DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 112     <-- 112 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


14. sjednice U.O. proširene s članovima
N.O., koja je održana 14. 04. o.g. u 18 s.
u Šumarskom domu u Zagrebu.
Prisutni: Blažević, Delajković, Goger,
Komlenović, Krnjak, Milinović, Potočić,
Prpić, Tomaševski i Antoljak.


Dnevni red:


1. Uvodna riječ predsjednika
2. Izvještaj tajnika i urednika Šum.
lista
3. Izvještaj blagajnika: Završni račun
Saveza za 1974. g. i plan prihoda i rashoda
za 1975. g.
4. Stanje pripremnih radova za redovnu
godišnju skupštinu Saveza, konferenciju
o tehnološkom razvoju SRH, konferenciju
za RTV i štampu, savjetovanje o
ulozi šuma i šumske vegetacije u odnosu
na naš Jadran i zaštitu čovjekove okoline,
proslavu 100 g. izlaženja Šum. lista i dr.
5. Razno
ad 1: — Sjednicu je otvorio predsjednik
ing. S. Tomaševski i iznio važnija
stručna zbivanja u vremenu između 13. i


14. sjednice: radovi na udruživanju šumarstva,
drv. ind. i prometa drvom u
Poslovnu zajednicu (PZ) na nivou republike
u završnoj su fazi. Na red dolazi i definitivna
koncepcija i dovršenje novog
republ. zakona o šumama, iako u ovom
radu ima još znatnih nejasnoća pa se očekuje
daljnja inicijativa sa strane odgovornih
društveno-političkih foruma.
— Predsjednik iznosi i komemorira umrle
šumare u ovom razdoblju. Kronološki
je to ovako: ing. V. Jurdana (2. I
o. g.), teh. M. Ančić (III o. g.), ing. J. Benić
(24. III), ing. Ž. Panjkota (1. IV), ing.
M. Markanović (3. IV) i ing. V. Peić (10.
IV). Hvala i slava im!
ad 2: — Godišnja skupština SIT — Jugoslavije
održati će se 30. V o.g. u Beogradu.
Glavna je točka dnevnog reda:
usvajanje novog Statuta i plan rada. U
delegaciju, u sklopu SIT-Hrvatske — izabrani
su: ing. S. Tomaševski, dr. N. Komlenović
i ing. S. Vanjković.


— Održavanje 1. konferencije o tehnološkom
razvoju Hrvatske pomaknut je na
21-23. V. o.g., i održati će se u Zagrebu.
Sa svoje strane Savez je prijavio referat:
Mogućnosti tehnološkog razvoja šumarstva
SRH, koji je sastavio ing. I. Kuzmanić.
— SIT-Hrvatske uručen je adresar svih
šumarskih poduzeća, gospodarstava, poslov.
udruženja, instituta, visokih i sred.
stručnih škola, teritorij alnih šumarskih
društava, pojedinaca i si. radi dostavljanja
poziva i materijala u vezi održavanja
ovog tehnološkog skupa.
—Jugoslav, komisiji za topole, koja slavi
20 g. rada, dostaviti će se iskaz organizacija
i pojedinaca koj su se istakli u
radu na uzgoju topola, tek kad se o tome
posavjetuje s Poslov. udruženjima, ŠG-
Osijek i Varaždin.


— Dopis Koordinacijskog odbora SRH
za izradu programa »Čovjek i biosfera«
proslijediti će se Šumarskom institutu
— Jastrebarsko kako bi isti sastavio
određene teme z područja šumarstva i
uklopio ih u jedinstveni projekt SRH.
Obradu tema s ovoga područja predviđa
i program UNESCO-a.
— Prihvaćeno je da Savez ITŠID Jugoslavije
održi svoju VI sjednicu Predsjedništva
21-22. 04. o.g. Uprava našeg Saveza
izvršiti će potrebne organizazcijske pripreme
i na ovu sjenicu — sa svoje strane
— pozvati ne samo članove U.O. nego i
predstavnike SF, PK-Hrvatske, Šumarskog
instituta i Instituta za drvo. Zajednicu
za financiranje usmjer. obrazovanja,
poslovna udruženja i si. Drugi dan
je predviđen za obilazak jelovih šuma u
ivlacelju, kao i posjet Krapini, Kumrovcu
i D. Stubici. Organizaciju ovoga obilaska
prihvatilo se je ŠG-Zagreb. VI sjed. će se
održati u Zagrebu.
— Pismeni prijedlog ing. S. Vanjkovića,
da Savez pokrene postupak za nadopunu
»Zakona o obaveznom primanju pripravnika
« izazvala je opsežnu diskusiju (v.
Š. L. br. 1-3/75) Zaključeno je da se ova
veoma svrsishodna nadopuna ». .. da se
odobri i primanje pripravnika preko broja
obaveznih na određeno radno vrijeme
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 113     <-- 113 -->        PDF

tj. na vrijeme u koje će završiti pripravnički
staž u smislu citiranog Zakona i općeg
akta dotične organizacije. Nakon završenog
pripravničkog staža organizacija,
u ovom slučaju, nije obavezna stažistu
postaviti na radno mjesto, ali je dotični
stekao praktično znanje, J može se natjecati
kod drugih organizacija za stupanje
u radni odnos.« ... prosljedi nadležnom
republičkom organu.


