DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 11     <-- 11 -->        PDF

KOMPARATIVNA STUDIJA VREMENA
KRONOGRAFSKOM I MULTIMOMENTNOM METODOM
PRI SJEČI I IZRADI DRVA*


Dr. SIMEUN TOMANIĆ, Zagreb


UVOD


Pri sječi i izradi drva vrše se mnogobrojna mjerenja vremena rada
radnika. Cilj tih mjerenja je unapređivanje metode rada, usavršavanje alata,
utvrđivanje strukture radnog vremena, utvrđivanje normi za pojedine
radove, radno-fiziološka proučavanja rada, i dr. Pri tom se koriste razne
metode studije vremena. U primjeni su najčešće kronometrijske i statističke
metode.


Budući da se pri snimanju rada radnika na sječi i izradi drva koriste
kronografska (najčešće) i multimomentna (rjeđe) metoda, odnosno kombinirano
istodobno obadvije te metode, ukazala se potreba da se komparativno
prouče rezultati dobiveni pri takvim snimanjima. Taj problem važan
je iz više razloga: obujam radova ina studiju vremena pri -sječi i izradi drva
je veliki; na tim snimanjima radi veliki broj snimatelja; takva snimanja su
dugotrajna, mukotrpna i skupa; rezultati snimanja moraju biti precizni i
točni. Zbog toga je važno poznavati prednosti i nedostatke kao i prikladnost
pojedinih metoda studije vremena. Time se može znatno olakšati, utočniti
i pojeftiniti snimanje rada na terenu.


Zadaća ovog istraživanja je da se — primjenom obadviju navedenih
metoda studija vremena na isti rad, pri istim faktorima rada — utvrdi potrebni
broj mjerenja za projektiranje konkretnih tehničkih normi vremena
za sječu i izradu drvnih sortimenata uz dstu vjerojatnost i preciznost dobivenih
rezultata.


1. OPIS FAKTORA RADA
a) Predmet rada


Za snimanje rada na terenu izabrali smo čistu bukovu sastojiinu u 38.
odjelu gospodarske jedinice »Gumjera« na području šumarije Srbac. U
sastojim je bilo 105 stabala po hektaru. Sastojina je posječena čistom sječom.
Prsni promjer stabala iznosio je od 15 do 128, odnosno prosječno 38,5


* Referat o tom radu održao je autor na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji
o kompleksnoj racionalizaciji šumskog gospodarstva i prerade drva u Zvo


lenu (CSSR) od 12. do 14. IX 1972. godine


9
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 12     <-- 12 -->        PDF

cm. Visine stabala bile su od 11 do 33,5 odnosno prosječno 22,5 metara.
Netto kubatura srednjeg sječnog stabla bila je 1,30 m3. Iz bukovih stabala
radnici su izrađivali trupce i prostorno drvo. U srednjem sječnom stablu
bilo je 48,5% trupaca i 51,5% prostornog drva. U oblovini bilo je pet vrsta
sortimenata po JUS-u: fumirski trupci, kladarke te pilanski trupci I, II i
III klase. Kubni sadržaj pojedinih trupaca iznosio je od 0,15 do 1,50 m3.
Miješano prostorno drvo za ogrijev i celulozu bilo je 1 m duljine, a težine
cjepanica i oblica iznosile su od 1 do 54 ikg.


b) Alat


Radna ekipa, koje smo rad snimali, koristila je pri radu slijedeći alat:
motornu pilu »Stihl-Contra«, jednu sjekiru za kresanje težine 1500 grama,
dvije sjekire klinastog oblika za cijepanje drva težine po 1800 grama, željezni
klin za cijepanje drva, ´drveni bat te alat za održavanje motorne pile
i ručnog alata.


c) Radnici


Pri snimanju rada ma terenu pratili smo rad ekipe od tri iskusna sjekača.
Ti radnici, po svojoj stručnosti, fizičkoj snazi, iskustvu i zalaganju


— nisu izrazito dobri a niti slabi. Oni rade ´neprekidno četiri godine kao
tročlana ekipa sjekača. Tempo rada im je umjeren i stalno isti.
Sva trojica radnika su rnotoristi i podjednako sposobni za izvršavanje
svih zadaća u ekipi. Stoga se radnici stalno smjenjuju pri radu na pojedinim
radnim operacijama.


d) Radni uvjeti


Klimatski uvjeti: Tokom radnog tjedna bilo je sunčano i toplo vrijeme.
Temperatura je iznosila od 13,5 do 29° C. Tokom prvog i drugog dana
snimanja vjetar je bio jačine 1 do 3 stupnja po Beaufort-u, u ostalim danima
vjetra nije bilo.


