DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 114     <-- 114 -->        PDF


Povodom odlaska u invalidsku mirovinu
dosadašnje čistačice Milice Piljek
UO je zaključio da joj se u ime nagrade
(čl. 17 Samoupravnog sporazuma)
preda nagrada u iznosu od 280 000 SD
i prikladan poklon u vrijednosti od
30.000 SD. Sve ovo biti će joj uručeno
na »Šumarskom četvrtku«.

UO odredio je radno vrijeme za administrativno
osoblje Saveza: od 7-15 s., i
četvrtkom od 7-20 s. (dan »šumarskog
četvrtka«). Subotom uprava Saveza ne
radi.
— Povisuju se OD namještenicima Save
za za 20% od dosadašnjeg. Povišenje
se primjenjuje od 1. IX. o. g.

Novoprimljenoj čistačici K. Kršek određuje
se mjesečni OD u iznosu od
161.000 din.
Tajnik:
Dr N. Komlenović v. r.
Predsjednik:
ing. S. Tomaševski v. r.
Zapisničar:
ing. R. Antoljak v. r.


Zapisnik


13. sjednice U. O., koja je održana 21. 01.
1975. g. u 18 s. u društvenim prostorijama
Šumarskog doma, Mažuranićev trg 11.
Pristuni:


Brkanović, Delajković, Komlenović, Milinović,
Mudrovčić, Prpić, Tomaševski, Vanjković,
Goger i Antoljak.


Ispričani:


Blažević, Igrčić i Horvatinović.


Dnevni red:


1.
Uvodna riječ i izvještaj predsjednika o
stručnim i društvenim zbivanjima
2.
Izvještaj tajnika i blagajnika
3.
Konferencija za štampu i RTV
4.
Nova fizionomija Š. L. i izbor novog
Redakcijskog odbora: izvještaj urednika
5.
Razno
ad
1:Sjednicu je otvorio prdsjednik ing. S.
Tomaševski, pozdravio prisutne, a napose
kooptirane članove: ing. Delajkovića
i ing. Milinovića.

Savez se priključuje čestitkama na odlikovanjima
šumara, koja je podijelio
predsjednik SFRJ J. B. Tito. Odlikovanja
su dobili: ing. A. Lovrić, ing. D.
Tonković, ing. S. Horvatinović, ing. D.
Bedžula, ing. I. Matošević, ing. Z. Koščević,
ing. I. Boreković, ing. A. Pavlović,
ing.M. Vasung, Dj. Lužaić i M. Sučić.Radovi oko organiziranja Poslovne zajednice
šumarstva, drv. ind. i trgovine
drvom nastavljaju se. Poslovi oko donošenja
Zakona o šumama SRH čekaju
na konačno formiranje poslovne
zajednice.

U cijelosti se prihvaćaju zaključci doneseni
na 12. sjednici UO, koja je održana
12. XI. 1974. g. i nije imala potreban
kvorum za donošenje pravovaljanih
zaključaka.
ad
2:Povodom 30 godišnjice osnivanja i rada
SIT - Jugoslavije predloženi su za odlikovanja:
prof. dr. Z. Potočić, prof. dr.
M. Androić, ing. B. Čop (iz Zagreba),
ing. Z. Špoljarić (SI. Brod) i ing. S.
Vanjković (Karlovac).

Savez će predložiti Savjetu za naučni
rad SRH da se nagrada za životno djelo
dodijeli prof. dr. Z. Vajdi (ŠF-Zagreb).

Potvrđuje se primitak referata: Suma
kao činilac zaštite i unapređenja čovjekove
okoline, kao i poziv na savjetovanje
u Beogradu (23. XII. 1974).

za 1. Konferenciju SIT-Hrvatske: »O
tehnološkom razvoju SRH«, ing. I. Kuzmanić
dostavio je svoj referat i sažetak
ovoga prikaza.

Savez se obratio na Savjet za naučni
rad SRH i — u vezi raspisanog natječaja
— zatražio financ. pomoć za izdavanje
Š. L., zatim za aktivniji stručno-
društveni rad, kao i za najavljeno
savjetovanje: Uloga šuma i šumske vegetacije
u odnosu na naš Jadran i za
štitu čovjekove okoline.

Zajednica za financiranje usmjerenog
obrazovanja u šumarstvu i drv. inđ.
SRH odobrila je Savezu financijsku
pripomoć, kao svoj doprinos Savezu za
izdavačku djelatnost i radove oko popularizacije
struke i obrazovanje stručnih
kadrova.
Plan rada za 1975 godinu:


1.
Organizirati Konferenciju za štampu i
RTV u III/IV mj. o. g.
2.
Sudjelovati na 1. konferenciji SITH-a:
Tehnološki razvoj SRH, koja će se održati
u IV/V mj. o. g.
3.
U suradnji sa Šum. fakultetom održati
Savjetovanje: Uloga šuma i šumske
vegetacije u odnosu na naš Jadran i
zašitu čovjekove okoline.


ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 115     <-- 115 -->        PDF

4.
Nastaviti radove za proslavu 100 g. izlarne
edicije i prirediti je za tisak
a) dovršiti radove oko izdavanja jubilarne
edicije i prirediti je za tisak
b) formirati organizacijske odbore za
prosavu 100 g. izlaženja Š. L. i pravovremeno
započeti s pripremama.


5.
Osnažiti rad Saveza:
a) aktiviranjem rada terenskih šumarskih
društava
b) povećanjem broja pretplatnika i
snažnijom suradnjom u Š. L.
c) propagandom i popularizacijom
struke uz pomoć Šumskih gospodarstava,
šumarija, DIP-ova, Poslovnih
zajednica (PZ), Samoupravnih Interesnih
Zajednica (SIZ) i si.
d) jačanjem
izvora financiranja, izdavačkom
djelatnošću i si.


6.
Održati 87. god. skupštinu Saveza. Na
skupštini donijeti novi Statut Saveza
kao i nacrt Pravila, terenskih šumarskih
društava.
7. Već u 1975. g. započeti s pripremanjem
rukopisa:
a) Malog šumarskog priručnika-praktičara
b) Malog drv. ind. priručnika-praktičara


c) Adresara-almanaha
šumarskih i drv.
ind. inženjera i tehničara SRH uz
pomoć terenskih Šumarskih društava,
DIP-ova, Š. G. Šumarija i si.


8.
Nastaviti rad na denacionalizaciji Šumarskog
doma i izgradnji III kata.

potvrđuje se primitak stručnih publikacija
za stručnu knjižnicu Saveza: 1)
prof. dr. Z. Potočić — Ekonomika šumarstva,
skripta, Osijek 1965 (poklon
autora); 2) Šumarstvo Dalmacije, separat
iz Zbornika DIT-a, Split 1958 (poklon
ing. O. Piškorića) i 3) Dr S. Tomanić:
Racionalizacija rada pri sječi, izradi
i privlačenju drva, Zagreb 1947
(poklon autora).

Povodom skupštine SIT-šumarstva SR
Makedonije održane 18. XII. 1974. g. u
Skopju, Savez je brzojavno pozdravio
učesnike i zaželio uspjeh.
— Na skupštini ŠD-N. Gradiška, koja je
održana 18. XII. 1974. g. u Novskoj, izabran
je novi U. O. društva: predsjednik
ing. M. Markanović, tajnik ing. S.
Sitar i blagajnik Damir Bobinac.

Povodom 25 g. izlaženja časopisa »Drvna
industrija« i osnutka Instituta za
drvo — Zagreb, Savez je uputio pismene
čestitke svečarima.

Nakon upozorenja Elektre — Zagreb,
a u sporazumu sa stanarima »Šumarskog
doma«, Savez će pristupiti rekonstrukciji
dotrajalih elektro-energetskih
instalacija.


— Prihvaćen
je skraćeni izvještaj blagajnika
o financ. poslovanju Saveza kao i
o stanju prihoda i rashoda u 1974. g.
U komisiju za inventuru određuju se:
Antoljak, Z. Mott i K. Kršek.

Savez će odmah pristupiti tiskanju novog
izdanja »Tablica za kubiciranje
trupaca« u tiraži od 3.000 kom. (dosadašnje
zalihe tablica su rasprodane).

u financ. planu za 1975. g. treba osigurati
sredstva za nabavku kino i diaprojektora,
uređaja za ozvučenje dvorane
i si.
ad 3:usvojen je sadržaj rada i teze za konferenciju
za novinarstvo i RTV: 1) Značaj
i uloga šumarstva, drv. industrije
i industrije celuloze i paprira; 2) Osvrt
na sadašnju organizaciju šumarstva i
preradu drva te prijedlozi za čvršću
spregu; 3) Prijedlozi za užu organizacionu
povezanost proizvodnje, prerade,
prometa i bankarstva; 4) Mjesto i uloga
fakulteta i naučno-istraživačkih služ
bi u daljnjem unapređenju ovih djelatnosti;
5) Srednjeročne i dugoročne razvojne
mogućnosti šumarstva i prerade
drveta; 6) Mjesto i uloga Saveza IZ šumarstva
i prerade drveta u rješavanju
stručne problematike. Razrađene teme
prethodno će se iznijeti pred reprezentante
struke, radi usaglašavanja stavova.
O svemu ovome će ŠD i teren biti
detaljno obaviješteni i pozvani na raspravu
radi postizanja jedinstvenog gledišta
i stavova.
ad 4:Urednik je iznio sadržaj diskusija vođenih
na 10. proširenoj sjednici UO (17.
VI. 1974. g.) i prijedloge ing. Čopa iznesene
u njegovom pismu. Zaključeno je
da: 1) Savez i terenska ŠD trebaju i da
lje biti uporni inicijatori aktualnih te
ma i raspravljanja; 2) Stručnjaci operative
imaju bolje uspjelih radova i
podataka te postižu vrijedne stručne
rezultate, koje bi svakako trebalo objavljivati;
3) Znanstvene radove i rezultate
i nadalje će objavljivati ŠL, jer
i oni, itekako služe praksi i potrebama
operative. Uredništvo će ih objavljivati
ukoliko budu dostavljeni u sažetijem
i skraćenom obliku, pisani proredom
do najviše 15 stranica; 4) Znanstveni
članci trebaju u zaključku sadržavati
poruku kako da operativa pristupi
primjeni i korišćenju objavljenih
rezultata; 5) Uredništvo lista će nasto113
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 116     <-- 116 -->        PDF

