DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 100     <-- 100 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


VIJESTI, DOGAĐAJI,
KRUPNA I SITNA
ZBIVANJA
U ŠUMARSTVU
I DRVNOJ
INDUSTRIJI I SL.


MALA


ŠUMARSKA


KRONIKA


ŠUMARSKI LIST


SRETNA NOVA


I USPJEŠNIJA 1975 GODINA!


Povodom nove 1975 g. naš Savez —
izdavač Šumarskog lista i uredništvo
MŠK primili su brojne čestitke od
pretplatnika i čitatelja lista, kao i od
radnih organizacija, terenskih Šumarskih
društava i si. Zahvaljujemo na
primljenim čestitkama i uzvraćamo ih
s najboljim željama, da naša »zelena
obitelj« što prije prebrodi nastale poteškoće!


Naša obećanja, dana u prošloj godini,
nastojimo postepeno realizirati
i dati našem 100 godišnjaku onaj profil
i onu fizionomiju, koju želi ne samo
teren nego i mi svi. Tu teren mora
biti uporni inicijator i pokretačstručnih rasprava i snažnih aktualnih
tema, praktičnog sadržaja. One će imati
prednost u objavljivanju!


Međutim, uredništvo lista će i dalje
objavljivati znanstvene članke, radnje
i rezultate, ali iznesene u skraćenom
obliku i s porukom kako da se
stručna operativa posluži objavljenimrezultatima.


U želji da se ostvari što uža suradnja
terena i uredništva lista, Savez jeizvršio reorganizaciju Redakcijskog


odbora. Već na omotnoj stranici lista
mogli ste uočiti ovu promjenu. S glavnim
urednikom na čelu, u uže redakcijsko
tijelo su izabrani: prof. dr. M.
Androić, prof. dr. D. Klepac, dr. N.
Komlenović, ing. S. Tomaševski i ing.


S. Vanjković.
Terenski redakc. odbor čine inženjeri-
praktičari s dugogodišnjim radnim
stazom: D. Bartovčak (Bjelovar),


M. Cvitić (Vinkovci), A. Frković (Delnice),
J. Harapin (Sisak), V. Hibler
(Senj), I. Kisiček (Buzet), K. Kožul
(Osijek), T. Lucarić (Vinkovci), S. Milković
(Rijeka), I. Mrzljak (Karlovac),
A. Pavlović (SI. Brod), I. Pavša (Varaždin),
K. Posavec (Gospić), M. Simonović
(Dubrovnik), B. Tkalčić (Zadar),
V. Trbojević (Podr. Slatina) i Ž.
Vrdoljak (Split).
Osim užeg i terenskog RO, izabran
je u međurepublički RO: prof. dr. Stevan
Jovanović (Beograd), dr. Živko
Kosir (Ljubljana), prof. dr. Konrad
Pintarić (Sarajevo), doc. dr. Rade Rizovski
(Skopje) i dr. Dušan Vučković
(Tito grad).


Šumarski list je najstariji stručni
časopis u ovom dijelu Evrope i Balkana,
koji je kroz 100 g. neprekidnogizlaženja uložio u ovaj rad izuzetan
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 101     <-- 101 -->        PDF

stručni, društveni i financijski napor


bez prekidanja redovito izlazio punih
100 godina. Stručna se vrijednostš. L. najbolje očituje i vidi kad se
pročita bogati sadržaj i visoka stručnost
suradnika lista. O tome su se najbolje
osvjedočili autori-suradnici, kojicetrnaestorica obrađivaca, radeći na
jubilarnoj ediciji za dostojnu proslavu
stote obljetnice ovoga šumarskog
veterana. Odmah kad iziđe — početkom
1976. g. — ova vrijedna i sadržajem
bogata publikacija, tada će se
tek današnji stručnjaci naše struke uvjeriti
kakovo stručno blago skriva
Š. L. na 45.000 požutjelih stranica.


Međutim, na žalost, mnogi pripadnici
zelene struke nisu čitatelji Šumarskog
Lista, a kamo li pretplatnici.


Nakon apsolviranja visokih i stručnih
šumarskih, drvno-industrijskih i ekonomskih
škola ne zanimaju ih više
rečenice i slova stručnih časopisa. Kad
sjednu u svoju motornu kočiju, djeluju
kao da su pročitali sve klasike
i živuće pisce zajedno, kupuju sportsku
štampu, a od slova čitaju samo
saobraćajne znakove, uputstva i zakonske
odredbe! Jer kako bi se, inače,
moglo opravdati, da je — od skoro


4.000 IT šumarstva i drv. industrijeSRH — pretplaćeno na Š. L. tek kojistotinjak? Mi svjesno i od srama ne
objavljujemo točan brojčani podatakpoj edinaca-pretplatnika.
U ovom času, stvarnost u kojoj se
nalazimo nije baš najpovoljnija za našu
zelenu obitelj. Nastale su poteško-


Sa Simpozija povodom 100 godina znanstvenog i organiziranog pristupa šumarstvu
jugoistočne Slavonije, koji je održan 30. X. do 2. XI. 1974. g. u Slav. Brodu
i Vinkovcima. »Stara generacija« šumara. Stoje: ing. T. Lucarić, ing. V. Špoljarić,
ing. M. Novaković, ing. V. Fašaić, dr. P. Fukarek, dr. M. Androić, ing. D. Tonković,
dr. Z. Špoljarić i ing. B. Hruška. Čuče: ing. N. Lovrić, ing. M. Juzbašić, ing. V.
Trohar i ing. R. Antoljak


9Q
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 102     <-- 102 -->        PDF

će i nevolje, koje se i dalje gomilaju.
Zapela je, da ne kažemo stala je, prodaja
i promet drvetom. Na stovarištima
Šumarija i DIP-ova gomilaju se
trupci, skladišta su puna piljene građe
i finalnih proizvoda, zaleđen je ulozeni
rad i materijalna sredstva, prerada
je zapala u duboku krizu, prerađivači
su puni poteškoća i briga, kredita
niotkuda i financijskih sredstava
sve manje i manje. Jedno je sigurno,
da bez pomoći šire društvene zajednice
poteškoće se neće moći otkloniti.
Ponovno se sve glasnije i glasnije postavlja
pitanje: Zar je baš zaista bilo
potrebno da gdje raste jedno stablo,
da se podiže pilana ili tvornica namještaja?