Uvjeti terena: Nadmorska visina bila je 180 do 200 metara. Nagib terena
iznosio je 20°. Tlo je bilo duboko bez kamena na površini. Prohodnos´t
terena bila je teška zbog gustog i visokog podmlatka te grana i ostalog
drvnog materijala od posječenih stabala.


2. SNIMANJE RADA PRI SJEĆI I IZRADI DRVA
a) Snimanje rada na terenu kronometrijskom
metodom


Pri snimanju rada radnika na terenu primijenili smo metodu kronografije.
Najmanji dijelovi radnog procesa koje smo snimali bili su radni
zahvati (postupci). Snimanje vremena trajanja pojedinih radnih zahvata
vršili smo pomoću »Duo-stop« satova marke »Ferrari«. Točnost očitavanja
vremena trajanja iznosila je 1/100 minute. U toku radnog dana snimali
smo 15 do 18 kontrolnih vremena. Razlike između suma vremena trajanja
i odnosnih kontrolnih vremena bile su ispod ± 1%.


10
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Snimljene podatke o radnome vremenu evidentirali smo kronološkom
metodom na slijedeći način:


Kumulativno
vrijeme
Vrijeme
trajanja Radnici Opis šifara
1/100 min. 1 2 3
6 25 30 P P P P — početak
145 145 Z25 č a
361 216 p25 si24 Otl24
723 362 k25
CO2 4 si24
817 94 k25 ps24 h25 k25 —
kreše 25. stablo


14 30 00 o o o o — odlazak


Iz tih kronografskih snimki radnih smjena vidi se kojim redoslijedom
se je odvijao radni proces, koliko su trajali pojedini dijelovi radnog procesa,
na korne stablu d na kome dijelu stabla su se odvijali ti dijelovi te
koji radnici su ih izvršavali. Takvo snimanje omogućuje vjerno i točno reproduciranje
rada u bilo ikoje vrijeme (kao filmska vrpca).


U posebni obrazac unosili su se dendrometrijski podaci o posječenim
stablima te podaci o ostvarenim radnim učincima i uvjetima rada.


b) Snimanje rada m u 11 i m o m e n t n o m metodom


Snimanje rada multimomentnom metodom vršili smo kasnije u uredu.
Za »to snimanje uzeli smo kao osnovu kronografske snimke rada grupe radnika
s terena. Na taj način izbjegnute su greške koje nastaju uslijed toga
što rad snimaju različiti snimatelji. Osim toga na kronografskim snimkama
moguće je kasnije uspješno primijeniti čitav niz multimomentnih snimanja
— ako je to potrebno. Na terenu bi nam za istodobno snimanje rada
trebalo više snimatelja.


Pri miultimomentnom snimanju rada u uredu postupili smo na slijedeći
način: izračunali smo »kumulativno vrijeme«, odredili intervale opažanja,
izvršili multimomentna opažanja te evidentirali snimljene podatke.


»Kumulativno vrijeme« utvrdili smo postupičnim zbrajanjem vremena
trajanja od početka prema kraju radnoga dana. To vrijeme upisali smo u
prvu kolonu snimačkog lista (vidi primjer u gornjoj tabeli).


Za multimomentno snimanje rada izabrali smo tri različita intervala
opažanja. Dva su intervala bila akvidistantna: od 50 stotinki minute i od
jedne minute. Jedan interval opažanja bio je promjenljiv. Ekvidistantne
intervale opažanja moguće je primijeniti pri snimanju rada na sječi i izradi
drva bez opasnosti od sistematske greške, jer je taj radni proces promjenljiv.
Dijelovi radnog procesa ne ponavljaju se uvijek istim redoslije
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 14     <-- 14 -->        PDF

dom i ne traju uvijek jednako dugo. Oni se stalno mijenjaju zbog raznolikosti
predmeta rada i radnih uvjeta. Promjenljive intervale odredili smo
pomoću tabele slučajnih brojeva.


Momente opažanja utvrdili smo pomoću »kumulativnog vremena« na
kronografskoj snimci. Postupičnim povećavanjem »kumulativnog vremena«
za određeni interval, od početka prema kraju radnoga dana, utvrdili smo
momente opažanja. Pomoću šifriranih radnih zahvata u kronografskoj snimci,
utvrdili smo što se je događalo u momentima opažanja. Osmotreno smo
evidentirali u posebni obrazac tako da se rezultati multimomentnog snimanja
mogu komparirati s odnosnim rezultatima kronografskog snimanja.


3. OBRADA SNIMLJENIH PODATAKA
Obrada snimljenih podataka obuhvaća provjeru snimljenih podataka,
izradu pregleda podataka dobivenih snimanjem rada različitim metodama,
utvrđivanje strukture snimljenog radnog vremena, utvrđivanje ukupnih
normalnih vremena po jedinicama drvnih sortimenata te utvrđivanje potrebnih
brojeva opažanja za dobivanje rezultata s jednakom vjerojatnošću
i preciznošću.


