DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 72     <-- 72 -->        PDF

NAUČNI I STRUČNI SKUPOVI


MOGUĆNOSTI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ŠUMARSTVA SRH-e*


Mr IVAN KUZMANIĆ, dipl. ing. šum.


Suma, kao dobro od opće društvenog interesa, zbog svojih opće korisnih
funkcija (zaštita čovjekove okoline, zaštita privrednih objekata, obrana zemlje,
rekreacija, turizam, regulacija mikroklime, proizvodnja kisika i dr), te
njene materijalne proizvodnje-proizvodnja drvne mase na panju, imperativno
zahtijeva da se šumskim fondom racionalno gospodari.


Mi smo, akceptirajući to načelo, pokušavali analičkim pristupom istaći
(po našem mišljenju) elementarne polazne osnove pomoću kojih je moguće,
u današnjim uvjetima razvoja proizvodnih snaga i proizvodnih odnosa kod
nas, postići željeni cilj.


UVOD I CILJ ISTRAŽIVANJA


Kod razrade ove materije pošli smo od pokušaja da definiramo:sadašnji nivo tehnološkog procesa proizvodnje u šumarstvu SRH-e,

analizu faktora koji su uvjetovali takovo stanje,

mogući nivo tehnološkoga procesa proizvodnje u šumarstvu u odnosu na
današnje stanje znanosti i tehnike u toj oblasti,

mjere koje je potrebno poduzeti i provesti da bi se postigao željeni nivo
tehnološkog procesa proizvodnje u šumarstvu.
Konstatirali smo, da proces proizvodnje u šumarstvu obuhvaća djelatnost
uzgajanja šuma, tj. proizvodnju drvne mase na panju, kao i djelatnost
iskorišćivanja šuma, tj. proizvodnju drvnih sortimenata u šumi kod panja
ili na stovarištu drvnog materijala. U taj proces proizvodnje treba subsumirati
i aktivnosti pomoćnih djelatnosti u šumarstvu kao što su transport u
šumarstvu i šumsko građevinarstvo.


Sadašnji tehnološki nivo


Znanstvenim istraživanjima Instituta ekonomskih nauka Beograd i Ekonomskog
instituta u Zagrebu utvrđeno je u 1969. godini da je tehnološki nivo
u djelatnosti šumarstva kod nas dostigao tek 25%> od mogućeg tehnološkog
nivoa u oblasti šumarstva. Karakteristična je konstacija koja glasi: »Osnovna
je karakteristika šumskog fonda Jugoslavije, da je oblik u kojem se one


* Opširan referat podnio je autor na I konferenciji SITH o tehnološkom razvoju
SR Hrvatske.


ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 73     <-- 73 -->        PDF

pojavljuju uglavnom rezultat djelovanja s jedne strane prirodnih sila, a s
druge strane ljudskog neznanja, nemarnosti i neodgovornosti. Veoma malo
šuma mogu zahvaliti za svoj produktivan i racionalan tehnološki oblik smišljenom
ljudskom dugogodišnjem strpljivom postupku.«


»Dugogodišnji smišljen postupak u formiranju određenog tehnološkog
tipa mogao bi se konstatirati uglavnom u šumskom fondu Slovenije i Hrvatske,
i to ne posvuda.«


Mi smo našim analizama mogli konstatirati da je nivo tehnološkog procesa
proizvodnje u oblasti šumarstva i kod nas zadnjih godina vidno povećan,
ali još ni izdaleka nije dostigao odgovarajući svjetski nivo, posebno
ne nivo tehnološkog procesa proizvodnje šumarstva razvijenih zemalja. Te
konstacije smo istakli u drugom poglavlju ovoga napisa.


Faktori sadašnjeg stanja


Analizom faktora koji uvjetuju racionalno i efikasno privređivanje može
se ustanovili da je neophodna kompletna usaglašenost svih elemenata koji
su u vezi s procesom proizvodnje konkretne djelatnosti.