jati, da podjela sadržaja lista obuhva


ća: znanstvenih članaka do 30%, čla


naka i sastavaka iz operative i struč


nih izvještaja o aktualnim problemima


30-40%, dok bi ostatak otpao na izvje


štaje o savjetovanjima, proslavama,


društvenim vijestima iz Saveza i ŠD,


prikazi iz šumarskog zakonodavstva,


domaće i strane stručne literature, šu


marska kronika, zapisi iz prošlosti i


dr.; 6 )Potrebno je da se pristupi lekto


riranju rukopisa, honoriranju recenzi


ja,
boljem iskorišćenju prostora u lis


tu
i si.; 7) Urednik će sastaviti detalj


na
Uputstva za suradnike lista; 8) Na


staviti će se s obilnijim objavljivanjem


društvenih i stručnih zbivanja, o lovu


i lovnoj privredi, većim akcijama i kre


tanjima i si; 9) Uvesti će se godišnje


vrednovanje i posebno nagrađivanje


članaka, sastavaka i rubrika lista.izvršena je i reorganizacija Redakcijskog
odbora lista, odnosno izbor većeg
broja članova-uređivača iz redova istaknutih
suradnika i pretplatnika lista.
— U novi uži — RO su izabrani: prof. dr.
M. Androić (SF), prof. dr. D. Klepac
(ŠF), dr. N. Komlenović (Šum. inst. —
Jastrebarsko), ing. S. Tomaševski (Exportdrvo
— Zgb) i ing. S. Vanjković
(ŠG — Karlovac)
— U širi RO-terenski: Ing. D. Bartovčak
(Bjelovar), ing. Kisiček I. (Buzet), ing.
A. Frković (Delnice), ing. M. Simonović
(Dubrovnik), ing. K. Posavec (Gospić),
ing. I. Mrzljak (Karlovac), ing. M. Markanović
(Lipovljani), ing. K. Kožul (Osijek),
ing. S. Milković (Rijeka), ing. J.
Harapin (Sisak), ing. A. Pavlović (SI.
Brod), ing. V. Hilber (Senj), ing. Ž. Vrdoljak
(Split), ing. I. Pavuša (Varaždin),
ing. M. Cvitić i ing. T. Lucarić
(Vinkovci), ing. U. Trbojević (Podr. Slatina)
i ing. B. Tkalčić (Zadar)Međurepublički RO: Prof. dr. Stevan
Jovanović (Beograd), ing. Živko Kosir
(Ljubljana), prof. dr. K. Pintarić (Sarajevo),
sveuč. doc. dr. Rade Rizovski
(Skopje) i dr Dušan Vučković (Titograd).
— Dugogodišnje članove RO: prof. dr. R.
Benića, sveuč. doc. dr. S. Bertovića, ing.
Ž. Hajdina, ing. J. Peternela, prof. dr.
Z. Potočića i prof. ing. J. Šafara Savez
razriješuje dosadašnje dužnosti i zahvaljuje
im na trudu i zalaganju oko uređivanja
Š. L.
ad
5:


— najavljuje se održavanje slijedećih
stručnih predavanja:
1. prof. dr. M. Antić (Beograd): Moderne
metode proizvodnje sadnica (30. I.
75), 2. ing. B. Cop: Donošenje JUS-a
šumskih proizvoda — sredstvo za sređen
je i poboljšanje poslovanja šumarstva
i drv. ind. i 3. ing. T. Peleš: Informacija
o našem drvetu na vanjskom
tržištu.
Tajnik:
(Dr N. Komlenović v. r.)
Predsjednik:
(Ing. S. Tomaševski v. r.)
Zapisničar:
(Ing. R. Antoljak v. r.)