DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 89     <-- 89 -->        PDF

informira o rezultatima istraživanja izvan
zone Mora i o nekim novim saznanjima


o fiziologiji ovog štetnika. Obrađivale su
se slijedeće teme: Transciklične fluktuacije,
taktika intervencije, Bacillus thuringiensis,
klimatologija, paraziti i predatori,
seksualni feromoni, dijapauza borovog
četnjaka, odnos štetnika prema raznim
vrstama borova i sposobnost širenja leptira.
DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


12. sjednice U. O., proširene s članovima
NO, te uz sudjelovanje u radu
sjednice ing. B. Copa i ing. N. Gogera.
Sjednica je održana 12. XI o.g. u Zagrebu
u Šumarskom domu.
Prisutni: M. Blažević, D. Brkanović, B.
Čop, N. Goger, S. Tomaševski, S. Vanjković
i R. Antoljak.


Ispričani: V. Igrčić, N. Komlenović, B.
Mačešić, A. Mudrovčić i B. Prpić.


Dnevni red:


1.
Otvorenje sjednice i izvještaj predsjednika
o proteklim stručnim i društvenim
zbivanjima.
2.
Redovni izvještaj tajnika, blagajnika
i urednika o radu Saveza.
3.
Fizionomija Šum. lista — pismo ing.
B. Copa.
4.
Konferencija za novinare, RTV idr.

problematika struke (dogovor o
pripremnim radovima).
5.
Razno
ad 1: Sjednicu je otvorio predsjednik
ing. S. Tomaševski i konstatirao da sjednica
nema potrebnog kvoruma. Među
tim sjednica je ipak održana kako ne bi
došlo do zastoja u radu uprave. Doneseni
zaključci biti će ponovno stavljen na
dnevni red slijedeće sjednice na prihvaćanje.


ad 2: SIT-Hrvatske poziva Savez na sudjelovanje
i suradnju organiziranja 1.
konferencije o tehnološkom razvoju SRH,
koja će se održati od 5-7. IV 1975. g. u
Zagrebu. Konferenciju organizira SITH
uz suradnju Privredne komore SRH i


Dekret o zaštiti 54 vrsta kralježnjaka


Nedavno su u Španjolskoj po prvi puta
službeno zaštićene 54 vrste kralježnjaka
iz znanstvenih razloga ili zbog opasnosti
od istrebljenja. Među tim životinjama nalazi
se 7 vrsta sisavaca, 26 vrsta danjih, 7


vrsta noćnih ptica grabljivica, 11 drugih
vrsta ptica i 3 vrste gmazova.


I.
MikloS
uz potporu Republ. savjeta za naučni
rad. Stručne referate za ovaj sastanak
priredit će ing. I. Kuzmanić (šumarstvo)
i ing. D. Brkanović (drv. industrija).


— na ispražnjena mjesta u UO kooptirani
su: za ppredsjednika ing. D. Brkanović
(ing. B. Mačešić sa službom premješten
u USA), ing. I. Delajković za
blagajnika (na mjesto pok. ing. Z. Hrena)
i za člana UO ing. Milinović (Institut za
drvo). U skladu sa čl. 34 Statuta ova će
odluka biti iznijeta (na suglasnost) pred
slijedeći Plenum Saveza.
— Savez će sudjelovati na natječaju, koji
je raspisao Fond za naučni rad SRH, u
9vrhu dobivanja dotacije za Š.L. u 1975.
g., zatim za pokriće troškova izdavanja
jubilarne edicije: Šumarstvo Hrvatske
u proteklih 100 g., kako je to registrirao
Š. list od 1877-1976 g. i dr.
— Javna rasprava o prednacrtu statuta
SITH-a već je u toku. Teritorijalna ŠD
biti će pozvana i s ovim upoznata preko
svojih područnih DIT-ova.
— Predavanju o prednacrtu Statuta
SITH-a prisustvovati će 5. XI .o.g ing.
S. Vanjković i ing. R. Antoljak.
— Obradu i nadopunu — po SITŠID-Jugoslavije
— dostavljenog rukopisa »Razvoj
i rad republičkih stručnih Saveza
kroz 25 g. postojanja« obavit će dr. B.
Prpić i dr. Đ. Rauš, koji sličan materijal
obrađuju za jubilarnu ediciju Š. L.
— Prema podacima računovodstva prihodi
Saveza u vremenu od I-IX/1975. g.
iznosili su: 319.132,65 din., a rashodi
248.665,10 din. Dugovi pojedinaca i OOUR-
ova na pretplati na š. L. u ovoj godini
iznose 247. 465,15 din. Ostali dugovi (čla


ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 90     <-- 90 -->        PDF

narina ŠD, za struč. knjige i si.) u ovom


vremenskom periodu iznose: 54.059,05
din.


