DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 35     <-- 35 -->        PDF

ISTRAŽIVANJA UTJECAJA MINERALNIH GNOJIVA
NA UROD SJEMENA AMERIČKOG BOROVCA
U KULTURI ZELENDVOR*


Dr NIKOLA KOMLENOVIĆ, dipl. ing. šum., mr JOSO GRACAN dipl. Ing. šum.,
i FRANC MRVA dipl. ing. šum.


Šumarski institut Jastrebarsko


UVOD


Sve intenzivniji rad na osnivanju šumskih kultura u svijetu i kod nas
postavlja i sve veće zahtjeve u pogledu količina i kvalitete sjemena. Mnoge
vrste šumskog drveća općenito slabo i neredovito rađaju, pa je u pojedinim
godinama teško osigurati sjeme koje će odgovarati ekološki i gospodarski
za određena područja. Iz tog razloga stimulacija plodonošenja kod šumskog
drveća ima veliki praktični značaj. Dosadašnja proučavanja utjecaja mineralnih
gnojiva na cvatnju i urod šumskog sjemena dala su u mnogim zemljama
vrlo ohrabrujuće rezultate. Tako je već G e m m e r 1932. godine utvrdio
u jednom gnojidbenom pokusu, da su netretirana borova stabla imala
u prosjeku svega 2 češera a ona s »kompletnom« gnojidbom 64 češera po
stablu (Baule i Fricker 1967). Slične rezultate postigao je Allen
(1953) kod Pinus palustris te W enger (1953) kod Pinus taeda. Značajno povećanje
prinosa češera obične jele dobio je Huchle r (1958) nakon primjene
dušika. Na plohama tretiranim spomenutim hranivom sjeme jele je
imalo i veću klijavost. Merge n i Voig t (1960) utvrdili su kod Pinus
ellioti i pozitivni utjecaj primjenjenih gnojiva na krupnoću sjemena. Sadnice
uzgojene iz tog sjemena pokazivale su brži rast.


O pozitivnom utjecaju mineralnih gnojiva na urod šumskog sjemena saopćavaju
i mnogi drugi autori (Detvviler 1943, Hoekstra i Mergen
1957, J ü 11 n e r 1959, K r a s n j u k 1959, H a u s s e r 1960, Steinbrenner,
Duffield i Campbell 1960, Guinaudeu, Jlly, Mauge i Duma
s 1963).


Posebno dobri rezultati dobiveni su u pokusima u kojima je gnojidba
kombinirana s drugim mjerama, kao npr. orezivanjem korijenja (Bergman
n 1958 i 1960) ili irigacijom (Zobel i Roberd s 1970).


U našem radu iznosimo rezultate jednog dijela vlastitih istraživanja stimulacije
cvatnje i plodonošenja četinjača. Istraživanja koja iznosimo u ovom
radu provedena su u petnaest godina staroj kulturi američkog borovca
u Zelendvoru kraj Varaždina. U literaturi nalazimo malo podataka o istraživanju
stimulacije cvatnje i plodonošenja kod ove vrste (Se rva š 1960,


* Ova su istraživanja financirana iz sredstava Saveznog fonda i Poslovnog
udruženja šumsko-privrednih organizacija, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Stephenso n 1960). Vjerojatno je tome razlog njegovo relativno ranodosta često rađanje sjemenom. I pored toga što nemamo posebnih problema
u pogledu fruktifikacije kod američkog borovca ova istraživanja imaju veliki
praktični značaj, jer ukazuju na mogućnosti koje nam pruža gnojidba u pogledu
stimulacije plodonošenja kod šumskog drveća. Dobiveni rezultati mogu
poslužiti kao osnova za daljnja još detaljnija proučavanja ove problematike
ne samo kod borovca, nego i drugih vrsta šumskog drvca. Za nas su ova istraživanja
posebno značajna jer su to prva naša istraživanja iz ovog područja.


