DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 5     <-- 5 -->        PDF

PRILOG KLASIFIKACIJI TALA POD ŠUMOM BUKVE I JELE


(ABIETI-FAGETUM PANNONICUM PROV.) NA MEDVEDNICI


Dr MIRJANA KALINIĆ, dipl. ing. šum., viši naučni suradnik


UVOD


Zajednicu šume buikve i jele u savsko-dravskom međurječju nalazimo
na Medvednici (Zagrebačka gora) i na Macelj gori, zatim na Ravnoj gori i
Ivanščici, kao i na Papuku. Područje bukve i jele u ovim je gorama rnalo
izučavano, naročito u (pedološkom i fitocenološkom smislu.


S obzirom ma (značenje isastojina buikve d jele IU prostorima savskoidraviskog
imeđurjecja, ikao d na problem proširenja areala ijele ovdje), na
što su već ranije ukazivali J. šafar (1952), J. Šafar, 2. Haj din {1954),


J. šafa r (1961), smatrali smo važnim upoznati i klasificirati itla ovih šuma
i područja ikao osnovu za izvođenje spomenutih radova. Tako smo opsežno
istražili pedološke prilike šuma buikve i jele iu Papuku (M. K a 1 i n i ć, 1965)
i otpočeli s istraživanjima i u ostalim brdskim terenima imeđurjecja Save
i Drave.
TLA POD ŠUMOM BUKVE I JELE MEDVEDNICE


Područje jele u Medvednici, Ikao uostalom u čitavom rneđurječju, nije
istraženo fitocenološki. J. šafa r (1961) smatra da se to područje ne može
svrstati u zajednicu Fagetuim abietetosum, ijer se nalazi uglavnom
na silikatnim tlima pa je bliže acidofdmoj zajednici Blechn o Abietum .
Međutim, ne imože se uvrstiti ni ovdje, jer nema smreke. Prema dosadašnjim
orijentacionim ispitivanjima Đ. Ra uš a (1970), bila bi to cenoza
Abieti-Fagetum panmomicurn prov. (Rauš 68), syn.: Fagetum silvaticae
croaticum (boreale) abietetosum Horv. 63; Abieti-Fagetum prapannonicum
Fb. 63, što će pokazati detaljma fitocennološka istraživanja ikoja su
u toku.


U svom radu o uspijevanju i staništu jele na Medvednici, M. Strinei
a (1929) opisuje nekoliko lokaliteta gdje su se razvile sastojine jele ili
mješovite sastojine bukve i jele. Autor donosi preglednu Ikartu raširenja
prirodnog areala jele, odnosno sastojine bukve i jele. Prema našim pedološkim
istraživanjima u arealu jele ili zajednice bukve i jele, označenom
prema M. Strineki, može se vidjeti da mješovite sastojine bukve i jele, a
napose sastojine čiste jele (kojih danas još ma Medvednici ima vrlo imalo)
uspijevaju u zoni tala razvijenih na silikatnim stijenama. To se podudara
i s istraživanjima koja smo proveli u području Papuka. Pojedinačno, jela
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Medvednice razvija se, također, i na sili´katnom deluviju, koluviju, u kontaktnim
zonama smeđih kiselih tala i silikatacnkarbonatnih supstrata pojedinih
predjela Medvednice.


Područje Medvednice pripada umjereno kontinentalnoj klimi. Srednji
godišnji prosjek temperatura zraka u predjelima gornje Posavine iznosi
6,4" C — ll,lo c, a vrijednost od 6,4° C dobivena je na Opservatoriju vrha
Medvednice (Sljeme).


Kod radova na pedogenetskim istraživanjima područja Medvednice, odnosno
,´ipradjela šume bukve i jele, upotrijebljeni su nazivi tala i kriteriji
sistema klasifikacije prema radovima P. K o v a č e v i ć, M. K a 1 i n i ć et
al., 1967. d 1972. i prema novoj klasifikaciji tala Jugoslavije: A. Škorić ,


G. Filipov ski, M. Ć i r i ć, 1972. Tla pod šumom bukve i jele pripadaju
terestričkom redu tala, a klasifikacijom su obuhvaćene i niže kategorije od
tipa tla: podtip, varijetet, rod, vrsta d faza (tab. I).
Ranker i (Humusno-silikatna tla) pod bukvom i jelom Medvednice
zapremaju vrlo male površine. Opisali smo ih na paleozojskim zelenim
škriljcima masivnog habita, kao distrični podtip humusno-silikatnih tala,
uglavnom A-R građe profila. Na škriljavom varijetetu ovih stijena, opisali
smo podtip posmeđenog rankera, A-AC-R građe profila.