Međutim i šume »listaju« mnogimnevoljama. Istoga časa nastavlja se
pustošenje posljednjih ostataka netaknute
prirode, flore i faune. Zamro jecvrkut ptica u šumi. Prije 50 i više
godina najveću su buku u šumi stvarale
ptice svojim cvrkutom i jelenisvojom jesenjom rikom. Danas pjevaju
svoju pjesmu traktori, kamioni,
John Dear, Timbre Jack, Harvesteri i


JUBILEJ INSTITUTA ZA DRVO


Institut za drvo — Zagreb proslavio


je — 5. veljače o. g. — svoju 25 godiš


njicu djelovanja uz brojno (160) prisu


stvo stručne javnosti. Osnonvalo ga je


još 12. 10. 1949. g. biv. Ministarstvo drv


ne industrije Hrvatske pod nazivom: In


stitut za drvno-industrijska istraživanja.


ostala motorizirana krda! Mi ne plačemo
za posječenim hrastovima-divovima,
mi nismo za koncepciju smanjene
sječe, nego dapače još veće sječe,
ali uz obilnije vraćanje šumi onoga
što joj je oduzeto. I za još jedno:
da svaki koji se šumom koristi i bogati,
da daje svoj doprinos i novčani
udio! Tko su ti? Zna se! Općekorisnim
funkcijama šume koristi se niz
privrednih djelatnosti, dok istodobno
šumarstvo snosi cjelokupni teret održavanja
i uzgojivanja šuma!


Jedan poznati profesor Pravnog fakulteta
nedavno je objavio: »Potrebno
je što prije uočiti kolizije interesa
i isključiti sve one aktivnosti, kojeugrožavaju i opterećuju zdravlje i čovjekovu
okolinu povezanu s »razbojničkim
privređivanjem«. Ukoliko se
ovakav zakon (Zakon o zaštiti čovjekove
okoline) ne donese tada čovjek
mora promjeniti sebe i svijet oko sebe
da bi mogao živjeti u njemu!


Zagreb 30. 04. 1975.


Urednik MSK


Međutim ova radna organizacija postaje


samostalna tek 29. 06. 1963. g. i dobiva


svoj današnji naslov. Dokumentacija go


vori da su ga utemeljili: Šumarski fa


kultet u Zagrebu i 16 drvno-industrijskih


poduzeća Hrvatske (Belišće, Bjelovar,


Delnice, Gospić, N. Gradiška, Novi Vino


dol, Novoselec, Ogulin, Osijek, Rijeka,


Sisak, SI. Brod, Varaždin, Vinkovci, Za
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 103     <-- 103 -->        PDF

greb i Exportdrvo). U njegovom se sastavu
nalaze odjeli: pilanski, hidrotermički,
furnir i ploče, finalna proizvodnja,
kemijski i ekonomski, zatim odjel
za dokumentaciju i publikacije, kao i 3
laboratorija: mehaničko-tehnološki i za
ispitivanje površinske obrade drva i ploča.
U ovih 25 g. institut je izradio preko
310 projekata: za kompletna pilanska postrojenja
101, tvornice furnira 14, šperploča
19, iverice 21, panel-ploče 8, vlaknatice
3, parkete 17, stolice i galanteriju
42, namještaj 56, građev. stolariju 26
i dr. Impozantne brojke svakako! Institut
posjeduje i stručnu biblioteku s preko
5.500 stručnih djela i 1800 svezaka
stručnih časopisa. Na čelu instituta su
stajali: Dr. S. Frančišković, ing. Nikola
Goger, ing. Bogomil Čop, ing. Branko
Matić, ing. Nikola Herljević, ing. Franjo
Štajduhar i od 1968 g. do danas ing. Marko
Gregić. Očekuje se da će slavljenik,
u svojem daljnjem radu, dati očekivani
udio u modernizaciji cjelokupne drv. ind.
Hrvatske!


GLAVNI ŠUMARSKI INSPEKTOR!


Za glavnog šumarskog inspektora Inspektorata
za šumarstvo i lovstvo u Republičkom
sekretarijatu za poljoprivredu,
prehrambenu industriju i šumarstvo
imenovalo je — I. V, Sabora SRH —
ing. Tomislava Krnjaka, direktora SG —
Bjelovar. Naše čestitke i uspješan rad!


STALNI SUD PK — HRVATSKE


Kod Privredne komore SRH postoji
nezavisni Stalni izabrani sud od 5 članova,
izabranih na 4 godine, za vođenje
postupaka mirenja, rješavanje imovin.
pravnih sporova, nesuglasica u vezi ugovora
i si. sa sjedištem u Zagrebu. Sud
se sastoji od: predsjedništva, arbitraže


— pojedinaca i vijeća. U objavljenom
Pravilniku (NN 45/74), uz opće odredbe,
objavljena su poglavlja: o postupku mirenja,
nadležnosti suda, pokretanju postupka,
arbiterima i arbitraži, postupku
i troškovima. Predsjednik suda: prof. dr.
S. Triva (Prav. fakultet Zagreb).
KRAJ RATA


Prestao je važiti dosadašnji zakon o
zabrani nomadske ispaše ovaca iz 1967


g. (NN 17/67), a stupili su na snagu novi,
potpuniji, koncizniji, puni detalja i
stroži. Dosada su poljoprivreda i šumarstvo
SRH imali svake godine u proljeće
znatnih poteškoća i materijalnih šteta
s toleriranjem nomadske ispaše. Novi
zakon, u čijoj su izradi sudjelovale 24
zainteresirane općine SRH, ne otežava
razvoj ovčarstva nego pospješuje tu granu
stočarstva. Ali na način da spriječi
štete na poljoprivrednim i šumskim kulturama,
te da onemogući širenje bolesti
i zaraze sa stoke na divljač. Novim zakonom,
koji je objavljen u NN 54/74,
zabranjena je nomadska ispaša ovaca
tj. ispaša i gonjenje ovnova, ovaca i janjadi
preko poljoprivrednih, šumskih i
drugih zemljišta, saobraćajnica i si. i ako
se ono vrši izvan mjesta prebivališta (sjedišta)
držaoca ovaca. Ne smatra se nomadskom
ispašom ovaca uobičajena ispaša
na brdsko-planinskim pašnjacima,
kao i ispaša svakodnevnim gonjenjem ovaca
iz mjesta prebivališta — sjedišta
na slobodne pašnjake. Ispaša se može
vršiti — prema čl. 2 — izvan prebivališta:
kada, kako i pod kojim uvjetima,
O tome govori čl. 2 i 3 ovoga zakona.
Doprema ovaca na ispašu i s ispaše vrši
se samo kamionima, željeznicom i si.
Sankcije za prekršitelje su znatno oštrije,
a protežu se i na osobe i na radne
organizacije, koje bi manipulirale sa stadima
i pastirima. Poznato je da su štete
neprocjenjive kad pašarenje prodre na
ozime uspjeve, mlade voćnjake, djetelišta,
šumske rasadnike i podmladak! Ovce
koje se zateknu na ispaši prisilno će
se otstraniti i otpremiti na trošak i rizik
u mjesto prebivališta držaoca ovaca
ili na najbližu želj. stanicu (čl. 6). Nakon
procjene štete izvršiti će se pljenidba,
prodaja i si. Prema čl. 13 za ovu su
nadležni: poljoprivredna, veterinarska i
šumarska inspekcija, koje djeluju uz pomoć
organa unutrašnjih poslova. Organizacije
udruženog rada, koje imaju čuvarsku
službu, organizirati će i spriječiti
ovakovu ispašu (čl. 14)! Napokon!


