DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 84     <-- 84 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


ZBORNIK O STOTOJ OBLJETNICI ŠUMARSTVA JUGOISTOČNE
SLAVONIJE


Šume su naše dragocjeno
nacionalno bogatstvo. One
su to ne samo po svojoj
neposrednoj unutrašnjoj
vrijednosti, kao sirovinska
baza za potrebe raznih
grana industrije, nego i po
onome što one posredno
znače, prije svega za zdravlje
naših građana, a isto
tako i za razne grane poljoprivredne
djelatnosti, za
sprečavanje erozije i uređenje
bujičnih područja, za
stvaranje i održavanje povoljnih
klimatskih uslova
itd. O tom bogatstvu naroda
treba svi pozvani faktori
i čitava zajednica da
vode stalnu i najveću brigu.


Josip Broz Tito


U povodu stote obljetnice šumarstva jugoistočne Slavonije izdala je Jugoslavenska
akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci u suradnji
sa Šumskim gospodarstvima Vinkovci i Slavonski Brod »ZBORNIK O STOTOJ
OBLJETNICI ZNANSTVENOG I ORGANIZIRANOG PRISTUPA ŠUMARSTVU JUGOISTOČNE
SLAVONIJE«. Zbornik je objelodanjen kao posebno izdanje knj. I
Centra za znanstveni rad Vinkovci, u tisku i opremi Izdavačkog zavoda Jugoslavenske
akademije, Zagreb.


Knjiga obuhvaća 724 stranice tiskanog teksta, 40 slika i 5 gospodarstvenih karata.
U obradi tekstova Zbornika angažirani su istaknuti stručnjaci, na prvom
mjestu profesori i suradnici Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i
stručnjaci iz operative i raznih drugih institucija. U redovima Zbornika prikazano
je šumarstvo jugoistočne Slavonije u proteklom razdoblju, njegovo sadašnje stanje
i perspektive njegova razvoja.


Zbornik je podijeljen u sedam poglavlja: I. UZGAJANJE ŠUMA (134. str.), II.
ISKORIŠCIVANJE ŠUMA (66 str.), III. ZAŠTITA ŠUMA (64. str.), IV. UREĐIVANJE
ŠUMA (38. str.), V. EKONOMIKA I ORGANIZACIJA (162. str.), VI. DRVNA INDUSTRIJA
(24. str.) i VII. OPĆA PROBLEMATIKA (236 str.).


U knjizi su pojedini autori obradili ovu problematiku:


I. UZGOJ ŠUMA
Dekan i ć, I.: Značajke uzgoja šuma jugoistočne Slavonije
B er to vic, S.: Regionalne klimatsko-vegetacijske značajke jugoistočne Slavonije


556
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Prpić , B.: Ekološko-biološke značajke šuma jugoistočne Slavonije


Rauš , Đ.: Šumske fitocenoze i vegetacijska karta šuma jugoistočne Slavonije


Vidaković , M., K r s t i n i ć, A.: Oplemenjivanje ekonomski važnijih vrsta
šumskog drveća jugoistočne Slavonije


II. ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
B e n i ć,
R.: Iskorišćivanje šuma na području istočne Slavonije i susjednih područja
Lovrić , N.: Dosadašnja izgrađenost i perspektiva izgradnje mreže šumskih
putova na području jugoistočne Slavonije
Bedžula , D. — Slabak , M.: Razvoj mehanizacije šumskih radova na području
istočne Slavonije — stanje danas i perspektive


III. ZAŠTITA ŠUMA
Androić , M.: Ekološki ekonomski aspekti zaštite slavonskih šuma
Vajda , Z.: Uzročnici sušenja slavonskih šuma
S p a i ć, I.: Sadašnje zdravstveno stanje šuma na području jugoistočne Slavonije
Spaić , I.: Iz povijesti zaštite šuma na području jugoistočne Slavonije