Snimljene podatke provjerili smo na slijedeći način: Za svaki list snimanja,
a zatim i za svaki dan snimanja metodom kronografije — utvrdili
smo ´kontrolno vrijeme d sumu vremena trajanja. Razlike između kontrolnog
vremena i sume vremena trajanja bile su ispod ± 0,85%. Na osnovi
sume vremena trajanja izračunali smo ukupni broj mogućih opažanja uz
primjenu ekvidistantnih intervala od 50 stotinki i od 1 minute. Pomoću
tabele slučajnih brojeva utvrdili smo ukupni broj opažanja uz primjenu
promjenljivih intervala. Uporedbom mogućeg broja opažanja i sume izvršenih
opažanja u zadanom razdoblju — utvrdili smo da su odnosni iznosi
jednaki, a to znači da su sume izvršenih opažanja točne.


a) Pregled podataka dobivenih snimanjem


U tabeli 1 dali smo pregled snimljenih podataka metodom kronografije
i navedenim varijantama multimomentne metode. U tom pregledu prikazali
smo trajanja snimanja, brojeve mjerenja i brojeve opažanja, najmanje
i najveće intervale snimanja i opažanja te brojeve informacija koje
donose snimljeni podaci.


Iz tog pregleda vidi se da je broj opažanja pri multimomentnom snimanju
nekoliko puta veći od broja izvršenih mjerenja vremena trajanja
kronografskom metodom. To znaci da je snimatelj, pri snimanju rada multimometnom
metodom, nekoliko puta više okupiran snimanjem — nego
pri snimanju kronografskom metodom. Pri snimanju kronografskom metodom
pak mjerenje vremena i evidentiranje izmjerenih podataka — složenije
je od onog pri snimanju multimometnom metodom.


Evidentirani podaci kronografskog snimanja i multimomentnog snimanja
— ne donose isti broj informacija o snimljenom radu. Evidentirani podatak
´kronografskog snimanja donosi slijedeće informacije: 1) što se događa,
2) na ikome stablu se odvija aktivnost, 3) na kome dijelu stabla se
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 15     <-- 15 -->        PDF

odvija ta aktivnost, 4) koji radnik vrši određenu aktivnost, 5) čime on to
radi, 6) kada se aktivnost događa i 7) koliko svaka aktivnost pojedinačno
traje. Odnosni podatak multimomentnog snimanja donosi ove informacije:
1) što se događa, 2) na kome stablu se odvija aktivnost i 3) na kome dijelu
stabla se odvija aktivnost.


Pregled podataka dobivenih snimanjem rada metodom kronografijei multimomentnom metodom


TAB. 1


Metoda snimanja
Multimomentna metoda


Vrsta podataka


Kronografijs interval
1 min.
Interval50 cmin.
Promjenljivi
interval
Trajanje snimanja (min.) 2095,57 2095,57 2095,57 2095,57
Broj mjerenja, odnosno opažanja 1204 6285 12570 6590
Broj evidentiranih podataka 3388 6285 12570 6590
Najmanji interval snimanja, odnosno
opažanja (cmin.)
Najveći interval snimanja,
15 — — 10
odnosno opažanja (cmin.)
Prosječni interval snimanja,
6565 — — 190
odnosno opažanja (cmin.)
Broj informacija o radu koje
564 100 50 100
donose snimljeni podaci 23716 18855 37710 19770
Broj informacija po jednom podatku 7 3 3 3


b) Struktura snimljenog radnog vremena


Postoji mogućnost niza detaljnih analiza i izvlačenja zaključaka o snimljenom
radu metodom kronografije. Naša zadaća, međutim, bila je, da na
osnovi izvršenog snimanja utvrdimo strukturu utrošenog radnog vremena
i izračunamo normalno vrijeme po jedinici izrađenog drvnog sortimenta.
Ti rezultati poslužit će kao osnova za komparaciju odnosnih vremena utvrđenih
multimomentnom metodom. S tim u vezi razvrstali smo ukupno
snimljeno vrijeme u devet grupa: prijelaz do stabla, stableno vrijeme, sortimentno
vrijeme posebno za svaki od pet izrađenih drvnih sortimenata,
pripremno-završno i potrebno izgubljeno vrijeme, nepotrebno izgubljeno
vrijeme. Ta vremena u postotnim iznosima prikazali smo u prvoj koloni
tabele 2.


