DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 83     <-- 83 -->        PDF

rančasti« u Južnom Vietnamu iz prometa, jer se nakon mnogih eksperimentiranja
sa životinjama pokazao kao teratogen.


Herbicid »Plavi« bio je zastupljen sa manje od 10% od ukupno primimase.
Sredstvo se sastoji od vodenaste otopine od Tri-Izopropanol — aminove
soli od 2,4 D i Piclorama; zamijenjeno sa deteržentima, sredstvima za čišćenje
rđe, također se rasipalo po šumama. Pichloram je u poljoprivredi SAD zabranjen.


Herbicid »Plavi« bio je zastupljen sa manje od 10°/o od ukupnog primijenjene
mase defolijanata. To sredstvo čini vodenasta rastopina Na-soli Kakodyl
kiseline (Natrium-Dimetyl-Arsenat) zajedno sa deteržentima, sredstvima
za čišćenje rđe i dr. Najviše se upotrebljavalo za uništavanje uroda riže.


U osam i pol godina bilo je preko šuma i polja Južnog Vietnama rastreseno
oko 120.000 tona herbicida. Većina tih sredstava djeluje nekoliko tjedana
do nekoliko mjeseci. Iznimku čini Picloram, koji tek postepeno gubi svoj
aktivitet u tlu i vegetaciju oštećuje više godina.


Posljedice djelovanja Piclorama 2,4-D i 2,4,5-T na rast drveća su slične.
Lišće otpada, stimulira se rast i stvaranje kalusa, ali tako da debla listovi
plodovi i drugi dijelovi biljke poprimaju abnormalne, bizarne forme. Ovi su
herbicidi slični hormonima. Može ih resorbirati korijenje kao i lišće. Prema
istraživanjima izgleda da otrovane biljke ugibaju iz dva uzroka:što patološki rast floema (sitastih cijevi stapke i stabljike) blokira struju
sa hranom;

što nastaju oštećenja kroz koja prodiru u biljku patološke klice (2).
Posije dice ratne primjene herbicida na šume
u Južnom Vietnamu


Uslijed vertikalnog sklopa džungle i etažne strukture šuma, teško se
mogla prvim tretiranjem defolijantima, pomoću specijalnih aviona iz zraka,
uništiti prizemna etaža grmlja i niskog drveća, koja je bila glavna smetnja
vojnim operacijama. To se moglo postići često tek nakon drugog tretiranja.
Dva do tri tjedna iza takove aviokemijske operacije otpalo je lišće dok je
drveće ostalo više mjeseci golo. Na tlo, koje je stalno bilo zaštićeno gustom
šumom, došlo je jako sunčano svjetlo, što je osobito pogodovalo rastu na
punom sunčanom svjetlu, posebno su tu dobile prednost one vrste koje su
prema herbicidima relativno neosjetlive. To su redovno manje vrijedne vrste
i korovi.


Nakon prvog tretiranja obično je od 8 — 10 stabala uginulo jedno. Nakon
drugog tretiranja broj se uginulih stabala povećao na 50 do 80%> ili još više,
ovisno o osjetljivosti vrste drveća koja u tretiranim šumama prevladava.
Na taj su način u Južnom Vietnamu uništene bez ikakove svrhe ogromne
količine vrijednog drveta na kojemu je ta zemlja siromašna.


Ovakovim razaranjem unutrašnje strukture tropske džungle došlo je do
poremećaja beskonačnog kruženja materije u njoj, od koje se stalno stvara
nova biljna tvar i omogućava njen život i rast. U ekosistemu šuma umjerenih
zona pretežni dio hrane prima drveće iz tla. U tropskoj džungli gotovo svu
rezervnu hranu sadrže živi dijelovi biljaka, tek se mali dio te hrane nalazi
u tlu. Ta šuma živi od materije nastale raspadom otpalog lišća i svih uginulih