IV. UREĐIVANJE ŠUMA
Lu c ar i ć, T.: Uređivanje šuma jugoistočne Slavonije
Klepac , D.: Jedna mogućnost brzog određivanja drvne mase na panju


V. EKONOMIKA I ORGANIZACIJA
V r a t a r i ć, P.: Zapošljavanje i životne prilike radnika zaposlenih u šumama jugoistočne
Slavonije
N e d i ć, A.: Organizacija šumarstva na području jugoistočne Slavonije u vrijeme
Brodske imovne općine, Direkcije državnih šuma i danas
Butković , M.: Ekonomsko stanje i uspješnost poslovanja na području jugoistočnih
slavonskih šuma
Butković , M.: Organizacija šumarstva jugoistočne Slavonije u razdoblju
1941-1969.
K o ž u 1, K.: Akumulativnost, investicije i perspektivni razvitak šumarstva jugoistočne
Slavonije


Andrašić , D.: Lovstvo jugoistočne Slavonije


Andrašek , M.: Upravljanje i samoupravljanje u šumarstvu jugoistočne Slavonije


1874-1974.


VI. DRVNA INDUSTRIJA
Bađun , S.: Drvna industrija na području jugoistočne Slavonije
VII. OPĆA PROBLEMATIKA
Tonković , D.: Osnutak, djelovanje i likvidacija Brodske imovne općine
Lucarić , T.: Osnutak, djelovanje i likvidacija Uprave državnim šumama jugoistočne
Slavonije u Vinkovcima


Lucarić , T.: Istaknuti šumari u šumarstvu jugoistočne Slavonije


Krnić , Z.: Mjesto i uloga šuma u razvitku NOR-a u Slavoniji


Hor va t i no vi ć, S.: Organizacijsko-kadrovsko stanje i poslovni rezultati u šumskom
gospodarstvu »Hrast« Vinkovci u 1972. godini
Lužaić , Đ.: Organizacijsko-kadrovsko stanje i poslovni rezultati u Šumskom
gospodarstvu Slavonski Brod u 1972. godini
Rauš , Đ.: Prilog bibliografskom pregledu radova o šumarstvu jugoistočne Slavonije.


U poglavlju o UZGAJANIJU ŠUMA autori su prikazali najvažnije osobine uzgajanja
šuma u proteklom razdoblju, a obrađeni su i pojedini ekološki faktori koji
utječu na razvoj šumske vegetacije jugoistočne Slavonije. No, izostala je obrada
šumskih tala, što se osjeća kao nedostatak u tom poglavlju.
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 87     <-- 87 -->        PDF

U poglavlju OPĆA PROBLEMATIKA, a koje ujedno obuhvaća trećinu Zbornika,
obrađeni su osnutak, djelovanje i likvidacija Brodske imovne općine i Uprave
državnih šuma jugoistočne Slavonije u Vinkovcima.


Prikazani su istaknuti šumari u šumarstvu jugoistočne Slavonije.


Obrađeno je mjesto i uloga šuma u razvitku NOR-a u Slavoniji, gdje je
istaknuta ogromna važnost slavonskih šuma za vođenje narodnooslobodilačke
borbe, kao i za poslijeratnu izgradnju naše zemlje.


Organizacijsko-kadrovsko stanje i poslovni rezultati u Šumskim gospodarstvima
Vinkovci i Slavonski Brod u 1972. godini prikazuju vrlo detaljno stvarno
stanje tih Šumskih gospodarstava (odvojeno) s cjelokupnom organizacijom, poslovnom
problematikom i politikom te prikazom uspjeha poslovanja i navođenjem
poimenične kadrovske strukture svih organizacijskih jedinica Šumskih gospodarstava.


Na kraju knjige priložen je bibliografski pregled radova o šumarstvu jugoistočne
Slavonije, koji obuhvaća razdoblje od 1846. do 1972.


