DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 92     <-- 92 -->        PDF

daljnjih istraživanja na dva kolosjeka: u
specifičnim staništima i sastojinama i po
pojedinim utjecajima kao što su kemijski
i biološki sastav tla, uloga javora i smreke.


Preporučamo ovu Gašperšičevu studiju
svima našim stručnjacima koji intenzivno
na bilo koji način, operativno ili naučno,
razmatraju pitanja o podmlađivanju naše
najrasprostranjenije četinjače i uopće
problem gospodarenja u sastojinama jele-
bukve, osobito na Dinaridima.


J. Šafar
Emilija Vukićević — DEKORATIVNA
DENDROLOGIJA


Izdavačko-informativni centar studenata
Beograd izdao je u rujnu 1974. godine privremeni
udžbenik, namijenjen studentima
odsjeka za hortikulturu Šumarskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu.


Knjigu je sastavila prof. dr. Emilija Vukićević,
jedna od naših najistaknutijih vodećih
i uvaženih hortikulturnih stručnjaka,
redovni profesor iz hortikulturne dendrologije.
Da bi se studenti, inžinjeri iz toga
područja mogli lakše koristiti prezentiranim
materijalom, u knjizi su izneseni ključevi
za određivanje rodova i njihovih vrsta.
Ujedno su navedene neke morfološke,
bioekološke i fitocenološke karakteristike
svake pojedine vrste. Također je istaknuta
dekorativna i estetska vrijednost drvenastih
vrsta te način njihova korišćenja. Velika
većina vrsta je u tekstu ilustrirana crtežima
i fotografijama.


Knjiga sadrži 376 stranica, od čega Gymnospermae
(golosjemenjače) obuhvaćaju
77 stranica s 86 crteža odnosno fotografija.
Angiospermae (kritosjemenjače) s razredom
Dicotyledonae (dvosupnice) obuhvaćaju
260 stranica s 278 crteža odnosno foto


grafija, a razred Monocotyledones (jednosupnice)
obuhvaćaju 6 stranica. Prof. dr.
Emilija Vukićević je obradila u tekstu pojedinih
rodova i vrsta za golosjemenjače
ukupno 77 radova, a za kritosjemenjače
229 radova. U posebnom dijelu knjige, koji
se odnosi na cjelokupnu materiju, autorica
je obradila 48 radova od domaćih autora,
a od stranih 43 radova. U knjizi je
obuhvaćeno oko 1572 vrsta, varijeteta ili
formi. Naročito su detaljno obrađeni rodovi
Abies Mill (jele), Acer L. (javori),
Aesculus L (divlji kesteni), Berberis L (žutike),
Betula L. (breze), Buxus L. (šimširi),
Carpinus L (grabovi), Cedrus Link, (cedrovi),
Cerasus. (trešnje), Chamaecyparis Spach.
(pačempresi), Cotoneaster Ehrh. (mušmulice),
Corylus L. (lijeske), Crataegus L.
(golgovi), Elegagnus L. (dafine), Euonymus


L. (Evonymus) (kurike), Fagus L. (bukve),
Fraxinus L. (jaseni). Hibiscus L. (hibiski),
Juniperus L. (borovice), Larix Mill, (ariši),
Ligustrum L. (haline), Lonicera L. (kozilci),
Magnolije), Malus Mili. (jabuke), Morus
L. (murve), Philadelphus L. (pajasmini),
Picea A. Dietr (smrče, smreke), Pinus L.
(borovi), Platanus L. (platane), Populus L.
(topole), Prunus Mili. (šljive), Quercus L.
(hrastovi), Rhamnus L. (pasdrijemi), Rhododendron
L. (rododendroni, gorske ruže),
Ribes L. (ribizle), Robinia L. (bagremi),
Rosa L. (ruže), Salix L. (vrbe), Sorbus L.
(sorbusi), Spiraea L. (suručice), Syringa L.
(jorgovani), Taxus L. (tise), Thuja L. (tuje),
Ulmus L. (brijestovi), Viburnum L. (hudike)
i Yucca L. (juhe).
Registar narodnih imena obuhvaća 357
naziva rodova i vrsta. Privremeni udžbenik
»Dekorativna dendrologija« korisno će
poslužiti svima koji se bave hortikulturom
i parkiranjem, zbog obimnoga i iznesenog
materijala koji je sabran u tom dijelu.


J. Karavla