DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 112     <-- 112 -->        PDF

jim tako i mlađim šumarskim inženjerima,
ne samo po imenima profesora nego
i po predmetima iz toga doba.
Zbog toga i to ovdje iznosimo. U
navedenim školskim godinama bili su ovi
profesori i pripadajući predmeti: BOHNIČEK
dr. Stjepan (viša matematika), B0ŽIČEVIĆ
dr. Juraj (deskriptivna geometrija),
ŠOLAJA dr. Bogdan (opća kemija,
šumsko-kemijska tehnologija), ŠUKLJE dr.
Fran (petrografija, geologija j klimatologija),
PREJAC dr. Milivoj (teorijska mehanika),
NEIDHARD dr. Nikola (terensko
crtanje, niža geodezija), BELOBRK dr.
Josip (privatno pravo, upravno pravo,
nacionalna ekonomija, financijska znanost),
GRACANIN dr. Mihovil (nauka o
tlu), PETRACIC dr. Andrjja (dendrologija,
uzgajanje šuma), ŠKORIĆ dr. Vladimir
(šumarska entomologija, šumarska fito-
patologija, anatomija drvlja, obrana šuma),
FLOGL inž. Stanko (tehnička i građevna
mehanika, izgradnja šumskih pro-
metala),FANTONI inž. Rajmond (opće i
šumarsko strojarstvo, elektronika), UGRENOVIĆ
dr. Aleksandar (uporaba šuma,
šumska industrija i trgovina), SETINSKI
inž. Viktor (vodno graditeljstvo, učvršćivanje
tla i uređenje bujica), JUŠIĆ inž.
Pavao (opće zgradarstvo), LEVAKOVIĆ dr.
Antun (dendrometrija), HERGULA dr. Božidar
(šumska i lovna zoologija), GRUNWALD
inž. Josip (lovstvo), NENADIČ dr.
Đuro (uređivanje šuma, računanje vrijednosti
šuma i šum. stat.), SIGNJAR dr R.
(statistika) i STEFANOVIC dr. Jovan
šumski i lovnj zakoni).


Od svih navedenih profesora danas sr
živi ( i žive u Zagrebu) profesori: FLČGL,
GRACANIN i NEIDHARD.


Ovaj sastanak, za mnoge učesnike prvi u
4 decenije nakon studija, bio je srdačno
pozdravljen. Zbog proteklog vremena i izgubljenih
osobnih kontakata sastanak je
obilovao mnogim veselim zgodama, napose
u prepoznavanju, evociranju brojnih
uspomena na studentske dogodovštine iz
tadašnjeg života, sa predavanja, vježbi, ispita
i si. Posebni su dar sjećanja pokazali
inž. Drndelić i inž. Goger.


U srdačnoj su se atmosferi nastavile
priče i na zajedničkom ručku u Palace —
hotelu, od kuda su se učesnici u popodnevnim
satima razišli, sa jednoglasnom
željom da se opet sastanu kroz koju godinu.


Ovom prilikom Inicijativni odbor sa
svim učesnicima sastanka izražava svoju
zahvalnost Savezu ITŠDI Hrvatske u Zagrebu
što im je omogućio korištenje svojih
prostorija i potrebnih rekvizita za dopodnevnu
sjedeljku. Ž. Hajdin


ZAPISNIK


11. sjednice UO, koja je održana 24. 09. o.
g. i proširena sa članovima NO Saveza.
Prisutni:


E. Bregar, D. Brkanović, V. Igrčić, N.
Komlenović, T. Krnjak, B. Mačešić, A.
Mudrovčjć, B. Prpić, S. Tomaševski, S.
Vanjković i R. Antoljak.
Ispričani:


M.
Blažević, S. Horvatinović i Z. Potočić.
Dnevni red
1.
Otvorenje sjednice, stručna zbivanja
i dr.
2.
Izvještaj tajnika, urednika i blagajnika
o radu od VI—IX/74.
3.
Statut SIT-Jugoslav]je: javna rasprava
4.
Razno
ad
1:Sjednicu je otvorio ing. S. Tomaševski.
Kraćim govorom komentirio je iznenadnu
smrt kolege i blagajnika UO ing.
Zvonimira HRENA, v. stručnog suradnika
Instituta za drvo. Ustajanjem i
šutnjom odata je preminulom članu
UO posljednja počast! Slava mu i
hvala!

