoru onda su to zglobne ekipaže.


SI. 4. — Traktor IMT, a roto kran i prikolica — Tehnoprojekt Vinkovci
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Izvedba sa hvatačem omogućuje da vozač zglobnog traktora radi sam,
bez pomoćnog kopčaša i da izvodi sve radnje neposredno iz kabine.


Uz zglobni traktor može se dodati (učvrstiti) prikolica za izvoz prostornog
drva, a koristeći hidrauliku traktora, na njega se može montirati hidraulični
kran. Ovo zajedno čini kombinaciju zglobne i traktorske ekipaže, kojom
se zglobni traktor koristi i za izvoz prostornog drva kada ne izvlači krupne
drvne Sortimente.


Kada se izvlače stabla ili debla sa troosovinskim zglobnim traktorom,
tada se sa utovarnom spravom utovari u stezač (Klembank) tovar od 10—15 m3
stabala ili debala, koja se svojim tanjim krajem vuku po tlu. Prevoze li se
na istom stroju tanji trupci ili prostorno drvo skine se stezač i montiraju
ručice (Schützen). One omogućuju formiranje visokih tovara za prijevoz od
panja do stovarišta. Tada je i ta kombinacija zglobna ekipaža, jer ima tri
para kotača. Ima zglobnih ekipaža i sa dva para kotača, ali one su uređene
i opremljene za prijevoz drvnih sortimenata, a ne za privlačenje.


SI. 5, — Processor


Izvedbe zglobnih traktora i zglobnih ekipaža za višestruku namjenu
omogućuju rad od više dana u godini, jer je moguće s istim strojem izvesti
iz šume i trupce i prostorno drvo, ukoliko se izrađuje u dvometarskim i dužim
komadima. Ako se prostorno drvo izrađuje u metarskim komadima, treba
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 90     <-- 90 -->        PDF

ga paletizirati radi jednostavnijeg utovara i istovara. Na taj se način drvna
masa, koja se ne vuče cijelom dužinom po tlu, dovuče na stovarište mnogo
čišća, što je vrlo važno za rad motornom pilom. Primijećeno je, da se prerezu
jući čista debla ili stabla uštede dijelovi pila više od 50%, nego kada se prerezu
ju uprljani komadi.


2,2 Zglobne ekipaže
Prve konstrukcije zglobnih ekipaža datiraju iz razdoblja od 1956—1960.
godine. Te su ekipaže bile opremljene motorima od 50 — 70 KS (po DIN),
a to nije bila dovoljna snaga za rad u teškim uvjetima šume. Kasnije se je
preuredio i smanjio tovarni prostor i montiralo vitlo pomoću kojega su se
izvlačila stabla, debla ili trupci iz nepristupačnih terena i nastali su zglobni
traktori.
Poslije 1968. godine ponovo se konstruiraju dvo- i troosovinske zglobne
ekipaže u koje se ugrađuju motori od 80—150 KS (po DIN). Ovako snažne
mašine imaju velik tovarni prostor nosivosti 10 — 20 Megaponda te imaju i
odgovorajuću hidrauličnu utovarnu spravu, koja omogućuje utovar kratkih
i dugih sortimenata. Utovarna sprava može dohvatiti svaki dio svog tovarnog
prostora. Svi kotači su pogonski, što omogućuje rad i u teškim terenskim
uvjetima. Ako je teren blatnjav, postoji mogućnost montiranja gusjenica
na stražnji par kotača te se poveća dodirna površina, a smanji pritisak
ekipaže na cm2 dodirne površine.
Zglobne ekipaže su predviđene za radilišta na kojima se sječa vrši sortimentnom
metodom, tj. gdje se kod panja izrađuju napadajući sortimenti.
Kod takove organizacije rada vrlo je važno da se stabla obaraju usmjereno