0 P N NP
p NP 0 N
N 0 NP P
NP N P 0


SL.1
ŠEMATSKI PLAN GNOJIDBE U KULTURI AMERIČKOG BOROVCA
OSNOVAN PO ŠEMI LATINSKOG KVADRATA 1967 GODIN E
FIG.I.A
LATIN-SQUARE DESIGN OF DIFFERENT FERTILIZER TREATMENTS
IN EASTERN WHITE PINE CULTURE LAYED OUT IN 1967
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 37     <-- 37 -->        PDF

METODE RADA


U 15 godina staroj kulturi američkog borovca u Zelendvoru kraj Varaždina
postavljen je krajem mjeseca travnja 1967. godine gnojidbeni pokus
dušikom i fosforom. Pokus je imao slijedeće varijante gnojidbe: negnojeno,
N, P i NP. Na N-varijantama primjenjeno je 40 g dušika u obliku amonijevog
sulfata, a na P-varijantama 40 g P205 po stablu u obliku Tomasovog fosfata.
U projekciji krošanja gnojiva su unesena plitko u tlo. Ista je gnojidba ponovljena
u proljeće 1969. godine. Pokus je postavljen po metodi latinskog
kvadrata (si. 1).


Statistički obračuni za sva mjerenja provedeni su na bazi sredina dobivenih
izmjerama svakog stabla u pokusu (156) metodom analize varijance
koristeći spomenutu šemu pokusa (Tabela 1). Na svakoj je parceli bilo zastupljeno
po 16 stabala.


Analizapostavljen
varijance za gnojidbeni
po metodi Latinskog
pokuskvadrata*
Analysis of Variance for a fertilizer experiment
laved out as a Latin-Square desing
Tab. 1.
Izvor varijabilnosti
Broj stupnjevaslobode
Sume kvadrata Srednji kvadrat F
Source
of Variation
Deegres
of Freedom
Suma Squares Mean Square F
Redovi
Rows
(r-1) S, Mi
Kolone
Columns
(r-1) So Ms
Tretiranja
Treatments
(r-D Sa Ms Ms/M»
Greška
Error
(r-1) (r-2) S,
Ukupno
Total
(r2-l)


r = Broj redova = broj kolona = broj tretiranja = 4


Si = Suma kvadrata za redove


S2 = Suma kvadrata za kolone


Ss = Suma kvadrata za tretiranje
54 = Suma kvadrata za grešku
55 = Suma kvadrata ukupno


Mi = Srednji kvadrat za redove


M2 = Srednji kvadrat za kolone


M3 = Srednji kvadrat za tretiranje


M4 = Srednji kvadrat za grešku


Ma
F = = Iznos F-testa za tretiranja


M4
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Prije postavljanja pokusa izmjereni su opsezi i visine svih tretiranih stabala.
Svake su godine prilikom sakupljanja češera utvrđivane dužine vršnog
izbojka i opsezi stabala u prsnoj visini.


Radi što potpunije registracije uroda svake je godine provedena kompletna
berba češera sa svih tretiranih stabala.


Odvojeno po parcelama određen je broj te ukupna težina češera u zrakosuhom
stanju. Nakon trušenja sjemena utvrđena je njegova težina, također,
u zrakosuhom stanju.


Na uzorcima od po 100 slučajno odabranih češera svake parcele mjerene
su njihove dužine i određena prosječna težina 1 češera. Na isti je način utvrđena
i težina uzoraka od po 1000 slučajno odabranih sjemenki.


Za utvrđivanje koncentracija hraniva u iglicama sakupljene su jednogodišnje
iglice sa drugog pršljena od vrha. Sa šesnaest stabala svake parcele
sačinjen je po jedan prosječni uzorak. Sakupljanje iglica provedeno je nakon
branja češera. Iglice su neposredno nakon sakupljanja sušene najprije
na temperaturi 65° C, a zatim na 105´° C do konstantne težine. Za određivanje
sadržaja fosfora, magnezija, kalija i kalcija suha je tvar razlagana sumpornom
i perklornom kiselinom. Iz ovako priređenog ekstrakta kalij i kalcij
su određeni plamenfotometrijski, a fosfor i magnezij kolorimetrijski. Dušik
je određen metodom Kjeldahla.


Ekološke značajke okoliša istraživane kulture


Geološku osnovu Zelendvora tvore pleistocenski sedimenti koji izgrađuju
rječne terase. One se sastoje od šljunaka s pijeskom te lećama i proslojcima
prašine i gline (Uremovi ć 1971).


Podaci o osnovnim kemijskim svojstvima tla predočeni su u tabeli 2.


