DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 91     <-- 91 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


MALA


VIJESTI, DOGAĐAJI,
KRUPNA I SITNA


ŠUMARSKA


ZBIVANJA
U ŠUMARSTVU
I DRVNOJ


KRONIKA


INDUSTRIJI I SL.


SU MA R S K I LIST


NA KRAJU 1974 GODINE!


Mala Šumarska Kronika, redovna rubrika šumarskog Usta, nastavlja
s daljnjim izlaženjem i sve je zanimljivija i bolja. Tako nam, barem, pišučitatelji! U ova tri nastavka, izišla u 1974 g., MŠK objavila je — na 40 stranica
— 154 crtica i zanimljivosti, te nezaustavljivo kreće u 1975 g.


Iako nam je 1974 g. već za »leđima« vraćamo se na njezin početak i
kronološkim redom iznosimo kraći pregled važnijih i društvenih zbivanja
u proteklih 12 mjeseci. Zapravo, čitava «stara« godina obilovala je nizom
veoma važnih zakonskih odluka i značajnih stručnih proslava, savjetovanja,
simpozija i akcija. Gotovo u svim ovim stručnim manifestacijama sudjelovao
je i naš stručni — republički — Savez, bilo izravno ili indirektno, preko
svojeg brojnog članstva i teritorijalnih Šumarskih društava.


Evo, tih važnijih zbivanja poredanih kronološkim redom:


1.
Pod konac mjeseca veljače objavljen je USTAV SR Hrvatske. U
središte osnovnih načela i postavki Ustav je postavio: Samoupravljanje
radnih ljudi i zaštitu socijalističkog samoupravnog sistema,
kao položaj i ulogu radnog čovjeka. U ovom vrhunskom aktu, u
poglavlju II »Društveno-ekonomsko uređenje« jdonesene su ustavne
odredbe, koje se izravno odnose na šumarstvo. To su članovi
Ustava: 117, 118, 119, 121 i 172. Zakonom o šumama SRH, koji će
naskoro biti objavljen, donijeti će se — koncizni je razrađena i
definirana — uloga šume, kao dobra od općeg interesa, podrobnije
o načinu iskorišćivanja, udruživanja, zaštite, gospodarenja,
unapređivanja, održavanja i obnove šuma, izvore financiranja i dr.
2.
U okviru komisije za razvoj i društveno-ekonomske odnose CK SK
Hrvatske, u Zagrebu je, koncem ožujka, i u prisutnosti preko 200
pozvanih predstavnika struke, raspravljena tema »Daljnji razvoj
proizvodnje i ustavno organiziranje udruženog rada u privrednom
kompleksu: šumarstvo—drv. industrija—indu´strija celuloze i papira—
trgovina i promet drvom.«
3.
Početkom 1974 g. došlo je do integracije između Jugoslav, instituta
za četinjače — Jastrebarsko, Instituta za šumarska istraživanja —
Zagreb i Zavoda za kontrolu sjemena — Rijeka u jedinstveni:
Šumarski institut — Jastrebarsko!
563
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 92     <-- 92 -->        PDF

4.
Početkom ljeta uslijedilo je, veoma važno i konstruktivno, Savjetovanje
o zaštiti šuma od požara u Splitu.
5.
Zaredao je niz stručnih proslava, simpozija, izložbi i manifestacija,
počevši od proslave 100 g. organiziranog šumarstva bilogorskog-
podravskog područja u Bjelovaru, zatim Simpozij o 100. obljetnici
organiziranog pristupa šumarstvu Slavonije, koje je održano
u Vinkovcima i SI. Brodu, Simpozij o zaštiti Plitvičkih jezera
i si.
6.
U Strugi, na obali Ohridskog jezera, održano je Savjetovanje o
društveno-ekonomskom položaju šumarstva i drv. industrije Jugoslavije
s osvrtom na sprovođenje Ustava, kao i XII. natjecanje
šumskih radnika Jugoslavije.
7.
Početkom jeseni održan je u Bjelovaru i Koprivnici: Simpozij o
mehanizaciji tehnoloških procesa u suvremenim sistemima gospodarenja
šumama.
8.
Proslavljena je, također, 25 obljetnica postojanja i rada Šumarskog
fakulteta i Univerziteta u Sarajevu.
9.
Slijedio je govor predsjednika SFRJ J. B. Tita, koji je održao na
VII Kongresu Sindikata Jugoslavije. Ovaj je govor u cijelosti objavljen
u dnevnoj štampi. Međutim, uredništvo MŠK donosi nekoliko
rečenica i pasusa iz ovog snažnog govora, koji se — itekako
— odnosi na šumarstvo i drv. industriju SRH. Na jednom mjestu
drug Tito kaže: ». . . ja sam se zalagao za razvijanje domaće sirovinske
baze, jer za to imamo uslova. Ali takvi moji savjeti nisu
prihvatani. Tako mi sad uvozimo velike količine sirovina . . . što
se pretežno moglo obezbjediti domaćom proizvodnjom. Ili uzmimo
pitanje dupliranja kapaciteta. Što je još i gore i danas stvaramo
ili namjeravamo stvarati takove objekte za koje nemamo domaće
sirovinske osnove, niti cbezbjeđen plasman na tržištu!«
10.
Jedno od najvećih — drvnih — trgovačkih poduzeća Jugoslavije i
najveća — u SRH — trgovačka kuća »Exportdrvo« — Zagreb proslavila
je 25 g. postojanja i rada.
11.
Predsjednik SFRJ J. B. Tito — u posljednja tri mjeseca — odlikovao
je visokim odlikovanjima niz vrsnih, vrijednih i zaslužnih šumarskih
inženjera, ekonomista, tehničara i radnika. Među odlikovanim
su: ing. S. Tomaševski, ing. A. Lovrić, ing. D. Tonković, ecc.
Đ. Lužaić, ing. S. Horvatinović, ing. I. Borevković, ing. D. Bedžula,
ing. I. Matošević, ing. P. Pačić, ing. A. Pavlović, ing. M. Vasung,
ing. Z. Koščević, M. Sučić i dr.
12.
Na I. svjetskom prvenstvu drvosječa koje je održano u rujnu u
Norveškoj, pobjedio je drvosječa Josip Volf-Joža, radnik ŠG —
Delnice. Svjetsko prvenstvo i zlatnu medalju osvojio je u disciplini:
dvostruki kombinirani prerez trupaca. Među 30 natecatelja iz 10
zemalja učesnica, naš je Joža osvjetlao obraz drvosječa Hrvatske
i Jugoslavije.
13.
Pod konac 1974. g. u Beogradu je održano — u organizaciji SIT —
šumarstva i prerade drveta Jugoslavije, Privredne komore Jugoslavije
i Saveznog komiteta za poljoprivredu — Savjetovanje: Šuma
kao činilac zaštite i unapređenja čovjekove okoline.
14.
U društvenim prostorijama Saveza održan je, tokom godine, niz
veoma uspjelih i aktualnih stručnih predavanja (prof. dr. M. Androić,
prof. dr. B. Kraljić, ing. N. Goger, prof. dr. 2. Kovačević).
Uz ovo svakog se četvrtka u Šumarskom domu održavaju´ popularni
»šumarski četvrtci«. U posljednjih 17 godina, otkako se održavaju
ovi sastanci, održan je 716 »četvrtak« (1957—1974)!
15.
I naš je Savez — u posljednje vrijeme — primio brojna priznanja
za svoj doprinos na unapređenju šumarstva. U vitrinama Šumarskog
doma nalazi se: Zlatna plaketa i priznanje (Združ. šum. pod.
— Bjelovar), posrebrena plaketa, koja simbolizira rad čovjeka i
šumu (SI. Brod), pa priznanje i posrebrena plaketa »Čovjek i šuma
« (ŠG »Hrast« — Vinkovci) i dr. Rad Saveza postaje sve aktiv564
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 93     <-- 93 -->        PDF

niji i svestraniji. Za pohvalu je i rad ŠD — Vinkovci, Bjelovar, Karlovac
i N. Gradiška!