— krošnja prema krošnji i pridanak prema pridanku u obliku dvostruke rib-
Sl. 6. — Usmjereno obaranje koje omogućuje uspješan rad mehanizacije
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 91     <-- 91 -->        PDF

lje kosti. Takova sječa omogućuje grupiranje prostornog drva i trupaca.
S radilišta se prvo otpremaju složajevi prostornog drva, a tek iza toga trupci.
Ovakova organizacija rada omogućuje:


— Uhrpano prostorno drvo zahtijeva manje prenošenja, manje napora,
a ujedno povećava učinak.
— Prevezeni drvni sortimenti se dovezu čisti na stovarište te su prikladniji
za daljnju preradu.
— Tovari su više puta veći, jer je lakše voziti nego vući po zemlji.
— Uslijed veće težine takovog agregata bolje je korištenje snage motora
(Coulombov zakon).
— Čitav posao izvoženja od panja do stovarišta i slaganja na stovarištu
(po potrebi i sortiranje) obavlja jedan radnik vozač.
— Drvna se masa tovari i istovaruje hidrauličnom utovarnom spravom
što omogućuje sakupljanje drvnih sortimenata po šumi i slaganje na stovarištu
pogodnih sura za daljnji utovar.
— Isti se stroj koristi za izvoženje kratke i duge oblovine i prostornog
drva (rasutog u dvometarskim i dužim komadima, a paletiziranog u metarskim
komadima).
Eve ekipaže predviđene za rad s krupnom oblovinom i prostornim drvom
imaju hidraulični kran većih nazivnih momenata, a one koje su predviđene
za rad s prostornim drvom imaju hidraulični kran manje nosivosti. Brzina
kretanja zglobnih ekipaža kreće se od 1—30 km/sat, a predviđene su isključivo
za prijevoz po šumskim vlakama i šumskom zemljištu, jer se u slučaju
prijevoza po asfaltnom putu moraju montirati drugačije gume.


Nabavna cijena zglobnih ekipaža kreće se od 700.000 din — 1,700.000 din,
te je cijena koštanja, prema kalkulacijama po prof. Turku, 2.200 — 5.000 din na
dan. Da bi se mogao pokriti dobrim učinkom ovako skupi dan treba provesti
dobru pripremu rada i omogućiti tim strojevima neprekidan rad. Jedino na
taj način će trošak po m3 ili po prm. biti povoljan, čim je mašina skuplja
tim više pažnje treba posvetiti pripremi rada, koja će omogućiti iskorišćenje
stroja s manjim troškovima.


2,3 Traktorske ekipaže


Mnoga šumska gospodarstva kod nas koriste poljoprivredni traktor kao
vučni stroj, a na prikolici 5 — 12 megaponda nalazi se hidraulični ili roto
kran.


U Francuskoj s ovakovim agregatima rade pojedini vlasnici poljoprivrednih
traktora, koji žele u slobodno vrijeme raditi na prijevozu drvnih sortimenata
iz šume do panja.


Cijena takovih traktorskih ekipaža kreće se od 200.000 — 500.000 din.
Prema istim kalkulacijama po prof. Turku, cijena koštanja na dan rada s
takovom ekipažom kreće se od 1.100 — 2.000 din.


U koliko su uvjeti rada povoljni onda je učinak traktorske ekipaže velik,
a s time i trošak po prevezenom m3 drvne mase nizak. U tom slučaju se trošak
po m3 može približiti, a u iznimnim slučajevima može biti i niži od troška
po ms privučenom zglobnom ekipažom, dok se ta razlika povećava u korist
zglobne ekipaže čim su uvjeti rada teži i nepovoljniji.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 92     <-- 92 -->        PDF

2,4-Processsori — mašine za industrijsku metodu sječe
i izrade


To su velike i skupe mašine, koje mijenjaju organizaciju i način rada,
a primjenjuju se na velikim radilištima s čistom sječom, pretežno na ravnijim
terenima. Uz njih se primjenjuje brigadni sistem rada, jer radnici
usmjereno obaraju stabla, a processori ih očiste od grana, prerezu na određenu
dužinu i formiraju tovare za daljnji trasport. Na taj se način vrijeme
trajanja sječe i izrade svede na minimum, tako da se u mnogo slučajeva u
istom danu posječeno drvo otpremi i do potrošača.


