DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 49     <-- 49 -->        PDF

test (8) upotrebljen je radi utvrđivanja signifikantnih razlika za sve karakteristike
na individualnoj osnovi. Metodom manjih kvadrata izračunali
smo jednadžbe pravca i korelacione faktore. Kao nezavisnu varijablu uzeli
smo visinu sadnica, a zavisnu totalnu visinu i prsni promjer stabalaca krajem
vegetacije 1973. god.


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Preživljenje . U preživljenju biljaka na plohama varijanata, četiri
godine nakon sadnje, u prosjeku nije bilo značajnije razlike. Ono je bilo
visoko na svim plohama, a kretalo se od 91,2%> do 94,4%. Ipak najslabiji
uspjeh su pokazale sadnice III visinske klase (91,2%), zatim I (93,1%, pa ekonomske
(94,0%) i konačno II visinske klase (94,4%). Ovi rezultati bi se, vjerojatno,
mogli dovesti u vezu s odnosom nadzemnog i podzemnog dijela biljaka
pojedinih varijanata, intenzitetom oštećenja korijena pri vađenju biljaka
u rasadniku i drugo.


Tabela 1.


Preživljenje
Survival


U godini °/o
in a year


Varijanta


Treatment 1970. 1971. 1972. 1973.
A 93,5 93,1 93,1 93,1
B 95,4 94,4 94,4 94,4
C 96,1 94,2 94,2 94,0
D 93,8 92,1 91,7 91,2


Visinsk i prirast . Srednje vrijednosti visinskog prirasta varijanata
po godinama navedene su u prvom dijelu tabele 4 i na grafikonu. Podaci
pokazuju da su tokom perioda praćenja u prosjeku najintenzivniji visinski
prirast imale sadnice I visinske klase. U relativnom iznosu, razlike među
varijantama bile su najizrazitije već u prvoj godini nakon sadnje.


Sa starošću one su se lagano smanjivale. Analiza varijance i F test su
pokazali da su razlike među sredinama varijanata bile visoko signifikantne
u prvoj, drugoj i trećoj godini iza sadnje. U četvrtoj godini nije bilo više
signifikantne razlike (tabela 2). Duncan-ov mutiple range test je pokazao
superiornost biljaka I i II visinske klase u odnosu na ekonomsku i III klasu
u prvoj i drugoj godini nakon sadnje. U trećoj godini ta superiornost se
zadržala samo u odnosu na III klasu. Kako smo već spomenuli, u četvrtoj
godini F test nije pokazao signifikantne razlike među klasama, međutim,
Duncanov test je i ovdje pokazao da I klasa još uvijek ima superioran odnos
prema III, (tabela 3).