II.
U 1975. g. pred Savezom su slijedeći zadaci:
1.
Početkom ožujka naš Savez priprema Konferenciju za novinstvo
i RTV, jer smatra da šumarstvo i drv. industrija imaju puno pravo,
da od štampe i radio-televizije zahtjevaju mnogo povoljniji tretman
od dosadašnjeg. Ne treba zaboraviti, da je 343/o površina SRH
pod šumom, koja svake godine daje 4,2 milijuna m3 ukupne drvne
mase u vrijednosti od 128 milijardi SD. Daljinom preradom drv.
ind. SRH ostvaruje btto prihod od oko 460 milijardi SD. Šumarstvo
i drv. ind. Hrvatske zapošljavaju preko 63.000 ljudi, koji svojim
osobnim dohotkom osiguravaju životnu ekzistenciju za oko
400.000 stanovnika, a to je 1/10 cjelokupnog stanovništva naše republike.
Općekorisnim funkcijama šuma koristi se niz privrednih
djelatnosti, a da pri tom cjelokupni teret održavanja i uzgoja šuma
snosi šumarstvo! I još jedno: radne organizacije i kolektivi
naše struke — u skladu s ustavnim postavkama — snanžo koracaju
s društvenom stvarnošću! Na temelju ovih činjenica Savez
smatra da ima puno pravo, da smišljeno, jedinstveno i složno iziđe
pred »sedmu silu«!
2.
Povodom reorganizacije SIT — Hrvatske i donošenja novog Statuta
naš će Savez sazvati — u proljeće — izvanrednu skupštinu!
3.
Početkom travnja 1975. g. u Zagrebu se vrše pripreme za održavanje
1. Konferencije o tehnološkom razvoju SRH. Organizator ovoga
skupa je SIT — Hrvatske, uz potporu Savjeta za naučni rad SRH
i uz suradnju Privredne komore Hrvatske. Na ovoj — već sazvanoj
— konferenciji bit će zastupano šumarstvo i drv. industrija Hrvatske,
jer se takova šansa ne smije propustiti!
4.
Naš Savez nastavlja s organiziranjem aktualnih stručnih predavanja.
Na redu su predavanja: prof. dr. M. Antića (Beograd), ing. T.
Pelcša (Exportdrvo), sveuč. docenta dr. S. Bertovića (ŠF — Zagreb)
i dr.
5.
Početkom jeseni — u planu je — održavanje savjetovanja: Uloga
šume u zaštiti čovjekove okoline. Organizator savjetovanja je naš
Savez uz suradnju Šumarskog fakulteta u Zagrebu i ostalih šumarskih
i drvno-industrijskih institucija.
6.
Tokom čitave 1975. g. Savez će dovršavati radove oko što dostojnije
proslave 100 godina neprekidnog izlaženja »Šumarskog lista«.
Brojni autori upravo dovršavaju svoje rukopise o tadanjim zbivanjima
i stanju šumarstva u prošlosti. Ovaj prikaz povijesti šumarstva
Hrvatske nije koristan zato što se iz njega čita prošlost već
zato što se u njemu može pročitati i budućnost! Proslava ove 100
godišnjice održati će se u proljeće 1976. g.
U 1975. g. naš stručni Savez, izdavač Šumarskog Lista, odlučio je i nastojati
će, da svoje cjelokupno članstvo, inženjera i tehničara, poveže u još
čvršću kohezionu cjelinu i zauzme smišljene, složne i čvrste stavove o postojećoj
problematici!


Savez i teritorijalna Šumarska društva moraju i nadalje ostati slobodna
tribina, gdje će iznositi svoja mišljenja, oslobođeni mogućih obveza i pritisaka,
uslovljenih radnim mjestom ili ustanovom gdje rade!


Zagreb, 25 12. 1974.
Urednik MŠK
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 94     <-- 94 -->        PDF

ODLIKOVANI ŠUMARI


Predsjednik SFRJ J. B. Tito odlikovao
je — u posljednja 3 mjeseca niz vrsnih,
vrijednih i zaslužnih šumarskih inženjera,
tehničara i radnika. Orden zasluga za
narod sa srebrenom zvijezdom dobio je
predsjednik našega Saveza ing. Stanislav
Tomaševski, republički funkcionar i donedavno
republ. podsekretar za šumarstvo
SRH. Za naročite zasluge i postignute
uspjehe u radu od značaja za napredak
zemlje odlikovan je Ordenom rada
sa srebrenim vijencem ing. Dragan
Tonković, savjetnik u ŠPP »Slavonska šuma
« — Vinkovci, zatim Ordenom rada sa
srebrenim vijencem: ing. Slavko Hotvatinović,
direktor ŠG »Hrast« — Vinkovci,
ing. Drago Bedžula, direktor razvojne
službe ŠPP »Slav, šuma« — Vinkovci,
ing. Ivan Matošević, inženjer u eksploataciji
šuma i Martin Sučić, pom. ing. za
uzgoj šuma. Medaljom rada odlikovan je
ing. Zv. Koščević, tehn. dir. ŠG »Hrast«


— Vinkovci. Osim navedenih predsjednik
Tito odlikovao je i niz radnika sjekača,
mehaničara, tovaraša, vozača, uzgajivača
i poslovođa ovoga šumskog gospodarstva.
Predsjednik republike odlikovao je također
i radnike ŠG — SI. Brod. Orden rada
s crvenom zvijezdom dobio je dipl. ecc.
Đuro Lužaić, direktor ŠG, dok su Ordenom
rada sa srebrenim vijencem odlikovani:
ing. Ivo Borevković, predsjednik
SO — SI. Brod, zatim ing. P. Pačić, ing.
A. Pavlović i ing. M. Vasung svi ŠG —
SI. Brod. Savez se priključuje brojnim čestitkama!
ING. ANTI LOVRIĆU — ORDEN!


Za osobite zasluge u širenju bratstva
među našim narodima i narodnostima, te
stvaranju i razvijanju političkog i moralnog
jedinstva Jugoslavije odlikovan je
ing. Ante Lovrič ordenom zasluga za narod
sa srebrenim zracima, ukazom predsjednika
SFRJ J. B. Tita od 31. X. o. g.!
Ing. A. Lovrić bio je načelnik Sekretarijata
za šumarstvo SRH, a kasnije direktor
Jugoslav, instituta za četinjače u Jastrebarskom
odakle je otišao u mirovinu.
Sada pretežnim dijelom živi ni Novalji,
gdje je i dalje veoma aktivan društveni
radnik u općinskim tijelima otoka Paga.
Čestitamo!


PRIJE 100 GODINA


Navršilo se je 100 g. od izlaženja iz
tiska »Općeg šumarstva«, prvog stručnog


djela pisanog na hrvatskom jeziku, koje
je sastavio nadšumar zagrebačke županije
Vladoj Köröskenji (1845—1977). Ovaj
stručni udžbenik, koji obuhvaća 166 stranica,
izišao je 1873 g. u Zagrebu i puni
naslov ove stručne knjižice glasi: Opće
šumarstvo za samouke za one, koji se žele
ispitu lugarstva i pomoćnog šumarstva
podvrći, kao i za sve prijatelje šumarstva
i narodnog gospodarstva u trojednoj
kraljevini. Nadšumar Vladoj Köröskenji
udario je temelje urednom gospodarenju
u šumama urbarskih općina. Šumarsku je
praksu stekao kod glasovitog šumarskog
stručnjaka A. Danhelowskog, koji je službovao
na području donjomiholjačkih šuma.
VI. Köröskenji bio je prvi tajnik obnovljenog
Hrv. slav. ŠD i pokretač Šum.
lista (1876 g.).


PRIZNANJA I ODLIKOVANJA
SAVEZA


Naš Savez IT šumarstva i drvne industrije
Hrvatske, primio je — u posljednje
vrijeme — brojna priznanja za svoj
doprinos na unapređenju šumarstva. Prilikom
100 obljetnice organiziranog šumarstva
bilogorsko-podravske regije Savez
je primio — od Združ. šum. poduzeća u
Bjelovaru — zlatnu plaketu i diplomu.
Radnički savjet ŠG — SI. Brod odlikovao
je Savez s posrebrenom plaketom, koja
simbolizira rad čovjeka i šumu, djelo
prof. Ž. Janeša, kipara iz Zagreba. Za uspješnu
društvenu suradnju i propagandu
šumarstva Savez je odlikovao posrebrenom
plaketom i RS ŠG »Hra ;t« — Vinkovci,
prilikom proslave 100 g. organiziranog
šumarstva Slavonije.


STO GODINA PLANINARSTVA


Prije 100 g. dr. Đ. Pilar (1846—1893),
prof, geologije i mineralogije na sveučilištu
u Zagrebu, Ljudevit Vukotinović
(1813-1899), zemljopisac, botaničar i pravnik,
te akademik Josip Torbar (1820—
1900) osnovali su »Hrvatsko Planinsko
Društvo«. U svoje redove
okupili su sve one, koji su se oduševljavali
prirodnim ljepotama, kretanjem u
prirodi, nastojali izgraditi vlastiti karakter,
stjecati što više praktičnog znanja o
našoj domovini, spoznati prirodne sile i
si. Povodom ove obljetnice Planinarski savez
Hrvatske, pod pokroviteljstvom predsjednika
SFRJ J. B. Tita, svečano je proslavio
ovaj dan Planinarskim simpozij om,
i otvaranjem jubilarne izložbe u Samoboru.
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 95     <-- 95 -->        PDF

25 OBLJETNICA
ŠUMARSKOG FAKULTETA
U SARAJEVU


Šumarski fakultet u Sarajevu proslavio
je četvrt vijeka svojeg postojanja i plodnog
rada. U 25 g. postojanja dao je brojne
inženjere i doktore šumarstva. Nastao
je 1948. g. u sklopu Poljoprivredno-šumarskog
fakulteta, a 1958 g. prerastao u
samostalni fakultet s dva odsjeka: šumarstva
i drv. industrije. U BiH je bilo 1880


g. tek oko 70 stručnih organa. Međutim,
jačim razvojem eksplotacije bosansko-
hercegovačkih šuma i sirovina ovaj se
broj — u oči I. svjetskog rata — povećao
na 240. Prevladavali su kadrovi sa srednjoškolskom
i nižom stručnom spremom.
Propašću A.-U. monarhije veliki je broj
stranih kadrova napustio zemlju. Početkom
II. svj. rata ovaj se broj kadrova
povisio na 275, od čega je 170 imalo fakultetsku
spremu, 48 srednjoškolsku i 57
potšumara s nižom stručnom spremom.
Pretežni dio stručnog kadra do tada se
školovao na šumarskom odsjeku´ Srednje
tehn. škole (formirana još 1890/91 g.), a
kasnije na Šumarskoj školi u Sarajevu
(1907—1921/22 g.). Mnogo manji dio pohađao
je Visoku školu za kulturu tla u
Beču. Po završetku II. svj. rata broj se
šum. ing. i tehn. povećao dolaskom mlađih
kadrova sa šumarskih fakulteta u
Zagrebu i Beogradu. Današnji rezultat
rada, ovoga 25 godina starog fakulteta,- sa
svojih 80 profesora, nastavnika i suradnika
jest 900 inženjera, 30 doktora i magistara
šumarskih nauka. Čestitamo!
DR. ING. FAZLIJA ALIKALFlC


Za izvanredne doprinose i izuzetne zasluge
u razvoju šumarske struke i nauke
dobio je visoko priznanje šef katedre za
uzgoj šuma i redovni profesor Šumarskog
fakulteta u Sarajevu: ing. Fazlija Alikalfić.
Povodom 25 obljetnice postojanja Univerziteta
u Sarajevu promoviran je za
počasnog doktora nauka. I naše čestitke!