Processori mijenjaju način rada, organizaciju rada na sječi i izradi i
znatno djeluju na povećanje učinka po zaposlenom, skraćenje trajanja radnog
procesa, a time i na smanjenje potrebnog kapitala, jer se poveća obrtanje
kapitala. Rad se u šumi industrijalizira do te mjere, da mnogi radnici rade


— i ako na otvorenom
— tako reći na proizvodnoj traci.
Processori, koje smo vidjeli, radili su na radilištima u čistoj sječi četinara,
a učinak im je bio 400 m3 dnevno. Radili su slijedeće radne operacije:
Po radnicima oborena stabla motornim pilama processor je sakupljao po
sječini, provlačio kroz svoje hidraulične uređaje, skidao grane, prerezivao
na određenu dužinu i slagao tovare za dalji transport.
Najveći nedostatak tih mašina je u tome što poduzeće, koje se je orijentiralo
na rad s njima, ima mali broj radnika pa u slučaju nekog većeg kvara
na stroju ne mogu izvršiti svoj proizvodni zadatak. To se može vrlo teško
odraziti tamo gdje se svakodnevno pokrivaju redovne potrebe drvne ili kemijske
industrije. Da bi se to izbjeglo, potrebno je organizirati dobru službu
održavanja i pravovremenu nabavu rezervnih dijelova. Uz to je potrebno
ustrojiti kartoteku rezervnih dijelova tako, da se zna koji se dijelovi najviše
troše (više ih nabavljati) i koji se dijelovi uopće ne troše. Da bi se takova
kontrola mogla efikasno provesti potrebno je provesti unifikaciju strojeva,
a ne podržavati šarenilo vrsta i tipova.


2,5
Harvesteri — šumski kombajni


Daljnji korak u razvoju šumske mehanizacije su strojevi koji vrše sve
radove u šumi, od sječe stabala, čišćenja od grana, prerezivanja na određenu
dužinu pa sve do formiranja tovara za dalji transport i otpremu do stovarišta.
Takve strojeve zovemo harvesteri ili u slobodnom nazivu šumski kombajni.


Danas ima niz raznih izvedbi takovih mašina od raznih proizvođača, a
međusobno se razlikuju po mjestu rada (brdo ili ravnica), opremljenosti,
načinu prerezivanja stabala (pilom lančanicom, hidrauličnim noževima, cirkularom
ili rotirajućim diskovima) i mogućnošću odabiranja stabala. Takovi se
strojevi upotrebljavaju jedino na onim radilištima gdje se izrađuje mali broj
drvnih sortimenata, jer je jedino u tom slučaju moguće da se efikasno radi.


Primjenjuju ih na radilištima gdje se:


— stabla obaraju čistom sječom,
— izrađuje samo prostorno drvo za kemijsku preradu,
— u proredama s većim intenzitetom sječe — preko 100 m3/Ha,
— na radilištima gdje treba stabla oboriti i očistiti od grana, a dalje se
sortimenti izrađuju motornom pilom.
206
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Učinak tih strojeva se kreće:


— Kod čiste sječe, gdje se izrađuje samo drvo za kemijsku preradu i slaže
u složajeve od cea 10 m3 za dalji transport, oko 150 m3 u jednoj smjeni.
— U proredama većim od 100 m3/ha, gdje se izrađuje samo drvo za kemijsku
preradu i formiraju tovari od cea 10 m3 za dalji transport, oko 80 m3
u jednoj smjeni.
— Na radilištima gdje se čistom sječom stabla obaraju i čiste od grana
te se dalji sortimenti izrađuju motornom pilom učinak je oko 200 m3 u jednoj
smjeni.
Svi ovi rezultati postizavani su u šumama Francuske u radnoj smjeni od
6 sati efektivnog rada, a dobiveni su na radilištu od inženjera koji je bio
zadužen da nas upozna s tim radilištem. Rad se je obavljao u šumama primorskog
bora u blizini Bordeauxa.


