DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 107     <-- 107 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


ZBORNIK RADOVA O 25-GODIŠNJICI
PROGLAŠENJA PLITVIČKIH JEZERA
NACIONALNIM PARKOM


Plitvička jezera s okolnim područjem
proglašena su i formalno 1949. godine
posebnim Zakonom nacionalnim parkom.
Za dvadeset i petu obljetnicu tog čina
Uprava Nacionalnog parka izdala je 1974.
god. i posebnu publikaciju — zbornik radova
pod naslovom »PLITVIČKA JEZERA,
ČOVJEK I PRIRODA«. Ova knjiga,
u daljnjem tekstu Zbornik, sastoji se od
260 stranica teksta, 21 stranice izdvojenih
stranica crnobijelih fotografija te 16 stranica
kolor fotografija.


1. Sadržaj i autori ove najnovijei), 21.
samostalne, publikacije o Plitvičkim jezerima
je slijedeći:
Umjesto uvoda — Akademik prof. dr. Branimir
Gušić,


Morfološke posebnosti Nacionalnog parka
Plitvička jezera — Akademik prof. dr. Josip
Roglić,


Podložnost erozije tala na području Plitvičkih
jezera — Dr. Jakob Martinović,


Vode Nacionalnog parka Plitvička jezera
i život u njima — Prof. Ljubica Kostić-
Brnek i ing. Aleksandar Brnek-Kostić,


O rijetkim biljkama Nacionalnog parka
Plitvička jezera — Prof. dr. Nevenka Plavšić-
Gojković,


Ekološko gospodarski tipovi šuma u Nacionalnom
parku Plitvička jezera — dr.
Dražen Cestar, dr. Vladimir Hren, ing.
Zorislav Kovačević, dr. Jakob Martinović
i ing. Zvonimir Pelcer,


1 Prema »Bibliografiji o Plitvičkim jezerima
« (Zbornik str. 257) prva publikacija


o svim jezerima je ona Dragutina Seljana
»Sedam Plitvičkih jezera«, objavljene 1843.
u Zagrebu. Od ostalih starijih djela navodimo
ono Dragutina Franića, profesora
u velikoj gimnaziji u Gospiću, »Plitvička
jezera«, objavljene u Zagrebu 1910. god.
(439 stranica oktav formata) te knjige
»Nacionalni park Plitvička jezera« iz 1958.
god. uz desetogodišnjicu proglašenja Plitvičkih
jezera nacionalnim parkom pod
uredništvom ing. Josipa šafara.


Corkova uvala — prašuma u Nacionalnom
parku Plitvička jezera — Prof. dr. Nevenka
Plavšić^Gojković, prof. dr. Milenko
Plavšić i dr. Uroš Golubović,


čovjek i zaštita Plitvičkih jezera — Akademik
prof. dr. Branimir Gušić,


Dosadašnji privredni razvoj i buduće
vrednovanje plitvičkog područja — Petar
Vidaković, ekonomista,


Stanovništvo i zaštita prirode u Nacionalnom
parku Plitvičkog jezera — Prof. Budimir
Korica,


Ruralna i urbana naseljenost Plitvičkih
jezera — Prof. dr. Stipe Šuvar,
Narodnooslobodilačka borba u prostoru
Nacionalnog parka Plitvička jezera — Jakov
Blažević, predsjednik Predsjedništva
SRH,


Uloga Plitvičkih jezera kao turističkog
središta i općeg razvojnog žarišta Like


— dr. Srđan Marković,
Misao o Nacionalnom parku i tendencije
urbanizacije — Arh. Ivan Lay,
Starinska nošnja i domaće tkanje u ambijentu
Plitvica — Prof. Marijana Gušić,
Život i običaji stanovnika Plitvica — Dr.
Vesna Culinović-Konstantmović,


Narodno graditeljstvo na području Plitvičkih
jezera — Prof. Zorica Šimunović,
Plitvička jezera u narodnim predajama i
tradiciji — Čedo Priča, književnik,
Utjecaj sadašnjosti, vrednovanje i međusobni
odnosi prostora Nacionalnog parka
Plitvička jezera — Ing. Josip Movčan,
Upravljanje Nacionalnim parkom Plitvička
jezera — Branko Bosanac, dipl. pravnik,


Razvoj upoznavanja Plitvičkih jezera i
okolnog zemljišta po starijim geografskim
kartama — Dr. Mirko Marković,
Bibliografija o Plitvičkim jezerima — Dr.
Mirko Marković.