ZAKON O VODAMA!


Pod konac 1974. g. objavljen je novi
Zakon o vodama (NN 53/74). Odredbe
zakona se protežu na: tekuće, izvorske,
podzemne i stajaće, na zahvaćene atomosferske
vode, pitku, ljekovitu, termalnu
i mineralnu vodu, kao i na vode obalnog
mora (čl. 2). Dobra općeg interesa
su: vode, vodotoci, more i morska
obala (čl. 3), dok su u općoj upotrebi:
prirodni vodotoci, prirodna jezera i izvori,
obalno more, podzemne vode, jav


101
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 104     <-- 104 -->        PDF

ni bunari i česme, za čiju se upotrebu
može odrediti naknada (čl. 4). Jedinstvenost
vodnog režima je utvrđena za područja
i površine: Save, Drave i Dunava,
kao i primorskih, istarskih i dalmatinskih
slivova. Za građenje objekata —
prema čl. 18—22/IV — potrebna je suglasnost
republ. vodoprivred. organa odnosno
općinskog, kad se radi o objektima,
koji ne mijenjaju režim vode (radovi
na zaštiti od erozije, uređenju vodotoka
i bujica, izgradnji meliorac. objekata,
lokalnih zdenaca, vodovoda, elektroenergetskih
postrojenja, lokalnih i šumskih
cesta i si.). Suglasnost za eksploataciju
pijeska, šljunka i kamena daje republički,
općinski vodoprivredni organ i
Vodoprivredno poduzeće (čl. 23). Vode za
opskrbu stanovništva vodom za piće, za
zdravstvene, obrambene i komunalne potrebe
imaju prednost (čl. 27). Dozvola je
potrebna za iskorišćivanje i ispuštanje
vode, podzemnih voda, arteških bunara,
vode za mlinove i pilane (čl. 29—40). Zakon
u čl. 77—86 i 87—93 propisuje detaljne
mjere za zaštitu i obranu od poplava,
kao i zaštitu voda od zagađivanja.
Posebno govori o vodi za piće i tvarima
škodljivim za zdravlje kemijskog, fizikalnog,
biološkog i bakteriološkog sastava
i radioaktivnih osobina. Završne odredbe
odnose se na: ograničenja prava korisnika
i vlasnika zemljišta, osnivanju,
poslovima, načinu udruživanja, sredstvima
i naknadama vodoprivred. organizacija
i si.


SJEMENARSTVO I RASADNIŠTVO


Prema NN 7/75 nova republička stručna
komisija za šumsko sjemenarstvo i
rasadničarstvo radit će pod predsjednikom
prof. dr. I. Dekanićem u sastavu:
ing. D. Bartovčak, lng. A. Dokuš, ing. V.
Faber, ing. S. Horvatinović, dr. V. Hren,
ing. K. Vučetić i ing. M. Vukelić.


OZAKONJEN ZNANSTVENI RAD


Ozakonjuje se društvena uloga znanosti
i propisuju posebni uvjeti za osnivanje
znanstvenih organizacija udruženog
rada i znanstvenih jedinica, stjecanje
znanstvenog znanja i stupnja doktora
znanosti, oblici razmjene rada, osnivanje


SIZ-ova, planiranje, poticanje pronalazaštva,
novatorstva i si. U čl. 1—8 Zak.
o organizaciji znanstvenog rada — NN
51/74 — govori se o principima rada, dostupnosti
javnosti, pravima stvaraoca
znanstvenih djela, otkrićima, izumima d
si. Za upis u republički registar znanstvenih
organizacija i jedinica (čl. 16)
potrebno je ispunjavati uvjete: trajna
društvena potreba ovakovog znanstvenog
rada u trajanju od najmanje 5 g., da je
znanstveni rad osnovna djelatnost s utvrđenim
zadacima, dugoročnim ciljevima
i programom, da će ovaj rad obavljati
najmanje 15 znanstvenih radnika od
kojih su pet (5) u zvanju znanstvenog
suradnika, da su udružili svoj rad s punim
radnim vremenom, imaju osigurane
prostorije za rad, opremu, znanstvenu
dokumentaciju, materijalna i financ. sredstva,
osnovano znanstveno vijeće i dr.
Međutim za osnivanje znanstvenih jedinica
propisani su blaži uvjeti. Prema čl.
19 znanstvena zvanja su: znanstveni asistent,
znanstveni suradnik, v. znanstv.
suradnik i znanstv. savjetnik. Posebnim
čl. 20 izvršeno je klasiranje nastavnog
zvanja na sveučilištima i fakultetima
SRH s odgovarajućim znanstvenim zvanjima.
Određeni su principi, uvjeti i postupak
za stjecanje doktorata znanosti:
podjeljuje ga sveučilište odn. fakultet i
druge znanstvene organizacije udruženog
rada, koje imaju tradiciju, značajna dostignuća
i najmanje 15 radnika-docenata,
suradnika i si. Zakonom su utvrđeni načini
udruživanja u SIZ-ove, planiranje,
formiranje znanstvenog savjeta, dodjeljivanje
republičkih nagrada za znanstveni
rad i si.