25 GODINA POSLOVANJA


Jedna od najvećih robnih kuća Jugoslavije,
Exportdrvo — Zagreb, proslavila je
25 g. uspješnog poslovanja. U svojem referatu
ing. T. Peleš iznio je, da je Exortdrvo
u 1973 g. ostvarilo promet od 1,8
milijardi din. uz devizni promet od 60 milijuna
dolara. Izvezenu robu čine 40°/<» finalni
proizvodi. Na zemlje u razvoju otpada
2510/o cjelokupnog izvoza. Današnje


Exportdrvo — Zagreb čini 1.100 radnika
okupljenih u 5 OÖUR-ova: a) vanjska, trgovina
— Zagreb, b) tuzemna trgovina —
Zagreb, c) Exportdrvo — Beograd, d) »Solidranost
« — Rijeka, i e) lučko skladište,
transport i špedicija — Rijeka. Svoje poslovne
jedinice, mješ.ovita poduzeća, ekskluzivna
predstavništva i zastupništva imaju
širom Evrope i svijeta. U ovom času
Exportdrvo je živo zainteresirano za
izradu zajedničkog programa razvoja šumarstva
,drvne industrije, prerade drva i
trgovačkih poduzeća drvom širom SRH.


NOVI DOKTORI
ŠUMARSKIH NAUKA


Asistent ŠF — Zagreb ing. Simeun Tomanić
s uspjehom je obranio svoju doktorsku
disertaciju: Istraživanje nekih
mogućnosti racionalizacije rada pri ljetnoj
sječi, izradi i privlačenju bukovine na
brdskim terenima Posavine. U komisiji su
bili profesori: dr. B. Kraljić, dr. R. Benić
i ing. N. Lovrić.


*


Savjetnik oi sekret. za poljopriv. i šum.
SR Slovenije ing. Živko Kosir također
je obranio svoju doktorsku disertaciju:
Ekološke, fitocenološke i šumskogospodarske
osebujnosti planinskog masiva
Gorjanci. Komisiju su sačinjavali: dr S.
Bertović, sveuč. docent, zatim prof. dr.


I. Dekanić i prof. dr. M. Vidaković —
ŠF — Zagreb.
*
Pod konac o. g. pred komisijom ŠF -Zagreb
obranio je svoju doktorsku disertaciju
ing. Iztok Winkler (SR Slovenija):
Privatne šume Slovenije kao ekonomska
osnova vlasnika i kao objekt privredne
politike. U komisiji su bili profesori ŠF


— Zagreb: dr. Z. Potočić, dr. B. Kraljić
i dr. R. Benić.
ŠUMAR-SLIKAR
ING. KARLO POSAVEC


O svestranosti inženjera i tehničara naše
struke već smo često pisali i to isticali.
Na redu je ing. Karlo Posavec, šumar-
slikar iz ŠG — Gospić, koji je oi Šumarskom
domu, u društvenim prostorijama
Saveza ,otvorio — u vremenu od 16—


20. XII. o. g. — svoju 2. samostalnu izložbu
pod nazivom »Pejsaži Like«. Član
je likovne grupe »Likanale« u Gospiću.
Sudjelovao je na 5 kolektiveih izložbi u
Lici, Bihaću i Rijeci. U Gospiću je imao
svoju 1. samostalnu izložbu. U prisustvu
preko 30 osoba izložbu je — u Zagrebu


ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 96     <-- 96 -->        PDF

— otvorio ing. S. Tomaševski, predsjednik
Saveza. Slikar-šumar K. Posavec izložio
je oko 20 radova, pretežno rađenih u ulju.
Ostale slike su u tušu, temperi i akvarelu.
Osnovna tema ovih radova su´ šume
i planine pejsaži i život Like u kojoj ing.


K. Posavec službuje već preko 23 godine.
Prema sudu posjetioca naročito su mu uspjeli
radovi: Vuk ziranin (tempera), Konji
na šlajsu (ulje), Konidije (ulje), Vodenica
u Ribniku (ulje), Tise u kamenjaru´
(ulje) itd. I dekorativnost ove izložbe,
koju je posjetilo preko 150 gledatelja, podigla
je vrijednost ove priredbe (orig. lički
vezovi i rukotvorine, lička kapa, krzno
starog vučine i dr.). Izložba je veoma uspjela.
Sad imaju riječ likovni kritičari!
VRATIT CU SE U ŠUMARE ...


šum. tehničar Đuro Utješanović »prebacio
« se prije 10 godina u glumce. To je
onaj što je na zagrebačkoj TV igrao Ferkonju
u Kovačićevoj drami »U registraturi
«, a u scenariju književnika M. Božića
»Covik i po« igrao općin. sekretara Luku.
Inače, ovaj naš mlađi kolega, stalno je
zaposlen u Dramskom kazalištu »Gavella«
u Zagrebu. Iza 1961 g. završio je Šumarsku
školu za krš u1 Splitu. Postao je član
dramske sekcije ove škole, gdje je našao
i tadanje šum. tehničare glumce: Ivicu
Vidovića, Mirka Kraljeva i Nevu Bulić.
Po apsolviranju škole za krš iz Splita je
prešao na ŠF u Sarajevu. Tu je »odsjedio
« 2 godine i »ostavio se šumarstva i
uteka´ u glumce«. Sada opet, iako stoji
pred proslavom 10 g. glumačkog rada i
osobnim dohotkom od 170.000 SDin, kaže:
»vratio bih se opet u šumare«.


KIPAR-NAIVAC Đ. KREČA


I on je naše gore list! Završio je Šumarsku
školu za krš u Splitu još 1955/56
i »utekao« u naivce-kipare. Sada živi u
Zagrebu. Međutim on ne misli natrag u
šumarstvo. MSK, kad sabere malo više
podataka o ovim »bjeguncima«, kojima
nije ležalo šumarstvo, pisati će više!


ŠUMARI SVE I SVUDA!


Vjerujemo da niste znali, da je trener
zagrebačkog Dinama također dipl. ing.
šumarstva. I ostali vodeći ljudi ovoga nogometnog
kluba su: predsjednik V. Ročić,
direktor PIK-a, A. Lu´kšić je veterinar, a
naš Mirko Bazić je dipl. ing. šumarstva.
Evo što o tome kaže zagrebački »Kerempuh
«: »Postoji bojazan da vodeći ljudi Di


568


nama pretvore teren u Maksimiru u farmu
pilića, osim jednog manjeg dijela, kojega
bi zasadili Crnogorkom, kako bi Bazić
mogao trenirati drvorede«.


KRŠ, GOLETI I »KEREMPUH«


Humoristički list »Kerempuh« počeo se
baviti i preradom drva i celulozom, pa na
jednom mjestu pod naslovom »Stari papir
« donosi: Marljivi statističari izračunali
su da 63 tone starog papira odgovara
jednom hektaru šume. Iz toga je »Kerempuh
« izvukao i neke pouke i akcija je već
u toku: GOLETI SE PREKRIVAJU STARIM
PAPIROM!


SVEČANI RECITAL O ŠUMI . . .


Evo, kako je poznati hrv. pjesnik Miroslav,
Slavko Madžer ispjevao — povodom
100 g. šumarstva — organiziranog
šumarstva Slavonije — svečani recital o
Slavonskoj šumi. Za sada donosimo nekoliko
predivnih stihova:


Lijepa si u proljeće
Lijepa si u jesen
Kad procvjeta tvoje šumno lice
Kad namjernik umorni stane
Zanesen pogleda ozarenog
Kad se nanese u stabla i ptice.


Lijepa si majko drveća
Prijateljico svih nas
Mi volimo tvoja velebna stabla
Mi volimo tvoj šumni glas
Mi volimo tvoj uznositi stas.


Slavonijo mila, ti si
Divne šume porodila
Ti si vjekovima
Sa šumama pjevala i patila
Ti si uvijek sa šumama
Bivala i bila!


SVJETSKI PRVAK — GORANIN!