Kemijska svojstva tla
Chemical properties of soil


Tab. 2.


pH AI


Dubina uzorka H20 n-KCl V ´% P2O5 K2O N "/» Humus V»


mg/100 grama tla


0—20 5,1 3,9 16,5 1,3 4,7 0,17 4,8
30—70 5,1 4,0 16,4 1,7 1,7 0,06 1,3
120—150 6,5 5,8 64,0 1,2 3,9 0,02 0,7


Klimatske prilike istraživanog područja mogu se predočiti podacima
mjerenja meteorološke stanice Varaždin. Varaždin se nalazi u klimatogeno
vegetacijskom području šume hrasta kitnjaka s običnim grabom. Prema
Köppenovoj klasifikaciji ova stanica leži u klimatskoj zoni C s toplo-umjereno
kišnom klimom i nosi oznaku Cfwbx«.


U smislu Thornthwaitove klasifikacije klima ovog područja je humidna
jer indeks efektivnosti oborina P/E iznosi za Varaždin 78. Dobar uvid u klimatske
prilike istraživanog područja može se dobiti i iz podataka o srednjim
vrijednostima temperature zraka i oborina po godišnjim dobima.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Srednje vrijednosti temperature zraka (" C) i oborina (mm)
u godišnjim dobima


Mean temperature and precipitation per seasons in (* C) and (mm)


Tab. 3.


Stanica
Met. Station
Proljeće
Spring
°C mm
Ljeto
Summer
°C mm
Jesen
Autumn
°C mm
Zima
Winter
°C mm
Varaždin 10,0 190 19,2 302 10,3 239 0,5 157


Za istraživanu problematiku od posebnog su značaja podaci o srednjim
mjesečnim temperaturama zraka te količinama oborina po mjesecima u godinama
kada su vršena istraživanja.


Srednje mjesečne temperature zraka
Monthly average air temperature
Tab. 4.
Godina Mjese c —- Mont h
Year I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1966 —2,3 7,8 5,1 12,5 15,1 19,0 18,7 18,1 15,7 14,8 3,6 1,3
1967 —2,3 3,2 7,3 9,6 16,0 18,1 21,4 19,2 16,5 12,4 5,6 -0,5
1968 —2,8 3,1 6,3 12,1 15,8 18,8 20,0 18,3 15,0 11,0 5,6 -2,5
1969 —2,8 -1,0 3,8 10,3 17,6 17,6 19,4 18,2 15,5 9,6 8,8 -2,3


Količine oborina
Monthly rainfall amonts
Tabela 5.
Godina Mjese c —- Mont h
Year I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1966 57,5 75,5 62,2 90,6 128,6 134,6 185,6 163,3 48,3 71,6 165,8 65,3
1967 40,7 19,2 53,8 77,6 91,1 79,3 55,7 45,4 167,7 41,4 41,0 51,7
1968 20,7 18,1 7,6 9,4 63,0 40,8 74,3 169,7 91,4 7,1 109,9 57,5
1969 66,5 105,7 56,4 37,7 96,9 97,0 70,9 155,9 59,1 35,7 52,3 69,2


Među iznesenim vrijednostima uočavaju se izrazito male količine oborina
u mjesecu ožujku i travnju, a donekle i svibnju 1968 godine. To je nesumljivo
moralo imati snažan odraz na djelovanje primjenjenih gnojiva i rast
proučavane kulture u navedenoj godini.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 40     <-- 40 -->        PDF

REZULTATI ISTRAŽIVANJA S DISKUSIJOM
Produkcija češera i prinos sjemena


U tabeli 6 i 7 te na slici 2 prikazani su podaci o produkciji češera i prinosima
sjemena, kao i podaci o veličini češera i krupnoči sjemena. U prvoj
godini nakon provedene gnojidbe utvrđeno je statistički opravdano pozitivno
djelovanje primjenjene gnojidbe na prinose sjemena. Ovakav se učinak može
u prvom redu pripisati dušiku, a samo u manjoj mjeri fosforu. To se posebno
vidi i iz statističke obrade podataka za urod sjemena u 1967. godini.
U drugoj godini ta se uloga navedenih hraniva mijenja, što je u skladu sa
osnovnim biljno-hranidbenim svojstvima primijenjenih dušičnih i fosfornih


elativa yield
1


m n
A


n


SI 2. UTJECAJ GNOJIDBE NA PRODUKCIJU ČEŠERA I PRINOS


SJEMENA PO GODINAMA ISTRA ? I VAN JA


Fi«. 2. SUMMARY OF CONE PRODUCTION AND SEED YIELD


BY FERTILIZER TREATMENT


| T«,jf(n. Le:


Ga
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 41     <-- 41 -->        PDF

gnojiva. Ponovljena gnojidba ima za posljedicu jače djelovanje dušika na
urod sjemena u trećoj godini istraživanog perioda. Do sličnih rezultata došli
smo i u gnojidbenim vrstama četinjača gdje je proučavan utjecaj dušičnih
i fosfornih gnojiva na rast kultura (Komlenovi ć 1973).