RAZBOJNIČKO PRIVREĐIVANJE


Dr. D. Stojanović, prof. Pravnog fakulteta
u Nišu razmatra — u članku objavljenom
u IT — novinama od 10. I.


o. g. — postavke nacrta Zakona o zaštiti
čovjekove okoline i kaže: u čl. 192 Ustav
je zagarantirao da »čovjek ima pravo na
zdravu životnu okolinu« i u čl. 281/t. 10
predviđeno je da federacija uređuje »zaštitu
i unapređenje čovjekove okoline
koji su od interesa za cijelu zemlju i
međunarodnu zajednicu«. Prema tome
nužno je da se što prije donese zakon


ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 105     <-- 105 -->        PDF

na nivou federacije, u kojem će biti određen
ekološki minimum svakom čovjeku,
kao i ekološka ravnoteža neophodna
za zdravu egzistenciju čovjeka i živog
svijeta oko njega. Zakonodavac mora
uočiti kolizije interesa i isključiti, kao
nedopuštene, sve one aktivnosti, koje opterećuju
ili ugrožavaju zdravlje i sva
opterećenja čovjekove okoline povezana
s »razbojničkim« privređivanjem. Ukoliko
se ovakav zakon ne donese tada čovjek
mora promjeniti sebe i svijet oko
sebe da bi mogao živjeti u njemu!!!


SVJETSKA KULTURNA
I PRIRODNA BAŠTINA


Kulturnoj i prirodnoj baštini mnogih
zemalja sve više prijeti uništenje, bilo
zbog klasičnih uzroka propadanja, bilo
zbog promjena u društveno-ekonomskom
životu, unošenjem novih fenomena oštećenja,
razaranja i si. Tako dolazi do osiromašenja
ne samo pojedine narodne
baštine, nego i svih naroda, bez obzira
kojoj zemlji ove baštine pripadaju, jer
su one dio baštine cijelog čovječanstva.
Kulturna baština kao što su: spomenici,
skupine zgrada, znamenita mjesta, spomenici
prirode koji imaju naročitu estetsku
i znanstvenu vrijednost, zatim geološke
ili fiziografske formacije, određene
prirodne zone i si. To su bili glavni
razlozi zbog kojih se je i naša zemlja
priključila ratifikaciji Konvencije o zaštiti
svjetske kulturne i prirodne baštine.


(S. L. 56/74). Potpisnici ove konvencije
mogu se koristiti međunarodnom pomoći,
koja se oblikuje u financijskom, umj
etničkom i tehničkom pogledu. Zemlje
potpisnice su dužne načiniti inventar
dobara i on se objavljuje kao Popis
svjetske baštine. Nadalje su potpisnice
dužne uplaćivati obvezni doprinos u Fond
za zaštitu svjetske kulturne i prirodne
baštine. Međutim Komitet za svjetsku
baštinu pruža zemljama potpisnicama
pomoć u obliku stručne pomoći, izrade
studija, osposobljavanja stručnjaka, opskrbljuje
ih opremom, zajmovima, subvencijama,
sredstvima popularizacije i si.
3,000.000 STABALA


Već 10 g. u Zagrebu djeluje Fond »Stablo
mladosti«, čiji su osnivači bili: Gradski
odbor SSRN i Sindikalno vijeće grada
Zagreba. Fond je osnovan 1965 g. s
zadatkom da podstiće stanovništvo na
sadnju, uzgoj i uređenje parkova, drvo


reda, zelenila i šuma, te da stvara navike
kod školske djece, omladine i svakog
stanovnika ljubav prema prirodi, čuvanju,
uređenju, sadnji i uljepšavanju
čovjekove neposredne okoline. Temeljna
parola Fonda je »Svake godine — svaki
građanin — jedno stablo«. Radilišta ovoga
Fonda su, ne samo na području
grada Zagreba i u Parku mladenaca,
nego i u Samoboru, Vel. Gorici, Sljemenu,
Odri, Savskim vrbicima, Markuševačkoj
šumi, Vrabečkoj gori i dr. Zahvaljujući
ovome Fondu i zalaganjima omladine,
privrednih poduzeća i stanovništvu
okoline grada posađeno je — u
ovih 10 godina postojanja Fonda — preko
3,000.000 sadnica i stabala. Rezultati
ovih pošumljivačkih akcija su naročito
vidljivi svakog proljeća i jeseni. I na
kraju ističemo kao veoma uspjelu akciju
sadnje_ »Stabla mladosti« prilikom
vjenčavanja mladenaca. Tom prilikom
mladenci dobivaju spomen-karticu s posvetom:
»Neka vaša ljubav i sreća u braku
rastu kao vaše stablo u Parku mladosti
«. Fond namjerava naskoro osnovati
u Samoboru Park iseljenika!


JNA PREDNJACI U POŠUMLJIVANJU


Pripadnici JNA sami ili u zajednici s
školskom djecom i omladinom, skromno
i nečujno, sudjeluju u akcijama sadnje
šumskih sadnica i uzgajanju šuma.
Milijunski broj sadnica godišnje zasađuju
tisuće i tisuće vojnika i u ovaj rad
ulažu stotine tisuća radnih sati. Ovu hvalevrijednu
i primjernu pomoć JNA najviše
cijene i koriste Šumska gospodarstva
na području Delnica, Dugog Sela,
Našica, Rijeke, Karlovca, Samobora, Varaždina
i Zagreba. Pogledajte trogodišnju
bilancu njihovog rada od 1972—1974


g. kako ona izgleda u brojkama! Godine
1972 zasadilo je 10.690 pripadnika JNA
na području Hrvatske 1,128.650 komada
sadnica šumskog drveća i za ovo utrošili
100.547 radnih sati. Slijedeće 1973 g.
zasadilo je 8.139 sivomaslinastih mladića
696.895 sadnica u vremenu i za 113.910
radnih sati. U proljeće 1974 g. JNA je
zasadila 423.400 sadnica i pripremila za
zadnju 66 ha zemljišta (čišćenje od korova
i grana). Neka se i to zna!
ULOGA ŠUMARSKE INSPEKCIJE


Ing. D. Mamula (Bjelovar) u članku
»Nešto o ulozi šum. inspekcije u razvoju
šumarstva« (Bilten Poslov. udr. šum.
privred. org. — Zgb br. 11/74) smatra,


103
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 106     <-- 106 -->        PDF

da inspekcija treba raditi preventivno,
a ne represivno i nalaziti se u proizvodnji
i poslovanju sa šumskim fondom, a
ne u sferi razmjene i potrošnje. Nužno
je uskladiti rad sa svim progresivnim
nastojanjima radnih organizacija u šumarstvu.
Teškoće u određivanju granice
dokle bi šumarska inspekcija smjela djelovati,
a da istovremeno ne bude anahronizam,
nastaju s respektiranjem uopćene
zakon, podloge »ne smije se smanjivati
vrijednost šumskog fonda«. Međutim
»granica je tamo gdje se razilaze
kratkoročni interesi šumske privrede s
općedruštvenim interesima fundamentiranim
Ustavom«. Potreba šum. inspekcije
će se smanjivati ovisno o intenzitetu
stimuliranja rada na obnovi i regeneraciji
šuma u šumsko-privrednim organizacijama,
kao i o spoznaji vlasnika šume
o potrebi racionalnog gospodarenja.


