DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 60     <-- 60 -->        PDF

RAST I PRIRAST JELOVIH KULTURA U GOSPODARSKOJ JEDINICI
ČEDANJ (magistarski rad)


Ing. KARMELO POŠTENJAK


UVOD I CILJ ISTRAŽIVANJA


Prije približno 80 godina na području Gorskog kotara podizane su
jelove kulture. Kulture su podignute i u gospodarskoj jedinici »čedanj«,
na staništu bukve u zajednici Blecho-Fagetum Ht. Gospodarska jedinica
»čedanj« zauzima površinu od 1.420,12 ha. U sastojinama dominira bukva
u zajednici Blechno-Fagetum Ht., a četinjače su zastupljene manje od 25%
omjera smjese, od čega 90% jela, a ostalo je smreka, borovac i ariš.


Potrebe za drvom rastu iz dana u dan, a naročito se osjeća nedostatak
četinjača. Kod podizanja novih nasada četinjača naročitu pažnju treba posvetiti
rastu i prirastu, kako bi podizali najproduktivnije sastojine. S toga
razloga sam želio istražiti rast i prirast jelovih kultura u gospodarskoj
jedinici »čedanj«.


Cilj ove radnje je utvrditi:


— rast i prirast jelovih stabala,
— tečajni godišnji volumeni prirast jelovih kultura.
METODA RADA


Radi rješavanja postavljenog cilja istraživanja postavljene su 4 pokusne
plohe u jelovim kulturama u gospodarskoj jedinici »Čedanj«. Kod izbora
pokusnih ploha pazilo se je na slijedeće uvjete:


— da su objekti podignute jelove kulture,
— da budu istog boniteta,
— da omjer smjese ostalih vrsta ne bude veći od 10% drvne mase,
— da su različite starosti,
— da nisu iste strukture,
— da imaju približno isti ob rast.
Povijesni pregled
Najraniji pisani dokumenti o šumama Gorskog kotara potiču iz sredine


15. stoljeća, gdje se vode kao posjedi porodice Frankopana. U vrtlogu povijesnih
zbivanja ove šume mijenjaju vlasnike; od Zrinskih preko Perlasza,
Batthyanya, Paravića do Thurn Taxisa i Ghyczya, da bi između dva svjetska
rata i ova posljednja dvojica bila izvlašćena, te šume došle u posjed države.
Koncem 19. stoljeća, kada je Thurn Taxis zaokružio svoj posjed, raznim
sudskim makinacijama dobio je i dijelove poljoprivrednog zemljišta


ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 61     <-- 61 -->        PDF

(livade i oranice), koje je odmah pošumio većinom jelom, a nešto manje
arišom i drugim četinjačama. Danas su to kulture stare otprilike 80 godina.


Tlo istraživanog područja


Pokusne plohe se nalaze u na paleozojskom klastitu. To su crni brusilovci,
pješčenjaci sitnog i krupnog zrna s umecima drobljivih laporita (pješčenjaka)
škriljevaca, a, također, dolaze i slojevi crnog vapnenca te razni
konglomerati. Tla na pokusnim plohama su distrična smeđa ili smeđa kisela
(distrični kambisol).


Istraživanja o proizvodnosti pojedinih vrsta tala na ovom području
daju osnovu za zaključak da kiselo smeđe tlo dma općenito visok nivo plodnosti.
Unatoč toj općoj ocjeni, potrebno je upozoriti na razlike u tlima pojedinih
ploha, kod čega je najbitnije slijedeće:dubina humusno akumulativnog horizonta varira od 2—16 cm; najdublji
humusno akumulativni horizont ima tlo na plohi 2 (16 cm), a najpliće
je na plohi 4. Utvrđene razlike u debljini humusnog akumulativnog horizonta
govore u prilog pretpostavci, da su ta tla prije osnivanja kultura
bila zahvaćena početcima degradacije i erozije različitog intenziteta,

ekološki najpovoljniji matični supstrat imaju tla na plohama 1, 2 i 3,
dok na plohi 4 je utvrđeno prisustvo sitnozrnog konglomerata, koji predstavlja
najnepovoljniju klastitnu stijenu na ovom području (20).
Opis pokusnih ploha