Stota obljetnica organiziranog šumarstva
bilogorsko podravske regije (1874-
1974) svečano je proslavljena u Bjelovaru
1. 09. o. g., kojoj su prisustvovali
predstavnici Saveza ing.. S. Tomaševski,
ing. D. Brkanović i ing. R. Antoljak.
Organizatori proslave predali su Savezu
zlatnu plaketu, kao priznanje i doprinos
za rad na unapređenju šumarstva
i uspješnu suradnju.

Šumarsko društvo Karlovac i Ogulin
održali su godišnje skupštine ŠD i obećali
aktivniji rad na okupljanju šumarskih
i drvnoindustrjjskih inženjera i
tehničara svojega područja. Na skupštini
u Karlovcu Savez je zastupao ing.
R.
Antoljak.

Na savjetovanju o društveno-ekonomskom
položaju šum. i drv. ind. sa osvrtom
na sprovođenje ustavnih odredaba
i postavki, koje je održano u Strugi
— Ohridu 14. 09. o. g., sudjelovalo je 6
predstavnika struke iz SRH. Prema
riječima ing. V. Igrčića tajnik SPK ing.
M. Sučev iznio je poznatu stručnu
problematiku, koja je i dalje ostala
otvorena. Rješenja se vjerojatno otežu
radi težine same materije. Zaključci sa
ovoga savjetovanja naknadno će biti
dostavjeni.
— SITŠID-Jugoslavije dostavio je radnim
organizacijama šumarstva i drv. industrije
SRH u oči ovoga savjetovanja


ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 113     <-- 113 -->        PDF

publikaciju »Društveno-ekonomski položaj
šumarstva i industrije za preradu
drveta Jugoslavije sa osvrtom na sprovođenje
Ustava«. — Beograd 1974. g. U
ovoj vrijednoj dokumentaciji, kao najzapaženije,
ističe se prijedlog mjera zacrtanih
u dvadesetak točaka koje su
prioritetne i potrebno ih je sprovesti
u cilju ostvarenja programa struke
predviđenog u srednjoročnom (do 1975
g.) i dugoročnom razvoju (do 1985 g.).


Molimo sva ŠG i DIP-ove, kojima
je dostavljen ovaj vrijedni stručni ma
terijal, obrađen na 124 stranice, da odmah
doznače dužnih 500 din. federalnom
stručnom Savezu (Beograd).Izrada koncepcije za organizacionu
formu i sadržaj rada budućih poslovnih
zajednica šumarstva, industrije drva
i prometa drvom SRH data je Ekonomskom
institutu Hrvatske (prof. dr.
Gorupić, dr. Kalogjera i dr.), pa je već
započeta i diskusija.

Slično se radi na obradi ovakovih koncepcija
iz naše oblasti i u PK u sjedištima
općin. zajednica, kojih u SRH
ima 9 a obuhvataju 114 općina.

Najavljeni zak. o šumama u velikom
je zaostatku uslijed primjene ustavnih
postavki i konačnog formiranja PZ naše
oblasti.