Ta konstatacija se naročito odnosi na oblast šumarstva zbog njegovih
specifičnosti i značenja.


Našim razmatranjima utvrdili smo da sadašnji nivo tehnološkog procesa
proizvodnje kod nas rezultira iz slijedećeg stanja:


a) Opće organiziranosti šumarstva u formi tzv. vanjske organizacije, tj.
broja šumskih gospodarstava u SRH-oj, kao i tzv. unutrašnje organizacije,
tj. broja i veličine organizacionih jedinica unutar šumskog gospodarstva.
To naročito dolazi do izražaja zbog nedefiniranih ekonomskih kriterija i neuspostavljenih
međuzavisnih odnosa između organizacionih jedinica, koji bi
u šumarstvu morali biti efikasno uspostavljeni.


b) Nisu uspostavljeni efikasni kriteriji za ekonomsko izjednačivanje nejednakih
uvjeta privređivanja u šumarstvu. Samim tim nije omogućeno efikasno
izdvajanje iz dohotka financijski rezultata koji nisu rezultat sadašnjeg
uloženog živog rada radnog kolektiva, te ulaganje tih sredstava za proširenje
materijalne osnove rada, ali isključivo u šumarstvu i to u okviru
šumsko-privrednog područja.


c) Nedostaju potrebna financijska sredstva za ulaganja u proširenu biološku
i tehničku reprodukciju, izgradnju šumskih komunikacija, odnosno
nabavku suvremene mehanizacije bez koje je teško tehnološki proces proizvodnje
podići na viši nivo.


d) Nije definirana nikakova posebna stimulacija radnom kolektivu za
uspješna ulaganja u proširenu biološku reprodukciju, a poznato je da se
financijski rezultati iz bioloških ulaganja dobiju tek za 80, 100 pa i više
godina.


e) Efikasna priprema rada predstavlja jedan od važnih elemenata koji
omogućuje da se proces proizvodnje racionalno obavi. Stupanj pripreme
procesa proizvodnje uvelike ovisi o obučenosti radnika koji su uključeni kao
izvršioci toga proizvodnog procesa. U šumarstvu se još uvijek pripremi rada,
a i izobrazbi radnika, poklanja veoma mala pažnja pa je i to jedan od
faktora sadašnjeg nivoa tehnološkog procesa proizvodnje.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Provedbene mjere
Razvoj tehnološkog procesa proizvodnje potrebno je ubrzati kako bi


čim prije biošumarstva.
usklađen sa stupnjem razvoja znanosti i tehnike u oblasti
Mjere koje je potrebno poduzetiovako:
i sprovesti mi smo sistematizirali
1. Organizacione mjere, u koje spada:


a) Na nivou Republike organizirati određenu instituciju koja bi vršila
aktivnu i efikasnu funkciju koordinatora razvoja u oblasti šumarstva i industrije
za preradu drveta.


b) Formirati optimalna velika šumsko-privredna područja i omogućiti
da s njima gospodari samo po jedna radna organizacija (Šumsko gospodarstvo).


c) U okviru radnih organizacija — šumskih gospodarstava, formirati
optimalno velike osnovne organizacije udruženog rada — šumarije. Ta optimalnost
proizlazi iz trajne mogućnosti da OOUR-a stvaraju dovoljno sredstava
za trajna ulaganja u jednostavnu i proširenu biološku i tehničku reprodukciju
u djelatnosti uzgajanja, a i iskorišćivanja šuma.


d) Uspostaviti kao obavezu neprekidnu izobrazbu radnika svih profila.


e) Znanstvene institucije približiti operativi, tako da dobro obrađene i
rješene probleme mogu koristiti sve osnovne organizacije udruženog rada,
jasno gdje je dotična tehnika i tehnologija primjenjiva u odnosu na specifičnosti
i biološke zakonitosti, koje postoje u šumarstvu.