ZAKONI O JAVNIM CESTAMA


Upoznajemo motorizirane šumare i drvarce
s nekim odredbama ovoga zakona,
koji je objavljen u NN br. 53/74. Ceste
se dijele na magistralne (međunarodna
cesta i javne ceste, koje povezuju gradove
i važnija privredna područja), zatim
regionalne (povezuju priv. područja
ili više općina) i lokalne (povezuju sela
i naselja). Radi korišćenja, održavanja,
rekonstrukcije, izgradnje i upravljanja
korisnici osnivaju SIZ-ove za ceste na
nivou republike, regionalne i lokalne (čl.
12—44). Sredstva za održavanje, rekonstrukciju
i izgradnju osiguravaju se naknadama.
Stope amortizacije javnih cesta
i objekata su: 6"/o za gornji makadamski
stroj, 2"/o za suvremeni, l,2´°/o za kamene
i betonske mostove, 2"7o za čelične, 14´°/»
za drvene i ostale mostove. Magistralna
i regionalna cesta ima suvremeni kolnički
zastor, a lokalna tucanički. Čl. 91—95
zakona govori detaljno o dopustivom pritisku,
opterećenju, kolničkom zastoru,
saobraćajnim trakama, širinama bankina
i dr. Vozila koja se služe javnim cestama
moraju imati: kotače s napuhanim
gumama, gusjenice s ravnim oblogama,
ne smiju prelaziti 10-tonski pritisak
po jednostrukoj osovini, 16 tona po
dvostrukoj odnosno dozvoljen je osovinski
pritisak po kotaču od 5 tona, dok
vlastita težina i tovar ne smiju biti teži
od 40 tona.


IZ »NAŠE PRAKSE«


Ekonomist-novinar B. Mejovšek iznosi
u Vjesniku u članku »Ulje na vatru inflacije
« slijedeće: Organizacija udr. rada


nabavila je sirovinu i počela proizvodnju.
U međuvremenu su sirovine poskupile!
Kad je trebalo prodavati gotove
proizvode u cijenu proizvoda je zaračunato
ovo novo poskupljenje, pa je OUR
ostvario veći dohodak, veći za razliku
cijene sirovina! Stvoreni dohodak RO je
podijelila po uhodanim ključevima raspodjele:
OD, fondovi i zajednička potrošnja.
I ispalo je .. . za predviđeni novi
proizvodni ciklus nema dovoljno . . .
obrtnih sredstava! Sad dolazi plač: kriva
je inflacija, troškovi, banka, premalena
emisija novca, a na krivo ponašanje
raspodjele se »zaboravilo«. Međutim
ono što je inflacija na jednoj strani uzela,
dala je na drugoj strani. A to radna
organizacija nije uzela u račun. Ništa nije
lakše ni radnim oragnizacijama na terenu
gdje troškovi danomice rastu, a
cijene su njihovim proizvodima administrativno
zamrznute, kao i onima gdje
tržište finalnom proizvodu ne priznaje
višu cijenu. Međutim ako se obrtna akumulacija
u svaki novi ciklus vraća umanjena
za onoliko koliko ju je nagrizla
inflacija ili se »neoprezno« podijelila za
druge oblike potrošnje. Tako se troše
društvena sredstva s kojima nije OUR
postupio kao dobar privrednik-gospodar
tj. da ih sačuvao i uvečao im vrijednost,
a ne smanjivao, pa sada od društva stalno
traži nova financ. sredstva i kredite!


KLJUČNO PITANJE


Prema Vjesniku prenosimo neke konstatacije
i izjave s proširene sjednice
Predsjedništva CK SKH, koja je održana
početkom travnja o. g. u Zagrebu, gdje
je vođena rasprava o društvenom dogovoru
za formiranje i raspodjelu dohotka
i osobnih dohodaka: . . . pristup na osnovi
jedinstvenog prosječnog dohotka po
uvjetno kvalificiranom radniku (UKR)
vodio je uprosječivanju dohotka i destimuliranju
borbe za veću produktivnost
rada i za veći dohodak. Tako se moglo
dogoditi da neke organizacije ostvaruju
iznadprosječne osobne dohotke, ali da ne
ostvare objektivno mogući nivo dohotka,
i obratno, organizacije s ispodprosječnim
dohotkom ostvarivale su objektivno najveći
dohodak, ali su imale niže OD od
prosjeka privrede (M. Baltic). Nadalje je
iznesena ocjena . . . dosadašnji samoupravni
sporazumi nisu prihvaćeni od
radnika i da su radnici ili pasivni ili u
opoziciji prema samoupravnim sporazumima,
jer nisu sudjelovali u njihovom
donošenju i jer ih shvaćaju kao uplitanje
države u raspodjelu (A. Jukić). Slije
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 107     <-- 107 -->        PDF

deći govornik je rekao: . . . Minuli rad
treba precizno definirati ili potpuno izbaciti,
jer neki očekuju minuli rad na
bazi nerada. Što se pak tiče limita —
smatra govornik — da je diskusija o
njemu isforsirana, jer ni dosad nisu postojali
limiti za rad koji se mjeri (D.
Plašć). Dalje se govorilo: . . . Najveći
rast OD posljednjih godina imali su radnici
s nižim kvalifikacijama, dok je kod
stručnjaka — koji nisu bili stimulirani
na inicijativu, na stvaralaštvo — došlo
do povlačenja, jer nisu mogli biti plaćeni
iznad limita. Govornik je naglasio
kako se treba zalagati za veće OD, ali na
bazi uvećane produktivnosti, većeg dohotka,
unapređivanja proizvodnje i bolje
ekonomije rada (L. Bročilo).


ZAKON O ORUŽJU!


Pod konac 1974 g. objavljen je Zak. o
nabavljanju, držanju i nošenju oružja u
NN br. 54/74. Prvi stavovi općih odredaba
definiraju naziv »oružje«: vatreno,
zračno, rasprskavajuće, plinsko i hladno
oružje, zatim naziv »municija«: meci, patrone,
čahure, upaljači, zrna, sačma i barut.
Zakon tumači izraze: lovačko, sportsko
i trofejno oružje. Općinske uprave
izdaju odobrenja za nabavku oružja. Odobrenje
se neće izdati: maloljetnicima,
zaostalim i duševno bolesnim, kažnjenim
za određeni prekršaj, osuđenim za krivično
djelo i si. Zračno oružje cal. 4,5
mm mogu nabavljati samo u sportske
svrhe osobe iznad 16 godina i ako su članovi
streljačkih organizacija. Za držanje
i nošenje oružja potreban je Oružni list,
dok za držanje trofejskog oružja samo
odobrenje. Zabranjeno je upotrebljavati
i nositi trofej, oružje, kao praviti i držati
municiju. Bez odobrenja se može
nabavljati i držati staro oružje: puške,
sablje, mačevi i si., koje ima umjetničku
i povijesnu vrijednost ili čini dio narodne
nošnje.