U iste grupe razvrstali smo izvršena opažanja u navedenim varijantama
multimomentne metode. Postotne iznose opažanja u pojedinoj grupi
u odnosu na ukupni broj izvršenih opažanja — prikazali smo u tabeli 2.
Iz te tabele vidi se da je struktura radnog vremena, koju smo utvrdili
multimomentnom metodom, gotovo jednaka strukturi utvrđenoj metodom
kronografije.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Struktura ukupnog radnog vremena utvrđena kronografskom i
multimomentnom metodom
TAB. 2
Metoda snimanja
Kronografija Multimomentna metoda
Grupa vremena Interval
1 min.
Interval50 cmin.
Promjenljivi
interval
l0/o od ukupnog vremena


Prijelaz do stabla 1,79 2,08 1,77 1,84
Stablena vremena
Sortimentno vrijeme za:
17,50 17,61 17,60 18,18
kladarke
I klasu trupaca
II klasu trupaca
III klasu trupaca
prostorno drvo
PI + PZV
Nepotrebni gubici
0,19
1,59
2,14
1,50
43,64
28,53
3,12
0,16
1,67
2,18
1,72
43,66
27,86
3,06
0,19
1,60
2,12
1,65
44,19
27,73
3,15
0,18
1,73
2,26
1,68
43,01
28,07
3,05
Ukupno vrijeme 100,00 100,00 100,00 100,00
Odstupanja pojedinih vremena utvrđenih multimomentnom metodom


oid odnosnih vremena utvrđenih metodom kronografije — prikazali smo u
tabelama 3 i 4.


Apsolutna odstupanja postotaka vremena utvrđenih multimomentnom
metodom od odnosnih postotaka utvrđenih metodom kronografije


TAB. 3
Metoda snimanja
Kronografija Multimomentna metoda


Grupa vremena Interval Interval Promjenlji1
min. 50 cmin. vi interval


Apsolutne razlike u odnosu na kronografsku
metodu (u B/o>)


Prijelaz do stabla 0,00 0,29 0,02 0,05
Stablena vremena 0,00 0,11 0,10 0,68


+


Sortimentno vrijeme za:
kladarke 0,00 0,03 0,00 0,01
I klasu trupaca 0,00 0,08 0,01 + 0,14


+


II klasu trupaca 0,00 0,04 0,02 + 0,12
III klasu trupaca 0,00 0,22 0,15 + 0,18
prostorno drvo 0,00 0,02 0,55 - 0,63


+


PI + PZV 0,00 0,67 0,80 — 0,46
Nepotrebni gubici 0,00 - 0,06 0,03 — 0,07


0,00 0,00 0,00 0,00


U tabeli 3 prikazali smo odstupanja ikoja smo utvrdili na osnovi podataka
iz tabele 2. Tako na primjer za prijelaz od stabla do stabla te razlike
utvrdili smo ovako: 2,08 — 1,79 = + 0,29; 1,77 — 1,79 = — 0,02;
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 17     <-- 17 -->        PDF

1,84 — 1,79 = + 0,05. Te razlike u relativnim iznosima od iznosa utvrđenih
metodom kronografije prikazali smo u tabeli 4. Na primjer + 0,29 :
1,76 . 100 = 16,20%; —0,02 : 1,79 . 100 = —1,12%; +0,05 : 1,79 . 100 =


+ 2,79%.
Relativna odstupanja postotaka vremena utvrđenih multimomentnom
metodom od odnosnih vremena utvrđenih metodom kronografije


TAB.j4
Metoda snimanja
Kronografija Multimomentna metoda


Grupa vremena Interval Interval Promjenlji1
min. 50 cmin. vi interval


Relativne razlike u odnosu na kronografsku
metodu (u °/o)


Prijelaz do stabla 0,00 + 16,20 — 1,12 + 2,79
Stablena vremena 0,00 + 0,63 + 0,57 + 3,88


Sortimentno vrijeme za:
kladarke 0,00 —15,78 0,00 — 5,26


I klasu trupaca


0,00 + 5,03 + 0,63 + 8,80 II klasu trupaca 0,00 + 1,87 — 0,94 + 5,61
III klasu trupaca 0,00 + 14,66 + 10,00 + 12,00
prostorno drvo 0,00 + 0,04 + 1,26 — 1,44
PI + PZV 0,00 — 2,35 — 2,80 — 1,61
Nepotrebni gubici 0,00 — 1,92 + 0,96 — 2,24


0,00 0,00 0,00 0,00


Iz tabela 2, 3 i 4 vidi se da su rezultati snimanja multimomentnom
metodorn s ekvidistantnim intervalima opažanja od 50 stotinki minute najbliži
onim utvrđenim metodom fcronografije. Pri toj varijanti sve su razlike,
osim kod sortimentnog vremena trupaca III klase, ispod ± 5%. Multimomentno
snimanje rada pri sječi i izradi drva s promjenljivim intervalima
opažanja utvrđenim po tabeli slučajnih brojeva — ne postiže rezultate
točnije od odnosnog snimanja s ekvidistantnim intervalima.