Rankeri na škriljcima Medvednice su pjeskovito-ilovasta ili ilovastopjeskovita
tla, sadrže znatne količine skeleta, propusna su i aerirana, veoma
(kisele reakcije (pH u nKCl 3,2—3,9; pH/H20 3,7—4,5) i miskog stepena
zasićenosti adsorptivnog kompleksa bazama (V% ispod 20%).


Distirična smeđa tla (smeđa (kisela tla) pod šumom bukve i
jele u Medvednici zapremaju velike površine. Razvijena su na kvarcno^silikatnim
metamorfnim i sedimantnim stijenama i imaju A-(B)-C građu profila
(»tkambična«). Na zelenim škriljcima, kvaronim pješčenjacima, brusilovcima,
opisali smo podtipove distričnog smeđeg tla: Tipično (smeđe kiselo
tlo, distrični kambisol), zatim humusno distrično smeđe tlo (»kiselo
humozno tlo«) i ilimerizirani podtip distričnog smeđeg tla.


Distrična smeđa tla, tipična, razvijena su na zelenim škriljcima i kvarcnim
pješčenjacima Medvednice. Teiksturni sastav ovih (tala je ilovast do
pjeskovito-ilovast u površinskim horizontima, a u dubljim horizontima —
tla su ilovasto-pjeskovita, skeletoidna ili skeletna. Reakcija tla (pH) je veoma
kisela (pH/nKCl 3,7—4,0; pH/H20 3,9—4,8), a stepen zasićenosti adsorpcijskog
kompleksa bazama (V%) je ispod 30%.


Humusni podtip distričnih smeđih tala ne zaprema velike površine na
Medvednici. Prema našim orijentacionim istraživanjima, čini se da se u području
Medvednice razvija češće na varijetetu masivna habita zelenih škriljaca,
a rjeđe na varijetetu škriljava habita, što treba da pokažu detaljna
istraživanja. Po svojoj morfologiji razlikuju se od smeđih tala, prvenstveno
zbog mnogo većeg sadržaja humusa u A-horizontu i tamnije, smeđe ili rude
boje dubljih horizonata tla. Prema profilima tla otvorenim pod sastojinom
bukve i jele u šumskom predjelu Puntijarka—Brezovica (profil 362 — Zagreb
1, F/6 i drugi profili), građa humusnog podtipa distričnog smeđeg tla
jest slijedeća: A0—Ai—(B)—ilovast do ilovastoipjeskovit uz cea 30% skeleta. Veoma su srodna humusnom
smeđem kiselom tlu kojega su opisali na Goču i Kopaoniku M.
Antić et al., 1963.1 N. Jović, 1968.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 7     <-- 7 -->        PDF

5
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 8     <-- 8 -->        PDF

U šumi bukve i jele Medvednice, na malim površinama kvarcnih škriljaca,
opisali smo i stadij tla srodan humusnom podtipu distričnih smeđih
tala. Po svojim svojstvima, tla ovog stadija veoma su slična i tipičnom srneđem
podzolastom tlu. Međutim, horizont A2 (ili Ai,2) je ovdje slabije izražen
i sadrži manje kvarcnih zrnaca od istog horizonta smeđeg podzolastog
tla. Karakteristična intenzivna destrukcija pod utjecajem kiselih humusnih
zola i premještanje produkata destrukcije nisu još u ovom stadiju dostigli
stupanj ´koji je karakterističan za tipično smeđe podzolasto tlo. Osim na
Medvednici, sličan stadij razvoja tla opisali smo i na Psunju, pod šumom
montanske bukve s introduciranom smrekom (Picea excelsa Lam.), kao i
na Papuku, (pod šumom bukve i jele (M. Kalinić , 1965, 1970). Prema našem
mišljenju, sva ova tla čine postepene prelaze između distričnih smeđih
tala i smeđih podzolastih tala.