Na I. Svjetskom prvenstvu drvosječa,
koje je održano u rujnu o. g. u Norveškoj,
pobjedio je drvosječa Josip Volf-Joža,
radnik ŠG — Delnice. Među 30 natjecatelja,
iz 10 zemalja učesnica, naš Joža osvjetlao
je obraz drvosječa Hrvatske i Jugoslavije!
Svjetsko prvenstvo i zlatnu medalju
osvojio je u disciplini: dvostruki
kombinirani prerez trupaca. Natjecanje
se održalo u mjestu´ Dramen, nedaleko
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Osla. U ukupnom plasmanu drvosječa
Volf zauzeo je 15. mjesto. Prvo mjesto
zauzeo je član norveške momčadi Bjarne
Frenstol, šumarski tehničar (doškolovani
šum. radnik), a 2—3 mjesta rumunjski
radnici. Dragi Joža — srdačne čestitke
Saveza IT i Šum. lista, kao i Matiji Ambrožiću
(8. mjesto) i Gojku Đuriću iz BiH


(24. mjesto).
GAUDEAMUS IGITUR


Stara generacija šumara, koji su1 šumarski
fakultet apsolvirali prije 40 godina,
sastala se ponovno 14. XII. o. g. u
Zagrebu. Od 64 upisanih brucoša, anno
domine MCMXXX, (u međuvremenu 16
ih je umrlo), na Šumarski fakultet u Zagrebu,
stiglo ih je 21: Roko Benić, Zlatko
Bunjevčević, Dragutin Čepelak, Bogomil
Cop, Milan Drndelić, Vid Fašaić, Matija
Gjaić, Nikola Goger, Žarko Haj din, Ladislav
Hang, Ivo Horvat, Dušan Jedlovski,
Davorin Karba, Vladimir Korica, Mijo
Kotarski, Otmar Macoratti, Milivoj Majnarić,
Petar Radić, Franjo Sgerm, Jože
Skočir i Antun šuhat. Sve sami — bivši


— momci na izbor! Bilo je i »težih« prepoznavanja,
novog upoznavanja, evorfranja
i »pomlađivanja« zgodama iz brucoških
dana, prepričavani su svi oni veći
»sukobi« s profesorima i prelistavani stari
stručni udžbenici, skripta i knjige.
Zborno mjesto ove »Bruc-fest 74« manifestacije
bio je Šumarski dom, poslije
svečani građanski ručak u »Palace« hotelu.
Po našem običaju palo je i nekoliko
prigodnih govora, a glavni kozeri i voditelji
ovoga fešta su bili. : Goger, Haj din,
Ćop i Drndelić.
SMOTRA
NAJMODERNIJE MEHANIZACIJE


U organizaciji Jugoslavenskog poljoprivredno-
šumarskog centra; u suradnji s
PKJ, Poslov. udr. šum. privred. organizacija
— Zagreb, ŠF — Brno (CSSR) i Združenog
ŠG — Bjelovar održan je — od
29—31. X. o. g. — Simpozij »O mehanizaciji
tehnoloških procesa u suvremenim sistemima
gospodarenja«. Ovoj smotri najmodernije
mehanizacije sudjelovalo je
preko 700 učesnika iz čitave SFRJ. Simpozij
je započeo na području ŠG — Koprivnice
gdje je organizator prikazao mehanizaciju
tehnoloških procesa iz oblasti
uzgoja, dok se na području ŠG — Bjelovar
vidjela brojna mehanizacija za iskorišćivanje
šuma.


U šumskom rasadniku »Močile« prikaprikazani
su brojni strojevi za sjetvu sjemena,
sadnju biljaka, sječu i privlačenje,
utovar-otprema-istovar drvnog materijala,
kao i gradnja šumskih komunikacija. Poredani
i u radu vidjeli su se: traktori s
priključnim strojevima za pripremanje
tla, sadni strojevi za pikiranje sadnica
(petoredni), kultivatori za međurednu obradu,
prihranu i tretiranje fungicidima
i herbicidima. Zatim stroj za vađenje,
sortiranje, pakovanje i trapljenje sadnica,
prskalice, svrdla za bušenje tla i si.
U šumskom predjelu »Prkos« prikazan je
rad malih motornih pila, izvlačenje vitlovima
čitavih stabala iz mladih sastojina,
kao strojevi za čišćenje površina od zeljastog
i drvenastog raslinja, prizemnog rašća
i čišćenje prosjeka. Prikazan je i niz
stručnih filmova o proizvodnji sadnica
četinjača metodom »paperpot« i si. Demonstracijom
nove — praktične — mehanizacije,
koja je sinhronizirana na suvremenim
biološkim shvatanjima i uvidom
u nove uređaje i strojeve, svaki je učesnik
dobio sistematski pregled u napredna
rješenja i još snažniju racionalizaciju
šumske proizvodnje. To sve znači da je
ovaj simpozij — kad se osjeća sve veće
pomanjkanje radne snage — održan u
pravo, pogođeno vrijeme!


SUDBONOSNI TRENUTAK
PLITVICA


O Plitvičkim se jezerima već dosta pisalo
u MŠK. U ovom broju Š. L., o održanom
Simpoziju i zaključcima, napisao
je dr. N. Komlenović poseban članak. Zagrebački
Vjesnik u srijedu (VUS) posebnim
se člankom osvrće na ovaj problem
i donosi »Hitno bi trebalo učiniti«: 1.
Kompleks Nacionalnog parka proširiti na
krško-šumske predjele i vodotokove koji
s njim tvore jedinstvenu prirodnu´ cjelinu.
— 2. Uže područje parka tretirati kao
mirnu zonu, namjenjenu razgledanju prirodnih
ljepota, motrenju životinja i slobodnom
prostoru, zatim etnografskim i
muzejskim sadržajem, te znanstveno-istraživačkoj
i odgojnoj funkciji. — 3. Stare
objekte zaštititi, a neadekvatne građevine
pregraditi ili srušiti, zatim likvidirati kamenolom
i onemogućiti svaku građevnu
stihiju. — 4. Rigorozno braniti privatizaciju
izvora iz kojih se jezera napajaju
vodom. — 5. Zaštititi divljač, to znači
da ne bismo smjeli životinje dijeliti na
lovne i nelovne, na korisne i štetne. —


6. Šu´me privoditi prirodnom klimaksu i
dopustiti samo takozvanu higijensku sječu,
a nešumske površine njegovati kao
569
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 98     <-- 98 -->        PDF

livade košenice. — 7. Organizirati prijevoz
putnika po parku pomoću električnih
vučnih sredstava i kočija, odnosno izgraditi
pješačke prolaze, te ulazne kontrolne
stanice na prilaznim cestama. — 8. Organizirati
rad Nacion. parka prema međunarodnim
kriterijima i normama.


DRVARI I ŠUMARI —
NA ZNANJE!


Naše novinstvo donijelo je u cijelosti
govor predsjednika SFRJ druga Tita, koji
je održao na VII kongresu sindikata Jugoslavije.
Međutim uredništvo MŠK donosi
nekoliko povađenih izvadaka i upozorenj
a iz područja privrede, koja se
itekako odnose na drvnu industriju i šumarstvo.
Predsjednik je rekao: »Želim ukratko
da se osvrnem na neke teškoće i
probleme, koji tište radnog čovjeka i ometaju
naš brži i stabilniji razvoj«, pa
dalje »ekonomska situacija u svijetu je
veoma ozbiljna i mnogo toga upozorava
na opasnost daljnjeg pogoršava
n j a«, pa nadalje ». . . ja sam se zalagao
za razvijanje domaće sirovinske baze,
jer za to imamo uslove. Ali takovi moji
savjeti nisu prihvatani.« Tako mi sad uvozimo
velike količine sirovina . . . što se
pretežno moglo obezbjediti domaćom proizvodnjom.
Ili uzmimo pitanje dupliranja
kapaciteta. Što je još i gore, i danas stvaramo
ili namjeravamo stvarati takove objekte
za koje nemamo domaće sirovinske
osnove, niti obezbjeđen plasman na tržištu.
«


25 GODINA
»DRVNE INDUSTRIJE«


Časopis »Drvna industrija« — Zagreb
slavi 25 godina izlaženja. Naš Savez cijeni
i priznaje značajnu ulogu, koju je
odigralo ovo stručno glasilo, mlađi brat
Šumarskog lista. Već izlazak prvog broja
»Drvne industrije«, pod konac 1950 g.,
izazvao je izuzetnu pažnju i zanimanje
stručne javnosti, napose drvaraca. Veliki
doprinos i prvi čvrsti temelj, u prvim
godinama izlaženja, dale su starije generacije
šumara i drvaraca kao na pr.: dr.


S. Frančišković, ing. M. Mujdrica, ing. S.
Šurić, Hinko Bedenić, Marijan Tomljanović,
Vjekoslav Kalin, dr. J. Krpan i dr.
Časopis je naskoro postao nešto bez čega
se nije moglo niti zamisliti daljnje naprednije
poslovanje. Iznosio je prikaze iz
svijeta, davao konkretna rješenja, informirao
kako su´ daleko drugi narodi došli
u ovoj struci, napose mehaničkoj, pa kas570


nije kemijskoj i finalnoj proizvodnji.
Stranice do sada izišlih brojeva »Drv. industrije
« predstavljaju povijest strukeživi su svjedok naših današnjih modernih
dostignuća i razvoja drv. industrije Hrvatske.
Izdavaču — Institutu za drvo, Zagreb
— i uredništvu lista naše srdačne
čestitke!


POŠUMLJAVANJE


PODRUČJA KRŠA U BiH


U Služb. listu BiH br. 12/74 izišao je
Zakon o određivanju područja krša i učešću1
republike u financiranju radova na
kršu.


KAD CE SAMARICE U MIROVINU?


Samarica u planinskim predjelima je
još uvijek neophodna, pogotovo kad šumski
predio ima mali broj puteva. »Šum a
bez puteva — to je ptica bez
krila « znao je često uzvikivati prof. dr.
Gj. Nenadić (1876—1966). To znaju najbolje
bosansko-hercegovački šumari, iako je
u njihovoj republici uznapredovala izgradnja
šumskih puteva i cesta. Za normalnu
i rentabilnu eksploataciju šu´ma
treba barem 10 km dobrih, tvrdih puteva
na 1.000 ha površine. U BiH ih ima 4,6
km! U bespuću dobro dođu i samarice!
Ali ima predjela gdje niti one ne mogu
ništa učiniti. Do 1973 g. — sa svojih
2,130.000 ha površina šuma — bilo je izgrađenih
6.272 km cesta. Prema tome, tako
lako, još neće samarice u zasluženu
mirovinu. Ne samo u BiH nego niti u
SRH!


