DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Tabela 2. — Stupnjevi slobode, srednji kvadrat i iznos F testa za proučavane
karakteristike
Deegris of freedom, mean square and F test amount for studed characteristics


Characterist


Srednji kvadrat
Mean square


is .y


Karakteristi
u godini


D.F.i


Ponavljanje
Replication


+J


KS a


a


a


a B


M ^


>to O


cd


rt u u u


>H


a


n<


1970.
1971.
1972.
1973.
a) Visinski prirast
Hight increment
5(3)15 2,20
5(3)15 24,80
5(3)15 34,00
5(3)15 19,60
13,30
23,00
56,66
62,66
1,27
2,06
9,60
23,13
10,50**
11,17**
5,90**
2,71 ns
1973.
b) Totalna visina
Total hight
5(3)15 212,20 1.481,00 149,20 9,93**
1973.
c) prsni promjer
D. B. H.
5(3)15 14,20 75,00 2,60 28,20**


d) Volumen vršnog izboj ka
Volume of top shoot


1973. 5(3)15 1.172,80 4.330,00 1.726,80 2,51 ns


i Broj stupnjeva slobode: ponavljanje 5, varijanta 3, greška 15
** signifikantne razlike na nivou od 1*/«


* signifikantne razlike na nivou od 5°/»
ns nesignifikantne razlike na nivou od 5*/o
Totalna visina, prsni promjeri i volumen vršnog
izbo j ka. Totalna visina biljaka je suma startne visine sadnica i visinskog
prirasta tokom perioda praćenja. Ako međusobno uspoređujemo prosječne
iznose klasa nakon četvrte vegetacije, zapažamo približno one odnose koji
su bili među visinskim klasama sadnica. Primjenom analize varijance
ustanovljeno je da su te razlike visoko signifikantne. Duncan-ov test je
pokazao signifikantu razliku između I visinske klase prema ostalima, i II
samo prema III, tabela 3.


U pogledu prsnog promjera odnosi među klasama slijede one po totalnoj
visini. Razlike su nešto izrazitije u korist I i II visinske klase. Npr. u
relativnom iznosu razlika u prsnom promjeru između I i III klase iznosi
48%, a po visini 22%. Duncan-ov test je pokazao da postojeća razlika nije
bila signifikatna jedino između sredina II i ekonomske klase.


Obračun jednadžbe pravca i korelacioni faktor su pokazali perfect linear
correlation, između visine sadnica i totalne visine i prsnog promjera stabalaca
na kraju četvrte vegetacije, grafikon.


164