Ilimerizirani podtip distričnog smeđeg tla, pod šumom bukve i jele,
uglavnom je malo zastupljen u predjelima Medvednice. Tamo gdje škriljoi
alterniraju s klasičnim sedimentima glinastijeg sastava i gdje je teren uravnjen,
kod izvjesnog broja dubljih profila, zapažaju se ponekad procesi lesivaže
i pseudooglejavanja. Međutim, ovi su procesi još uvijek umjerenog
intenziteta pa je diferencijacija profila po mehaničkom sastavu uglavnom
slabo izražena (tla su ilovasta u površinskom horizontu, a ilovasta i glinastoilovasta
u nižim horizontima). Stoga je prirodna dreniranost ovih tala dobra,
a također je povoljna i aeracija tla. Stupanj zasićenosti (V%) je umjeren,
dok je reakcija tla kisela ili slabo kisela (pH 4,00—5,30).


Koluvijaln a tl a pod šumom bukve i jele na Medvednici nalazimo
u usjecima, u konusima strmog reljefa, pretežno sjevernih padina. Tamo su
ona nastala recentnom sedimentaoijom produkata raspadanja silikatnih kiselih
stijena i materijala zemljišta. Profile ovih supstrata označili smo distričnim
silikatnim koluvijem, slabo razvijenim. Teksturni sastav po dubini
profila može biti različit, ali najčešće je ilovast. Tla su uglavnom srednje
duboka. Ponegdje mogu biti skeletoidna ili skeletna. Reakcija tla je kisela
ili veoma kisela (ipH 3,9—4,5).


Eutrični silikatni koluvij, slabo razvijen, opisali smo u predjelima Medvednice
na mjestima gdje silikatne kisele stijene kontaktiraju ili gdje su
prekrivene s bazičnim ili neutralnim stijenama. Trošina tih stijena taloži
se ponegdje u reljefskim užim i strmim depresijama. To su uglavnom lokaliteti
perifernih predjela raširenja jele na Medvednici, gdje je ona i ranije
bila zastupljena, dok danas nalazimo tamo samo poneko stablo jele.
Reakcija tla je kisela (pH 4,0—4,6), a stepen zasićenosti bazama (V %) ima
vrijednosti od 30—50%.


ZAKLJUČAK


Autor donosi prilog klasifikaciji tala na kojima je razvijena šuma bukve
i jele (Abieti-Fagetum pannonicum prov. Rauš 68) na Medvednici (Zagrebačka
gora).


Kod radova na pedogenetskim istraživanjima Medvednice, odnosno
predjela šume bulkve i jele, upotrijebljeni su nazivi tala i kriteriji sistema


6
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 9     <-- 9 -->        PDF

klasifikacije prema radovima autora: P. Kovače vic, M. Kalinić et al.,
1967. i 1972, te prema novoj klasifikaciji tala Jugoslavije koju su priredili:


A.
škorić, G. Filipovski, M. Carić, 1972.
Tla pod šumom bukve i jele na Medvednici formirana su na silikatnim
stijenama, a manjim dijelom na silikatnom koluviju (deluviju). U ovom
radu opisali smo i izdvojili, kao prilog klasifikaciji tala, slijedeća tla:
Ranke r i (Humusno-silikatna tla) na paleozojskim zelenim škriljoima,
gdje razlikujemo distrični i posmeđeni podtip.
Na kvarcno^silikatnim metamorfnim d sedimentnim stijenama (škriljci,
kvarcni pješčenjaci, brusilovci i dr.) opisali smo districn a smeđ a
11 a (smeđa kisela tla) i izdvojili podtipove: tipična smeđa kisela tla, zatim
humusna districna smeđa tla i ilimerizirani podtip distričnog smeđeg tla.
Na kvarcnim škriljoima opisali smo i stadij tla srodan humusnom podtipu
distričnih smeđih tala. Po svojim svojstvima, ovaj stadij tla čini postepen
prelaz između smeđih kiselih i smeđih podzolastih tala.


U kontaktnim zonama smeđih kiselih tala i silikatno-karbonatnih deluvi
jalnih supstrata nekih predjela Medvednice, opisali smo kol u vi jaln a
(deluvijalna) tla. Razlikujemo tako podtipove: distrični silikatni koluvij i
eutrični silikatni koluvij.