Podaci o pokusnim plohama doneseni su u slijedećim tabelama.
Naziv pokusne plohe: »Hosnik« ploha broj 1
Površina pokusne plohe: 0,50 ha
Topografski faktori:


nadmorska visina 318 m
ekspozicija N-NE
inklinacija 5—320/o


Biotski faktori: jelova kultura stara 73 godine
Bonitet I prema Schmidtu
Taskacijski elementi:


promjer srednje plošnog stabla 39 cm


srednje sastojinska visina 28,25 m


debljinski broj temeljnica drvna masa
razred stabala m« ma
I 22 0,47 5,39
II 48 2,43 31,09
III 61 6,17 85,59
IV 57 9,32 137,14
V 28 6,43 99,00
VI 5 1,50 25,70
VII 1 0,44 7,30
VIII 1 0,59 10,00
ukupnoukupno po 1 ha
223
446
27,45
54,90
401,21
802,42
175
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Naziv pokusne plohe: »Hosnik« ploha broj 2
Površina pokusne plohe 0,50 ha
Topografski faktori:


nadmorska visina 322 m
ekspozicija NE
inklinacija 5—28°/o


Biotski faktori: jelova kultura stara 77 godina
Bonitet I prema Schmidtu
Taksacijski elementi: promjer srednje plošnog stabla 39 cm


srednje sastojinska visina 28,75 m


debljinski broj temeljnica
razred stabala ma


I


II
III
IV


V


VI


VII


ukupnoukupno po 1 ha


17 0,43
54 2,81
63 6,69
61 9,89
29 7,03
5 1,55
1 0,45


230 28,58
460 57,16


Naziv pokusne plohe: »Srednji Čedanj« ploha broj 3
Površina pokusne plohe 0,50 ha
Topografski faktori:


nadmorska visina 312 m
ekspozicija NW-W
inklinacija 62%>


Biotski faktori: jelova kultura stara 78 godina
Bonitet I prema Hausseru
Taksacijski elementi:


promjer srednje plošnog stabla 35 cm
srednje sastojinska visina 26,25 m


debljinski
razred


I


II


III


IV


V


ukupno
ukupno po 1 ha


broj
stabala


13
74
104
59
13


263


526


temeljnica


m2


0,30
4,19
10,36
9,14
3,11


27,10


54,20


drvna masa


3


m


5,00
36,61
89,95
145,70
109,39
24,88


7,45


418,98


837,96


drvna masa

3,36


51,61
139,09
130,12
47,30


371,45


742,90


Naziv pokusne plohe: »Lasci« ploha broj 4
Površina pokusne plohe 0,50 ha
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Topografski faktori:
nadmorska visina 283 m
ekspozioija NE-E
inklinacija 10—82°/o


Biotski faktori: jelova kultura stara 90 godina


Bonitet II prema Hausseru


Taksacijski elementi:
promjer srednje plošnog stabla 27 cm
srednje sastojiinska visina 23,00 m


debljinski broj temeljnica drvna masa
razred stabala ma ma
I 147 2,83 24,60
II 91 4,43 48,69
III 61 6,08 79,44
IV 44 6,97 102,06
V 5 1,10 17,54
VI 1 0,29 4,93
ukupno
ukupno po lha349
698
21,70
43,40
277,26
554,52


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


Rast i prirast stabla u debljinu


Prema podacima analize stabala na plohi 1 u 70. godini stablo ima promjer
(mjereno u visini od 1,30 m iznad tla) 38,40 cm bez kore, na plohi 2
u istoj dobi stablo je debelo 36,50 cm, na plohi 3 u istoj dobi stablo je debelo
31,40 cm, a na plohi 4 samo 23,90 cm. Ako se usporede isti podaci u


30. godini, tada na plohi 1 imamo stablo debelo (mjereno u visini od 1,30 m
iznad tla) 15,70 cm na plohi 2 16,20 cm, -na plohi 3 14,30 cm, te na plohi 4
samo ll,60cm.
Kulminacija tečajnog godišnjeg debljinskog prirasta nastupa na plohi
1 u razdoblju između 20. i 30. godine (0,96 cm), na plohi 2 u istom periodu
(1,03 cm) na plohi 3, također, u istom periodu (1,25 cm), dok na plohi 4 u
razdoblju između 40. i 50. godine (0,57 cm). Na plohi 4, prema prikazanim
podacima, jela postiže najmanju debljinu, a i kulminacija tečajnog godišnjeg
debljinskog prirasta nastupa najkasnije. S obzirom na iste ekološke
uvjete pod kojima su podignute i rastu sve četiri pokusne plohe, može se
pretpostaviti da je zemljište na kojem je podignuta ploha 4 bilo najviše
izloženo eroziji, što je navedeno kod prikaza dubine humusno-akumulativnog
horizonta.