— Ponovno će se pozvati: dužnici (ŠD,
ŠG i DIP-ovi) stručnih publikacija »Utvrđivanje
i društveno vrednovanje općekorisnih
funkcija šuma« — Beograd 1971.
»Društveno ekonomski položaj šumarstva
i drv. industrije« — Bgd 1972. g.,
da podmire svoje dugovanje (sveukupni
dug iznosi: 1.450,000 SDin.).


— Za potpisivanje naloga i raspolaganje
sredstvima žiro računa Saveza kod SDK
određuje se: ing. S. Tomaševski, dr. N.
Komlenović, ing. D. Brkanović, dr. B.
Prpić i ing. V. Igrčić.
— SDK: Zagreb dostavljena je zatražena
dokumentacija: uvjerenje o upisu u registar
izdano po RSUP-u, ovjereni Statut,
potpisani kartoni i ovjerovljeni potpisi
za raspolaganje novčanim sredstvima
Saveza.
— U tisak je predan 18. 10. o.g. Š. L. br.
10-11/74.
ad 3: Pismo i prijedlog ing. B. Čopa u
vezi što uspjelijeg rada Saveza i osvježenja
fizionomije ŠL u cijelosti je prihvaćen.
Zaključeno je da se pismo objavi
u 3. L. a također i dostavi teritorijalnim
društvima. Uslijed otsutnosti urednika
lista odložena je rasprava o realizaciji
nove fizionomije lista za slijedeću
sjednicu.


ad 4: Već niz godina Savez i struka nisu
zadovoljni tretmanom, kao i oskudnim
pisanjem i prikazivanjem — putem novinarstva
i RTV — stanja i brojnih problema
šumarstva i drv. industrije SRH.
Zbog ovih razloga Savez je odlučio da
tokom veljače 1975. g. sazove konferenciju
za štampu. Savez i struka smatraju
da imaju potpuno pravo da zahtijevaju
povoljniji tretman šumarstva i drv. in


dustrije i objektivnije iznošenje, pred
širu javnost, brojne problematike struke
obzirom na značajnu ulogu i važnost
šuma za našu republiku. Ovdje ne treba
da je 34% čitave naše republike pod šuzaboraviti
već dobro poznatu činjenicu
mom iz koje »vadimo« svake godine oko
4,2 milijuna m3 ukupne drvne mase u
vrijednosti od cea 128 milijardi Sdin.
Daljnjom preradom drv. industrija ostvaruje
sveukupni godišnji prihod od oko
460 milijardi SDin. Daljne snažne činjenice
su: šumarstvo i drv. industriia SRH
zapošljava oko 63.000 radnih ljudi, a od
njihovog osobnog dohotka živi i osigurava
svoju životnu egzistenciju oko


400.000 osoba što predstavlja preko 10°/o
cjelokupnog stanovništva SRH. Ovdje posebno
ističemo opće poznatu i značajnu
činjenicu, da se »općekorisnim funkcijama
šuma« koristi niz privrednih djelatnosti
i stanovništvo, a da pri tome cjelokupni
teret održavanja i uzgoja šuma
snosi šumarstvo. I još jedna veoma važna
konstatacija: radne organizacije i kolektivi
naše struke snažno — u skladu sa
ustavnim postavkama i odredbama — koracaju
sa društvenom stvarnošću! Uži
odbor Saveza detaljno će razraditi program
i izvršiti pripremne radove, te će
ih predbodno iznijeti pred širu skupinu
reprezent´anata struke. Tek tako smišljeno,
jednostavno i složno, Savez namjerava
izaći pred »sedmu silu«.
ad 5: Na slijedećoj sjednici razmotrit će
se izvršenje programa rada Saveza za period
1972-1974. g., kao i sadržaj rada u
1975/76.g.


Zapisničar:
Ing. R. Antoljak, v.r.


Predsjednik:
Ing. S. Tomaševski, v.r.