Točnost, odnosno apsolutna greška podataka utvrđenih multimomentnom
metodom (u tabeli 2) uz vjerojatnost od 95% izračunali smo po ovoj
formuli:


P(l—P)
G = 1,96 . (1)
N
pri čemu je:
G — tražena točnost, odnosno apsolutna greška;
p -— postotak za koji se izračunava točnost, odnosno apsolutna greška;
N — ukupni broj izvršenih opažanja.


Izračunate apsolutne greške za pojedine podatke prikazali smo u tabeli


5. Te greške su obrnuto proporcionalne veličini postotka za koji su izračunate.
U našem primjeru, pri ekvidistantnim intervalima opažanja od 50
cmin., apsolutna greška se kreće od ± 1,94% za p = 44,19 do ± 42,10% za
p = 0,19.
15
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Pouzdanost, odnosno vjerojatnost postotaka u tabeli 2, utvrđenih multimomentnom
metodom — izračunali smo na slijedeći macin:


i / G2 . p . N


(2)
f 1—P


pri čemu je:
P — standardizirana varijabla;
G — apsolutna greška, odnosno apsolutna točnost;
p — postotak za koji se izračunava vjerojatnost;
N — broj izvršenih opažanja.


Za izračunate vrijednosti standardizirane varijable P potražili smo u
tabeli vjerojatnosti odgovarajuće vjerojatnosti za sve postotke koje smo
utvrdili multimomentnom metodom. Te vjerojatnosti utvrdili smo za ± 5%
apsolutne točnosti i za točnosti postignute snimanjem (iz tabele 4). Nađene
vjerojatnosti prikazali smo u tabeli 5.


Najveće vjerojatnosti utvrđenih postotaka uz ± 5% apsolutne točnosti
postignute su pri snimanju s ekvidistantnim intervalima opažanja od 50
cmin. One su upravno proporcionalne veličini postotaka za koje se izračunavaju.
U našem primjeru te se vjerojatnosti kreću od 19,34% d° 99,99%.
Samo tza itri (najveća postotka možemo tvrditi da su u 95% slučajeva/pouzdano
točni uz ± 5% apsolutne greške. Svi ostali postoci, odnosno sva
ostala vremena, koja učestvuju s malim postotkom u ukupnom vremenu


— nisu statistički pouzdano točni.
Točnost i vjerojatnost podataka utvrđenih multimomentnom metodom


TAB. 5


Interval opažanja Interval opažanja Promjenljivi inter1
min. 50 cmin. val opažanja


šu , ´S*
ft.« ,^1 &.= , ^


rvsr
&* &č>


a^


Grupa vremena
N w N w


iti 3 O 3 O
L±i 3 O 3 O L+1 3 O 3 O


*-> 3
M 3 +J 3
c/)_y
OM


3S OS
3R C, 3R osa
»i « 8°


4-) +-»
+-» 4-»
*t -y

«3


O 3
0 3 rtO M3


G
i-,1


PP


oj bi)


u ao


,> E/D 2-" a* >.3


H >


H >


Prijelaz do stabla 0,35 43,66 93,88 0,23 55,04 13,50 0,32 42,36 24,34
Stablena vremena 0,94 93,34 18,20 0,66 96,06 23,58 0,93 94,50 86,10
Sortimentno vrijeme za:


kladarke 0,09 12,64 99,99 0,08 19,34 0,00 0,10 13,74 14,48
I klasu trupaca 0,31 39,84 40,04 0,22 53,26 7,96 0,28 44,90 70,58
II klasu trupaca 0,36 44,58 17,42 0,25 59,22 12,36 0,36 46,30 51,16
III klasu trupaca 0,32 39,98 87,56 0,22 53,46 85,58 0,31 40,52 79,76
prostorno drvo 1,22 99,99 22,18 0,86 99,99 79,42 1,19 99,99 68,98
PI + PZV 1,11 98,20 75,36 0,76 99,99 95,34 1,08 98,90 58,60
Nepotrebni gubici 0,42 51,20 21,36 0,29 70,62 15,86 0,41 53,06 29,14
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 19     <-- 19 -->        PDF

c) Normalno vrijeme po jedinici drvnog sortimenta


Normalno vrijeme po jedinici izrađenog drvnog sortimenta utvrdili smo
na slijedeći način:
Tn - (ti + t2 + ta) . l,opo (3)


ti = (4)


msi


stst


U = F (5)
2V


Stp
t3 = . F (6)


sv


PI + PZV
Po = .100 (7)


Ltai + 2t,t + Stp


pri čemu je:


Tn — normalno vrijeme po jedinici izrađenog drvnog sortimenta bez kore
u minutama;
ti — sortimentno normalno vrijeme po jedinici određenog drvnog sortimenta
bez kore u minutama;
2tsi — ukupno sortimentno (normalno) vrijeme određenog drvnog sortimenta
bez kore u minutama;
msi — ukupna drvna masa određenog sortimenta u m3 bez kore, odnosno u
prm za prostorno drvo;
t2 — stableno (normalno) vrijeme po jedinici izrađenog drvnog sortimenta
u minutama;
Etst — ukupno stableno (normalno) vrijeme u minutama;
ZV — ukupno izrađena netto drvna masa u m3 s korom;
F — faktor za preračunavanje volumena određenog drvnog sortimenta bez
kore u odnosni volumen s korom;
t3 — (normalno) vrijeme trajanja prijelaza od stabla do stabla — po jedinici
drvnog sortimenta u minutama;
Stp — ukupno (normalno) vrijeme trajanja prijelaza od stabla do stabla u
minutama;
po — postotak općih vremena od čistog vremena;
PI — potrebno izgubljeno (normalno) vrijeme (osobno, zbog alata, organizaciono
i drugo) u minutama;
PZV — pripremno-završno (normalno) vrijeme u minutama.


Izračunata ukupna normalna vremena po jedinici drvnog sortimenta s
granicama pouzdanosti za 95% vjerojatnosti — prikazali smo u tabeli 6.
Apsolutna greška za ukupna normalna vremena po jedinici drvnog sorti
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 20     <-- 20 -->        PDF

menta, pri snimanju s akvidistantnim intervalom opažanja od 50 cmin. i uz
95% vjerojatnosti — iznosi svega od ± 0,49% do ± 0,86% normalnog vremena.
Uz ± 5% apsolutne točnosti vjerojatnost dobivenih rezultata iznosi
99,99%, Tako precizni rezultati s velikom vjerojatnosti postignuti su zato,
jer u ukupnom normalnom vremenu po jedinici drvnog sortimenta — glavninu
čine vremena dkoja su pouzdano točna (stablena i opća vremena). Vremena
ikoja su utvrđena s manjom točnosti i manjom pouzdanosti imaju mali
utjecaj na točnost i vjerojatnost dobivenih rezultata zbog manjeg učešća u
strukturi vremena po jedinici drvnog sortimenta (isortimentna vremena (kod
trupaca).


Normalno vrijeme po jedinici drvnog sortimenta utvrđeno metodom
kronografije i multimomentnom metodom


TAB. 6
Sortimenti


a

.M

Metoda snimanja h O


o « o rt U TI li
o.<3 &3


8w o


p >


PM


HM HM C/5 N PHTJ


HS


Vrijeme u minutama po jedinici sortimenta


Kronografija 44,37 44,94 46,05 51,69 46,84 86,47
Multimomentna metoda:


42,43 45,39 46,51 55,14 47,99 86,19
Interval opažanja 1 min. ± 0,49 ±0,56 ±0,57 ±0,68 ±0,59 ±0,63
44,14 44,70 45,49 53,27 46,89 86,45


± 0,38 ±0,38 ±0,39 ±0,46 ±0,40 ±0,42


Interval opažanja 50 cmin.


44,58 47,09 47,72 54,96 48,99 85,47
±0,53 ±0,56 ±0,58 ±0,56 ±0,59 ±0,58


Promjenljivi interval


Odstupanje normalnog vremena po jedinici sortimenta utvrđenog multimomentnom
metodom od odnosnog vremena utvrđenog metodom kronografije


TAB. 7


Sortimenti


0


.M 0> .-. rt


U Vi o rt 2 s M


Metoda snimanja 3 rv a


_

acrt O


fe 5


HM HM ,5;« O >


H* HM C/3 N M >H


MT3
Razlika u i% od rezultata dobivenih kronografijom


Kronografija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Multimomentna metoda:
Interval opažanja 1 min —4,37 +2,20 + 1,00 + 6,67 +2,45 —0,32
Interval opažanja 50 cmin —0,47 —0,53 —1,22 +3,06 +0,11 —0,02
Promjenljivi intervali +0,47 +4,84 +3,63 +6,33 +4,59 —1,16
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 21     <-- 21 -->        PDF

U tabeli 7 prikazali smo odstupanja ukupnih normalnih vremena po jedinici
drvnog sortimenta utvrđenih onultimomentnom metodom od odnosnih
vremena utvrđenih metodom kronografije. Iz tabele vidi se da se normalna
vremena po jedinici drvnog sortimenta — utvrđena multimomentnom metodom
s ekvidistantnim intervalom opažanja od 1 minute — razlikuju od odnosnih
vremena utvrđenih kronografskom metodom za —0,32% do +6,67°/o.
Uz primjenu promjenljivih intervala opažanja, te razlike iznose od +0,47%
do +6,33%. Primjenom eikvidistantnog intervala opažanja od 50 cmin postignuti
su najbolji rezultati. Pri takvom snimanju razlike između ukupnih normalnih
vremena po jedinici drvnog sortimenta utvrđenih kronografskom d
multimomentnom metodom — iznose od —0,02% do +3,06%. Budući da su
razlike uz primjenu te varijante multimomentne metode — manje od ±5%
(željena točnost) — može se navedena varijanta preporučiti kao pouzdano
točna metoda za utvrđivanje normi ukupnog vremena po jedinici drvnog
sortimenta.


