DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 5     <-- 5 -->        PDF

PRILOG KLASIFIKACIJI TALA POD ŠUMOM BUKVE I JELE


(ABIETI-FAGETUM PANNONICUM PROV.) NA MEDVEDNICI


Dr MIRJANA KALINIĆ, dipl. ing. šum., viši naučni suradnik


UVOD


Zajednicu šume buikve i jele u savsko-dravskom međurječju nalazimo
na Medvednici (Zagrebačka gora) i na Macelj gori, zatim na Ravnoj gori i
Ivanščici, kao i na Papuku. Područje bukve i jele u ovim je gorama rnalo
izučavano, naročito u (pedološkom i fitocenološkom smislu.


S obzirom ma (značenje isastojina buikve d jele IU prostorima savskoidraviskog
imeđurjecja, ikao d na problem proširenja areala ijele ovdje), na
što su već ranije ukazivali J. šafar (1952), J. Šafar, 2. Haj din {1954),


J. šafa r (1961), smatrali smo važnim upoznati i klasificirati itla ovih šuma
i područja ikao osnovu za izvođenje spomenutih radova. Tako smo opsežno
istražili pedološke prilike šuma buikve i jele iu Papuku (M. K a 1 i n i ć, 1965)
i otpočeli s istraživanjima i u ostalim brdskim terenima imeđurjecja Save
i Drave.
TLA POD ŠUMOM BUKVE I JELE MEDVEDNICE


Područje jele u Medvednici, Ikao uostalom u čitavom rneđurječju, nije
istraženo fitocenološki. J. šafa r (1961) smatra da se to područje ne može
svrstati u zajednicu Fagetuim abietetosum, ijer se nalazi uglavnom
na silikatnim tlima pa je bliže acidofdmoj zajednici Blechn o Abietum .
Međutim, ne imože se uvrstiti ni ovdje, jer nema smreke. Prema dosadašnjim
orijentacionim ispitivanjima Đ. Ra uš a (1970), bila bi to cenoza
Abieti-Fagetum panmomicurn prov. (Rauš 68), syn.: Fagetum silvaticae
croaticum (boreale) abietetosum Horv. 63; Abieti-Fagetum prapannonicum
Fb. 63, što će pokazati detaljma fitocennološka istraživanja ikoja su
u toku.


U svom radu o uspijevanju i staništu jele na Medvednici, M. Strinei
a (1929) opisuje nekoliko lokaliteta gdje su se razvile sastojine jele ili
mješovite sastojine bukve i jele. Autor donosi preglednu Ikartu raširenja
prirodnog areala jele, odnosno sastojine bukve i jele. Prema našim pedološkim
istraživanjima u arealu jele ili zajednice bukve i jele, označenom
prema M. Strineki, može se vidjeti da mješovite sastojine bukve i jele, a
napose sastojine čiste jele (kojih danas još ma Medvednici ima vrlo imalo)
uspijevaju u zoni tala razvijenih na silikatnim stijenama. To se podudara
i s istraživanjima koja smo proveli u području Papuka. Pojedinačno, jela