DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Statistička obrada (Tab. 7—9) izvršena je na temelju drvne zalihe u
m3/ha, koju su postigli spomenutih 7 klonova vrba, ´smatrajući da su u tom
pokazatelju sadržane sve komponente ekoloških i bioloških faktora ispitivanih
klonova. Iz Tab. 8 proizlazi da postoji značajna (signifikantna) razlika
između rezultata koji su postigli pojedini klonovi »F« tablični za prag signifikantnosti
a = 1% iznosi 4,82, a = 5% 3,00, dok »F« računski iznosi 119,68.
Iz iste tabele vidimo da između repeticija ne postoji značajna razlika, >»F«
tablični 6,93 odnosno 3,88, dok »F« računski 2,73.


Signifikantna razlika između pojedinih klonova prikazana je u Tab. 9.
Jedino ne postoji razlika između klonova 102 u odnosu ina klon 112 i 110.
Isto tako MP-1 u odnosu na klon 29. Također, ne postoji značajna razlika
između klonova 112 i 110, dok između svih preostalih klonova postoji značajna
razlika.


Kao što pokazuje statistička obrada podataka među uzgojenim klonovima
postoje genotipske razlike s obzirom na bujnost rasta. Genotipske razlike
postoje također i s obzirom na adaptibilnu sposobnost uzgojenih klonova
u smislu preživljavanja. Klonovi s područja rijeke Drave imaju manju
sposobnost adaptacije od lokalnog klona bijele vrbe V40, klonova stablastih
vrba selekcioniranih sa šireg područja rijeke Save te klonova bijele vrbe s
područja Dunava. Pretpostavljamo, da je u ovom slučaju limitirajući faktor
led te raskvašeno tlo (poplave traju i do 6 mjeseci). Klonovi s područja
rijeke Drave općenito uzevši imaju u sebi veću količinu gena od (krhke vrbe
(Krstini ć 1966), a što se onda reflektira na pucanje sadnica kada su opterećene
ledom. S druge strane ti klonovi, prema našim zapažanjima, koji
su u genetskom pogledu s obzirom na prirašćivanje bolji od ostalih klonova,
nemaju podesno razvijen korjenov sistem koji bi im pružao pouzdano
uporište u ekstremno raskvašenom tlu tim više, što zbog intenzivnijeg prirašćivanja
u visinu u odnosu na ostale klonove imaju i najizloženije krošnje
udarcima vjetra. Kod nekih klonova kao npr. kod klona BR-1B selekcioniranog
na području Bakovaca uz rijeku Dravu, ikorjen uz neadekvatnu penetraciju
u tlo još i nakrotizira u uvjetima dužeg plavljenja, što se onda manifestira
u niskom % preživljavanja nakon 6 godina starosti u pokusu. Ovo
upućuje na ispravan zaključak ,da među populacijama bijele vrbe na području
SR Hrvatske odnosno SFR Jugoslavije postoje genotipske razlike u
nizu svojstava (Krstinić i Vidaković 1964) što onda rezultira u visokom
stupnju specijalizacije. Zbog toga je potrebno za teža oglejna >tla provoditi
poseban program selekcije i oplemenjivanja u dobroj mjeri neovisan
od programa oplemenjivanja stablastih vrba za aluvijalna tla Podravine i
Podunavlja. Tla Podravine su kraće plavljena, poplave nisu sinhronizirane
s poplavama uz rijeku Savu, a uz to su u većini slučajeva i jako drenirana
što je sve uvjetovalo da su se tokom evolucije izdiferencirale genetski različite
populacije uz ove dvije naše rijeke.


Populacije bijele vrbe uz rijeku Dunav su u većem opsegu genetski homogene,
a uzgojeni klonovi su najbliži bijeloj vrbi.


Prema istraživanjima Komlenovića i Krstinića (1969) bijela
vrba u komparaciji s međuvrsnim hibridima bijele i krhke vrbe te unutarvrsnim
hibridima krhke vrbe troši najmanje hraniva iz tla za proizvodnju
određene količine drvne tvari. Jasno je, da će iz tog razloga unutarvrsni hibridi
bijele vrbe u nepovoljnim uvjetima Lonjskog polja imati i najviše izgleda
na opstanak i uspijevanje.