d) Broj potrebnih opažanja
Broj potrebnih opažanja ovisi o veličini najmanjeg traženog postotka te


o željenoj vjerojatnosti i preciznosti s ikojima odnosni postotak treba biti
utvrđen. Taj broj opažanja računali smo po ovoj formuli:
Ps.(l— P)
N = (8)
G2.p


Simboli u prednjoj formuli imaju isto značenje ikao u formuli 2. U tabeli
8 prikazali smo broj potrebnih opažanja za postotke iz tabele 2, utvrđene
multimomentnom metodom uz 95% vjerojatnosti i ±5% apsolutne
točnosti. Iz navedene tabele vidi se da je za utvrđivanje postotaka učešća
sortimetnih vremena u ukupnom radnom vremenu pri konkretnim uvjetima


— potreban vrlo veliki broj opažanja. Za prikupljanje toliko velikog broja
opažanja bilo bi potrebno snimati 70 do 80 radnih dana.
Broj potrebnih opažanja uz 95% vjerojatnosti i ±5% preciznosti
za sttukturu vremena iz tabele 2


TAB. 8


Intervali opažanja
Grupa vremena 1 min 50 cmin Promjenljivi
Broj potrebnih opažanja


Prijelaz do stabla
Stablena vremena
84.000
7.200
85.250
7.200
81.900
7.000
Sortimentna vremena kladarki 958.500 806.400 851.000
Sortimentna vremena trupaca I klase
Sortimentna vremena trupaca II klase
Sortimentna vremena trupaca III klase
Sortimentna vremena prostornog drva
Pripremno-završno i potrebno izgubljeno
vrijeme
Nepotrebno izgubljeno vrijeme
90.500
68.900
87.800
1.980
3.980
48.700
94.500
70.800
91.600
1.940
4.000
47.300
87.100
66.400
89.900
2.030
3.930
47.300
19
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Međusobnim zbrajanjem postotaka vremena trajanja, iz kojih se izračunava
konkretna norma ukupnog vremena po jedinici drvnog sortimenta —
dobili smo postotke koji se mogu utvrditi pouzdano točno s manjim brojem
opažanja. Brojevi potrebnih opažanja — za utvrđivanje ukupnih normalnih
vremena po jedinicama drvnih sortimenata — mogli bi se dobiti već i tokom
jednog dana snimanja rada tročlane ekipe sjekača uz primjenu multimomentne
metode s ekvidistantnim intervalom opažanja od pola minute. Međutim,
snimanje treba vršiti najmanje tri cijela radna dana zbog dnevnog i
tjednog kolebanja radnog učinka bez obzira kojom se metodom snima. Prema
tome, ako se žele utvrditi (konkretne norme ukupnih vremena po jedinicama
drvnih sortimenata — primjenom multimomentne metode s ekvidistantnim
intervalima opažanja od pola minute, dobit ćemo rezultate koji se
ne će razlikovati za više od ±5% od odnosnih rezultata utvrđenih kronografskom
metodom.


4. ZAKLJUČCI
Usporednim snimanjem rada tročlane ekipe radnika pri sječi i izradi
drva tokom tri radna dana — uz primjenu multimomentne i kronometrijske
metode studija vremena — postignuti su slijedeći rezultati:


— Utvrđena je struktura snimljenog radnog vremena uz primjenu kronometrijske,
a zatim navedenih tri varijanata multimomentne metode.


— Utvrđena su ukupna normalna vremena po jedinicama izrađenih drvnih
sortimenata.
— Utvrđeni su vjerojatnost i pouzdanost dobivenih rezultata te odstupanja
rezultata dobivenih multimomentnom metodom od odnosnih rezultata
dobivenih kronometrijskom metodom.
— Izračunati su brojevi potrebnih opažanja za utvrđivanje strukture
radnog vremena s 95% vjerojatnosti i ±5´% apsolutne točnosti.
Na osnovi analize postignutih rezultata snimanja rada radnika pri sječi
i izradi drva — mogu se izvesti slijedeći zaključci:


1) Snimanje rada multimomentnom metodom okupira snimatelja više
nego snimanje odnosnog rada kronometrijskom metodom.
2) Kronometrijsko snimanje vremena i evidentiranje izmjerenih podataka
složenije je od onog pri snimanju multimomentnom metodom.
3) Struktura radnog vremena utvrđena multimomentnom metodom bila
je gotovo jednaka strukturi utvrđenoj kronometrijskom metodom.