I DRVNA INDUSTRIJA LISTA


— POTEŠKOĆAMA!
Iznosimo situaciju u drv. industriji
Hrvatske: osjećaju se znatne poteškoće
u plasmanu i izvozu piljene građe. Proizvodnja
i zalihe rastu, dok plasman rapidno
opada. Skladišta talijanskih tržišta
su puna robe. Traži se jasen i lipa!
Zapad. Njemačka i Francuska su bacile
na tržište jeftinu robu slabije kvalitete.
Kupci pokušavaju oboriti dosadašnje cijene,
uz razne makinacije, a izvoznici su


prišli sniženjima cijena čak i do 30%>.
INA, Generalturist i radne zadruge pojavljuju
se poodavno kao nakupci, konkurencija
i izvoznici!? A mjere, koje su
već u toku: žurno se ispituje plan sječe
bukovine, da ga se snizi i zamjeni sječom
ostalih tvrdih liščara. Hrast rezati
klasičnim načinom. Kroz finalnu preradu
plasirati što više hrasta i jasena. Intervencijom
PK — Jugoslavije pokušati
će se postići plasman robe na istočno
tržište. Šumarstvo se treba suzdržati od
povišenja cijena pilanskoj oblovini, i uskladiti
obujam i strukturu svojih sječa
s potrebama tržišta odn. smanjiti sječu
bukovine, a povisiti sječu hrastovine i
ostalih tvrdih liščara. Bukovinu pariti i
slagati, jer otpada njezina dosadašnja
prodaja »ispod« gatera. Iako je usitnjenost
banaka velika smetnja, treba pronaći
nove kredite za uskladištene zalihe.
Exporteri se moraju udružiti s proizvodnjom
(u toku je!). Ponovno analizirati i
proučiti svjetska tržišta drvetom. Tražiti
smanjenje stope poreza i doprinosa!


ZA BUDUĆE UMIROVLJENIKE!


Skupština Zajednice mirovinskog i invalidskog
osiguranja radnika Hrvatske


— u NN br. 12/75 — objavila je Odluku
o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje
OD iz prijašnjih godina
prema razini OD iz 1974 g.:


O D u god.
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
valor, koef.
362,0
315,7
290,1
250,8
209,1
167,8
142,5
125,9
II.
1961
1962
1963
1964
1965
1174,5
1059,6
894,2
698,9
500,8


DRVOTEHNIKA USA


Na proljetnom zagrebačkom velesajmu,
koji je održan 21—27. IV o. g., sakupilo
se oko 1.550 izlagača iz 28 zemalja. Veliko
priznanje ZV značio je i pristup privrednika
iz inozemstva. Tako je Ministarstvo
trgovine USA organiziralo izlož
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 108     <-- 108 -->        PDF

bu »Drvotehnika 75«, koja okuplja 21
tvrtku Amerike. Na ovoj je izložbi prikazana
oprema, pribor i tehnologija za
preradu drveta u proizvodnji namještaja.
Izložen je bio vibrirajući konvejer
koji služi za dovod drvnih otpadaka u
strojeve za usitnjavanje, mjerni i kontrolni
instrumenti za vlagu, detektori za
otkrivanje grešaka u proizvodnji furnira,
šperploča i iverica, prikazano je remenje
za osiguranje svežnjeva, pištolji
za vruće ljepljenje. Prikazan je i kombajn
s prenosnom pilom za piljenje cjepanica
i otklanjanje otpadaka od drveta
po posječenim kompleksima šuma s kapacitetom
većim od 25 pr .m. piljenog,
sortiranog i usitnjenog drveta na sat.
Za površinsku obradu i finiširanje drva
bio je izložen bogati asortiman strojeva
za politiranje na pneumatski pogon. Neke
su tvrtke, zbog dimenzija svojih strojeva,
prikazale proizvodnju putem modela
ili filma, zatim mogućnost kompjutorizacije
u proizvodnom procesu i si.


KADROVI, KADROVI?


Kadrovi rješavaju sve, rekao je veliki,
ne baš omiljeni, Josif Visarionović! Međutim
stručne škole u SRH izbacuju sve
manje KV — drvoprerađivača i drvarskih
tehničara, iako postoje drvoprerađivačke
tehničke škole u Delnicama, Karlovcu,
Virovitici i Zagrebu. Istodobno
novine objavljuju da tehničara ima za
izvoz. To dokazuju statističkim brojkama
i donose: ove se godine upisalo u
srednje škole 50.000 učenika više nego
prije 2 godine, što znači da će i dalje
povećavati broj tehničara. Istoga časa
nastavlja se tendencija pada upisa u škole
za KV-radnike, koji se najviše traže,
a takovih se upisalo 23.000 manje nego
prošlih godina. Drv. industrija SRH također
vapi za takovim KV-kadrovima,
iako se za drvarce otimaju, vrbuju i nude
dobru zaradu i trajna mjesta gotovo
sva drvno industrijska poduzeća. Kadrova
nema, jer učiti za stolara i »tišljera
« je anakronizam, težak rad, zanimanje
nije atraktivno i demodiran posao!


Drvarcima cijena raste, jer ih malo ima.
U čitavoj SRH zaposleno je u drv. industriji
35.036 radnika. Međutim nepovoljan
je kadrovski sastav. Da se povisi
produktivnost i kvaliteta proizvoda potrebno
je 60% ovih radnika iz neposredne
proizvodnje tek obrazovati. Veliki
broj ih ima tek nepotpunu osnovnu naobrazbu!
Da se ovaj problem barem nekako
riješi, potrebno je prići: besplatnom
školovanju, stipendiranju, besplatnom
smještaju u đačke domove, boljoj


opremljenosti stručnih visokih i srednjih
škola, putem masovnog medija TV i radia
razviti propagandu i popularizaciju
drvne struke: stručnim filmovima, predavanjima,
popularnim brošurama, nagrađivanjima
i si. Samo gdje su financijska
sredstva, kad Zajednica za financiranje
usmjerenog obrazovanja šumarstva
i drv. industrije SRH dobiva tek 1,8 milijardi
st. din., iako kadrovi zaposleni u
šumarstvu i drv. ind. SRH uplaćuju godišnje
5,7 mil. st. din!!!


