DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 61     <-- 61 -->        PDF

(livade i oranice), koje je odmah pošumio većinom jelom, a nešto manje
arišom i drugim četinjačama. Danas su to kulture stare otprilike 80 godina.


Tlo istraživanog područja


Pokusne plohe se nalaze u na paleozojskom klastitu. To su crni brusilovci,
pješčenjaci sitnog i krupnog zrna s umecima drobljivih laporita (pješčenjaka)
škriljevaca, a, također, dolaze i slojevi crnog vapnenca te razni
konglomerati. Tla na pokusnim plohama su distrična smeđa ili smeđa kisela
(distrični kambisol).


Istraživanja o proizvodnosti pojedinih vrsta tala na ovom području
daju osnovu za zaključak da kiselo smeđe tlo dma općenito visok nivo plodnosti.
Unatoč toj općoj ocjeni, potrebno je upozoriti na razlike u tlima pojedinih
ploha, kod čega je najbitnije slijedeće:dubina humusno akumulativnog horizonta varira od 2—16 cm; najdublji
humusno akumulativni horizont ima tlo na plohi 2 (16 cm), a najpliće
je na plohi 4. Utvrđene razlike u debljini humusnog akumulativnog horizonta
govore u prilog pretpostavci, da su ta tla prije osnivanja kultura
bila zahvaćena početcima degradacije i erozije različitog intenziteta,

ekološki najpovoljniji matični supstrat imaju tla na plohama 1, 2 i 3,
dok na plohi 4 je utvrđeno prisustvo sitnozrnog konglomerata, koji predstavlja
najnepovoljniju klastitnu stijenu na ovom području (20).
Opis pokusnih ploha


Podaci o pokusnim plohama doneseni su u slijedećim tabelama.
Naziv pokusne plohe: »Hosnik« ploha broj 1
Površina pokusne plohe: 0,50 ha
Topografski faktori:


nadmorska visina 318 m
ekspozicija N-NE
inklinacija 5—320/o


Biotski faktori: jelova kultura stara 73 godine
Bonitet I prema Schmidtu
Taskacijski elementi:


promjer srednje plošnog stabla 39 cm


srednje sastojinska visina 28,25 m


debljinski broj temeljnica drvna masa
razred stabala m« ma
I 22 0,47 5,39
II 48 2,43 31,09
III 61 6,17 85,59
IV 57 9,32 137,14
V 28 6,43 99,00
VI 5 1,50 25,70
VII 1 0,44 7,30
VIII 1 0,59 10,00
ukupnoukupno po 1 ha
223
446
27,45
54,90
401,21
802,42
175