4) Mutlimomentno snimanje rada pri sječi i izradi drva, uz primjenu
promjenljivih intervala opažanja utvrđenih po tabeli slučajnih brojeva —
ne postiže rezultate točnije od odnosnog snimanja s ekvidistantnim intervalima
opažanja.


5) Najbolji rezultati snimanja istraženim varijantama multimomentne
metode dobivaju se primjenom ekvidistantnih intervala opažanja od pola
minute.


6) Ukupna normalna vremena po jedinicama izrađenih drvnih sortimenata,
utvrđena multimomentnom metodom s ekvidistantnim intervalom opa
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 23     <-- 23 -->        PDF

žanja od pola minute — pouzdano su točna. Njihova odstupanja od odnosnih
vremena utvrđenih kronometrijskom metodom — manja su od ±5%.


7) Vremena trajanja, ikoja učestvuju s malim postotkom u ukupnom
radnom vremenu, nisu statistički pouzdano točno utvrđena uz primjenu navedenih
varijanata mukimamentne metode. To se može pokazati kao važan
nedostatak u slučaju primjene multimomentne metode pri izradi sistema
tehničkih normi sječe i izrade drva diferenciranih po radnim operacijama.


LITERATURA


1.
Barnes , R.: Work sampling. New York, 1957.
2.
Barnes , R.: Motion and Time Study. New York, 1957.
3.
Boj an in, S.: Određivanje vremena izrade metodom trenutačnih zapažanja.
Narodni šumar, 5/6, 1963.
4.
Kovač , J.-W inkier , I.: Normiranje rada u šumskoprivrednim organizacijama.
Zagreb, 1966.
5.
Kraljić , B.: Znanstvena organizacija rada u šumarstvu (skripta). Zagreb,
1966/67.
6.
Kraljić , B.: Die Problematik der Zweckmassigkeit und Wirtschaftlichkeit
der Aufnahme mittels Multimomentmethode in der Forstwirtschaft. Zagreb,
1972. (Referat).
7.
Sali trežić, T.: Studij rada. Osijek, 1968.
8.
Taboršćak , D.: Metoda trenutačnih zapažanja. Zagreb, 1959.
9.
The Nordic Forest Work Study Council: Forest work study nomenclature in
Denmark, Finland, Norway and Sweden. Bulletin No 1. 1963.
10. Vranić , V.: Vjerojatnost i statistika. Zagreb, 1965.
Summary


A COMPARATIVE TIME STUDY IN THE FELLING AND PRIMARY
CONVERSION BY THE STOP-WATCH TIME STUDY AND WORK
SAMPLING METHOD


The author presents in his paper the results of a comparative time study of
one and the same work by a crew in the felling and primary conversion by
applying the stop-watch time study and work sampling method. In the field was
carried out in detail the timing of work by the stop-watch time study method,
while the activity sampling of the same work was done later by applying three
different observation intervals.


Through parallel recording the work of 3-men crew in felling and primary
conversion — by employing the work sampling and stop-watch time study — the
following results were achieved:


— Established were the structures of the measured work time by applying
the stop-watch time study and work sampling method.
— Established were the work place times according to the units of converted
assortments.
— Established were the probability and accuracy of the results obtained,
also the deviation of results obtained by the work sampling method from the
corresponding results obtained by the stop-watch time study.
— Computed were the numbers of observations needed to establish the structure
of work place time with a 95Vo confidence level and ±5;´/o absolute accuracy.


ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 24     <-- 24 -->        PDF

On the basis of an analysis of recording the activity of workers in felling and
primary conversion the following conclusions may be drawn:


1) When recording the work by the work sampling method the observer is
more engaged than when timing the respective work by the stop-watch time study
method.


2) A stop-watch time study recording of measured data is more complex than
that in the work sampling method.


3) The structure of the work time established by the work sampling method
almost equiablled the structure established by the stop-watch time study method.


4) With work sampling in felling and primary conversion — when applying
variable observation intervals established according to the table of random numbers
— are not achieved results more accurate than the corresponding recording
at isochronous observation intervals.


5) The best results of recording by the investigated variants of the work
sampling method we obtained when isochronous obseration intervals of 30 seconds
were employed.


6) The work place times according to the units of converted assortment —
established by work sampling method with isochronous observation intervals of
30 seconds — are sufficiently reliable.


7) Times participating with a small percentage in the work place time have
not been established statisticaly in a satisfactory manner when employing the
mentioned variants of the work sampling method. This may turn out to be an
important drawback when employing the work sampling method in the setting
up of work place times differentiated according to the operations.