DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 113     <-- 113 -->        PDF

publikaciju »Društveno-ekonomski položaj
šumarstva i industrije za preradu
drveta Jugoslavije sa osvrtom na sprovođenje
Ustava«. — Beograd 1974. g. U
ovoj vrijednoj dokumentaciji, kao najzapaženije,
ističe se prijedlog mjera zacrtanih
u dvadesetak točaka koje su
prioritetne i potrebno ih je sprovesti
u cilju ostvarenja programa struke
predviđenog u srednjoročnom (do 1975
g.) i dugoročnom razvoju (do 1985 g.).


Molimo sva ŠG i DIP-ove, kojima
je dostavljen ovaj vrijedni stručni ma
terijal, obrađen na 124 stranice, da odmah
doznače dužnih 500 din. federalnom
stručnom Savezu (Beograd).Izrada koncepcije za organizacionu
formu i sadržaj rada budućih poslovnih
zajednica šumarstva, industrije drva
i prometa drvom SRH data je Ekonomskom
institutu Hrvatske (prof. dr.
Gorupić, dr. Kalogjera i dr.), pa je već
započeta i diskusija.

Slično se radi na obradi ovakovih koncepcija
iz naše oblasti i u PK u sjedištima
općin. zajednica, kojih u SRH
ima 9 a obuhvataju 114 općina.

Najavljeni zak. o šumama u velikom
je zaostatku uslijed primjene ustavnih
postavki i konačnog formiranja PZ naše
oblasti.

Također je u radu srednjoročni (do
1975 g.) i dugoročni plan (do 1985 g.),
kod čega se u žarište stavlja planira
nje i izrada plana od OOUR-ova sve
do radnih organizacija struke na nivou
republike.
ad 2:O pismu ing. B. Čopa od 20. 06. o. g.,
kao nadopuna njegove diskusije o novoj
fizionomiji Šumarskog lista (10.
sjednica UO-v zapisnik u Š. L. br. 10-11/74
raspravljati će se o iznijetoj problematici
struke i programu rada Saveza na
slijedećoj sjednici.Ing. I. Kuzmanić (Exportdrvo- Zagreb)
obradio je veoma aktuelnu temu: Mogućnosti
tehnološkog razvoja šumarstva
SRH. Ovakav referat o mogućnostima
razvoja drvne industrije SRH
podnijeti će naskoro i suradnici Instituta
za drvo, ŠF i dr.

Na znanstvenom simpoziju povodom
100 g. organiziranog šumarstva Slavonije
(30. IX. — 2. X. 1974) Savez će zastupati
ing. Tomaševski i ing. R. Anto-
Ijak, a na Simpoziju o zaštiti Plitvičkih
jezera Dr N. Komlenović (3-5. X. o. g.).
— Savez i uredništvo ŠL v. br. 10-11/74 poziva
sve radne organizcije šumarstva i
drvne industrije da se učlane u Titov
fond za stipendiranje mladih radnika i
radničke djece sa malenim novčanim
primanjima. Broj širo rn. TF: 60806-652
-1520 kod SDK - Beograd.Pozvana su veća SG, DIP-ovi i dr. da
se uključe u izložbu radničkog stvaralaštva,
koja se održava na Rijeci od
29. IX. do 5. X. o. g., u organizaciji
PK, Saveza pronalazača i Sindikata —
Rijeke.

Dr S. Bertović i ing. D. Kiš poklonili
su knjižnici Saveza poblikaciju: Zaštita
čovjekove okoline, Zagreb 1972 (na hrv.
i eng. jeziku — 2 knjige).

Predviđeni jesenji Plenum Saveza odlaže
se za 1975 g. uslijed prezazuzetosti
članstva i radnih organizacija oko već
najavljenih simpozija, savjetovanja,
proslava i si.

Urednik dr. B. Prpić izvjestio je o uređivanju
ŠL br. 5-6 i 7-9/74, svečane
publikacije povodom 100 g. neprekidnog
izlaženja ŠL (rukopis do sada predao
samo dr. D. Andrašić), interesiranju i
ponudama zagrebačkih tiskara da preuzmu
tiskanje lista, daljnjem pomanjkanju
članaka sa terena i dr. O prijed
lozima disku tanata na proširenoj 10
sjed. UO i novoj fizionomiji lista kao i
izboru novih članova redakijskog odbora
raspravljati će se na slijedećem
sastanku UO.
— Razmotrena je časovita financijska situacija
Saveza. Stanje prihoda: 31,134.605
SD, a rashoda 20,874.675 SD za vrijeme
od 1—VIII/74. Na ispražnjeno mjesto
blagajnika predstavnici drv. ind. predložiti
će novoga. Problem štampanja
novih tiskanica za potrebe šumarstva
i drv. industrije naknadno će se raspraviti
čim se prikupe mišljenja zainteresiranih
potrošača i si.


Ad 3:UO je prihvatio u načelu novi prednacrt
Statuta SIT — Jugoslavije. Članovi
UO dobiti će ovaj prednacrt, kao i teritorijalna
ŠD, uz ovaj zapisnik. Konačno
će ovaj Statut biti prihvaćen na izvanrednoj
skupštini SIT — SFRJ, koja će se
održati u proljeće 1975 g. u Beogradu.
Ad 4:


— Žalba Poslovnog udruženja proizvođača
drv. ind. (PUPDI) — Zagreb u vezi
povišenja zakupnine odbija se obzirom
na čl. 31 sklopljenog ugovora br. 95
od 14. 02. 1972 g., kao i obzirom na vrijednost
lokacije poslovnih prostorija
(centar), beneficirani troškovi upravljanja,
dužinu trajanja zakupa (15 g.) i dr.
111