TEŽINA ČEŠERA I SJEMENA AMERIČKOG (OHOVCA RAZLIČITO ONOJE


NIM PAKCELAMA OD 1967 OO 1949 GODINE


Tsiin Pro« T tin. lo
1 /...bio 12.2... 9 9´ stablo lornank 9
1167 i»«a 1989 I9«7 19«« 19,« 9 1967 19«« t 989 19*7 19S9


Varijanta ´-;.;« r»vL:


,...


O/l 13S 9 12 23 9,43 7.B9 7,4o BJ2 3 7,37 o,so 23,9 1S.7 «,o
O/II IO» 4*e «7 «.IB 3JtM 8,83 8,2« 3«,2« 3,12 2 2.2 1B.S i a,o
O/M 138 431 111 7.90 7,«« 7,98, it, so 47,BO 3,19 2 10 2 0,3 2 3.0
O/IV 143 S44 59 «,»1 »21 10,59 11,25 52,84 3,s« 2 4,2 22 2 M O


Sredina:


13, 4*1 «5 «.SO 7,»3 «A>3 9,81 «3,52 «* 2 2.7 18,3
N/l 143 4M . as« «.»4 10,00 9,1B 24,00 o,oe **,* 1 »,4 l.O
N/II SM 533 TOI 9,94 7,BO M* 2 0,S8 S7.00 V * 2 8Ä 218 2Sp
N/III 94 35« 7 M« 7,32 AS 8,75 39.81 3,25 2 2.« 23 3 2 1,Q
N/IV 312 TIS 14S BBS 9,Oo 9,37 21,82 «2 47 9,31 21,4 19,2 19,o


Sredina : 18.S


209 so. SO a, 79 «,29 8.29 iByo« 49,57 4,4 5 2 2,3 20.9
P/l 21« 775 23 «,ii ** 7.07 12,41 83,41 0,28 2 1,2 18,7 4,S
P/ll 25 3 72 S 7 « S,Q9 S,«4 9,84 11,72 2,87 4,18 *2,3 1 9,1 2Z.O
P/ III 13» 772 4 14,23 12^)7 8,2« />« **,»* 1,44 24.2 2 1,9 ZB,0


P/IV 138 SO« B.02 B,17 %*1 14.22 92,87 7, SO 2 2.S 19, 7 0,0
Sredina ( 1B6 «as 7 0 »a« 9,05 *,«« 11,89 e«,3o *V35 2 2« 19,7 18,8
NP/I 337 SSO 13« 8*9 7,28 7,21 24,84 a «,44 «.«» 2 1,3 18,1 22,0


HO **#*


«
NP/II 192 484 9,49 7,94 9,03J 1S^4 2,8 7 I 2.8 2 0.4 1 9,o


NP/lll 23 4 52 2 9 3 10,27 1014 9 9« 18,97 «v>o 4,9 7 14,0 22.» 2S.O


17« 541 7« 11,63 9,5« 14^1 51,9 4 4,75 2 BO 23,2 2 5,0
Sr.-ln.:


Mi


24 5 «24 104 IU I «73 8.M 1.14 si.es 4,7 2 23.3 21 J 2 3.0


BROJ ČEŠERA, PROSJEČNA DUŽINA CESERA, TE PROSJEČNI BROJ SJEMENKI


PO ČEŠERU NA RAZLIČITO GNOJENIM PARCELAMA AMERIČKOG BOROVCA


A NUMBER OF CONES, ITS AVERAGE LENGTH, THE AVERAGE NUMBER OF SEEDS
PER CONE ON DIFFERENT FERTILIZER PLOTS OF EASTERN WHITE PINE


