DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 104     <-- 104 -->        PDF

ni bunari i česme, za čiju se upotrebu
može odrediti naknada (čl. 4). Jedinstvenost
vodnog režima je utvrđena za područja
i površine: Save, Drave i Dunava,
kao i primorskih, istarskih i dalmatinskih
slivova. Za građenje objekata —
prema čl. 18—22/IV — potrebna je suglasnost
republ. vodoprivred. organa odnosno
općinskog, kad se radi o objektima,
koji ne mijenjaju režim vode (radovi
na zaštiti od erozije, uređenju vodotoka
i bujica, izgradnji meliorac. objekata,
lokalnih zdenaca, vodovoda, elektroenergetskih
postrojenja, lokalnih i šumskih
cesta i si.). Suglasnost za eksploataciju
pijeska, šljunka i kamena daje republički,
općinski vodoprivredni organ i
Vodoprivredno poduzeće (čl. 23). Vode za
opskrbu stanovništva vodom za piće, za
zdravstvene, obrambene i komunalne potrebe
imaju prednost (čl. 27). Dozvola je
potrebna za iskorišćivanje i ispuštanje
vode, podzemnih voda, arteških bunara,
vode za mlinove i pilane (čl. 29—40). Zakon
u čl. 77—86 i 87—93 propisuje detaljne
mjere za zaštitu i obranu od poplava,
kao i zaštitu voda od zagađivanja.
Posebno govori o vodi za piće i tvarima
škodljivim za zdravlje kemijskog, fizikalnog,
biološkog i bakteriološkog sastava
i radioaktivnih osobina. Završne odredbe
odnose se na: ograničenja prava korisnika
i vlasnika zemljišta, osnivanju,
poslovima, načinu udruživanja, sredstvima
i naknadama vodoprivred. organizacija
i si.


SJEMENARSTVO I RASADNIŠTVO


Prema NN 7/75 nova republička stručna
komisija za šumsko sjemenarstvo i
rasadničarstvo radit će pod predsjednikom
prof. dr. I. Dekanićem u sastavu:
ing. D. Bartovčak, lng. A. Dokuš, ing. V.
Faber, ing. S. Horvatinović, dr. V. Hren,
ing. K. Vučetić i ing. M. Vukelić.


OZAKONJEN ZNANSTVENI RAD


Ozakonjuje se društvena uloga znanosti
i propisuju posebni uvjeti za osnivanje
znanstvenih organizacija udruženog
rada i znanstvenih jedinica, stjecanje
znanstvenog znanja i stupnja doktora
znanosti, oblici razmjene rada, osnivanje


SIZ-ova, planiranje, poticanje pronalazaštva,
novatorstva i si. U čl. 1—8 Zak.
o organizaciji znanstvenog rada — NN
51/74 — govori se o principima rada, dostupnosti
javnosti, pravima stvaraoca
znanstvenih djela, otkrićima, izumima d
si. Za upis u republički registar znanstvenih
organizacija i jedinica (čl. 16)
potrebno je ispunjavati uvjete: trajna
društvena potreba ovakovog znanstvenog
rada u trajanju od najmanje 5 g., da je
znanstveni rad osnovna djelatnost s utvrđenim
zadacima, dugoročnim ciljevima
i programom, da će ovaj rad obavljati
najmanje 15 znanstvenih radnika od
kojih su pet (5) u zvanju znanstvenog
suradnika, da su udružili svoj rad s punim
radnim vremenom, imaju osigurane
prostorije za rad, opremu, znanstvenu
dokumentaciju, materijalna i financ. sredstva,
osnovano znanstveno vijeće i dr.
Međutim za osnivanje znanstvenih jedinica
propisani su blaži uvjeti. Prema čl.
19 znanstvena zvanja su: znanstveni asistent,
znanstveni suradnik, v. znanstv.
suradnik i znanstv. savjetnik. Posebnim
čl. 20 izvršeno je klasiranje nastavnog
zvanja na sveučilištima i fakultetima
SRH s odgovarajućim znanstvenim zvanjima.
Određeni su principi, uvjeti i postupak
za stjecanje doktorata znanosti:
podjeljuje ga sveučilište odn. fakultet i
druge znanstvene organizacije udruženog
rada, koje imaju tradiciju, značajna dostignuća
i najmanje 15 radnika-docenata,
suradnika i si. Zakonom su utvrđeni načini
udruživanja u SIZ-ove, planiranje,
formiranje znanstvenog savjeta, dodjeljivanje
republičkih nagrada za znanstveni
rad i si.


RAZBOJNIČKO PRIVREĐIVANJE


Dr. D. Stojanović, prof. Pravnog fakulteta
u Nišu razmatra — u članku objavljenom
u IT — novinama od 10. I.


o. g. — postavke nacrta Zakona o zaštiti
čovjekove okoline i kaže: u čl. 192 Ustav
je zagarantirao da »čovjek ima pravo na
zdravu životnu okolinu« i u čl. 281/t. 10
predviđeno je da federacija uređuje »zaštitu
i unapređenje čovjekove okoline
koji su od interesa za cijelu zemlju i
međunarodnu zajednicu«. Prema tome
nužno je da se što prije donese zakon