DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 103     <-- 103 -->        PDF

greb i Exportdrvo). U njegovom se sastavu
nalaze odjeli: pilanski, hidrotermički,
furnir i ploče, finalna proizvodnja,
kemijski i ekonomski, zatim odjel
za dokumentaciju i publikacije, kao i 3
laboratorija: mehaničko-tehnološki i za
ispitivanje površinske obrade drva i ploča.
U ovih 25 g. institut je izradio preko
310 projekata: za kompletna pilanska postrojenja
101, tvornice furnira 14, šperploča
19, iverice 21, panel-ploče 8, vlaknatice
3, parkete 17, stolice i galanteriju
42, namještaj 56, građev. stolariju 26
i dr. Impozantne brojke svakako! Institut
posjeduje i stručnu biblioteku s preko
5.500 stručnih djela i 1800 svezaka
stručnih časopisa. Na čelu instituta su
stajali: Dr. S. Frančišković, ing. Nikola
Goger, ing. Bogomil Čop, ing. Branko
Matić, ing. Nikola Herljević, ing. Franjo
Štajduhar i od 1968 g. do danas ing. Marko
Gregić. Očekuje se da će slavljenik,
u svojem daljnjem radu, dati očekivani
udio u modernizaciji cjelokupne drv. ind.
Hrvatske!


GLAVNI ŠUMARSKI INSPEKTOR!


Za glavnog šumarskog inspektora Inspektorata
za šumarstvo i lovstvo u Republičkom
sekretarijatu za poljoprivredu,
prehrambenu industriju i šumarstvo
imenovalo je — I. V, Sabora SRH —
ing. Tomislava Krnjaka, direktora SG —
Bjelovar. Naše čestitke i uspješan rad!


STALNI SUD PK — HRVATSKE


Kod Privredne komore SRH postoji
nezavisni Stalni izabrani sud od 5 članova,
izabranih na 4 godine, za vođenje
postupaka mirenja, rješavanje imovin.
pravnih sporova, nesuglasica u vezi ugovora
i si. sa sjedištem u Zagrebu. Sud
se sastoji od: predsjedništva, arbitraže


— pojedinaca i vijeća. U objavljenom
Pravilniku (NN 45/74), uz opće odredbe,
objavljena su poglavlja: o postupku mirenja,
nadležnosti suda, pokretanju postupka,
arbiterima i arbitraži, postupku
i troškovima. Predsjednik suda: prof. dr.
S. Triva (Prav. fakultet Zagreb).
KRAJ RATA


Prestao je važiti dosadašnji zakon o
zabrani nomadske ispaše ovaca iz 1967


g. (NN 17/67), a stupili su na snagu novi,
potpuniji, koncizniji, puni detalja i
stroži. Dosada su poljoprivreda i šumarstvo
SRH imali svake godine u proljeće
znatnih poteškoća i materijalnih šteta
s toleriranjem nomadske ispaše. Novi
zakon, u čijoj su izradi sudjelovale 24
zainteresirane općine SRH, ne otežava
razvoj ovčarstva nego pospješuje tu granu
stočarstva. Ali na način da spriječi
štete na poljoprivrednim i šumskim kulturama,
te da onemogući širenje bolesti
i zaraze sa stoke na divljač. Novim zakonom,
koji je objavljen u NN 54/74,
zabranjena je nomadska ispaša ovaca
tj. ispaša i gonjenje ovnova, ovaca i janjadi
preko poljoprivrednih, šumskih i
drugih zemljišta, saobraćajnica i si. i ako
se ono vrši izvan mjesta prebivališta (sjedišta)
držaoca ovaca. Ne smatra se nomadskom
ispašom ovaca uobičajena ispaša
na brdsko-planinskim pašnjacima,
kao i ispaša svakodnevnim gonjenjem ovaca
iz mjesta prebivališta — sjedišta
na slobodne pašnjake. Ispaša se može
vršiti — prema čl. 2 — izvan prebivališta:
kada, kako i pod kojim uvjetima,
O tome govori čl. 2 i 3 ovoga zakona.
Doprema ovaca na ispašu i s ispaše vrši
se samo kamionima, željeznicom i si.
Sankcije za prekršitelje su znatno oštrije,
a protežu se i na osobe i na radne
organizacije, koje bi manipulirale sa stadima
i pastirima. Poznato je da su štete
neprocjenjive kad pašarenje prodre na
ozime uspjeve, mlade voćnjake, djetelišta,
šumske rasadnike i podmladak! Ovce
koje se zateknu na ispaši prisilno će
se otstraniti i otpremiti na trošak i rizik
u mjesto prebivališta držaoca ovaca
ili na najbližu želj. stanicu (čl. 6). Nakon
procjene štete izvršiti će se pljenidba,
prodaja i si. Prema čl. 13 za ovu su
nadležni: poljoprivredna, veterinarska i
šumarska inspekcija, koje djeluju uz pomoć
organa unutrašnjih poslova. Organizacije
udruženog rada, koje imaju čuvarsku
službu, organizirati će i spriječiti
ovakovu ispašu (čl. 14)! Napokon!


ZAKON O VODAMA!


Pod konac 1974. g. objavljen je novi
Zakon o vodama (NN 53/74). Odredbe
zakona se protežu na: tekuće, izvorske,
podzemne i stajaće, na zahvaćene atomosferske
vode, pitku, ljekovitu, termalnu
i mineralnu vodu, kao i na vode obalnog
mora (čl. 2). Dobra općeg interesa
su: vode, vodotoci, more i morska
obala (čl. 3), dok su u općoj upotrebi:
prirodni vodotoci, prirodna jezera i izvori,
obalno more, podzemne vode, jav


101