Rast i prirast stabla u visinu


Prema podacima analize stabala na plohi 1 u 70. godini stablo je doseglo
visinu od 31,10 m, na plohi 2 u istoj dobi stablo je bilo visoko 32,20 m,
na plohi 3 je bilo visoko 26,50 m, dok je na plohi 4 bilo visoko svega 23,80 m.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Ako se usporedbe isti podaci u 30. godini, na plohi 1 stablo je bilo visoko
11,40 m, na plohi 2 je bilo visoko 12,70 m, na plohi 3 je bilo visoko 8,90 m,
dok je na plohi 4 bilo visoko samo 8,30 m. Kulminacija tečajnog godišnjeg
visinskog prirasta nastupila je na plohi u 1 razdoblju između 20. i 30. godine
(0,62 m), na plohi 2 u razdoblju između 30. i 40. godine (0,77 m), na
plohi 3 u istom razdoblju (0,68 m), dok je na plohi 4 nastupila u razdoblju
između 20. i 30. godine (0,46 m).


Rast i prirast drvne mase jelova stabla


Prema podacima volumne analize jelovih stabala, u 70. godini jelovo
stablo na plohi 1 imalo je drvnu masu od 1,7318 m3, stablo na plohi 2 imalo
je 1,7861 m3, stablo na plohi 3 imalo je 1,1135 m3, stablo na plohi 4 imalo
je drvnu masu od 0,7058 m3. Prema istim podacima u 30. godini jelovo stablo
na plohi 1 ima drvnu masu od 0,1231 m3, u istoj dobi stablo sa plohe 2 ima
0,1436 m3, stablo na plohi 3 ima 0,1049 m3, dok stablo sa plohe 4 ima samo
0,0224 m3. Kulminacija tečajnog godišnjeg volumnog prirasta nije nastupila
na jelovim stablima na plohama 1 i 3, dok na plohi 2 imamo kulminaciju
tečajnog godišnjeg volumnog prirasta u razdoblju između 40. i 50. god. (0,04517
m3), a na plohi 4 u razdoblju između 50. i 60. godine 0,02216 m3. Prirast drvne
mase stabla ovisi uglavnom o razvoju stabla u mladosti te ukoliko je ovaj bio
polaganiji i kasnije je nastupila kulminacija, koja se dugo zadržava i polagano
pada. Iz prethodno iznesenog razmatranja može se zaključiti:da je na plohi 2 uz optimalne uvjete nastupila najranije kulminacija
tečajnog godišnjeg volumnog prirasta, dok je nešto kasnije nastupila na
plohi 4,

zbog ravnomjernijeg i polaganijeg razvoja na plohama 1 i 3 nije došlo
do kulminacije tečajnog volumnog godišnjeg prirasta.
Rast i prirast sastojine u debljinu


Kod rasta sastojine u debljanu vidljivo je da postoje razlike u debljini
pojedinih stabala, a one su veće čim je sastojina starija. Proredama utičemo
na brži rast i prirast sastojine u debljinu, jer eliminiramo tanja i potisnuta
stabla, a dajemo veći prostor i svjetlo dominantnim stablima. Godišnji deb-
Ijinski prirast najveći je na plohi 4, a najmanji je na plohi 2. Usporedivši
podatke o izmjerenom desetgodišnjem debljinskom prirastu i prirastu u
posljednjoj godini lako je uočljivo da je ovaj posljednji u opadanju.


pokusna ploha
1 2 3 4


srednji sastojinski debljinski prirast u mm 3,806 3,604 3,534 3,724


U prethodnoj tabeli su dati podaci o srednjim vrijednostima sastojinskog
debljinskog prirasta na pojedinim plohama te je vidljivo da je on
najveći na plohi 1, a najmanji na plohi 3.


178
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Prirast drvne mase sastojine


ploha
tečajni godišnji volumni prirast izračunat po metodi:
Hufnagla Meyera (diferencijalna)
Lachaussea
Klepca


(tablica postotka
prirasta)
po 1 ha m3


1 16.55 16,90 17,99 15,78
2 15,52 15,45 16,95 14,77
3 16,38 17,44 18,69 15,99
4 14,13 14,41 15,37 13,57
Ako se dobiveni rezultati o tečajnom godišnjem volumnom prirastu
po Klepčevoj metodi tablica postotka prirasta usporede prema (5), tada je
vidljivo slijedeće:na plohi 1 u 73. godini tečajni godišnji volumni prirast je manji za
0,22 m3/ha,

na plohi u 77. godini imamo manje 0,43 m3/ha,
— na plohi 3 u 78. godini imamo manje 3,40 rn3/ha,
— na plohi 4 u 90. godini imamo manje 2,40 m3/ha, te se lako može zaključiti
da su razlike na plohama 1 i 2 gotovo neznatne, dok je na plohi 3
najveća razlika, a nešto manja je na plohi 4: općenito prirast je u opadanju.
Postotak prirasta