IZRADA


GRAĐEVINSKE STOLARIJE


Zagrebačko građev. poduzeće »Industrogradnja
« pristupiti će — na temelju detaljnih
stručnih studija i analiza — izgradnji
pogona isključivo za izradu i finalizaciju
građev. stolarije. Predviđa se da
će ovaj pogon, uz finalizaciju, proizvoditi
oko 250 stolarskih elemenata odnosno
preko 4.000 stanova godišnje snabdjevati
ovim proizvodima. Do sada su se ovi drvni
proizvodi nabavljali kod 10 različitih
proizvođača. Izgradnjom ovakovog pogona
pojeftinila bi izgradnja stanova za oko
15´Vo, ubrzalo dovršenje objekata za oko
20 dana i poboljšala kvaliteta ugrađene
drvenarije. U pogonu će se stolarija bojiti,
ustakljivati i priređena za ugradbu
dopremati na gradilište. To bi bio prvi,


ovakove vrste, pogon u zemlji.
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 99     <-- 99 -->        PDF

U DŽUNGLAMA AFRIKE


»Slovenijales« — Ljubljana dobija u Africi
800.000 ha džungle za eksploataciju
drveta. Nudi im se još 150.000 ha džungle
u Centralnoafričkoj republici, kao i još


550.000 ha tropskih šuma u Gabonu. »Slovenijales
« je pred 4—5 godina stvorila tamo
mješovitu kompaniju » Slove ni a-
bois« , koja planski vrši sječu tropskog
drveća. Ovih je dana skupština ove kompanije
odlučila da svu prošlogodišnju dobit
iskoristi za nove investicije u Bajangi:
tvornicu furnira (12 mil. m2) i pilanu´
za rezanje trupaca od 25.000 m:) godišnje.
NAMJEŠTAJ STAGNIRA?


Pojavio se zastoj na tržištu u plasmanu
namještaja. Preko 200 tvornica pokućstva
Jugoslavije, već duže vrijeme, ne iskorišćuju
svoje kapacitete. Zastoj je nastao
uslijed smanjene kupovne moći stanovništva
i zbog nedostataka sredstava
za kreditiranje kupaca. Prema tome, unatoč
odluke SIV-a o slobodnom formiranju
cijena, poskupljenja — izgleda — neće
biti i unatoč viših cijena sirovina, koje
se u namještaj ugrađuju. Konkurencija
je veoma jaka u zemlji i izvan nje. Znači
bez međusobne suradnje, podjele proizvodnih
programa i izrade kvalitetnijeg
namještaja tj. bez unošenja malo više
reda neće se moći ići naprijed!


OPTIMIZAM DRV. IND. U SRH?


Prema 5-godišnjem srednjoročnom planu
u´ 1975 g. očekuje se povećanje proizvoda
drv. industrije za oko 4%». Ovaj povećani
razvoj trebala bi pratiti i bolja organizacija
proizvodnje, povećanje investicijskih
ulaganja i brže povezivanje organizacija
udruženog rada. Od sirovina do
gotovog namještaja! Takove su se riječi
čule — nedavno — u Republ. privrednoj
komori — savjetu za šumarstvo i drv. industriju
SRH!


POSLOVNA ZAJEDNICA —


BJELOVAR


Bjelovaräski Šumarski vjesnik objavio
je prošli mjesec, da je potpisan samoupravni
sporazum o udruživanju´ 12 radnih
organizacija iz oblasti šumarstva i
drv. industrije ovoga područja. Uspostavljena
je trajna poslovna suradnja u postizanju
ciljeva od zajedničkog interesa i
povećanja akumulativne sposobnosti i dohotka.
Predsjednik zajednice je A. 2abić,
predsjednik MOK-a, a zamjenik ing. Luka


Šabarić, direktor OOUR-a Đurđevac. Za


v. d. direktora, ove radne zajednice, izabran
je ing. Zvonimir Zemčak.
BROJ KADROVA


U MŠK br. 1 objavljeno je na str.
357 Š. L. br. 7—9/74, da je u šumarstvu
SRH zaposleno 7.847 radnika, a u drv. ind.


16.004 ili u´kupno: 23.851 radnik. Ovaj je
podatak netočan i manjkav! Prema podacima,
koje nam je dostavila Zajednica za
usmjereno obrazovanje kadrova SRH,
stvar stoji ovako: šumarstvo u svojih 47
radnih organizacija zapošljava 15.534, a
drv. ind. u 82 organizacije 35.036 radnika
odnosno svega: 50.570 trudbenika. Ove
brojke navodi i Sekretarijat za financije
SRH! Međutim kad se ovima brojkama
dodaju podaci i o onim radnicima, koji
se trajno bave kućnom preradom drva
kao na pr.: sitnom drv. galanterijom, duborezima,
suvenirima i si. onda se taj
broj kreće oko 63.000 osoba. Impozantna
brojka svakako!
UPADLJIVA NELOGIČNOST!


Kadrovi zaposleni u šumarstvu i drv.
ind. SRH uplaćuju godišnje 3l0/o doprinos
od svojih btt osob. dohodaka i on predstavlja
iznos od 5,7 milijardi SDin. Međutim
se, u fond Zajednice za usmjereno
obrazovanje kadrova naše struke, slijeva
samo 1,8 milijardi SD (31,0V»), dok ostatak
od 3,9 milijardi (69,OVo) odilazi —
po nekom čudnom ključu — za obrazovanje
ostalih zajedničkih kadrova SRH.
Stvarni podaci govore, da matični kadrovi
naše struke čine 80Vo, a zajednički oko
20°/o, pa bi taj ključ morao biti za nas
mnogo povoljniji. To je, eto, ta stvarna
i matematička nelogičnost! Ovdje se ne
vodi računa ne samo o odnosu matičnih
i zajedničkih kadrova, nego niti o nivou
obrazovanosti odnosno neobrazovanosti
postojećeg stručnog kadra. Dovoljno je
navesti podatak, da 559/o zaposlenih u šumarstvu
i drv. ind. ima nepotpunu osnovnu
školu, 18*/o je s osnov. školom, a ostatak
od 2T»/o ima potrebnu naobrazbu!
A bez obrazovnog stručnog kadra nema
jamstva za produktivnost rada i
daljnji razvoj struke! Tko je tu dužan
da napravi red? Lijek postoji: u granama
šumarstva i drv. ind. treba osnivati osnovne
interesne zajednice (OIZ), koje će
se udružiti u širu samoupravnu interesnu
— gransku — zajednicu (SIZ) na nivou
republike! Sadašnjim postupkom na


571
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 105     <-- 105 -->        PDF

i opis korovske flore, izbor pogodnih herbicida,
praktični savjeti o doziranju, najpogodnijom
vremenu za prskanje, izboru1
aparata za aplikaciju i si. I još jedno:
ovo je prvi priručnik ovakove vrste u
našoj zemlji!


UGLAVLJEN KRIVAC


Sredinom ljeta, nizvodno od Maglaja,
rijeka Bosna nosila je preko 63 tone
mrtve ribe. Domaći ribolovci poslali su
uzorke vode, uzete uzvodno i nizvodno,
Biološkom institutu u Sarajevo, koji sve
to analizirao i ispitao. Nepobitni krivac
trovanja su otpadne vode puštene iz tvornice
sulfatne celuloze i natron-papira
»Natronka« — Maglaj. Komisija koja je
vršila procjenu štete utvrdila je, da je
uništeno ne samo 8ÜV0 ribljeg fonda nego
i cjelokupni riblji mlađ i podmladak.
Na redu je sudski postupak u duhu zakon,
propisa o slatkovodnom ribarstvu!


PRIVREDNO-TEHNICKI RJEČNIK


Ovaj Privredno-tehnički rječnik na 4
jezika izdao je Privredni pregled, Beograd
1974, Maršala Birjuzova 3 i obiluje
stručnim terminima privredno-tehničkog
karaktera na jezicima: hrvatsko-srpskom,
engleskom, njemačkom i francuskom. Cijena
500 Din.


STARI PAPIR


Napokon se počeo — na sve strane —
prikupljati stari otpadni papir, počevši
od kartona, novinskog do bijelog bezdrvnog.
Novinari su izračunali da se na Rijeci
svake godine baci u otpad oko 20.000
t starog papira, dok se istodobno uvezlo


55.650 t — isto takovog — otpadnog papira
po cijeni od 1,85 din/kg. Međutim ovih
su dana, diljem naše domovine, započele
akcije sakupljanja ovoga »otpadnog
« blaga. Stari je papir klasiran, od
kartona do čistog bezdrvnog — bijelog
papira, u 12 kategorija. Povećane su i otkupne
cijene. Karton se plaća 0,31 din,
novinski 0,71 din, a čisto bijeli 2,40 din/
kg. Sakupljanjem starog papira na Rijeci
odgođena je — u 1975. — sječa


150.00 stabala sa površine od cea 300 ha,
kako su to izračunali riječki novinari.
Uredi i domaćinstva oslobodili su svoje
tavane i podrume od starog papira. Vatrogasne
brigade su također oslobođene
brige!
UMIROVLJENICI-ŠUMARI


U posljednje vrijeme došlo je između
šumara-umirovljenika i uprave Š. L. do
malog nesporazuma. Neki su pretplatnici-
umirovljenici dobili opomene da uplate
50 din u´mjesto 30 din u ime
dužne pretplate na list za 1974 g. Da do
toga, ubuduće, ne bi više dolazilo potrebno
je, da nam pretplatnici-umirovljenici,


prilikom doznačivanja pretplate, naznače
da su: umirovljenici!


