DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 9     <-- 9 -->        PDF

klasifikacije prema radovima autora: P. Kovače vic, M. Kalinić et al.,
1967. i 1972, te prema novoj klasifikaciji tala Jugoslavije koju su priredili:


A.
škorić, G. Filipovski, M. Carić, 1972.
Tla pod šumom bukve i jele na Medvednici formirana su na silikatnim
stijenama, a manjim dijelom na silikatnom koluviju (deluviju). U ovom
radu opisali smo i izdvojili, kao prilog klasifikaciji tala, slijedeća tla:
Ranke r i (Humusno-silikatna tla) na paleozojskim zelenim škriljoima,
gdje razlikujemo distrični i posmeđeni podtip.
Na kvarcno^silikatnim metamorfnim d sedimentnim stijenama (škriljci,
kvarcni pješčenjaci, brusilovci i dr.) opisali smo districn a smeđ a
11 a (smeđa kisela tla) i izdvojili podtipove: tipična smeđa kisela tla, zatim
humusna districna smeđa tla i ilimerizirani podtip distričnog smeđeg tla.
Na kvarcnim škriljoima opisali smo i stadij tla srodan humusnom podtipu
distričnih smeđih tala. Po svojim svojstvima, ovaj stadij tla čini postepen
prelaz između smeđih kiselih i smeđih podzolastih tala.


U kontaktnim zonama smeđih kiselih tala i silikatno-karbonatnih deluvi
jalnih supstrata nekih predjela Medvednice, opisali smo kol u vi jaln a
(deluvijalna) tla. Razlikujemo tako podtipove: distrični silikatni koluvij i
eutrični silikatni koluvij.


LITERATURA


1.
A n t i ć, M. (1963) et al.: Humusni varijetet smeđeg kiselog zemljišta na Goču.
»Zemlj. i bilj.«, No. 1—3, Beograd.
2.
Horvat , I. (1963): Šumske zajednice Jugoslavije. Jugoslovenski leksikografski
zavod, Zagreb.
3.
Jović , N. (1968): Vertikalni raspored zemljišnih tvorevina na Kopaoniku.
»Šumarstvo«, No. 1—2, Beograd.
4.
Kalinić , M. (1965): Tla Papuka kao ekološki faktor hrastovih i bukovih
sastojina (doktorska disert., Zagreb).
5.
Kalinić , M. (1970): Karakteristike tala bukovih i hrastovih sastojina Psunja.
Šumarski List, No. 12, Zagreb.
6.
Kalinić , M. et al. (1969): Pedodloška karta sekcije Samobor 2, mjerilo
1:50.000. Štampa: Vojno-geogr. Institut.
7.
Kovačević, P., Kalinić, M. et al. (1968): Tla sekcije Zagreb, studija i
pedološka karta 1:50.000, Zagreb.
8.
Kovačević, P., Kalinić, M. et al. (1972): Tla gornje Posavine, knjiga,
Zagreb.


9.
Miickenhausen , E. (1970): Fortschritte in der Systematik der Boden der
Bundesrepublik Reutschland, Bonn.
10.
Ra uš, Đ. (1970): Ekološko-fitocenološke karakteristike vegetacijskog pokrova
i temelj planiranja Zagrebačke regije, B 1—3, Zagreb.


11.
Strineka , M. (1929): Sastojine bukve i jele u Zagrebačkoj gori. Šumarski
List, Zagreb.
12.
Šafar , J. (1952): Problemi izmjene vrsta u šumama. Šumarski List LXXVI,
Zagreb.
13.
Šafar, J. i Haj din, Ž. (1954): Problem proširenja areala jele na brdskom
području između Save i Drave. Zagreb.
14.
Šafar , J. (1961): Rasprostranjenost i proširenje četinjača u arealu bukovih
šuma Hrvatske. Šumarski List 85, Zagreb.
15.
Škorić, A., Filipovski, G., Ć i r i ć, M. (1972): Klasifikacija tala Jugoslavije
(2. verzija), Beograd.