PILANA U PLAMENU


Početkom mjeseca travnja, točnije 6. IV


o. g., do temelja je izgorila modernizirana
pilana drvnog kombinata »Belišće«,
jedno od najsnažnijih radnih organizacija
Slavonije. Izgorjeli su ili su neupotrebljivi
svi strojevi, a među njima i
dvije automatske trake za rezanje trupaca
tvrtke »Gillete«. Ova pilana rezala je
godišnje oko 50.000 m3 pilanske oblovine.
Prije 2—3 godine je obnovljena i modernizirana,
te je ovo pilansko postrojenje
zapošljavalo oko 150 radnika. Šteta još
nije definitivno procjenjena, ali je sigurno
da će preći 2 milijarde st. dinara.
Pretpostavlja se da je požar nastao na električnim
instalacijama.
U OPASNOSTI: PLUĆA ZAGREBA


Već duže vremena naš novinski tisak
zvoni na uzbunu i alarm: Medvednica,
planinski masiv i njegov popularni dio
Sljeme, pluća i zaleđe Zagreba, su ugroženi
i u opasnosti. Vjesnik, Borba, VUS,
Večernji list i dr. danomice donose uznemiravajuće
vijesti: Medvednica — primjer
brige i nebrige! Planina mrtvog kapitala!
Čekamo li medvjede na Medvednici?
Staro se uništava, novoga nema!
Dalje se iznosi: Objekti propadaju, jer
se ne održavaju. Privatne se šume krče,
da bi se pretvorile u unosna gradilišta,
u poljoprivredna zemljišta i dalje .. . u
gradilišta vikendica. Otvaraju se novi i
proširuju stari kamenolomi u divovske,
napose oko zaselaka Dolja i Bizeka. Nezasitna
tvornica cementa u Podsusedu
guta površinu za površinom! Međutim
bez obzira na objektivnost i istinitost ovih
vijesti pravna je situacija o Medvednici
slijedeća: 1. Još 1909 g. Medvednica
je proglašena zaštitnom šumom. 2. Uprava
grada Zagreba proglašava 1954 g. šume
Medvednice park šumom sa svojom
vlastitom upravom. 3. Šume Medvedenice
prelaze pod upravu Šumarije — Zagreb.


4. Projekti i 173 elaborata o Medvednici


ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 109     <-- 109 -->        PDF

čekaju na realizaciju. 5. Za daljnje istraživačke
studije i planove grad odobrava
325 st, din. 6. Za održavanje i uređenje
Medvednice u površini od 24.000 ha napose
sljemenskog dijela, grad izdvaja godišnje
120 milijuna st. dinara. I konačno


7. osniva se Odbor za izgradnju Medvednice
sa zadatkom da pripremi društveni
dogovor o usklađivanju interesa, radova
i korišćenju, kao i financiranju ove parkšume.
REVITALIZACIJA MAKSIMIRA


Maksimirska šuma i perivoj, koji su
osnovani još početkom 1843 g., nezamjenjivi
su i sastavni dio Zagreba. U MŠK
objavljenoj u Š. L. br. 7—9/74 već smo
bili iznijeli prijedlog arh. ing. Z. Kanija


o potrebi odvajanja gospodarskog dijela
i spajanja parkovnog dijela Maksimira,
u površini od 195 ha, u jednu cjelinu.
Mnogi smatraju da sadašnji smještaj Zoološkog
vrta — u srcu ovoga perivoja —
predstavlja najfrontalniji napadaj na
Maksimirski park. Predlaže se žurno preselenje
Zoološkog vrta negdje u bližu okolicu
Zagreba (razumljivo povezano s
autobusnom prugom), tim više što je
njegovo širenje zaustavljeno! U međuvremenu
je zagrebačka općina imenovala
Inicijativni odbor za revitalizaciju perivoja
od 10 članova. U odbor su — uz predstavnike
društvenih i političkih organizacija
— ušli: veterinar dr. A. Lukšić (direktor
»Dinama«), ing. V. Jurčić, agronom
i predstavnik Polj. fakulteta i šumari:
ing. M. Novaković (dir. Poslov. udr.
privred. šum. organizacija) i mr. ing. Š.
Meštrović (ŠF — Zagreb).
MEDVJEDI PROTESTIRAJU


U raspravu o zagrebačkoj Medvednici
»upleo« se je i »Kerempuh« i u br. 12/75
donosi:


Skupina medvjeda-štetočinja,
koja je morala biti upućena
na izdržavanje kazne na Medvednicu,
obratila se molbom
na Gradsku skupštinu, zahtjevajući
ili smrt ili deportaciju
u neki kraj, u kojem postoje
uvjeti, da se kako-tako preživi.


DANAS AKTIVAN —


SUTRA RADIOAKTIVAN!


U Biblisu nedaleko od Darmstadta u
Zapad. Njemačkoj puštena je u pogon
najveća atomska centrala na svijetu s


reaktorom od 1.200 megavata energije.
Građani ovog malenog zaseoka su bez riječi
i protesta pristali da im svinjci, povrtnjaci
i peradarnici budu uz kuću i da
im prvi susjed bude ova divovska NE.
Nijemci grade užurbano ovakove centrale.
One su rezultat sadašnjih visokih cijena
nafte, a i zbog bojazni da bi se naskoro
mogla današnja nalazišta »tekućeg
zlata« iscrpsti. Za slijedeće 3 godine u
radu su daljnjih 11 postrojenja NE s nešto
oko 3.500 megavata struje, dok se za
slijedećih tri godine planira i traži lokacija
za daljnjih 20 NE. Užurbana izgradnja
NE opravdava se što nisu uspjeli napori
da se pronađe postupak za aktiviranje
ugljena u tekućinu, planovi o iskorišćivanju
sunčeve energije i poteškoće oko
veće upotrebe zemnog plina.