Sadržaj Zbornika je, kako vidimo, obilat
i raznolik, te zavrijeđuje detaljniji
prikaz i analizu priloga. Posebno oni radovi
koji zadiru u užu problematiku ne


221
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 108     <-- 108 -->        PDF

samo ovog Nacionalnog parka, nego i zaštite
prirode uopće (Gušića, Vidakovića,
Korice, Šuvara, S. Markovića, Laya, Movčana,
Bosanca), ali za sada zadržavamo
se samo na onima s područja floristike i
šumarstva. I u ovom slučaju pokazuje se
nedostatak časopisa za područje djelatnosti
zaštite prirode, a danas i za djelatnost
zaštite životne sredine. Zar Republički
zavod za izaštitu prirode nije onaj
koji treba pokrenuti i izdavati takav časopis?


2. Vegetacija i šume na području nacio^
nalnog parka obrađeni su u tri Driloga:
0 rijetkim biljkama Nacionalnog parka
Plitvička jezera, Ekološko gospodarski tipovi
šuma u Nacionalnom parku Plitvička
jezera te Čorkova uvala — prašuma u
Nacionalnom parku Plitvička jezera.
2.1 Rijetke biljke na području Plitvičkih
jezera, koja su »jedinstveni prirodni
muzej u kome živi mnogolik biljni
svijet« prema N. Plavšić-Gojković jesu:
gospina papučica, lovorasti likovac, božikovina,
tisa, planinski božur, ljiljan
zlatan, kamenika, karanfil (Dianthus monspessulanus
L.), alpski likovac, kranjski
ljiljan, zvončić (Campanula thirsoidea L.),
grašar (Coronila coronata L.), na »suhim«
staništima, a ljutak (Cladium mariscus
L.-R.Br.) i trska (Phragmites communis
Trin.) na močvarnim mjestima. Navedena
je i flora cretova na kojima se nalazi
»i rijetka biljka trolistica (Menyanthes
trifoliata L.) koja je pravi ukras naše
flore« (str. 58). Na tom području nalaze
se i dvije mesojetke i to na cretu rosika
(Drosera rotundifolia L.) te »vrlo rijetka
vodena biljka tustica (Utricularia minor
LM). Dakako da nisu izostali ni sedrotvorci.
Od ostalih vrsta, jer »ovaj prikaz ne
pretendira na cjelovitost«, navodi 3 »koje
u stanovito doba godine izvanredno ukrašava
Plitvička jezera«. To su crnjuša (Erica
carnea L. ) koja u proljeće, u doba
cvatnje, pojedine dijelove Nacionalnog
parka prekriva »prekrasnim crvenilom« te
ruj (Cotinus coggygria Scop.) i gluhi javor
(Acer optusatum Weldst.) koji sličnim
crvenilom ukrašuju jesenji izgled krajolika.
Autorica za svaku vrstu navodi i u
čemu je njezina osobitost u Nacionalnom
parku. Tako »pojava božikovine u nacionalnom
parku je to značajnija što je
taj atlansko-mediteranski elemenat — kojih
općenito u Hrvatskoj ima malo — vezan
uz vlažnu i blagu klimu«, a tisa se
»u južnoj Evropi rijetko pojavljuje na
izoliranim lokalitetima kao što je i naci


onalni park Plitvička jezera«2; navedni
zvončić »stanovnik je Alpa i obično
raste na visini između 1500—2720 m, a
samo mjestimično se spušta u alpske
doline«, itd.


Tekst je dopunjen s 23 crteža obrađenih
vrsta koji vrlo dobro mogu poslužiti
za identifikaciju pojedine vrste na
terenu.