MOTORIZIRANI ŠUMARI —


PROČITAJTE


Na str. 50 pravno glasilo »Odvjetnik«


— Zagreb u broju 1—2/74 donosi: Krivično
djelo iz čl. 273 st. 5 Kaz. zak. u vezi
čl. 271 st. 3 istoga zakona čini i to
kao učinilac tog djela, a ne kao pomagač,
vlasnik vozila kad daje na
upotrebu svoje vozilo drugoj osobi za
koju zna da nije osposobljena za upravljanje
vozilom!
PRONALAZACKI RAD


U Suvremenoj praksi — Beograd, Knez
Mihajlova 6 na str. 8 objavljen je primjerak
pravilnika o pronalascima i tehničkim
unapređenjima, kojim je regulirano
što se smatra pronalaskom, zatim
obaveza radne organizacije prema pronalazaču
/naknada i zaštita pronalaska
i si.
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 100     <-- 100 -->        PDF

ša je struka ostala bez dovoljno financ.
sredstava za razvoj i ostale potrebe svojih
vlastitih kadrova tj. s većim dijelom
svojih sredstava financira obrazovanje
ostalih struka. A to nije u skladu s Ustavnim
odredbama i postavkama!


SUŠENJE HRASTA LUŽNJAKA


Pred oko 45 šumarskih stručnjaka održao
je prof, dr. Ž. Kovačević veoma zanimljivo
predavanje: Proučavanje problema
sušenja hrasta lužnjaka sa stanovišta
bioloških procesa u ekološkom sistemu i
fauni tla. Predavač je kao osnovno istakao,
da ukoliko dođe u tlu do znatnih
promjena i poremećaja tada strada drvo,
a do sušenja lužnjaka dolazi i bez napada
gubara! Znači da se hrast lužnjak suša,
jer su se poremetili i nestali potrebni
uslovi za život drveta. Predavač je svoju
tvrdnju potkrijepio podacima i brojnim
diapozitivima i grafikonima, koje je uočio
i prikupio prilikom istraživanja faune tla.
U diskusiji je sudjelovao veliki broj slušalaca:
prof. dr. M. Androić, ing. M. Strineka,
ing. D. Kapec, ing. S. Vanjković,
ing. Z. Pere, dr. B. Prpić, dr. Z. Vajda i dr.


NIJE OOUR!


U Ustavnom sudu BiH nedavno je vođena
rasprava radi ocjene, da li »Šumarstvo
« iz Srednjeg ispunjava uvjete za osnivanje
OOUR-a. Ova radna organizacija
u sklopu je OOUR »Zvijezde« iz Vareša.
Ustavni sud BiH donio je odluku, da radna
organizacija »Šumarstvo« n e ispu njava
uvjete toč. 2 Amandmana XIX
uz Ustav BiH. Uz obrazloženje odluke
navode se i öl. 5 i 10 Zak. o šumama gdje
je predviđeno da Izvr. vijeće — uz predhodno
pribavljeno mišljenje općinskih
skupština, na čijem se području šume nalaze
i organizacije koje gospodare šumama
— obrazuje šumskoprivredna područja,
te da se šume u tim područjima daju
u cjelini na iskorišćivanje jednoj privrednoj
organizaciji. U konkretnom slučaju
radi se o Gornjebosanskom šumskoprivrednom
području, koje je od strane I. V.
u cjelini dato na upravljanje i iskorišćivanje
OOUR-u ŠIK »Zvijezda« u Varešu.


NAPREDAK — ALI I OPASNOST!


Uvođenjem motornih pila smanjen je
dio živoga rada prilikom rušenja stabala.
Ovaj posao spada u grupu teških radova.
Tu dolazi do vanrednog opterećenja kardiovaskularnog
sistema, zglobova i veznog
tkiva, kao i povišenja pulsa te traj


nog oštećenja srčanog mišića uslijed velikih
naprezanja. Utrošak energije pri radu
motornom pilom iznosi 9,5—10 Kcal
u minuti tj. za 7-satno radno vrijeme ovaj
utrošak iznosi oko 4.000 Kcal. Rudar utroši
za isto vrijeme 10 Kcal/min., ljevač
9,3 a građev. radnik 7,4 Kcal. Zanimljivo
je napomenuti da je i rad profesionalnih
plesača svrstan u teški rad. Plesač utroši
preko 8 Kcal, a plesačica 5 Kcal/min.
Šumski sjekači trpe i nesnosnu buku,
koju´ stvara pila, i ona dosiže 110 decibela,
a to je za 20 dbl iznad dozvoljene granice.
Ovaj se iznos još povećava ukoliko
radnik ne koristi zaštitni šljem. Okolni
zrak u zoni disanja radnika sadrži 12—120
miligrama CO2 na 1 m3 zraka. Vibracija
pile prenosi se na ruke pilara. Dolazi do
stezanja krvnih sudova, a kasnije i do
odumiranja dijelova prstiju i dlanova
(Raymandov sindrom). Pogođeni su i zglobovi
ramena, lakata i šaka. Ova se oštećenja
— za sada — ne mogu odmah i na
vrijeme ustanoviti rentgenskim pregledom,
pa je tragedija još veća! Dosta je
dugo vremena prošlo, dok se je sve ovo
uočilo i ustanovilo. U međuvremenu teško
je obolio znatan broj radnika-sjekača.
Za sve ovo dio krivnje otpada i na pretjerivanje
u radu i u borbi za što veći
učinak!


NAPOKON BENEFICIRANI STAŽ!


NN-Hrvatske u br. 43/74 objavile su Odluku
skupštine zajednice mirovinskog i
invalidskog osiguranja o dopuni Odluke


o utvrđivanju radnih mjesta na kojima
se staž osigurava s povećanim trajanjem.
U čl. 2 prvobitne odluke (NN — 34/74) nakon
teksta pod XXXI dodaje novi tekst:
»XXXII u šumarstvu«, koji glasi: Radna
mjesta radnika koji najmanje 80°/o od
ukupnog efektivnog radnog vremena u
tijeku godine provedu neposredno na radu
šumskog radnika-sjekača. Svakih 12
mj. provedenih na tim mjestima računa
se u staž osiguranja kao 15 mjeseci. Prema
tome napokon je — nakon uporne
borbe — dokumentarno utvrđeno i priznato
da je i za zdravlje štetan i gdje pilari zbog težine
i prirode posla, nakon određenih godina,
ne mogu s uspjehom obavljati svoju
daljnju profesionalnu djelatnost!
ZAKON O ŠUMAMA SLOVENIJE


Nakon što je SR Slovenija u svojem
Uradnom listu br. 16/74 donijela Zak. o
šumama javio se u Gospodar, vestniku
št. 67 od 3. IX. o. g. dr. E. Čeferin sa
svojim člankom: Samoupravni sporazu
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 101     <-- 101 -->        PDF

mi o združevanju v gozdno gospodarsko
organizacijo. Tu se kaže: sve šumsko


privredne organizacije moraju svoje opće
akte i organizaciju prilagoditi novom zak.
o šumama. Oblikovali u svom sastavu
OOUR-e i pogone za kooperaciju, te zaključiti
samoupravne sporazume o udruživanju.
Glavne karakteristike ovih sporazuma
su: udruživanje ima značaj trajnosti,
Radna organizacija ima jedan skupni
organ upravljanja, R. 0. i OüUR moraju
imati organe samoupravne kontrole,
moraju odrediti mjerila po kojima će organ
upravljanja odrediti visinu doprinosa
za biološka ulaganja i moraju se urediti
prava vlasnika šdma.
USTUPANJE DRŽ. KAPITALA


Još 6. V. o. g. objavljen je — u NN
br. 18/74 — Zak. o ustupanju sredstava,
prava i obveza drž. kapitala organizacijama
udruženog rada, zbog likvidacije
drž. kapitala. U čl. 2 ovoga zakona, koji
je donio Sabor SRH, stoji: da se pod
sredstvima drž. kapitala razumijevaju neotplaćeni
krediti, sredstva kredita, kamate,
osnivački ulozi sredstva i kamati rezervnih
fondova neka sredstva republike,
izvjesni anuiteti i si. Detaljnija razrada
svega ovoga vidljiva je iz čl. 2—31 spomenutog
zakona. Važnije stavke zakona su:
svi korisnici drž. kapitala obvezni su vratiti
dobivene kredite zajedno s kamatima.
Nadalje: Organizacije udr. rada formirati
će Interesnu zajednicu (IZ) i izvršiti raspodjelu
ustupljenih sredstava i prenesenih
obveza. Nakon podmirenja obveza organizacije
udruženog rada upotrijebiti će
ustupljena sredstva za kreditiranje, ali
tek nakon podmirenja svojih obveza i
izjave, da će ustupljena sredstva koristiti
za kreditiranje prihvaćenih razvojnih
programa. OUR-i ostvaruju prava na
ustupljena sredstva putem jedinstvenog
računa kod SDK i poslovnih banaka.


*


Republička privredna komora SRH izradila
je — na temelju naprijed navedenog
zakona — prednacrt o samoupravnom
sporazumu, raspodjeli ustupljenih
sredstava i nacrt o osnivanju Interesne
zajednice. Prema dokumentaciji republ.
sekretarijata za financije SRH ovim zakonom
ustupljena sredstva, za šumarstvo
i lovstvo (grana 311 i 312), iznose 4,6 milijardi
S. Din. Međutim nakon obračuna
odbitaka stvorenih obveza ovaj iznos za
razdiobu iznosi 3,3 milijarde S. Din. Prema
predviđanjima i dinamici ulaženja ovih
ustupljenih sredstava očekuje se da


će šumarstvo i lovstvo moći koristiti:
1974—1977 g. iznos od oko 300 milijuna
SD, 1978—1980 g. svotu od 500 miljuna,
a iza 1980 g. ostatak od 2.500 milijuna SD.
Formirana IZ i odbori, unutar ove zajednice,
utvrditi će princip reinvestiran
j a ovih ustupljenih sredstava u prihvaćene
razvojne programe (biološke radove,
plantaže, ceste i si.).