*


Međutim za graditelje NE nastali su u
Zap. Njemačkoj crni dani! Gradnja NE
u mjestu Wyhl kraj Obadenwurtenberga
nedavno je morala biti obustavljena, jer
je preko 25.000 stanovnika ovoga gradića
i okolnih sela zaposjelo gradilište i utaborilo
se u šatorima i barakama, te fizički
omelo svaku gradnju i prilaz građev.
mehanizaciji. Stanovništvo se boji za
svoju životnu egzistenciju ne samo uslijed
zagađenosti, straha od eksplozije, zamračenja
sunca uslijed isparavanja i magle,
trajnog povećanja temperature voda
rijeke Rajne, pad kvalitete njihovih vina
i sličnih poteškoća, koje izaziva ovaj »đavolji
« izum. Nisu pomogla nikakova uvjeravanja,
da će reaktor biti okružen
s 2 m debelim betonskim zidom, a krov
izgrađen od 60 cm debelim armiranim betonom
od beton, željeza 0 30 mm. Nije
pomogla niti tvrdnja da je teoretska mogućnost
zračenja 1:10,000.000, dok je od
udara groma 1:1,000.000. Jer bolje je danas
aktivan nego sutra radioaktivan!


TABLICE ZA KUBICIRANJE TRUPACA


Savez IT šumarstva i drvne industrije
Hrvatske izdao je novo — praktično —
izdanje Tablica za izračunavanje kubnog
sadržaja izrađenih trupaca (klada) na 2
decimale, a za promjere 0 10—120 cm
i dužine od 0,1—10 metara. Brojke u tablicama
tiskane su u 2 boje (promjeri
trupaca u crvenoj, a dužine u crnoj boji).
Veličina ovih tablica-skrižaljki je džepnog
formata 14x23 cm i u tvrdom — kartonskom
— povezu. Ove praktične tablice
namijenjene su šumarskom i drv. industrijskom
tehničkom osoblju, šumarijama,
šumskim gospodarstvima, drvno-in


107
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 110     <-- 110 -->        PDF

dustrijskim poduzećima, đacima srednjih
šumarskih i drvno-ind. škola, studentima
Šumarskih fakulteta, kao i svima onim
radnicima koji vrše premjer i izračunavaju
kubni sadržaj izrađenih trupaca
(klada). Cijena tablica s poštarinom iznosi
35 dinara.


ROBA ZA ROBU — UVOZ ZA IZVOZ


Naš najveći platni deficit u razmjeni s
inozemstvom prošle je godine iznosio 1,2
milijarde dolara. U siječnju o. g. privreda
Jugoslavije je izvezla robe za 414,2 milijuna
dolara, a uvezla za 678 mil. dolara.
U ovom času sve je teže prodati za
novac i istodobno se boriti protiv sve
agresivnije konkurencije. U svijetu općeg
nepovjerenja posve je otkazao monetarni
i valutni sistem. Neodrživo je stoga, da
mi iz SR Njemačke, Italije i Austrije uvozimo
3—4 puta više robe, nego što je
tamo izvozimo. Sve ovo zahtjeva novi način
ponašanja: robu za robu i vezanje
uvoza za izvoz! Postoje mnoge ponude
našoj zemlji: Španjolska, Francuska, Grčka,
Žaira, Libija i dr. i nude ono što imaju,
a mi ono što mi imamo . . .!


IN MEMORIAM AMICIS


U ime Saveza inženjera i tehničara šumarstva
i drv. industrije Hrvatske bilježimo
i opraštamo se od kolega, koji su
umrli i pokopani u vremenu od 15. 12.
1974—30. 04. o. g.: ing. Zdravko Jerbić
rođ. 1987) umro u Zagrebu 25. XII. 1974 g.
ing. Veljko Jurdana (1924) umro u Lovranu
2. I. o. g., šum. tehn. Milan Ančić
(1931) umro u Beogradu u III. o. g., ing.
Josip Benić (1902) umro u Titovom Uzicu


24. III. o. g., ing. Živko Panjkota (1915)
umro u Zagrebu 1. IV. o. g., ing. Mato
Markanović (1933) umro u Zagrebu 3.
IV. o. g., ing. Vilko Peić (1927) umro 10.
IV. o. g. u Novoj Gradiški, šum. tehn.
Franjo-Braco Landikušić (1916) umro u
Zagrebu 18. IV. o. g., ing. Vlado Mutak
(1913) umro 28. IV. o. g. u Zagrebu i ing.
Šumsudin Hasandedić (1907) umro 10.
III. o. g. u Sarajevu. Sa znatnim zakašnjenjem
bilježimo i smrt ing. Alberta
Metza (1893), koji je umro 6. III. 1972. g.
u Italiji. Neka im je slava i hvala!
JEDAN ČOVJEK — JEDAN OUR!


Poslovođa poduzeća za namještaj i dekoracije
»Novi dom« iz Beograda Radenko
Novaković tražio je od Ustavnog suda
da se on sam konstituira kao — OOUR!
Radenko — OOUR!


ŠUMAR — NOGOMETNI TRENER!


Ing. Mirko Bazić je čovjek, koji je uspio
pomaknuti zagrebački Dinamo s centra
prvoligaške nogometne tablice u šes


naesterac; Rođen je 1938 g. u M. Trojstvu
kraj Bjelovara. Pravi je nogomet počeo
igrati tek kad je 1958 g. stigao do
Zagreba i upisao se na ŠF. S diplomom
šum. inženjera zaposlio se je u Senju i
zaigrao u senjskom »Nehaju«. Opsjednut
nogometom — kako sam kaže — napustio
je zaposlenje i krenuo za Bos. Gradišku,
gdje je trenirao juniore i istodobno
u Zagrebu završava Višu trenersku
školu. Vratio se u Dinamo i s uspjehom
ga vodi već treću godinu. Međutim kod
Dinama ostaje još 2 godine, a onda . . .
do viđenja! U mladosti je pisao pjesme,
a i sada ga ta muza nije napustila. Razmišlja
i skanjuje se, da uz trenersku dužnost,
završi psihologiju. Makar je izjavio
u VUS-u, da ga šumarstvo »ama baš nimalo
ne zanima« — vidjeti ćemo — naš
Je!


HORTIKULTURA 1/75


Ovaj hortikulturni časopis (Split) donosi
članak arh. S. Klaića: Iz prošlosti
parka Mokrice (na međi Hrvatske i Slovenije)
— povijesne crtice o ovome veoma
vrijednom parku u neposrednoj blizini
Zagreba. U istom broju prof. ing. O.
Piškorić iznosi: Procjena vrijednosti na
parkovima i drugim površinama. U ovom
kratkom, praktičnom prikazu »Odluke o
smjernicama za obračun vrijednosti odraslih
stabala«, koju je donijelo Vijeće
grada Frankfurta na Odri, ing. Piškorić
upućuje i predlaže način primjene ovih
smjernica i naknade vrijednosti ozlijeđenih,
posjećenih ili uništenih dendroflornih
elemenata na spomenutim objektima.