2.2 Za specijalni rezervat šumske vegetacije
»Čorkova uvala« (kojeg površina
iznosi cea 75 ha) autori, N. Plavšić-Gojković
i dr., dali su samo fitocenološku
sliku tamošnje zajednice jelovo-bukovih
šuma (Fagetum croaticum abietetosum
Horv.). Velim »samo«, jer za taj rezervat
postoje i »kvantitativni« podaci, tj. podaci
o drvnoj masi i prirastu utvrđenih po
Katedri za uzgajanje šuma zagrebačkog
Šumarskog fakultetas pa je i njih trebalo
priopćiti i tako upotpuniti sliku stanja
ovog rezervata. I ne samo upotpuniti,
nego i podkrijepiti da »životni put prašume
« »čorkova uvala« »nije dakle završen
i trebat će još dugo vremena da dođe
do starenja«, kako to autori navode u završnoj
rečenici svog prikaza.
2.3 Za šume ovog Nacionalnog parka,
iza 1945. godine više puta vršene su pripreme
za sastav gospodarske osnove
(reambulacija granica, aerofotosnimanja,
utvrđivanje drvnih masa, opisi sastojina),
ali osnova nije bila nikada dovršena. Što
više, i dendrometrijski podaci iz 1958.godine,
odnosno podaci o stanju sastojina
u to doba, zagubljeni su (radove je vršila
tadanja Sekcija za uređivanje šumau
Splitu). Međutim, kako šume u nacionalnom
parku nemaju neposrednu gospodarsku
funkciju nego parkovno-zaštitnu to i
»osnova gospodarenja« mora biti specifična.
Osnovica za takvu osnovu, pa i za
zahvate u sastojina, u znatno jačoj mjeri
nego u gospodarskoj šumi mora bazirati
na prirodnim karakteristikama, a koie se
očituju u šumskim fitocenozama. Stoga
su od unazad deset godina u ovom Nacionalnom
parku provedena opsežna fitocenološka
istraživanja i utvrđeni kvalitativno
i kvantitativno (prostorno) »ekolo2
Brzina rasta tise zaslužuje odgovarajuća
istraživanja jer, prema vlastitim
opažanjima, tretirati tisu kao »vrstu vrlo
sporog rasta« (u svakim ekološkim uvjetima)
treba korigirati.


3 B. Prpić: Neke značajke prašume
čorkova uvala, Šum. list 9—10/1972, str.


325.


ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 109     <-- 109 -->        PDF

škogospodarski tipovi šuma u Nacionalnom
parku«, koji su i prikazani u istoimenom
prilogu ovog Zbornika.


Od ukupne površine Nacionalnog parka
s 19 0UÜ ha, šume zauzimaju 13 500
ha, od čega 9 500 ha sastojina sjemenjača
(visoke šume), a 4 000 na panjače i
jače degradirane sastojine. Na toj površini
utvrđeno je 11 tipova (s dva podtipa)
ekološko-gospodarsko diferenciranih sastojina.
Za svaki tip dani su osnovni podaci
o staništu, vrstama drveća odnosno
omjeri smjese, o prirastu te o optimalnoj
gustoći cesta i dužini privlačenja drvnih
masa. Međutim, nema ni riječi o smjernicama
gospodarenja ili točnije za uzgojno-
zaštitne mjere koje jedino dolaze u obzir
strožim kategorijama posebno zaštićenim
dijelovima prirode, a u koju kategoriju
spadaju i nacionalni parkovi. Što više,
dane su preporuke koje su u protivnosti
s definicijom nacionalnog parka donijetom
na zasjedanju Međunarodne unije za
zaštitu prirode u New Delhiju 1969. godine,
a koja je objavljena i u ovom Zborniku
(str. 228). A prema toj definiciji,
nacionalnim parkom može biti »relativno
veliko područje koje, pored ostalog, podpada
pod nadzor najviših organa u zemlji,
odnosno da »najviši nadležni držav
ni organi tako upravljaju da su poduzete
mjere za sprečavanje ili ograničavanje
i EKSPLOATACIJE na cijelom području
kako bi se očuvale ekološke, geomorfološke
i estetske karakteristike«. A zar s
tom obavezom nije u suprotnosti ne
samo tretiranje sastojina u nacionalnom
parku kao gospodarskih, nego i preporuka
da se unosi ariš i borovac i to na veće
površine? Preporuka za korištenje crnog


i običnog bora može se opravdati, jer se
te vrste nalaze i u jednom rubnom dijelu
parka, odnosno u neposrednoj blizini na
Kapeli, a manja površina i podno Plješivice.