3.0 ORGANIZACIJA RADA S TEŠKOM MEHANIZACIJOM U FRANCUSKOJ
Rad s teškom mehanizacijom uvjerio je sve one koji se njome bave u
slijedeće:


najteže je


— naći zaposlenje mehanizaciji za velik broj dana,
— na istom radilištu završiti posao pa zatim se preseliti na novo radilište,
— osigurati u svakom radnom danu što duži posao,
— zastoje svesti na što manju mjeru.
Radi toga je potrebno provesti niz predradnji:
— dobra priprema rada,
— organizacija rada na radilištu sa svim pratećim radnicima,
— organizacija servisne službe,
— osigurana kontrola svakog stroja i radnika.
Povećanje produktivnosti su Francuzi proveli na slijedeće načine:


3.1 Rad u dvije smjene
Organizacija rada s teškim mašinama postavljena je u Francuskoj kroz
rad u dvije smjene po 6 sati efektivnog rada. Po završetku rada u smjeni,
radnik mora stroj urediti, napuniti gorivom, podmazati ga i pripremiti za rad
u narednoj smjeni. Rezultat takove organizacije je u tome što stroj radi,
umjesto proklamiranih 8 sati na dan, stvarno 12 sati. To dovodi do neuporedivo
niže cijene koštanja stroja na sat, a ne treba po bilo koju cijenu
raditi i kada je to nemoguće. Takova organizacija zahtijeva savršenu disci-
nu i odgovornost radnika, jer zakašnjavanje ili na bilo koji način narušavanje
uhodane organizacije može bitno narušiti te odnose u radu ili onemogućiti
takovu organizaciju rada.


Na svakom ovakovom radilištu vidjeli smo organizatora rada koji uspješno
i odgovorno djeluje operativno kod svih radnika i strojeva na tom radilištu.


207
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 94     <-- 94 -->        PDF

3,11 Mogućnost uvođenja dvosmjenskog rada u Jugoslaviji


U sistemu poslovanja i organizaciji rada u šumarstvu Jugoslavije bit
će vrlo teško provesti bilo kakove promjene. Prisiliti nas mogu na to jedino
novi odnosi tržišta. Više troškove mora pratiti povećanje produktivnosti, a ne
samo povećanje prodajne cijene.


Sječa i izrada je danas u Jugoslaviji mehanizirana 100°/o, jer se sva drvna
masa u društvenim šumama posiječe motornim pilama. Važno je pitanje
koje slijedi: da li su uvjeti rada u cijeloj Jugoslaviji takovi da isključuju
primjenu nove tehnike (processori i harvesteri) i da li se možemo zadovoljiti
takovom mehanizacijom siječe?


Već danas nam postojeći način sječe i izrade postavlja niz zadataka koje
moramo riješiti kako bi snizili troškove:


— Organizirani prijevoz radnika treba zagarantirati boravak radnika na
radilištu željeno vrijeme.
— Boljom kontrolom provesti takovu disciplinu da se radi proizvodno
najmanje 7 sati. Tempo ne mora biti oštar, ali rad mora biti konstantan.
— Koncentracija mehanizacije treba dovesti do povećane proizvodnje, što
će omogućiti obavljanje proizvodnih zadataka s manjim brojem radnika.
— Uvesti brigadni sistem kompleksnog učinka radnika na sječi i izradi
i na izvozu tako, da su jedni i drugi plaćeni po ms izvučene drvne mase. To
će dovesti do usmjerenog obaranja, a uz to neće trebati posebnih kopčaša u
smjeni gdje rade sjekači, jer će sjekač biti stimuliran za povećani učinak na
izvlačenju. Za drugu smjenu, kada će biti nemoguće obarati, trebati će poseban
kopčaš koji će kopčati stabla, debla ili trupce.
Kako se može organizirati rad na izvozu od panja do stovarišta?


