DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 117     <-- 117 -->        PDF

IN MEMORIAM:


ING. JOSIP TOMAIC


(1914-1974)


Dne 30. kolovoza 1974. godine nestao
je zauvijek iz redova šumarskih stručnjaka
jedan vrli drug, naš dragi kolega dipl.
ing. Josip Tomaić, savjetnik ŽTP-a Zagreb.


Napustio nas je prerano, nakon duge
bolesti, za vrijeme koje je, zahvaljujući
svojoj velikoj vitalnosti i energiji, uspijevao
povremeno ublažiti njen podmukli
napad, ne dopustivši da ga ometa u funkciji
njegove djelatnosti. Ipak, sve ima svoje
granice pa i njegova borba s bolešću,
koja ga je na kraju savladala i trajno
odijelila od svih drugova šumara i njegove
obitelji, a da nije dočekao plodove svoje
aktivnosti — zasluženu mirovinu.


Otišao je tamo kud za vazda gre se; preostalo
nam je melankolično sjećanje na
njegovu ličnost i doprinos kojeg je dao
našem socijalisitčkom društvu.


Svojim znanjem, iskustvom i odnosom
prema suradnicima zadužio nas je na trajno
sjećanje.


Nezaboravna su sjećanja na ing. Tomaića
u prvom poslijeratnom periodu obnove
naše zemlje. Došavši u područje slavonskih
šuma, sav se predao zadacima
obnove, ratom popaljenih, brdskih sela.
Na svojoj dužnosti sukobio se s problemom
šumara uzgajivača na jednoj strani
i kao društveni radnik, da zadovolji potre


be naroda na drvenoj građi za izgradnju
domova na drugoj strani. Sretali smo se
na brojnim konferencijama u Okružnom
narodnom odboru u Daruvaru, s osnovnim
temama — kako održati šumski fond
i naći rješenje za ispunjenje zahtjeva za
šumskim proizvodima. U nizu stručnih
radnih konferencija, isticao se njegov prodorni
glas sa zahtjevom da se mora naći
rješenje problema izvora građevnog materijala
za izgradnju porušenih kuća, no sve
uz uvjet održavanja šumskog fonda, u čemu
je imao vidnog uspjeha. Zbog svoje
sposobnosti odlazi u više šumarske ustanove
u Zagrebu, gdje djeluje kao dispečer,
a zatim prima nove funkcije tehničkog
direktora šumsko-privrednih organizacija
u Karlovcu i Gospiću, da bi već 1954. god.
prešao u ŽTP Zagreb, odjel za materijalno-
tehničku opskrbu. Tamo nalazi, kao šumar
/veliko polje rada oko primjene racionalnog
korišćenja drveta u izgradnji i održavanju
gornjeg stroja željezničkog tijela.
I ovdje je došla do izražaja šumarska struka
i ekonomika korišćenja, koja je ranije
bila vođena po drugim stručnjacima, a
ing. Tomaić je jedan od prvih šumara koji
je prokrčio i podigao nivo djelatnosti šumara
izvan biološke i tehničke grane. Na
tim poslovima prekinuta je nit njegova
života.


Ing. Josip Tomaić potiče od šumarske
obitelji ispod velebitskih stijena — iz Senja,
gdje se je rodio 1914. god. Srednju
školu završava u Senju, a diplomira na
Šumarskom fakultetu u Beogradu 1939.
god.


Svoju stručnu aktivnost započima 1941.
god. u velebitskoj šumariji Krasno, gdje
ga zatiče rat. Učesnik je Narodno-oslobodilačkog
rata. Po demobilizaciji se vraća
struci i biva postavljen za rukovodioca
šumarije Novska, odakle dolazi na dužnost
u Zagreb, Karlovac, Gospić i na kraju
u ŽTP Zagreb.


Pokopan je u Osijeku, uz ispraćaj brojnih
drugova. Zadnji pozdrav mu je održao,
u ime kolektiva ŽTP-a, njegov suradnik
ing. E. Abramović, evocirajući zasluge ing.
Tomaića u svojoj djelatnosti, spomenuvši
spremnost, nesebičnost i humanost našeg
dragog pokojnika, čiji će lik ostati
svijetla točka u životu nadživjelih, koji su
bili njegovi suradnici i suvremenici.