— Šum. institut — Jastrebarsko obavijestio
je Savez, da će prof. E. Leyton,
britanski stručnjak za ishranu šumskog
drveća i ekologiju na ŠF u Oxfordu održati
8. 04. o.g. u Jaski predavanje: Naučne
osnove gnojidbe šumskog drveća. Sa strane
Saveza predavanju je prisustvovao
prof. ing. O. Piškorić, koji je nakon izlaganja
prof. E. L. izjavio da su ona bila veoma
poučna, korisna, nova i praktična.
— Savez potvrđuje primitak i zahvaljuje
na darovanjima stručnih knjiga, koje
su mu dostavili:
1) šumar, institut — Jastrebarsko


Pelcer-Martinović-Milan: Ekološkojvegetacijske
značajke Senjske drage i okolice,
Zgb 1974...5 prim.
Bertović-Cestar-Glavač-Hren-Kovačević:
Tipološke značajke šuma g. j . Brod na
Kupi, Zgb 1974 ... 5 prim.


2) Osn. škola J. Kozarac — Lipovljani
200 godišnjica osn. šk. »J. Kozarac« 1770-
1970, 4 prim.


— Odobrava se slikaru-ilustratoru J.
Ćosiću iz Zagreba upotreba društvene
dvorane, u kojoj će organizirati svoju 2.
samostalnu izložbu akvarela »Poezija boja
« uz dogovorene uvjete.
— Odvjetnik J. Smolčić iz Zagreba pripravan
je da poduzme pravne korake
kako bi se ishodila denacionalizacija šumarskog
doma odnosno onih 50% zgrade
koja je 1959. g. bila nacionalizirana. Nakon
što predsjednik i tajnik Saveza prihvate
odvjetničke financ. uvjete, Savez
će potpisati pravnu punomoć dr. J. Smolčiću.
— U.O. konstatira priličnu živahnost u
radu teritorijalnih ŠD: ŠD — N. Gradiška
dostavlja zapisnik god. skupštine održane
18.12.1974. g. i obavještava o izboru novog
predsjednika ing. M. Markanovića, tajnika
ing. S.. Sitara i blagajnika tehn. D.
Bobinca; ŠD — Sisak također šalje zapisnik
god. skupštine i odmah zatim zapisnik
o radu sjednice od 25. 03. o.g. s
planom rada za 1975. g.; ŠD — Bjelovar:
najavljuje društveni Plenum za 29. 03. o.g.
u Miokovićevu i traži popis »saveznih«
predavanja i predavača; DIT — Senj: dostavlja
adrese predsjednika ing. B. Vukelića
i tajnika ing. V. Skorupa, a ŠD — Koprivnica:
adrese predsjednika ing. S. Ivaniša
i tajnika ing Z. Križanca.


— Registriraju se stručna predavanja,
koja su održana u Zagrebu i to: 1. prof,
dr. M. Antić (Beograd): Moderne metode
proizvodnje sadnica (30. 01. o.g.), ing B.
čop: Jug. standardi i norme kvalitete
šum proizvoda (6. II o.g.) i ing. T. Peleš:
Informacije o našem drvetu na vanjskom
tržištu (20. II o.g.). Sva su predavanja bila
veoma uspjela i po kvaliteti sadržaja,
po stručnoj diskusiji i broju posjetilaca.
— U.O. konstatira da se osjeća znatno
veća živost u redovima struke otkako su
pokrenuti brojni informativni listovi, što
ih izdaju ŠG i poduzeća naše »zelene obitelji
«
— Iznosimo podatke o nazivima i urednicima
informativno-stručnih novina i biltena,
koje Savez redovno prima: Bjelovar
— Šumarski vjesnik, informativni
list Združ. šum. pod., urednik: ing.. V.
Lacković; Delnice — list ŠG — urednik:
Danijel Lončar; N. Gradiška — Šumarske
novine, informativ, list, urednik: ing. S.
Sitar; Karlovac — Šumsko gospodarstvo,
informativni list ŠG, urednik: A. Kusanić;
Slav. Požega — list ŠG, urednik: ing. Z.
Maurin; Vinkovci — Slavonska šuma, list
radne zajed. ŠPP — »Slavonska šuma«,
urednik: J. Grebene; Zagreb — Bilten, list
ŠG, urednik: ing. N. Nikolić; Zagreb —
Exportdrvo, informativ, list, urednik: A.
Ilić.
— U.O. apelira na sva ŠG, DIP-ove, poslovna
udruženja i ostale radne organizacije
šumarstva i drv. industrije diljem
Hrvatske, koja izdaju redovno ili povremeno
svoje listove, biltene, novine i si.,
da ih redovno dostavljaju i Savezu ITŠDI
Hrvatske, kako bi mogla pratiti stručna
i društvena zbivanja na vašem području,
a i zbog objavljivanja određenih članaka
u šum. listu.
— Još se nije prišlo rekonstrukciji elektro-
instalacija u Šum. domu, jer jedino
Tehnološki fakultet nije do danas — vjerojatno
uslijed financ. poteškoća — uplatio
svoj doprinos (5.820 din.) Elektri —
Zagreb za ove radove, a niti je odgovorio
na naša 3 urgentna dopisa.
— Dr. B. Prpić izvjestio je U.O. da je
Š. L. br. 1-3/75 predan u tisak, nadalje da
je RO održao 19. 03. o.g. sjednicu na kojoj
se je dosadašnjim članovima RO zahvalio
na 10-god. suradnji u listu, pozdravio novoizabrani
odbor i izložio — ne baš ružičastu
financij. situaciju Š. L. Konstatirano
je da među šumarskim i drv. ind.
stručnjacima ima preko 1500 IT, koji