DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 111     <-- 111 -->        PDF

sastojne podižu kao mješovite i s razliska
područja) mogu podnijeti bez štete
čitim starostima stabala. Izbor vrsta i takav masovni turizam.
struktura sastojina ovisi i o njihovoj Šume u Italiji zauzimaju 20°/o teritosvrsi,
tj. da li će biti proizvodne (ekonomrija
ili oko 6 milijuna ha, od čega između
ske šume) ili im je prvenstvena namjena 3 i 4 milijuna ha toliko degradiranih da
rekreaciona odnosno prirodno-zaštitna. su potrebna ogromna tehnička i financijNaime,
na ovim polderima planirano je osska
sredstva za njihovu melioraciju. Tunivanje
slijedećih rezervata prirode: ristička invanzija predstavlja opasnost


za stanište, za čistoću vode i tla, podze


i— ekološki (ifloristicko-tfaunisticki), po*


mlja, flore i faune, osjetljivu ravnotežu


našoj terminologiji strogi prirodni, re


šume. Najveću opasnost predstavljaju po


zervat površine 60 ha;


žari kojih je od 1961. do 1971. godine u


— livadni ptičji rezervat površine 200 ha;
Italiji bilo preko 36 000 i koji su opusto—
slijetalište ptica selica površine 40 ha
šili 385 000 ha šume s procijenjenom štesa
stanicom za prstenovanje ptica;
tom od 142 milijarde Ura.*** Suočeni s
takvom problematikom svojih (državnih


— rezervat za divlje guske 1 200 ha;
i privatnih) šuma poduzimaju se mjere


— rezervat za ptice grabljivice.
od izmjena i dopuna Zakona o šumama
3. Pokret »natrag prirodi« ima za poi
nove organizacije do upoznavanja pučansljedicu
masovnu invaziju turista u šustva
o koristima šume uz naglašavanje da
me zbog onoga čega nema u drugim obsvaki
šumski požar umanjuje i te korilicima
prirode, tj. čist zrak, zelenilo i tisti.
šinu, konstatira Dr V. Benvenuti, generalDodajmo,
iz tog članka, i slijedeće
ni direktor u talijanskom Ministarstvu podatke: Prosjek drvne mase po ha iznopoljoprivrede
i šumarstva, u svom prikasi
58 m3 (u Njemačkoj 93, u Belgiji 81, u
zu o stanju šuma i turizma u Italiji. More francuskoj 75 i Nizozemskoj 61 m3) te da
je zagađeno i bučno, a plaže pune kao je od 1961. do 1971. pošumljeno 155000 ha
gradovi, nastavlja Benvenuti, pa kako i meliorirano 70 000 ha s troškom od
ljeti tako i zimi narod iz industrijskih 79 000 milijuna lira.
gradova bježi u šume. Broj motornih vozila
povećao se, u Italiji, između 1957. i ***) Prema tome godišnji prosjek po1972.
godine od 1,6 milijuna na 13,5 miližarom
zahvaćenih šuma iznosi 35000 ha
juna, a gustoća cesta od 60 na 95 km/100 ili blizu Q,(Pk ukupne šumske površine.
kma; broj turista povećao se od 110 miZa
usporedbu dodajmo da je u Jugoslalijuna
u 1958. godini na 263,5 miljuna u viji taj postotak iznosio 0,07, a za Hr1972.
godini od čega je 18 milijuna kamp-vatsku 0,05°/».
ista. Postavlja se pitanje da li šume (šumO.
Piškorić


Mišljenje je najteži posao koji postoji, pa nije ni čudo
da se njime samo mali broj ljudi bavi!
(Henry Ford)


Stručni kadar ne predstavlja šumarski inženjer, koji
je sišao na nivo »šumskog pisara« i koji je posljednji
put stručnu knjigu držao u rukama prije dobivanja
diplome!


(Vrednovanje općekorisnih funkcija šuma —
Beograd 1971.)