1967 sod. 1968 sod. 1969 sod


VARIJANTA Prosiecni Prosiecna P.«.|.«n| P´DSLÜni Prosječna ProsjeSni


GNOJIDBE ujlfl. bro( d**tt\i«" br Oi duY,n.
parcela t eV* ´, . cetera -»»»I if m% ´r a cetera B|«menki 2a «... jamcnk.


homi.lBb.a c m .om.C..., hom.al.bio c m kom,ceSer «onW.l.b.O c m Mm,Z.I.,


O/l 12,1 8 5 3 8 3 9,54 »
O/ll 1 3 S 8 11,10 3 3 B IO, SO 2 2
O/lll 1 i,S 5 8 10,90 4 2 tO.48 1 O
O/lv 1 « 11,7 8 « 11,40 3 « S 1 1,49 Z 7


Iraalnn: 1 9 11,7 « 1 11,11 3 « 7.9 10.90 1 7
Pi/1 1 « 4 5 11, »o 2 7 10.75 2 S
N/ll 3 2 11,5 11.SO 4 4 1 3 IO,4S 1 S
N/lll 11,2 4 8 11,70 3 2 7 10,25 Z 2
N/IV 12,0 B O 11,40 4 3 1 5 3 1


Sradtna: Z 3 11,7 8 1 11,83 3 7 IO ,«4 2 3
P/l 2 7 1 O « »0,70 3 2 3 9,37 4
P/ll 3 1 8 4 11,70 5 7 8 1 1,00 2 4
P/lll 11,8 8 4 11, «O 4 « 10,91 2 1
P/IV 1 5 It, 5 S Z 11,20 4 3 1 O 10,5» 3 8


S´idina: 2 1 11,8) 7 9 11,35 4 4 *. s 10,47 2 2
NP/I 4 4 11,3 t 3 O lOBO 3 S 1 9 9,75 1 «
NP/II 2 O 13,0 8 1 11,70 1 l.OO 1 2
NP/lll 2 3 12,9 9 1 12, CO 3 5 1 O 1 1,12 1
NP/IV 13,o 5 5 S 7 12,SO 8 10,00 2 4
Sredina: 2 4 12,« 7 5 11,8« 3 3 1 2 IO,«» 1 *ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Kod proučavanja utjecaja primijenjene gnojidbe na produkciju češera
postignuti su slični efekti kao i kod prinosa sjemena. Iako razlike između
pojedinih tretiranja nisu male, one ipak nisu statistički opravdane (tab. 9).
Razlog tome treba tražiti u velikoj varijabilnosti ovog svojstva. Urod češera
znatno se je razlikovao od stabla do stabla, a na nekim stablima nije pronađen
niti jedan češer.


Na osnovu rezultata predočenih u navedenim tabelama i grafikonu, pozitivno
djelovanje gnojidbe na produkciju češera može se pripisati, kako većem
broju češera po stablu, tako i porastu njihove veličine. Uporedo s tim
povećava se broj i krupnoća sjemenki, a time i ukupni prinosi sjemena na
varijantama tretiranim mineralnim gnojivima. Iz podataka iznesenih u tabeli
7 proizlazi, da je primijenjena gnojidba malo utjecala na dužinu češera,
koja se je u prosjeku kretala između 10.5 i 12.6 cm.


Analiza varijance za težinu sjemena američkog borovca
na različito gnojenim parcelama od 1967 do 1969


Analysis of Variance for a weight of seed of Estern White Pine
on different fertilizer plots from 1967 to 1969


Tab. 8.
Izvor varijabilnosti D.F. SS MS
Source of variation
1967


Redovi
Kolone
Tretiranja
Greška
Total
3
3
3
6
15
32.2939
83.6412
231.0786
41.5097
388.5234
10.7646
27.4871
77.0262
6.8183
12.84*
1968
Redovi
Kolone
Tretiranja
Greška
Total
3
3
3
6
15
203.34096
1718.40365
1389.28725
1618.03994
4929.07790
67.78032
572.80123
463.09575
269.67332
1.7
1969
Redovi
Kolone
Tretiranja
Greška
Total
3
3
3
6
38.87725
8.87285
11.29945
37.75405
3.76648
6.29234
0.5
* F36 = 4,67 i 9, 78 na nivou od 5 °/o odnosno 1 % pouzdanosti.
Duncanov test za urod sjemena u 1967 godini*


O P N NP


9.81 11.85 15.08 18.14
Bilo koje dvije nepodvučene sredine signifikantno se razlikuju na nivou od


5 "/o.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Analiza varijance za težinu češera američkog borovca
na različito gnojenim parcelama od 1967 do 1969. godine


Analysis of Variance for a cone weight of Eastern White Pine
on different fertilizer plots from 1967 to 1969 jab. 9.
Izvor varijabilnosti
Source of variation
D.F. SS MS
1967


Redovi 3 .008113 .016871
Kolone 3 .020428 .006809
Tretiranja 3 .030737 .010246 2.02
Greška 6 .033466 .005578
Total 15 .092744


1968
Redovi 3 .068817 .021606
Kolone 3 .122835 .040945
Tretiranja 3 .121196 .040399 2.72
Greška 6 .088877 .014813
Total 15 .401725


1969
Redovi 3 .006244 .002081
Kolone 3 .004743 .001581
Tretiranja 3 .003536 .001179 > 1
Greška 6 .009253 .001542
Total 15 .023776


* F3a = 4,67 i 9, 78 na nivou od 5 */ odnosno 1 %> pouzdanosti.
Rast i prirast


Iz podataka predočenih u tabeli 10 proizlazi, da gnojidba nije djelovala
na visinski i debljinski rast borovca. Uočavaju se velike razlike u visinskom
i debljinskom prirastu u pojedinim godinama istraživanog perioda. Posebno
je zanimljiv podatak osjetna redukcija prirasta u godini s najmanjom količinom
oborina u proljeću, odnosno godini s najvećim urodom sjemena
(1968). Ovaj podatak zaslužuje posebnu pažnju. Premda između stanja ishrane
i rasta šumskog drveća te prošlogodišnje količine oborina postoji korelacija
(Wehrmann 1961, Klepac 1963) mala količina oborina u proljeće
1968 godine mogla je utjecati na sporiji rast borovca u toj godini. Kod
toga se, međutim, mora računati i s time, da je dobar dio rezervnih tvari
utrošen za izgradnju češera i sjemena.


Srednje vrijednosti za visinski i debljinski prirast američkog borovca
na različito gnojenim parcelama od 1967 do 1969 godine


The mean values of heihgt and deameter increment of Eastern White Pine
on different fertilizer plots from 1967 to 1969 Tab. 10.


Varijanta gnojidbe Visinski prirast Debljinski prirast
Varian of fertilization Height increment Diameter increment
m cm


1967 1968 1969 1967 1968 1969
O 0,73 0,49 0,81 0,47 0,20 0,95
N 0,70 0,47 0,81 0,45 0,15 0,97
P 0,76 0,47 0,79 0,47 0,22 1,00
NP 0,71 0,47 0,80 0,40 0,17 0,82
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Stanje ishrane


Podaci o koncentracijama proučavanih hraniva u iglicama izneseni su
u tabeli 11. Općenito uzevši rezultati kemijskih istraživanja iglica ukazuju
na vrlo povoljno stanje ishrane proučavane kulture sa svih pet analiziranih
hraniva. Njihove koncentracije odgovaraju vrijednostima koncentracija kultura
američkog borovca najbržeg rasta na području Hrvatskog Zagorja
(Komlenović 1965).


Gnojidba dušičnim gnojivom jasno je utjecala na povećanje koncentracije
dušika, a gnojidba fosfornim gnojivom na povećanje koncentracije fosfor
u iglicama.


KEMIJSKI SASTAV IGLICA AMERIČKOG BOROVCA*


CHEMICAL COMPOSITION OF NEEDLES OF EASTERN WHITE PINE


N P K Ca Ma
Varijant a
( °/o s u h e tvari )
1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 J». 1969 1967 1968 1969
o i,sa 2,02 1,98 0,178 0,203 O.I 86 0.36 0,56 O, 5 2 0,2 7 0,3? 0,40 0.12G o.i 3 a 0.163


N 1,79 2,28 2,10 0,176 0,192 0,195 0.3 7 0,53 0,57 0.26 0.3Ö 0,36 0.130 0,177 0.1&0
P 1,7 6 2, OS 1,9 9 0,177 0,215 0,218 (1.3 4 O.S4 0,5 7 0,2S 0,39 O 34 0,12 5 0,173 0,184
NP %81 2,27 1,95 0,191 0,214 0,196 0,3 5 0.53 0 54 0,2 5 0,3S 0.3 2 0,128 0174 0,148


