DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Nakon obešumljivanja vodni režim se veoma pogoršao što je vidljivo već
iz komparacije kretanja razine podzemne vode u sondama na površinama
pod šumom u odjelu 127, 126 i 31, a prikazano je u izvještaju »Utjecaj visine
i oscilacije nivoa podzemne vode na sušenje hrasta lužnjaka (Quercus robur
L.)«.


Tai), i


Gospodarska jedinica: ŽUTICA Odjeli 114
1970/71.god. 1971/72-god. 1972/73.god.
rt 1 s
rt Trsta drveća n ej O rjCO


O ti
Osušene d Osušene CO Osuäene
sadnice sadnice O T* sadnice


Sa1
u a


o
m -d
p.
li
C0 «Ja


0! CO
m D


broj t Dl-Oj . ´/´ Ili Q broj Jf 0 g-a


1


u 3co


a


ep .ftta


l
Salix alba 121 3 2.5 3 121 B) ´9 7,4 9 121 16 13,2 16
Populus euramericana


2 clon 1-154 49 1 2,0 1 49 1-2,0 1 49 4 8,5 4
.topilius euramericana


.3:
1 2,Oj 1 49 ---49 1 2,0 1


clon 1-214 . 49
4"´ Alnus glutlnosa 256 141 55,1 141 256 17 6,6 17 256 15 5,9 15


5
Quercus robur 441 55 12,5 55 441 158. 35,8 158 441 260 59,0 260


6 Fraxlnus anguotifolla 441
135 30,6 135 441 229 51,9 2 29 441 310 70,3 310


Populus euraraerioana
49 1 2, 0 1 S 16,0 8


49 ---
49


clon 1-214


7
Quercus robur 176 41 23,3 41 176 .81 46,0 81 176 146 83,0 146


Alnus glutinosa 128 47 36,7 47 128 12 ´9,4 12 128 3 2,3 3


8 Quercus robur 128 12 9,4 12 128 40 31,3 40 128 113 88,3 113


Platanus orlentalla 81 13 16,0 13 81 40 50,0 40 81 66 66


´ 9
81,5


Tab. 2


Gospodarska jedinica: ŽUTICA
Odjeli 114


a


1970/71. god. 1971/72.god. 1972/73.god.


rt 1 ja
1 A


O CO
Osušene O TH cđ CO Osušene a Osušene


O H C3
4** "Vrsta drveća O rt sadnico ´ 0) T-( O ri sadnice sadnice PcG 0


-.rt..


U ti U ti


PltO 0 fit) m to
ft jS


broj ´/ FH ej broj ´´´´ III CO broj „Sa


CO aCO


n cq PJCO


0 ci -y


Salix alba 121 1 0,8 1 121 6 5,0 6 121 12 12


1/1
9,9


Populus euraaericana


2/1 49
49 10 20,4 10


clon 1-154 -" -49 ---
Populus euramerlcana


49 49 2 4,1 2 49 8 12,2 8
Alnus glutlnosa


3/ 1 cl on T_5>1 i
_


256 105 41,0 105 256 21 8,2 21 256 15 5,9 15


4/1


5/1
Quercus robur 441 35 7,9 35 441 34 7,7 34 441 59 13,4 59


6/1
?raxmus angu3tifolla 441 87 19,7 87 441 104 23,6 104 441 1.5 4 34,9 154


Populus euramerlcana 49
49 1 2, 0 1 49 . .1 2,C 1


clon 1-214 --7/
1


Quercus robur 176 5 2,8 5 176 14 8,0 14 176 42 23,9 42


Alnus glutinosa 128 74 57,8 74 128 1-2 9,4 12 128 20 15,6 20
8/1


Quercus robur 128 11 8,6 11 128 43 33,6 43 128 56 43,8 56


9/1 Platanus orlentalls 31 5 6,2 5 81 37 45,7 37 81 44 54,3 44


U Tab. 1—4 prikazani su podaci za svaku repeticiju i vrstu drveta o
broju posađenih i osušenih sadnica za svaku godinu. U Tab. 5. ti su podaci
dati sumarno za sve repeticije, odnosno za svaku varijantu.


Kumulirajući osušene sadnice tijekom tri godine (odnosno za crnu johu
dvije godine), a uzimajući svake godine u obzir i obavljeno popunjivanje
(Tab. 5), rezultati pokazuju da se osušilo: