DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Površine tih čistina, koje do danas nisu privredene određenoj kulturi
nisu male, ima ih na desetke tisuća hektara. Takve površine nalazimo u Posavini
na čitavom području idući od zapada prema istoku, a jedno od takvih
najtipičnijih područja svakako je Lonjsko polje.


Pod Lonjskim poljem u širem smislu podrazumijeva se područje između
rijeke Save i autoputa Zagreb—Beograd, te Zagreba i ceste Okučani—
Stara Gradiška. Zapravo to su dva polja: Lonjsko — od Zagreba do Jasenovca,
a dalje prema istoku se nastavlja Mokro polje. Navedena polja zauzimaju
lijevo zaobalje Save.


Na desnom zaobalju Save također se prostiru dva polja: Odransko —
od Zagreba do Siska i Ribarsko polje — od Siska do Jasenovca.


Lijevo i desno zaobalje Save, s navedena četiri polja, čini gornje Posavlje
s ukupnom površinom cea 257.000 ha. Na ovom području često dolazi do
poplava. Prosječno svake pete godine pod vodom se nalazi oko 70.000 ha, a
kada su vrlo visoki vodostaji Save i njenih pritoka, moguće su i poplave
katastrofalnih razmjera. Tako se spominje 1925. god., kada se pod vodom nalazilo
oko 200.000 ha površine Krče k (1967).


Danas se u Lonjskom polju provode opsežni radovi, izrađuju nasipi, kopaju
odušni kanali, koji odvajaju retencije za velike poplavne vode, od branjenih
površina predviđenih za poljoprivrednu i drugu proizvodnju.


Sa sigurnošću se može tvrditi da će i nakon provedene regulacije u
gornjem Posavlju, ostati veći dio površina, koje će biti naj svrsishodni je privesti
šumskoj proizvodnji.


Unutar areala posavskih nizinskih šuma na potezu Ivanić Grad—Nova
Kapela ima dosta neposumljenih čistina. Prema podacima iz gospodarskih
osnova, po šumarijama to iznosi:


Šumarija Gospodarska jedinica Čistine u ha
Novoselec Žutica 673,89
Popovača Popovačke nizinske šume 547,47
Kutina Kutinsko lonjske šume 438,33
Lip ovijani Josip Kozarac 236,59
Novska Grede Kamare,
Trstika
394,34
100,95
Jasenovac Grede Kamare,
žabarski bok.
Prašnik,
Ljeskovača
652,43
79,33
248,16
277,33