ZAKLJUČCI


Na osnovu iznesenih rezultata i diskusije mogu se donijeti ovi najvažniji
zaključci:


1.
Primjenjena gnojidba pozitivno je djelovala na urod sjemena u istraživanoj
kulturi. Pri tome je u prvoj godini istraživanog perioda zabilježeno
jače djelovanje dušičnog, a u godini kada nije vršena gnojidba jače djelovanje
ranije primjenjenog fosfornog gnojiva.
2.
Povećanje uroda sjemena u prvom je redu rezultat većeg broja češera
te više sjemenki u češerima stabala tretiranih mineralnim gnojivima.
3.
Gnojidba nije utjecala na brži visinski i debljinski rast borovca. U godini
s manjim količinama oborina i većim urodom sjemena utvrđen je
osjetno sporji rast stabala na svim varijantama gnojidbe.
4.
Koncentracija hraniva u iglicama pokusne kulture ukazuje na vrlo povoljno
stanje ishrane borovca proučavanim hranivima. Primjenjena gnojidba
pozitivno je djelovala na porast koncentracija odgovarajućih hraniva
u iglicama.
5.
Kod planiranja istraživanja koja se odnose na urod sjemena, zbog velike
varijabilnosti ovog svojstva, treba računati s većim brojem stabala po
parceli, odnosno većim brojem ponavljanja.


ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 45     <-- 45 -->        PDF

LITERATURA


1. Allen, R. M. (1953): Release and fertilization stimulate long feaf pine cone
crop, Journal of Forestry, 51. — 2. Baule , H., F r i c k e r, C. (1967): Die Düngung
von Waldbäumen, München. — 3. Detwiler , S. B. (1943): Bessere Eicheln von
stark gedüngten Eichen, Journal of Forestry, 41. — 4. Gu in au de au, J., Jlly,
G., Mauge , J. P., Dumas , F. (1963): Essai de fertilisation minerale sur pin maritime
ä Mimizan (Landes), Annales de 1´ Ecole Nationale des Eeaux et Forets XX,
1. — 5. H ausser , K. (1960): Düngungsversuche zu Kie ern mit unerwarteten
Auswirkungen, AFZ 15, 34. — 6. Ho ekstra, P. E., M e r g e n, F. (1967): Experimental
inducation of female flowers on young Slash pine, Journal of Forestry,
55, 11. — 7. Huchle r (1958): Stichstoff — Düngungsversuche in Tannen — Althölzern,
Der Forst — und Holzwirt, 13, 16. — 8. J ü 11 ne r, O. (1959): Die Wirkung
einer Kalkung silikarmer rohhmumusbedeckter, diluvialer Sande, Der Forstund
Holzwirt, 14, 18. — 9. Kleinschmit , R. (1958): Stickstoffdüngungsversuch
in einer Sammenplantage, Der Forst und Holzwirt, 13, 16. — 10. Klepac , D.
(1963): Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina, Zagreb. — 11. Komle nović
, N. (1965): Koncentracija hraniva u iglicama američkog borovca kao indikator
fertilizacije, Zagreb (Magistarski rad). — 12. K o m 1 e n o v i ć, N. (1973):
Koncentracija hraniva u iglicama kao indikator stanja ishrane kultura obične
smreke (Picea abies, Karst.), Zagreb (Doktorska disertacija). — 13. Me r gen, F.,
Viogt , G. K. (1960): Effects of fertilizer application on two generations of slash
pine, Proc. Soil Sci. Soc. America., 24. — 14. Regent , B. (1972): Šumsko sjemenarstvo,
Poslovno udruženje šumsko privrednih organizacija Zagreb. — 15. Sa r-
v a s, R. (1962): Untersuchungen über Blüte und Samenerzeugung bei der Kiefer,
Comm. Inst. For Fenniae 4, Helsinki. — 16. Steinbrenner , E. C, Duffield,
J. W., Campbell , R. K. (1960): Increased cone production of young douglas —
fir following nitrogen and phosphorus fertilization, Journal of Forestry, Vol. 58.
No. 2. — 17. Stephenson , G. K. (1960): Blühstimulierung bei der Strobe. Proceedings
of the 8 th Northeastern Forest Tree Improvement Conference, held at
New Haven. — 18. Stie r (1958): Die Förderung der Buchennaturverjüngung durch
NH — Begasung, Der Forst- und Holzwirt 13, 16. — 19. Uremović , K. (1971):
O kvadratnom vodonosnom kompleksu u području Varaždina, Geološki vjesnik,
24, Zagreb. — 20. Vidaković , M. (1960): Sjemenske plantaže šumskog drveća,
Jug. savetodavni centar za poljoprivredu i šumarstvo, Beograd. — 21. Wehrmann
, J. (1961): Die Auswirkung der Trockenheit von 1959 auf die Nährelementversorgung
bayerischer Kiefernbestände, FwCbl 80. — 22. W e n g e r, K. F. (1953):
The effect of fertilization and injury on the cone and seed production of loblolly
pine seed trees, Journal of Forestry, 51. — 23. Zobel, B. Roberds, J. (1970):
Diferential genetic response to fertilizers within tree species. Society of American
Foresters, Michigan.
Summary