Ekonomske mjere


a) Izraditi i ozakoniti metodu, odnosno ekonomske kriterije i mjerila
za ekonomsko izjednačavanje uvjeta privređivanja u oblasti šumarstva. Pomoću
tih ekonomskih mjerila moraju se sve organizacione jedinice postaviti
u podjednaki startni položaj za formiranje dohotka i njegovu raspodjelu.


b) Samoupravnim dogovorom utvrditi kao obavezu da se u svim OOUR-a
u okviru šumsko-privrednog područja mora svake godine u potpunosti izvršavati
makar jednostavna biološka reprodukcija. Tu mora biti u potpunosti
zastupljeno šumarsko-biološko načelo koje glasi: »Šuma — šumi«.


c) Planovi, dugoročni i kratkoročni, moraju predstavljati normativni akt
svake OOUR-a, odnosno radne organizacije kao cjeline. Planove treba razrađivati
i donositi po jedinstvenoj metodologiji planiranja.


d) Na nivou SRH-e na samoupravnim principima formirati fond za naknadu
za korišćenje opće-korisnih funkcija šume. U taj fond trebaju na osnovu
zajedničkog dogovora uplaćivati određena minimalna sredstva svi koriš
nici ovih funkcija, a u prvom redu:turističke organizacije na bazi ostvarenog broja noćenja,

elektroprivredne organizacije na bazi količine proizvedene električne ener
gije,

šumska gospodarstva na bazi postojeće drvne mase,


ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 75     <-- 75 -->        PDF


drvno-industrijska poduzeća na bazi nabavljene količine oblovine za preradu,

finalna drvno-industrijska poduzeća na bazi količine nabavljene rezane
građe za preradu,
-— prometne radne organizacije na bazi ostvarenog prometa drvnim proizvodima,saobraćajne radne organizacije na bazi pređenih kilometara svojih vozila;

industrija nafte i plina na bazi proizvedene količine nafte i plina s naftonosnih
polja koja se nalaze unutar šumskih površina.

banke i druge društveno političke organizacije u cilju solidarnosti za
uspjeh ove opće korisne akcije.
Na ovaj način formirana sredstva moraju se koristiti isključivo za podizanje
i održavanje novih šuma, u pravilu izvan šumsko-privrednih područja.


e) Nabaviti odgovorajuću mehanizaciju, koja će omogućiit da se ljudski
rad zamijeni radom mašine. U tu svrhu treba omogućiti da šumska gospodarstva
mogu dobiti potrebne kredite, uz povoljnu kamatnu stopu i rokove
otplate.


f) Osloboditi šumarstvo od plaćanja određenih doprinosa.


Operativne mjere


a) Potpuna i efikasna priprema rada (biološka, tehnološka, tehnička,
organizaciona, ekonomska i operativna).


b) Racionalna podjela rada i raspored radnika na radna mjesta po principu
pravi čovjek na pravo mjesto, a po obujmu radnog zadatka ni premalo,
ni previše.


c) Koncentracija radilišta i sredstava za rad.
d) Organizacija lančanog sistema rada posebno u proizvodnom procesu
iskorišćivanja šuma.
e) Omogućiti praćenje rezultata rada putem mehanografske obrade podataka.
Efikasnom provedbom izloženih mjera moguće je tehnološki proces proizvodnje
u našem šumarstvu podići na nivo koji proizlazi iz današnjeg stupnja
razvoja znanosti i tehnike te tako omogućiti da se sa šumama gospodari
kako to one, po svojoj ulozi i značenju za društvo, i zaslužuju.


ŠUMARSKA DRUŠTVA SR HRVATSKE!


Da li ste doznačili Savezu IT šumarstva i drvne industrije
Hrvatske, Zagreb — Mažuranićev trg 11, godišnji doprinos
(članarinu) u iznosu od 500.— dinara? Račun Saveza kod
Narodne banke — Zagreb: 30102-678-6249!