— Postaviti obavezu da se izrađuju elaborati za pripremu rada na svim
radilištima gdje treba raditi mehanizacija. Kroz pripremu predvidjeti rad
u dvije smjene, tako da se u onoj smjeni kada su bolji uvjeti rada radi teži
dio terena, a kada su teži uvjeti rada, a djelomično i noću, radi na boljem
dijelu terena (nesmijemo zaboraviti da se u velikom broju zemalja s najrazvijenijim
šumarstvom na svijetu radi cijelu jednu sezonu stalno po mraku
— Skandinavija, SSSR, Kanada).
— Kalkulacijom odrediti tip stroja za svako radilište. Za nizinu i ravnije
terene predviđati zglobne ili traktorske ekipaže koje omogućuju izvoz
oblovine i prostornog drva (2 m i duže, a ako je dužine 1 m trebalo bi ga
paletizirati).
— U brdu koristiti zglobne traktore, a za prostorno drvo raznu opremu
uz poljoprivredne ili druge traktore te zamjeniti gdje je god moguće životinjske
sprege mehanizacijom.
— Razmotriti mogućnost da se na radilištima gdje je moguće (privlačenje
nizbrdo ili rad s četinjačama) izvlače cijela stabla, a svi sortimenti da
se izrađuju na stovarištu.
Važno je da se pronađe način da se sa svom mehanizacijom radi što
više dana u godini, kako bi trošak stroja na sat bio što niži. Problem zapošljavanja
u dvije smjene dolazi u obzir naročito kod skupih specijalnih strojeva,
koji uz to rade sezonski. Sigurno je da takav rad nije moguće organizirati
iz ureda nego vlastitim angažiranjem stručnjaka zainteresiranih za
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 95     <-- 95 -->        PDF

sniženje troškova. To će biti jedan od načina da se naši radnici približe zaradama
radnika u razvijenijim zemljama, kada smo te zemlje već ulovili s
troškovima proizvodnje i prodajnom cijenom drvnih sortimenata.


3,2 Koncentracija mehanizacije na šumskimradilištima
Francuske i prednost takovog rada.


Na većim šumskim radilištima Francuske izvršena je koncentracija mehanizacije
iz nekoliko razloga:


— Koncentrirana mehanizacija omogućuje rad više radnika s manjim
brojem potrebnih poslovođa.
— Za takova radilišta napravljeni su elaborati pripreme rada, bolja organizacija
rada i lakše intervencije.
— Pasao na radilištu bude završen u kraće vrijeme i cijela grupa radnika
i strojeva prelazi na novo radilište. Moguće je raditi na mnogo radilišta
u toku godine.
— Opravdana je prisutnost servisnih kola za otklanjanje kvarova na licu
mjesta ili organizacija radio veze sa centralom.
— Rad treba organizirati kroz što više dana u godini tako, da se po najpovoljnijem
vremenu rade lošiji dijelovi, a po nepovoljnom vremenu najbolji
tereni.
— Treba predviđati slijed radnih operacija s određenim brojem radnika,
kako bi se cjelokupni posao mogao odvijati bez zastoja.
3,21 Mogućnost koncentracije mehanizacije na šumskim radilištima
Jugoslavije


Već danas bi se mogla izvršiti koncentracija mehanizacije na mnogim
radilištima Jugoslavije, jer postoji mogućnost, gdje god strojevi rade, da
se sinhroniziraju u svom djelovanju s određenim brojem radnika. Na taj
bi se način mogao povećati učinak radnika na sječi, privlačenju i otpremi,
jer bi jedni na druge djelovali — zglobni traktori bi za veći učinak trebali više
oborenih stabala, a potrebna nedovoljnog prostora na stovarištu dovela bi do
boljeg učinka kamiona na otpremi. Na tako koncentriranim radilištima je
lagano osigurati prijevoz radnika na posao i s posla, topli obrok za radnike
i potrebnog rukovodioca koji će organizirati nesmetano odvijanje proizvodnog
zadatka.


