DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Medvednice razvija se, također, i na sili´katnom deluviju, koluviju, u kontaktnim
zonama smeđih kiselih tala i silikatacnkarbonatnih supstrata pojedinih
predjela Medvednice.


Područje Medvednice pripada umjereno kontinentalnoj klimi. Srednji
godišnji prosjek temperatura zraka u predjelima gornje Posavine iznosi
6,4" C — ll,lo c, a vrijednost od 6,4° C dobivena je na Opservatoriju vrha
Medvednice (Sljeme).


Kod radova na pedogenetskim istraživanjima područja Medvednice, odnosno
,´ipradjela šume bukve i jele, upotrijebljeni su nazivi tala i kriteriji
sistema klasifikacije prema radovima P. K o v a č e v i ć, M. K a 1 i n i ć et
al., 1967. d 1972. i prema novoj klasifikaciji tala Jugoslavije: A. Škorić ,


G. Filipov ski, M. Ć i r i ć, 1972. Tla pod šumom bukve i jele pripadaju
terestričkom redu tala, a klasifikacijom su obuhvaćene i niže kategorije od
tipa tla: podtip, varijetet, rod, vrsta d faza (tab. I).
Ranker i (Humusno-silikatna tla) pod bukvom i jelom Medvednice
zapremaju vrlo male površine. Opisali smo ih na paleozojskim zelenim
škriljcima masivnog habita, kao distrični podtip humusno-silikatnih tala,
uglavnom A-R građe profila. Na škriljavom varijetetu ovih stijena, opisali
smo podtip posmeđenog rankera, A-AC-R građe profila.


Rankeri na škriljcima Medvednice su pjeskovito-ilovasta ili ilovastopjeskovita
tla, sadrže znatne količine skeleta, propusna su i aerirana, veoma
(kisele reakcije (pH u nKCl 3,2—3,9; pH/H20 3,7—4,5) i miskog stepena
zasićenosti adsorptivnog kompleksa bazama (V% ispod 20%).


Distirična smeđa tla (smeđa (kisela tla) pod šumom bukve i
jele u Medvednici zapremaju velike površine. Razvijena su na kvarcno^silikatnim
metamorfnim i sedimantnim stijenama i imaju A-(B)-C građu profila
(»tkambična«). Na zelenim škriljcima, kvaronim pješčenjacima, brusilovcima,
opisali smo podtipove distričnog smeđeg tla: Tipično (smeđe kiselo
tlo, distrični kambisol), zatim humusno distrično smeđe tlo (»kiselo
humozno tlo«) i ilimerizirani podtip distričnog smeđeg tla.


Distrična smeđa tla, tipična, razvijena su na zelenim škriljcima i kvarcnim
pješčenjacima Medvednice. Teiksturni sastav ovih (tala je ilovast do
pjeskovito-ilovast u površinskim horizontima, a u dubljim horizontima —
tla su ilovasto-pjeskovita, skeletoidna ili skeletna. Reakcija tla (pH) je veoma
kisela (pH/nKCl 3,7—4,0; pH/H20 3,9—4,8), a stepen zasićenosti adsorpcijskog
kompleksa bazama (V%) je ispod 30%.


Humusni podtip distričnih smeđih tala ne zaprema velike površine na
Medvednici. Prema našim orijentacionim istraživanjima, čini se da se u području
Medvednice razvija češće na varijetetu masivna habita zelenih škriljaca,
a rjeđe na varijetetu škriljava habita, što treba da pokažu detaljna
istraživanja. Po svojoj morfologiji razlikuju se od smeđih tala, prvenstveno
zbog mnogo većeg sadržaja humusa u A-horizontu i tamnije, smeđe ili rude
boje dubljih horizonata tla. Prema profilima tla otvorenim pod sastojinom
bukve i jele u šumskom predjelu Puntijarka—Brezovica (profil 362 — Zagreb
1, F/6 i drugi profili), građa humusnog podtipa distričnog smeđeg tla
jest slijedeća: A0—Ai—(B)—ilovast do ilovastoipjeskovit uz cea 30% skeleta. Veoma su srodna humusnom
smeđem kiselom tlu kojega su opisali na Goču i Kopaoniku M.
Antić et al., 1963.1 N. Jović, 1968.