DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 75     <-- 75 -->        PDF


drvno-industrijska poduzeća na bazi nabavljene količine oblovine za preradu,

finalna drvno-industrijska poduzeća na bazi količine nabavljene rezane
građe za preradu,
-— prometne radne organizacije na bazi ostvarenog prometa drvnim proizvodima,saobraćajne radne organizacije na bazi pređenih kilometara svojih vozila;

industrija nafte i plina na bazi proizvedene količine nafte i plina s naftonosnih
polja koja se nalaze unutar šumskih površina.

banke i druge društveno političke organizacije u cilju solidarnosti za
uspjeh ove opće korisne akcije.
Na ovaj način formirana sredstva moraju se koristiti isključivo za podizanje
i održavanje novih šuma, u pravilu izvan šumsko-privrednih područja.


e) Nabaviti odgovorajuću mehanizaciju, koja će omogućiit da se ljudski
rad zamijeni radom mašine. U tu svrhu treba omogućiti da šumska gospodarstva
mogu dobiti potrebne kredite, uz povoljnu kamatnu stopu i rokove
otplate.


f) Osloboditi šumarstvo od plaćanja određenih doprinosa.


Operativne mjere


a) Potpuna i efikasna priprema rada (biološka, tehnološka, tehnička,
organizaciona, ekonomska i operativna).


b) Racionalna podjela rada i raspored radnika na radna mjesta po principu
pravi čovjek na pravo mjesto, a po obujmu radnog zadatka ni premalo,
ni previše.


c) Koncentracija radilišta i sredstava za rad.
d) Organizacija lančanog sistema rada posebno u proizvodnom procesu
iskorišćivanja šuma.
e) Omogućiti praćenje rezultata rada putem mehanografske obrade podataka.
Efikasnom provedbom izloženih mjera moguće je tehnološki proces proizvodnje
u našem šumarstvu podići na nivo koji proizlazi iz današnjeg stupnja
razvoja znanosti i tehnike te tako omogućiti da se sa šumama gospodari
kako to one, po svojoj ulozi i značenju za društvo, i zaslužuju.


ŠUMARSKA DRUŠTVA SR HRVATSKE!


Da li ste doznačili Savezu IT šumarstva i drvne industrije
Hrvatske, Zagreb — Mažuranićev trg 11, godišnji doprinos
(članarinu) u iznosu od 500.— dinara? Račun Saveza kod
Narodne banke — Zagreb: 30102-678-6249!