Neka mu je slava!


M. Strineka


ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 118     <-- 118 -->        PDF

UPUTSTVA SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA!


Šumarski list objavljuje izvorne stručne i znanstvene članke iz područja šumarstva
i drvne industrije, prikaze stručnih predavanja i društvenih zbivanja (savjetovanja,
proslave, kongresi i dr.) te prikaze domaćin i stranih stručnih časopisa
i literature. Objavljujemo, nadalje, sve ono što se odnosi na stručna zbivanja kod
nas i u svijetu, crtice iz prošlosti šumarstva i drvne industrije, te napise o radu
terenskih šumarskih društava.


Kod objavljivanja članaka uredništvo daje prednost radovima koje pišu stručnjaci
iz privrede.


Objavljujemo i skraćene doktorske i magistarske radnje pisane u sažetom
obliku. Te radnje mogu zajedno s prilozima iznositi najviše 8 stranica Šumarskog
lista. Doktorske i magistarske radnje napisane u sažetijem obliku imaju prednost.


Posebno pozivamo stručnjake iz prakse da pišu i iznose svoja iskustva, i to
kako uspjehe tako i neuspjehe stručnih zahvata, jer to predstavlja neprocjenjivu
vrijednost za našu struku.


Obujam rukopisa ne bi trebao prelaziti 10 stranica Šumarskog lista. Ako se
radi o rukopisu bez priloga to iznosi cea 15 stranica pisanih strojem i s proredom.
U slučaju da rad ima priloge (fotografije, crteži, grafikoni, tušem pisane tabele)
tada je potrebno za svaku stranicu priloga umanjiti rukopis za 1,5 stranicu.


Radove pišite jasno i sažeto! Izbjegavajte opširne uvode, izlaganja i napomene.
Pišite pisaćim strojem s time, da na lijevoj strani rukopisa ostavite prazan prostor
širine 3,5 cm. Uz svaki članak treba priložiti sažetak (resumee) od 1/2—1 stranice
pisan s proredom. U tu svrhu može poslužiti i zaključak članka, te ga u tome
slučaju treba posebno napisati. Sažetak svakog članka uredništvo lista prevodi na
jedan od svjetskih jezika.


Svaki znanstveni članak treba imati na početku kratak sadržaj od najviše 650
tiskarskih znakova (10 redaka u Šumarskom listu) i u njemu autor iznosi problematiku
i rezultate istraživanja, te njihovu primjenu u struci.


Popis upotrebljene literature stavljajte abecednim redom na kraj članka. Pri.
ložene fotografije, crteži, grafikoni i si. moraju biti jasni, uredni i pripremljeni za
kliširanje odnosno reprodukciju i na posebnom: crtaćem, paus — ili — foto papiru.
Fotografije neka budu većeg formata (najmanje 10 x 15 cm) kontrastne i na
papiru visokog sjaja. Već u rukopisu označite mjesta gdje dolaze pojedine slike,
tabele, crteži i si. Po mogućnosti ucrtajte legendu u samom crtežu. Tabele s mnogo
brojaka izradite na posebnom papiru (paus, foto ili crtaćem).


Rukopise treba dostavljati u 2 (dva) primjerka. Objavljeni se radovi plaćaju!
Autori članaka, koji žele da im se izrade posebni otisci — separati naručuju
ih posebno i istodobno prilikom dostavljanja članka. Separati se naplaćuju po
tiskarskoj cijeni, koja vrijedi za posebne otiske.
Molimo autore članaka, da nam pravovremeno dostave broj i naziv svojega
žiro-računa, kao i broj bankovnog računa općine u kojoj stalno borave, radi uplate
ubranog poreza na autorski honorar!


UREDNIŠTVO »ŠUMARSKOG LISTA«
Zagreb, Mažuranićev trg 11
Telefon: 444-206