LITERATURA


1.
A n t i ć, M. (1963) et al.: Humusni varijetet smeđeg kiselog zemljišta na Goču.
»Zemlj. i bilj.«, No. 1—3, Beograd.
2.
Horvat , I. (1963): Šumske zajednice Jugoslavije. Jugoslovenski leksikografski
zavod, Zagreb.
3.
Jović , N. (1968): Vertikalni raspored zemljišnih tvorevina na Kopaoniku.
»Šumarstvo«, No. 1—2, Beograd.
4.
Kalinić , M. (1965): Tla Papuka kao ekološki faktor hrastovih i bukovih
sastojina (doktorska disert., Zagreb).
5.
Kalinić , M. (1970): Karakteristike tala bukovih i hrastovih sastojina Psunja.
Šumarski List, No. 12, Zagreb.
6.
Kalinić , M. et al. (1969): Pedodloška karta sekcije Samobor 2, mjerilo
1:50.000. Štampa: Vojno-geogr. Institut.
7.
Kovačević, P., Kalinić, M. et al. (1968): Tla sekcije Zagreb, studija i
pedološka karta 1:50.000, Zagreb.
8.
Kovačević, P., Kalinić, M. et al. (1972): Tla gornje Posavine, knjiga,
Zagreb.


9.
Miickenhausen , E. (1970): Fortschritte in der Systematik der Boden der
Bundesrepublik Reutschland, Bonn.
10.
Ra uš, Đ. (1970): Ekološko-fitocenološke karakteristike vegetacijskog pokrova
i temelj planiranja Zagrebačke regije, B 1—3, Zagreb.


11.
Strineka , M. (1929): Sastojine bukve i jele u Zagrebačkoj gori. Šumarski
List, Zagreb.
12.
Šafar , J. (1952): Problemi izmjene vrsta u šumama. Šumarski List LXXVI,
Zagreb.
13.
Šafar, J. i Haj din, Ž. (1954): Problem proširenja areala jele na brdskom
području između Save i Drave. Zagreb.
14.
Šafar , J. (1961): Rasprostranjenost i proširenje četinjača u arealu bukovih
šuma Hrvatske. Šumarski List 85, Zagreb.
15.
Škorić, A., Filipovski, G., Ć i r i ć, M. (1972): Klasifikacija tala Jugoslavije
(2. verzija), Beograd.


ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Summary


A CONTRIBUTION TO THE CLASSIFICATION OF SOILS UNDER BEECH
AND FIR FOREST (ABIETI-FAGETUM PANNONICUM PROV.)
ON MEDVEDNICA


The author gives a contribution to the classification of soils on which the
beech and fir forest (Abieti-Fagetum pannonicum prov. Rauš 68) is developed
on Medvednica (Zagrebačka gora).


In the works concerning the pedogenetic investigations of Medvednica, that
is the areas of beech and fir forest, the terms for soil units and the criteria
of the classification system are used according to the works of: P. Kovačević ,


M. K a 1 i n i ć et al., 1967 and 1972, and according to the new classification of
Yugoslav soils prepared by A. Š k o r i ć, G. F i 1 i p o v s k i, M. Ć i r i ć, 1972.
The soils under the beech and fir forest on Medvednica were formed on
silicate rocks, and to a lesser extent on siliceous colluvium (diluvium). As a
contribution to the soil classification, this paper describes and separates the
following soil units:


Ranker s (Humous-siliceous soils) on paleozoic green schists, with dystric
and browned subtypes.


On Quartz-silicate metamorphic and sediment rocks (schists, quartz sandstones,
grindstones etc.) the dystric cambisols (acid brown soils) are
described and the following subtypes distinguished: typical acid brown soils,
humous dystric brown soils and the ilimerized subtype of dystric brown soil.
On quarz schists, the soil stage related to the humous subtype of dystric brown
soils is also described. According to its properties, this soil stage is a gradual
transition between acid brown and brown podzolic soils.


In the contact zones of acid brown soils and siliceous-calcareous diluvial
substrata of some parts of Medvednica, the description is given of the c o 11 u-
v i a 1 (diluvial) soils. The following subtypes are distiguished: dystric siliceous
colluvium and eutric siliceous colluvium.