OBJAVLJUJ ILI PROPADNU


»OKO« novine za aktualnosti iz umjetnosti
i kulture donose -u broju od 28. XI


o. g. članak pod naslovom: »Kovači
lažnog novca«. Iz ovog polemičkog članka,
koji ima podnaslov »Može li, doista,
broj radova biti mjerilo kvalitete
znanstvenog rada« citiramo — zbog zanimljivosti
— nekoliko pasusa: »Poplava
znanstvenih časopisa i brzi rast broja
objavljenih znanstvenih radova iz godine
u godinu očiti su simptom inflacije informacija
« pa zatim »Znanstvena se aktivnost
pojedinaca procjenjuje, dakako, na
osnovi njihovog doprinosa samoj znanosti,
a taj se doprinos najlakše mjeri —
brojem objavljenih radova.« i dalje: »Na
broju publikacija gradi se osobni ugled
i »težina« . . .« »Nije čudo što je nastala
krilatica »publish or perish« (objavljuj
ili propadni) . . .« »Zlatno doba znanosti
sada je pri kraju. U većini zemalja u svijetu
od znanosti se očekuje da bude »relevantna
« da traži i daje rješenja za konkretne
probleme, kao što su: dobivanje
jeftine energije, sprečavanje zagađivanja
okoline, kontrola nataliteta i si. Drugim
riječima, znanost treba da se uključi u
određeni program, da se usmjeri, kako
se to kaže. Naša zemlja nije u tom pogledu
nikakav izuzetak«. U podnaslovu »Nagon
za publiciranjem«: Je li doista broj radova
mjerilo kvalitete znanstvenog rada?
Zar je broj stihova mjerilo pjesničkog
nadahnuća, zar se utjecaj pisca na suvremenike
može izmjeriti. U naslovu »Mjenjati
aršin« jednoga poglavlja ovoga članka,
pisac Milivoj Boranić, na kraju kaže:
»Znanstveni se radnici ipak pitaju, nije li
u ovom času kad se od njih očekuje angažman
na rješavanju konkretnih problema
privrede i društva, dakle rad koji
može ali ne mora rezultirati saopćenjem
u znanstvenom časopisu, nije li ü ovom
času taj kriterij anahroničan, Ne bi li se
doprinos pojedinca moglo mjeriti, u najmanju
ruku, i brojem znanstveno istraživačkih
ugovora s udruženim radom i
brojem elaborata, ako se već nešto mora
BROJATI, To je napisao Milivoj Boranić,
kako smo to već naprijed naveli. A šta
kažete, vi, čitatelji?


573
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 102     <-- 102 -->        PDF

ATOMSKO GORIVO JUGOSLAVIJE


Zbog zanimljivosti vadimo iz studije
ing. J. Dulara i M. Kunavera »Energija
u svijetu i u nas«: »Rezerve
urana kod nas, prema procjenama dosadašnjih
istraživanja, odgovaraju po energetskoj
vrijednosti u´kupnim
poznatim rezervama ugljena u Jugoslaviji.
To iznosi 3 milijarde tona, dok nešto
više od 3,4 milijardi tona otpada na fosilna
goriva. Prema tome iskorištavanje
domaćeg urana ovo energetsko bogatstvo
gorivima je udvostručno. Na ugljen otpada
87´V», na naftu 9%, a prirodni plin 4"/».
S uranom stvar stoji ovako: domaće rezerve,
s 0,1% sadržaja urana u rudi, iznose
5.2000 tona od čega na ležišta u Žiro
vskom vrhu (Slovenija) otpada 5.000 tona,
dok još 2.300 tona atomskog goriva
imamo u ostalim rudama s 0,01—0,l°/o urana.
Osim ovoga ima još 12.500 tona dodatnih
zaliha urana, koje još nisu´ istražene
niti kategorizirane. Predviđa se u
1978 g. otvorenje prvog rudnika uranovog
oksida s godišnjom proizvodnjom od
300 t., što je dovoljno za normalan rad
2—3 N. E. veličine i tipa one u Krškom.
Tu nisu računate one količine »otpadaka«
kod kojih se može putem tzv. oplodnih
reaktora, povećati energetska vrijednost
rudače skoro i do 100 puta!


NE — KRŠKO


Stota po redu, za koju američka firma
»Westinghaus« izgrađuje opremu jest NE
— Krško. Elektrana će imati snagu od
632 megavata (MW) i godišnje će proizvoditi
3,5—4,5 milijardi KW-sati struje.
Proraditi će 1979 g. Osim onoga, u Žirovskom
vrhu kod Škofje Loke, rudnika urana
izgraditi će se i tvornica uranovog
oksida. Uz ostalo podignuti će se i 2 plinske
centrale: u Trbovlju (SRS) od 62 MW
i Jeretovcu (SRH) od 95 MW. U centru
reaktora nalazi se 49 t urana izvađenog
u Zirovskom vrhu, koji će biti oplemenjen
u USA. Godišnja potrošnja goriva
inzosi 16,3 t što predstavlja 7.000 sati rada.
Uslijed tvorničkih grešaka i nedostataka
na crpkama agregata na NE poduzete
su potrebne mjere opreza. Praktičnu
dozvolu za opremu daju´ američke atomske
agencije, dok će naše institucije za
atomsku energiju vršiti kontrolu pojedinih
dijelova NE!


EKO — ZANIMLJIVOSTI


U apelu beograđana, koji je potpisalo
preko tisuću istaknutih građana glavnog
grada, uz ostalo, stoji: Za sat pješačenja


ulicama, kakovih je ne samo u Beogradu,
nego i u 40-ak jugoslovenskih gradova, ü
krvnim zrncima pojaviti će se 1/5 CO više
nego što je normalno. Kod »Londona« ova
je zatrovanost 32 puta veća od dozvoljene.


*


Beograd danas ima oko 2.290 ha javnih
zelenih površina, od toga na užem području
u vidu parkova, skverova i sličnih
»oaza« 485 ha!


*


SR Njemačka priprema novi zak. o deterdžentima.
U roku od 2 godine proizvodnja
mora preći s teško razgradivih
tenzida tzv. tvrdog »hard«, na lako razgradive,
»mekog« (soft) tipa deterdžente.
Kao krajnji cilj postavlja se slijedeće:


1. ukloniti organske tvari prisutne u deterdžentima,
2. postepeno smanjivati i posve
zabraniti upotrebu fosfata, 3. obavezati
proizvođače da deklariraju na ambalaži
sve sastojke, kao i doze određene
prema tvrdoći vode i 4. obavezati lokalnu
vodoopskrbu da objavljuje podatke o tvrdoći
vode! Zašto ovo donosimo? Deterdženti
su veoma toksični i opasni za sve
vodotoke i rijeke, jer je zagađuju i truju
riječnu faunu!
Toksičnost deterdženata vezana je za
faktore temperature, pH, sadržaj kisika
i tvrdoću vode! Smanjivanjem kisika i
povećavanjem temperature raste toksičnost.
Već male koncentracije deterdženata
smanjuju sposobnost kretanja riba i
rakova, te također i stvaranje vlakana
kojima školjke prijanjaju uz podlogu, a
to sve ima fatalne posljedice. Aktivna
svojstva deterdženata djeluju na izmjenu
plinova, te tako ometaju respiratorne
funkcije životinja. Tako se uguše ribe,
iako je voda zasićena kisikom, jer je došlo
do adsorpcije deterdženata na njihovim
škrgama. Dokazano je da 20—SOVo
fosfora potječe od deterdženata — za domaćice
tako praktičnih pomagala — iako
se u prirodnim vodenim tokovima — uslijed
trošenja stijena — pojavljuju i fosfati
prirodnog porijekla.


*


Kod nas ne postoji zakonsko reguliranje
upotrebe deterdženata. Dapače, uslijed
— vjerojatnog — pripremanja sličnog
zakona kod nas kao u SR Njemačkoj, trgovačka
mreža uspjela je posljednjih dana
u ovoj godini stvoriti nezamislivu potrošačku
groznicu, te rasprodati ogromne
količine ovoga — za riječnu faunu i
gradsku kanalizaciju — poluotrova i za


574
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 103     <-- 103 -->        PDF

gađivača. Razumljivo je »raspoloženje« i
zabrinutost naših eminentnih biologa, prirodnjaka,
ribolovaca i dr. nad svim ovim
neprilikama. I dok tako na jednoj strani
vlada opravdana zabrinutost, istovremeno,
na drugoj strani naša »turistička« industrija
mirno ispušta otpadne vode iz
svojih ogromnih praonica rublja u more,
u neposrednoj blizini obale!!!


Nova — još nedovoljno ispitana — opasnost
jest metal: olovo, koji je uglavljen
kao opasan po zdravlje. Znatne količine
olova nalaze se u zraku i nastale su
prilikom sagorjevanja benzina, kojemu
je tetra-etil-olovo dodano kao antidetonator.
Olovo nije toksično za biljke, ali za
ljudsko zdravlje predstavlja opasnost. Uz
benzin, izvori su opasnosti još: protok
pitke vode kroz olovne cijevi (u starim
kućama), destilacija alkoholnih pića, zemljane
boje, žbuka i tamo gdje god se ispomaže
primjesom olovnih pigmenata.
Posljedice: trajno oštećenje mozga, anemija,
oštećenje bubrega, poremećaj probavnog
sistema i si.


*


Sve ove zanimljivosti iz područja zaštite
čovjekove okoline crpili smo iz biltena
»EKO-INDOK«, koji izdaje Referalni centar
sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala
Tita br. 3.


PREKRASNA,
SKORO PREKASNA, PREPORUKA!