Prostorni raspored pojedinih tipova
sastojina u Nacionalnom parku trebala
bi zorno predočiti priložena karta, ali
kako original nije crtan za crnobijelu
reprodukciju to ona nije ni dovoljno
jasna.


3. Ilustrirani dio Zbornika obilan je:
unutar teksta nalaze se 72 fotografije,
crteža ili grafikona, a izvan teksta daljnjih
148 crnobijelih i 39 fotografija u
boji. Ilustracije npr. omogućuju upoznavanje
geografskih karata ovog područja
od 1680. godine naprijed, omogućuju uspoređivanje
stanja dijelova pojedinih jezera
ili hotelsko-turističke izgradnje od kraja
prošlog stoljeća s današnjim, daju uvid
u područje etnografije itd. Reproducirna
je i karta i najnovijeg prijedloga (iz
1974. godine) za reviziju generalnog uređajnog
plana kojim se predviđa povećanje
Nacionalnog parka od današnjih 19 000
ha na 35 000 ha te veće izmjene javnih
cesta u parkovnom području.


Ilustrativni dio Zbornika zaslužuje visoku
ocjenu kako po sadržajima (motivima)
tako i po reprodukciji. Posebno treba
naglasiti kolor fotografije, koje ovako reproducirane
imaju i antologijsku vrijednost
kao npr. zimski motiv (str. 172),
stare seoske kuće (str. 173), slap Plitvice
(str. 220), Kaluđerovac-Novakovića brod,
samo da neke navedem. Manje je uspio
raspored fotografija, jer su mnoge stranice
pretrpane, a ponekad i sadržajno
različite. Tako se slika spomenika VI.
Nazora nalazi na stranici sa slikom
»putničke carske kuće« iz 1861. G. Janečeka
i Janečekovog doma, a pastoralnoidilične
fotografije žene s ovcama pred
kućom u snježnom pejzažu sa slikama
današnjih cesta i uz tekst »tranzitni promet
uznemiruje život Plitvica« (o kontrastu
ne može se govoriti, jer danas i druga
izgradnja »uznemiruje život Plitvica«).


4. U publikacijama tipa Zbornika, u
kojima više autora obrađuje istu temu,
iako s različitih stajališta, postoji mogućnost
ponavljanja koja se uočuje kada
se Zbornik čita i ocjenjuje kao cjelina.
Takvog ponavljanja ima i u ovom Zborniku.
Dakako da se ponavljanja ne mogu
prigovoriti autorima koji manje više gledaju
svoj rad kao cjelinu, nego uredniku
(ureničkom odboru, koji se trebao poslužiti
»škarama« odnosno retušom i tako, bez
štete za svaki rad, izbjeći ponavljanja. U
ovom Zborniku to su ponavljanja nekih
povijesnih datuma koja su trebala ostati
u radu dra Gušića »Čovjek i zaštita Plitvičkih
jezera«, a u ostalima samo natuknuti.
Zbornik »Plitvička jezera« (1974. god.)
je knjiga koja bi se trebala naći u svim
školskim knjižnicama, javnim knjižnicama
i u izlozima knjižara da je zapazi što
širi krug ljudi. Izdavanje ovog Zbornika
pokrenula su, kako naglašava izdavač, na
reprezentativnom ovitku knjige, »nova životna
kretanja, nove spoznaje i shvaćanja
... kao doprinos izboru daljnje trase životnog
puta ovog iNacionalnog parka«.


O. Piškorić