3,211 Potrebne predradnje za koncentraciju mehanizacije u Jugoslaviji


Takav posao se ne može nakalemiti na bilo kakovu organizaciju. Potrebno
je izvršiti niz priprema: organizacijskih, tehničkih, tehnoloških i izvedbenih.
Priprema rada počinje uređivačkim radovima gdje se planiraju i ucrtavaju
mreže šumskih vlaka, puteva, mimoilazišta i stovarišta. Uzgojni radovi ostavljaju
prethodne površine nepošumljene, a svim daljnjim zahvatima putne
i stovarišne površine ostavljaju čiste. Ukoliko se želi raditi kamionima s prikolicama,
potrebno je izvesti okretišta i zavoje na cestama koji omogućuju
kretanje kamiona s prikolicama.


Organizacija rada na sječi i izradi mora započeti s doznakom, jer svako
stablo za sječu (osim kod čiste sječe) mora biti na vidljiv način doznačeno.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Usmjereno obarana stabla su uvjet povećanog učinka i normalnog odvijanja
svih ostalih faza rada.


Radimo li klasičnim sredstvima mehaniziranog rada, privlačenje debala
zglobnim traktorima, a prostornog drva opremom uz poljoprivredne traktore
ili prikolicama koje se ručno tovare, usmjereno obaranje će biti gotovo uvjet
za izvršenje radnog zadatka jer će isprekrižana stabla djelomično onemogućiti
ili svesti na minimum učinak rada sa zglobnim traktorima, a posve onemogućiti
iznošenje prostornog drva prije nego se izvuku debla ili trupci. Izvlačimo
li prvo debla onda će se mnoge sure prostornog drva rasuti, te ih
za mehanizirano iznošenje treba ponovno slagati.


Čitava radilišta treba podijeliti na sječne pruge i svaki stroj nadjeliti
s određenim brojem radnika. Paziti da se sinhroniziraju sve faze — određeni
broj sjekača uz određeni broj traktora. Prema učinku traktora odrediti broj
kamiona koji će otpremati Sortimente i planirati potrebne utovarne kapacitete.


Promjenimo li metodu sječe sa debalne ili stabalne na sortimentu, to
će u većini slučajeva dovesti do promjene mehanizacije, jer se sortimenti
mogu lakše prevoziti ekipažama nego vući zglobnim traktorima.


Za postizavanje što boljeg učinka mehanizacije, potrebno je izgraditi
mrežu šumskih puteva i vlaka koji omogućuju savlađivanje velikih strmina
i formiranje većih tovara. Stovarišta koja su izrađena duž puta omogućuju
rad većeg broja mehanizacije na istom radilištu, što je moguće provesti tamo
gdje se radni učinak svakog pojedinog stroja može odvojeno pratiti, jer nemožemo
drugačije organizirati stimulativnu raspodjelu prema učinku.


Da bi se omogućio nesmetan rad sve mehanizacije potrebno je organizirati
servisne radione, koje moraju biti opskrbljene s najvažnijim rezervnim
dijelovima. Uz to bi pri radionama trebala postojati i servisna kola koja bi
na većim radilištima s koncentriranom mehanizacijom trebala biti cijelo
vrijeme prisutna kako bi se zastoji sveli na minimum.


Ukoliko je provedena radio veza sa radionom ili centralom, onda nije potrebno
da servisna kola budu stalno na radilištu, jer je lagano tražiti pomoć
kada to potrebe zahtijevaju.


