DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 37     <-- 37 -->        PDF

METODE RADA


U 15 godina staroj kulturi američkog borovca u Zelendvoru kraj Varaždina
postavljen je krajem mjeseca travnja 1967. godine gnojidbeni pokus
dušikom i fosforom. Pokus je imao slijedeće varijante gnojidbe: negnojeno,
N, P i NP. Na N-varijantama primjenjeno je 40 g dušika u obliku amonijevog
sulfata, a na P-varijantama 40 g P205 po stablu u obliku Tomasovog fosfata.
U projekciji krošanja gnojiva su unesena plitko u tlo. Ista je gnojidba ponovljena
u proljeće 1969. godine. Pokus je postavljen po metodi latinskog
kvadrata (si. 1).


Statistički obračuni za sva mjerenja provedeni su na bazi sredina dobivenih
izmjerama svakog stabla u pokusu (156) metodom analize varijance
koristeći spomenutu šemu pokusa (Tabela 1). Na svakoj je parceli bilo zastupljeno
po 16 stabala.


Analizapostavljen
varijance za gnojidbeni
po metodi Latinskog
pokuskvadrata*
Analysis of Variance for a fertilizer experiment
laved out as a Latin-Square desing
Tab. 1.
Izvor varijabilnosti
Broj stupnjevaslobode
Sume kvadrata Srednji kvadrat F
Source
of Variation
Deegres
of Freedom
Suma Squares Mean Square F
Redovi
Rows
(r-1) S, Mi
Kolone
Columns
(r-1) So Ms
Tretiranja
Treatments
(r-D Sa Ms Ms/M»
Greška
Error
(r-1) (r-2) S,
Ukupno
Total
(r2-l)


r = Broj redova = broj kolona = broj tretiranja = 4


Si = Suma kvadrata za redove


S2 = Suma kvadrata za kolone


Ss = Suma kvadrata za tretiranje
54 = Suma kvadrata za grešku
55 = Suma kvadrata ukupno


Mi = Srednji kvadrat za redove


M2 = Srednji kvadrat za kolone


M3 = Srednji kvadrat za tretiranje


M4 = Srednji kvadrat za grešku


Ma
F = = Iznos F-testa za tretiranja


M4