Investigations of the effect of mineral fertilizers on the seed yield of Eastern White
Pine in the Zelendvor culture


In a 15-year-old culture of Eastern White Pine was laid out a fertilizer experiment,
in which during a 3-year interval (1967—1969) there were studied the effects
of nitrogen and phosphorus fertilizers on the seed yield, height and diameter
growth and the nutritional condition. The doses applied amounted to 40 g N in the
form of calcium ammonium nitrate and 40 g P-2O5 per tree in the form of superphosphate.
Except for the controls the fertilizers were applied separately and in
combination. Fertilization was carried out in the month of April, 1967, and it was
repeated in the same period in 1969.


Whereas on this realtively fertile soil the fertilization did not act upon the
height and diameter increaments of Eastern White Pine, the increase of the seed
yield on some variants, were fertilizers were applied, amounted to over 80%
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 46     <-- 46 -->        PDF

as related to the control. The increase of the seed yield was in the first place
consequence of a higher number of cones per tree and of a higher number of seeds
in the cones collected from the trees treated with the mineral fertilizers. The
applied fertilization acted little upon the size of the seeds.


In the first year after the fertilazation a stronger effect of the nitrogen fertilizer
was found. In the year with smaller rainfall amounts but higher seed yield
a noticeable diminution of height and diameter increaments was established.


Concentrations of the investigated nutrients in the needles correspond to
concentrations of cultures of the fastetst growth in the north-easter Croatia. The
applied fertilization acted positively upon the concentrations of the corresponding
nutrients in the needles.


ULOGA SUME I ŠUMSKE VEGETACIJE U ZAŠTITI ČOVJEKOVE OKOLINE
S POSEBNIM OSVRTOM NA JADRANSKO PODRUČJE!


U suradnji sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Šumarskim institutom
u Jastrebarskom i Zavodom za zaštitu prirode SR Hrvatske, a uz financijsku
potporu Republičkog savjeta za naučni rad SR Hrvatske, Savez inženjera i
tehničara Hrvatske organizira stručno-znanstveno savjetovanje pod naslovom: Uloga
šume i šumske vegetacije u zaštiti čovjekve okoline s posebnim osvrtom na
Jadransko područje.


Uloga šume, a posebno šumarskih stručnjaka u zaštiti prirodne okoline čovjeka
je značajnija i presudnija, nego li što se danas zna u javnosti te u krugovima onih
stručnjaka koji teže da se bave tom problematikom (razni profili biologa, arhitekata
i dr.). Stoga je neophodno da bogata šumarska iskustva iznesemo pred
širu stručnu i opću javnost!


Naše jadransko područje, u šumarskom smislu Oblast primorskih i priobalnih
šuma, je turistički i rekreacijski najzanimljiviji dio naše domovine. Odlučeno je,
stoga, da upravo to područje bude u središtu pažnje ovoga Savjetovanja.


Međutim, ne želimo zanemariti općekorisne funkcije šuma ostalih područja
SR Hrvatske i drugih naših republika i pokrajina pa i ta problematika može biti
predmet ovog Savjetovanja.


Detaljnije o ovome, kao i o datumu, mjestu i programu
rada ovoga Savjetovanja bit ćete pravovremeno upoznati putem okružnice,
koju smo već i razaslali na šumarske organizacije i pojedine stručnjake, kao
i putem Šumarskog lista.


Zagreb 20. 08. 1975.


Savez inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije
Hrvatske