4,0 SITEMI KALKULACIJA


Analizirajući rad pojedinih strojeva u Francuskoj, uočili smo da su tamo
isti strojevi znatno jeftiniji u radu nego u Jugoslaviji. To nas je navelo na
usporedbu sistema kalkulacija i uočene su slijedeće činjenice:


— Strojevi su tamo znatno jeftiniji nego kod nas, jer se dobrim dijelom
proizvode u Francuskoj, te se na njih ne plaćaju skupe carine. Uz to, kod
nas se uz nabavljeni stroj mora plaćati niz poreza — savezni, republički,
općinski, te se na takav način cijena stroja udvostruči prema tvorničkoj
cijeni. Uz to moramo plaćati porast inflacije zemlje proizvođača, zemlje posrednika
i našu vlastitu, a sve to tereti artikal masovne potrošnje, čija prodajna
cijena u mnogo slučajeva jedva pokriva troškove proizvodnje.
— Kako je cijena koštanja visoka to je i velik trošak održavanja, jer
se u kalkulacijama uzima 100% od iznosa amortizacije za održavanje stroja.


ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 97     <-- 97 -->        PDF

— Vrijeme korištenja stroja je znatno bolje nego kod nas, jer je vijek
amortizacije za tešku šumsku mehanizaciju uzet 7 godina (kod nas 5 godinama
uz to se stroj u godini koristi daleko više radnih sati (rad u dvije
smjene i veći broj dana), jer vlasnik stroja želi sa svojim strojem ostvariti
što veću dobit, a kod radnika postići da puno radno vrijeme radi sa strojem.
To dovodi do mnogo boljih efekata rada sa strojem i manjih troškova.
Sve to odražava se na trošak po m3 ili prm prevezenih drvnih sortimenata
te dobijemo slijedeće usporedne troškove:


Prema pokazateljima Instituta za šumarska istraživanja Francuske, prosječni
dnevni učinak u praćenoj godini sa zglobnom ekipažom Grizzly 448 b,
na prosječnoj udaljenosti 800 m, iznosio je 56 prm s prosječnom cijenom
20 din po prm.


Ista zglobna ekipaža, sa francuskim radnikom na probnom radu kod nas
u praćenom razdoblju od samo 9 radnih dana, ostvarila je učinak od 44 prm


na prosječnoj relaciji 280 m, po cijeni 50 din po prm, na osnovu naših kalkulacija
sa strojem obračunatim u Jugoslaviji.
Sam taj podatak mnogo govori te ćemo morati poduzeti neke korake
želimo li sniziti troškove proizvodnje s teškom mehanizacijom.
U čemu je odgovor? Cijena koštanja stroja na dan je vrlo niska, jer je
vrijeme trajanja stroja uzeto duže nego kod nas. Rad stroja u dvije smjene
omogućuje 12 sati efektivnog rada dnevno, a kod nas u jednoj smjeni 8 sati
boravka na radilištu. Na taj se način u startu u mnogo slučajeva onemogući
primjena dobre mehanizacije, jer su troškovi vrlo visoki.


5,0 ZAKLJUČAK


Na putu u Francuskoj upoznali smo se sa slijedećim vrstama strojeva
koji rade na šumskim radilištima: Zglobni traktori, zglobne i traktorske ekipaže,
processori i harvesters


Sve te skupe mašine u Francuskoj rade u dvije smjene na dan, po 6 sati
efektivno.


Radi mogućnosti da se istim strojem izvozi krupna i tanka oblovina i
prostorno drvo, stvorila se je mogućnost povećanja broja dana rada u godini
s tim strojevima te su postignute niže cijene rada strojem na sat, tim
više što se takvim strojevima obračunava amortizacija na 7 godina umjesto
na 5 godina kao u Jugoslaviji.


Na većim radilištima u Francuskoj izvršili su koncentraciju mehanizacije,
što omogućuje bolji nadzor, lakše održavanje, i veće učinke svih strojeva i
radnika.