Nedavno smo u zagrebačkom Vjesniku
pročitali ovo: Srcima naših bankara kao
da je prirasla »šrafciger« industrija umjesto,
da se naši financijski potencijali usmjere
u oplemenjivanje i eksploataciju
našega tla, šuma i voda, našega mora,


koje može dati i više i bolje nego što
daje. Treba uporno stvarati predodžbe o
našoj prelijepoj domovini, o oazama djevičanskih
pejsaža — u srcu zagađene i
preindustrijalizirane Evrope — o zemlji,
koja ima prekrasna jezera i šume, najljepše
more, dobru hranu i pića, zemlju
neusporedivih prirodnih rekreacionih terena
...


REPORTER »KARAVANA«


U ŠUMARSKOM DOMU


Milan Kovačević, poznati reporter TVputopisnih
emisija »Karavan« i »S kamerom
kroz svijet« posjetio je nedavno »Šumarski
dom«. U društvenim prostorijama
Saveza zadržao se preko 2 sata. Uz ostalo


interesirao se za »šumarske« prirodne rijetkosti
i znamenitosti, kao i povijesne
crtice iz prošlosti šumarstva. Prije rata
živio je dugi niz godina u Zagrebu, studirao
građevinarstvo na Tehničkom fakultetu
u Zagrebu, bavio se atletikom i
sportskim novinarstvom. Upisao se u knjigu
»Zapisi o »šumarskim četvrtcima« i iz
ruoio srdačne pozdrave šumarima-umirovljenicima,
jer se i sam — naskoro —
priprema za mirovinu!


DOKLE CE NAS PLAVITI RIJEKE?


Vadimo pojedine pasuse iz IT-novina i
izjave stručnjaka-inženjera povodom jesenjih
katastrofalnih poplava! Rajica Đekić:
Savu smo sabili u uske okvire i prirodno
je da je morala izbiti ispod nasipa, a ne
samo da ga ponegdje probije. Za mene je
biološki faktor odlučujući u izvršenju stabilizacije
vodotoka. Jer, ako budemo samo
izgrađivali nasipe, a ne riješavali sliv
rijeke kompleksno, nećemo riješiti problem
. . Velizar Milosevic: Kako danas
stojimo sa šumskokulturnim radovima i
s intenzitetom sječe, U Jugoslaviji je pošumljeno
— prema nekim procjenama —
500.000 ha. Poljska, koja ima približno
iste površine, poslije rata, pošumila je
3,000.000 ha, Bugarska 2,200.000 ha, Italija
preko 2,000.000 ha, Španjolska isto toliko
i Francuska slično. Za sve te radove
subvenciju daje država. Mi smo to prepustili
šumarstvu . . . Milorad Miloradov:
U našoj zemlji ima oko 80.000 km2 površina
pod šumom. Kad dođe do ekstremnih
padavina šuma ne može da osigura retardaciju.
Najveći akumulacioni prostori
u gornjoj Savi dosad su već uništeni izgradnjom
puteva, komunikacija i naselja
tako, da se praktično na gornjem toku
Save ne mogu graditi akumulacije, pa se
grade u dolinama ispod Zagreba i Siska,
gdje ima oko 800,000.000 ma akumulacionog
prostora. Radovan Čolović: Niti jedan
stručnjak ne bi smio da povuče crtu
na planu bez diskusije s agronomima i
šumarima i svim drugim stručnjacima,


koji se bave problemom vodoprivrede!


TUŽNA PRIČA — POPLAVE


Slavonija, žitnica Hrvatske, platila je
1964 g. Savi danak od 105 milijardi S. Din,
a grad Zagreb 1966 g. s 164 milijarde S.
Din. Ove jeseni su Sava i njezine pritoke
prekrile površinu od 280.000 ha, gdje je
dubina vode iznosila od 10 cm do 7 m.
Poplavljeno je oko 10.000 stambenih i
gospodarskih zgrada, evakuirano više stotina
obitelji, 6.000 grla stoke i si. Bio je


575
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 104     <-- 104 -->        PDF

poplavljen prostor dužine od 140 km i
širine 20 km. Kako zaustaviti i ukrotiti
ovu rijeku, Vrhunski vodoprivredni stručnjaci
Jugoslavije i eksperti UN sastavili
su studiju »Regulacija i uređenje Save«,
koja obuhvaća preko 20 elaborata-knjiga.
Predviđeno je sve što bi trebalo uraditi
do 1985 g., a što do 2.000 g. Sva strategija
i glavne smjernice! A što bi nam realizacija
svih elaborata pružila? Zaštitila bi
od poplava 690.000 ha obradivog zemljišta,
mogućila natapanje 130.000 ha zemljišta,
osigurala potrebne količine vode
za stanovništvo i industriju. Plovni put
Sisak—Boegrad bi se poboljšao, a kanal
Samac—Vukovar skratio bi plovni put
Sava—Gor. Dunav za 415 km. Uz sve to
sagradilo bi se 10 novih HE i povećala
proizvodnja električne energije za 1,7 mil.
KW godišnje. Ovim bi Sava postala krotka
i korisna, podčinjena volji čovjeka i
njegovim željama, proizvođač električne
energije, natapač polja, prvoklasna — jeftina
saobraćajnica i si. Pokretačka snaga
Save bila bi sakupljena u 33 akumulacijska
bazena, upravo ona količina od 10
milijardi m3 vode, koja nanosi najviše
štete.


UNA — DOBILA ZAŠTITNIKA


Poput Plitvičkih jezera i Una je prirodni
fenomen, čija sudbina ovisi o očuvanju
njezine biodinamike. Međutim, poput
mnogih naših lijepih i prelijepih vodotoka,
Unu počinju trovati ljudski postupci
i »napredna« tehnika već od samog izvora.
U toku ove godine i Una i Unac doživjeli
su 17 puta tzv. »crne stresove« od
ind. objekata izgrađenih u Srbu, tvornice
celuloze i papira u Drvaru i dr. Ova
tvornica, kad radi svojim punim kapacitetom,
dnevno unese u Unac oko 40.000
mms otpadnih voda. Bihać, uz otpadne vode,
»poklanja« svojoj bivšoj ljepotici mjesečno
preko 10.000 kg deterdženata, Bos.
Krupa također sudjeluje u´ ovome, kao i
prijedorska tovrnica celuloze i papira. U
gornjem toku Une uništena je polovina
ribljeg fonda. Tko uopće može procjeniti
i nadoknaditi nenadoknadivu štetu, koju
nanosi tehnika i industrijalizacija XX stoljeća?
Zar novčana otštetna i razna obeštećenja,
koja traže sportska ribolovna
društva u iznosu od 900.000 ND mogu popraviti
unakaženo lice ljepotice Une, Kupe,
Bosne i dr. rječica i rijeka? Međurepublička
zajednica za zaštitu čovjekove
okoline od 11 općina, bosanskih i hrvatskih,
počela je djelovati sredinom ove
godine! Očekuje se teška borba!


ZAGAĐENE VODE


Prekomjerno zagađenje voda Vojvodine
zaprijetilo je — u posljednje vrijeme —
totalnim uništenjem života u rijekama i
kanalima oduzimajući im kisik, aktivnu
populaciju zoogenih i fitogenih faktora,
bakteriološki svijet i hidroplankton. Štetne
materije, čvrste i tečne, organskog i
neorganskog porijekla sve više zagađuju
hidrosferu Vojvodine. Tu ima raznih otrova:
arsena, bakra, sumpora, amonijačne
kiseline, cinka, fluora, olova, nafte, žive,
DDT i si. Posljedice su već vidljive! Pridolaženjem
ove zagađene, riječne i kanalske
vode daljnjim prodiranjem dolaze
i do podzemnih voda i zagađuju ih.
Jedna litra nečiste vode zagadi 50—1001
čiste vode. Često puta ova zagađenja voda,
prodre i do dubine od preko 10 m.
Kolike će samo trebati investicija i uređaja
za pročišćivanje — donedavno —
pitkih voda Vojvodine?


U ZAKONU — I VODA ZA PIĆE!


Ovih je dana Sabor Hrvatske raspravljao
o prijedlogu zakona o vodama. Ovaj
puta će se u ovaj zakon unijeti — po
prvi put — propisi i odredbe o vodi za
piće i vodoopskrbi, kao i snažniji propisi
o obrani od poplava. Do kraja 1980. g.
sve otpadne vode moraju se pročišćivati,
kako bi se spriječilo zagađivanje rijeka
i vodoopskrbnih područja. Znači da se
bliži vrijeme, kad će se obaveze o postavljanju
tvorničkih filtera strogo poštivati.
Inače, ceh će i nadalje plaćati fauna,
flora i stanovništvo.


KOROVSKA FLORA


Iz tiska je izišao Priručnik za poznavanje
i suzbijanje korovske flore u našim
hidromelioracionim sistemima. Izdalo
ga je Poslovno udruženje vodoprivrednih
organizacija SRH, Zagreb — Frankopanska
18. Knjigu su napisali dr. J. Kišpatić
dr. J. Kovačević i ing. V. Seiwerth.


U borbi protiv zakorovljenosti kanalske
mreže i manjih vodotoka ovaj
će priručnik veoma dobro doći vodoprivrecinicima
na terenu, kao i ostalim
stručnjacima, jer nepodnošljiva
bujnost korova guši profilsko grlo kanalske
mreže, usporava protjecanje vode
i si. Uklanjanje korova vršilo se putem
ručne košnje, upotrebom strojeva i herbicida.
Upotreba herbioiđa zahtjeva svakako
nužni oprez zbog postojeće biocenoze
— riba, rakova, vodenih ptica, divljači
i drugih životinja. U priručniku je
objavljen pregledni atlas slika i crteža