Također je u radu srednjoročni (do
1975 g.) i dugoročni plan (do 1985 g.),
kod čega se u žarište stavlja planira
nje i izrada plana od OOUR-ova sve
do radnih organizacija struke na nivou
republike.
ad 2:O pismu ing. B. Čopa od 20. 06. o. g.,
kao nadopuna njegove diskusije o novoj
fizionomiji Šumarskog lista (10.
sjednica UO-v zapisnik u Š. L. br. 10-11/74
raspravljati će se o iznijetoj problematici
struke i programu rada Saveza na
slijedećoj sjednici.Ing. I. Kuzmanić (Exportdrvo- Zagreb)
obradio je veoma aktuelnu temu: Mogućnosti
tehnološkog razvoja šumarstva
SRH. Ovakav referat o mogućnostima
razvoja drvne industrije SRH
podnijeti će naskoro i suradnici Instituta
za drvo, ŠF i dr.

Na znanstvenom simpoziju povodom
100 g. organiziranog šumarstva Slavonije
(30. IX. — 2. X. 1974) Savez će zastupati
ing. Tomaševski i ing. R. Anto-
Ijak, a na Simpoziju o zaštiti Plitvičkih
jezera Dr N. Komlenović (3-5. X. o. g.).
— Savez i uredništvo ŠL v. br. 10-11/74 poziva
sve radne organizcije šumarstva i
drvne industrije da se učlane u Titov
fond za stipendiranje mladih radnika i
radničke djece sa malenim novčanim
primanjima. Broj širo rn. TF: 60806-652
-1520 kod SDK - Beograd.Pozvana su veća SG, DIP-ovi i dr. da
se uključe u izložbu radničkog stvaralaštva,
koja se održava na Rijeci od
29. IX. do 5. X. o. g., u organizaciji
PK, Saveza pronalazača i Sindikata —
Rijeke.

Dr S. Bertović i ing. D. Kiš poklonili
su knjižnici Saveza poblikaciju: Zaštita
čovjekove okoline, Zagreb 1972 (na hrv.
i eng. jeziku — 2 knjige).

Predviđeni jesenji Plenum Saveza odlaže
se za 1975 g. uslijed prezazuzetosti
članstva i radnih organizacija oko već
najavljenih simpozija, savjetovanja,
proslava i si.

Urednik dr. B. Prpić izvjestio je o uređivanju
ŠL br. 5-6 i 7-9/74, svečane
publikacije povodom 100 g. neprekidnog
izlaženja ŠL (rukopis do sada predao
samo dr. D. Andrašić), interesiranju i
ponudama zagrebačkih tiskara da preuzmu
tiskanje lista, daljnjem pomanjkanju
članaka sa terena i dr. O prijed
lozima disku tanata na proširenoj 10
sjed. UO i novoj fizionomiji lista kao i
izboru novih članova redakijskog odbora
raspravljati će se na slijedećem
sastanku UO.
— Razmotrena je časovita financijska situacija
Saveza. Stanje prihoda: 31,134.605
SD, a rashoda 20,874.675 SD za vrijeme
od 1—VIII/74. Na ispražnjeno mjesto
blagajnika predstavnici drv. ind. predložiti
će novoga. Problem štampanja
novih tiskanica za potrebe šumarstva
i drv. industrije naknadno će se raspraviti
čim se prikupe mišljenja zainteresiranih
potrošača i si.


Ad 3:UO je prihvatio u načelu novi prednacrt
Statuta SIT — Jugoslavije. Članovi
UO dobiti će ovaj prednacrt, kao i teritorijalna
ŠD, uz ovaj zapisnik. Konačno
će ovaj Statut biti prihvaćen na izvanrednoj
skupštini SIT — SFRJ, koja će se
održati u proljeće 1975 g. u Beogradu.
Ad 4:


— Žalba Poslovnog udruženja proizvođača
drv. ind. (PUPDI) — Zagreb u vezi
povišenja zakupnine odbija se obzirom
na čl. 31 sklopljenog ugovora br. 95
od 14. 02. 1972 g., kao i obzirom na vrijednost
lokacije poslovnih prostorija
(centar), beneficirani troškovi upravljanja,
dužinu trajanja zakupa (15 g.) i dr.
111