Apsolutni iznosi tečajnog godišnjeg volumnog prirasta ne daju pravu
sliku o proizvodnosti neke sastojine. Tu sliku najbolje pruža srednji sastojinski
postotak prirasta, koji je prikazan u niže navedenoj tabeli (obračunato
prema podacima Klepčeve metode tablica postotka prirasta).


ploha 1 2 3
srednji sastojinski % prirasta 2,02 1,78 2,22 2,53


Ako se usporede veličine o postotku prirasta prema (5.) slijedi:
— na plohi 1 je izmjereni manji za 0,48%
— na plohi 2 je izmjereni manji za 0,52%
— na plohi 3 je izmjereni manji za 0,98%
— na plohi 4 je izmjereni manji za 0,37%, te je vidljivo da je najvećalika u veličini postotka prirasta na plohi 3, a najmanja na plohi 4.
raz179
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 66     <-- 66 -->        PDF

ZAKLJUČAK


— U 70. godini jela na I bonitetu ima promjer od 32—40 em;

kulminacija debljinskog prirasta pada na I bonitetu u razdoblju između
20. i 30. godine, a na II bonitetu između 40. i 50;

u 70. godini jela na I bonitetu ima visine od 26,5 m do 32,2 m;

kulminacija visinskog prirasta pada na I bonitetu u razdoblju između
20. i 40. godine, a na II bonitetu između 20. i 30;
— u 70. godini jelovo stablo ima drvnu masu na I bonitetu od 1,20 ni3 do
1,90 m3;

kulminacija tečajnog godišnjeg volumnog prirasta jelova stabla najranije
nastupa na I bonitetu između 50. i 60;

srednji sastojinski debljinski prirast najveći je na plohi 1, a najmanji
na plohi 3;

tečajni godišnji debljinski prirast u zadnjih deset godina je u opadanju;

vrijeme prijelaza nije dugačko, duže je na plohi 3 i 4, a kraće je na
plohi 1 i 2;

na I bonitetu tekući godišnji volumni prirast u 78. godini iznosi 16,0
m3/l ha;

tekući godišnji volumni prirast je u opadanju;

najveći srednje sastojinski postotak volumnog prirasta daje ploha 4, a
a najmanji je na plohi 2;

postotak volumnog prirasta je niži prema (5) i (7);

broj stabala na svdm plohama, osim na plohi 1, je prevelik prema (7);

kružne plohe su veće na svim plohama, osim na plohi 4, u usporedbi
prema (7);

drvne mase su veće na svim plohama, osim na plohi 4, u usporedbi prema
(7).
LITERATURA


1. Bertović , S.: »Tipološke značajke šuma u g. j . Brod na Kupi« (klimatski
podaci). Institut za šumarska istraživanja, Odjel za tipologiju, Zagreb,
1972. — 2. Ćirić , M.: »Atlas šumskih zemljišta Jugoslavije« JPŠC Beograd, 1965.
— 3. D e b a z a c, E. F.: »Manuel des coniferes« Ecole nationale des eaux et
forets, Nancy. — 4. Frančišković , S.: »Opći pregled gospodarskog razvoja
Gorskog kotora« (prilog Monografije o Gorskom kotaru (rukopis, Rijeka, 1972. —
5. H ausser , K., Schmid t G. D.: »Die Weisstanee in Ostfriesland« Forstwissnschaftliches
Centralblatt 1956—1955. — 6. Hempel, G., Wilhelm, K: »Die
Bäume und Sträucher des Waldes« I Band, Wien und Olmütz. — 7. *** »Tables
de production pour le sapin en Suisse« Institut federal de rechercher forestieres
Suisse 1966. — 8. Cestar , D. »Ekološke značajke šuma u g. j . Brod na Kupi
»Institut za šumarska istraživanja, Odjel za tipologiju, Zagreb, 1968. — 9. C e s t a r,
D: »Ekološko gospodarski tipovi šuma dijela Gorskog kotora i Hrvatskog primorja
«, Institut za šumarska istraživanja, Odjel za tipologiju, Zagreb, 1971. —
10. Klepac , D.: »Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina« Zagreb, 1963.
— 11. Klepac , D.: »Uređivanje šuma«, Zagreb, 1965. — 12. Klepac , D.: »Povišenje
šumske produkcije unošenjem i proširenjem smreke«, JPŠCS Beograd, 1960.
— 13. K1 e p a c D.: »Prilog poznavanja rasta i prirasta zelene duglazije i borovca
«, Šum. list 1—2/1962. — 14. Klepac , D.: »Šastojinsko ili stablimično gospodarenje
« Šum. list 1-2/1950. — 15. Klepac , D.: Komparativna istraživanja visinskog,
debljinskog i volumnog prirasta u fitocenozi jele i rebrače« Šum. list 2-3/1954.


ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 67     <-- 67 -->        PDF

— 16. K1 e p a c, D.: »Prirast jele u različitim cenozama zapadne Hrvatske« Šum.
list 11-12/1956. — 17. Klepac , D.: »Prirasne tablice za jelu u šumariji Zalesina«
Glasnik za šum. pokuse 14/1960. — 18. Klepac , D.: »O nekim normalama u jelovim
prebornim šumama«, Šum. list 2-3/1961. — 20. Mar t ino vić, J.: »Pedološka
karta lista Sušak 2«, (Stručni izvještaj; Dokumentacija projektnog savjeta za
izradu pedološke karte S. R. H.), rukopis, Zagreb, 1973. — 21. Pavari , A.: »Esperienze
e indagini su le provenienze e razze dell »Abete bianco«, Anali della sperimentazione
Agraria, vol. V, num. 5, Romma 1951. — 22. P e t r a č i ć, A. »Uzgajanje
šuma«, Zagreb, 1955. — 23. Prpić , B.: »Istraživanje uzroka i posljedica sušenja
jele« (Hidratura i srašćivanje korijenja kod obične jele), rukopis, Institut za šumarska
istraživanja, Odjel za tipologiju, Zagreb, 1974. — 24. Roll, R.: »Contribution
äl etude de la reparation du sapin«, Annales de l´ecole nationale des eaux
et forets, tome VI fascicule 2, Paris 1937. — 25. S c h a e f f e r, A., G a z i n, A.,
G´Averny, A.: »Sapinieres«, le jardinage par contenance, Paris, 1930. — 26.
S u s m e 1, L.: »Ecologia, biologia e possibilita attuali di coltivazione dell´Abete
bianco (Abies alba Mill.) neu´ Apennino centro-meridionale«, Annalli dell´academia
Italiana di scienze forestall, 1959. — 27. Šafar , J.: »Uzgajanje šuma«, Zagreb,
1963. — 28. Šafar , J.: »Razvoj jelovog podmladka u prebornim šumama Hrvatske
« Schweiz. Zeit. f. Fortwesen 105. Ig. 1954. — 29. Šafar , J.: »Problem i pojam
skupinastog gospodarenja« — Šum. list 8/1962. — 30. Šafar , J.: »Šumarska
enciklopedija«, Zagreb, 1959. — 31. Šafar , J.: »Šumarsko-tehnički priručnik«, Zagreb,
1966.
Summary


Growth and increment of Fir cultures in the management unit Čedaljnj


In the 70th year Fir on site class I possesses a diameter b. h. of 32—40 cm.
Culmination of the diameter increment on site class I occurs in the period between
20 and 30 years of age, and on site class II between 40 and 50 years. In the 70th
year on site class I Fir exihibits height from 26,5 — 32,2 m. The culmination of
height increment on site class I occurs in the period between 20 and 40 years,
and ond site class II between 20 and 30 years. In the 70th year on site class I a Fir
stem reaches a volume of 1,20 — 1,90 m?


Culmination of the current annual volumeincrement of a Fir stem sets in
most early on site class I in the period between 40 and 50 years, and on site class
II bettween 50 and 60 years. The mean stand diameter increment is greatest on
plot 1, and the least on plot 3. The current annual diameter increment in the last
10 years in on decline.


Recruitment time is not long, it is longer on plots 3 and 4, and shorter on
plots 1 and 2. On site class I the current annual volume increment in the 78th
year amounts to 16 m3/ha. The current annual volume increment is on decline. The
highest mean stand volume increment percent is yielded on plot 4 and the leats on
plot 2. The volume increment percent is lower in relation to data from the literature
(5, and 7).


The stem numbers on all the plots except plot 1 are too high in relation to
data from the literature (7). The basal areas are greater on all plots except plot
4 in comparison with data from the literature (7). The growing-stock volumes are
greater on all plots except plot 4 in comparison with data from the literature (7).