Radi dobivanja cjelovite slike o razvoju šumarstva jugoistočne Slavonije potrebno
je ZBORNIK razmatrati u cijelosti, a ne odvojeno pojedine radove, jer je
materija preobilna i kompleksna. U ZBORNIKU su na jednom mjestu objavljeni
brojni podaci o djelatnosti šumarstva jugoistočne Slavonije, te su na taj način
otrgnuti od zaborava i sačuvani za buduće generacije. U tome i je njegova najveća
vrijednost.


Za tehničku obradu i besprijekoran tekst duguju hvalu, svi autori, tajniku
Uredništva dru Ivanu ILICU.


Dr Đuro Rauš


ISPRAVAK


U članku prof. dr. Drage Andrašića: Lovna nastava u sklopu šumarske nastave
od godine 1860. do danas, koji je objavljen u Š. L. br. 10—11/74. na str.
429 u´ podnaslovu: Lovna nastava na šumarskim školama treba da stoji:


Predmet lovstvo u Šumarskoj školi za krš predavali su:
Ing. Trifun Marković šk. g. 1948./49.,
Ing. Dimitrije Bura šk. g. 1949./50. — 27. XI 1953.,
Ing. Oskar Piškorić od 27. XI 1953. do 30. IX. 1958.,
Ing. Rudolf Meštrović od 1. X 1958. do kraja postojanja Škole (1966. g.).
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Posebna je pažnja posvećena podizanju šumskih kultura brzorastućih vrsta


drveća, te je kritički obrađen dosadašnji rad na tom polju, a dani su i prijedlozi


za budući rad.


Klimatskim faktorima i ekološkim zahtjevima najvažnijih vrsta drveća jugo


istočne Slavonije posvećena su dva rada u kojima su autori detaljno obradili


tu stručnu materiju.


U nastavku toga poglavlja prvi put su u cijelosti znanstveno obrađene i
tablično prikazane sve šumske zajednice jugoistočne Slavonije s priloženom
vegetacijskom kartom 1:200000.


Također je razrađena problematika oplemenjivanja šumskog drveća jugo


istočne Slavonije i podizanje sjemenskih plantaža na tom području.


U poglavlju o ISKORIŠĆIVANJU ŠUMA prikazan je u sažetom obliku povijesni
razvoj te privredne grane u jugoistočnoj Slavoniji. Obrađena je u općim
crtama dosadašnja izgrađenost i perspektiva izgradnje mreže šumskih putova
toga područja.


Razvoju mehanizacije šumskih radova na području istočne Slavonije dano je
dolično mjesto i autori su svoj prikaz dokumentirano obradili i ilustrirali.


U poglavlju o ZAŠTITI ŠUMA autori su vrlo iscrpno prikazali povijest, sadašnjost
i perspektivu te značajne grane šumarstva. Zaštiti šuma je u jugoistočnoj
Slavoniji u proteklih 100 godina posvećena izuzetna pažnja svih šumarskih kadrova
te se postojeća problematika mogla vrlo dobro obraditi, što je i učinjeno.
Značajni su prijedlozi autora za budući rad na polju zaštite prirodnih šuma i
šumskih kultura jugoistočne Slavonije.


U poglavlju UREĐIVANJE ŠUMA obrađen je način uređivanja šuma Brodske
imovne općine u Vinkovcima i uređivanje državnih šuma, koje su se između
sebe razlikovale s obzirom na različiti cilj gospodarenja. Dan je presjek uređivačkih
radova od samog početka uređivanja šuma do danas, a obrađene su i perspektive
uređivanja šuma jugoistočne Slavonije.


U posebnom radu obrađena je jedna mogućnost brzog određivanja drvne mase
na panju. Autor je tu metodu obradio na konkretnom primjeru tako da je vrlo
jasna i za operativca uređivača primjenljiva.


U poglavlju EKONOMIKA I ORGANIZACIJA određena je vrlo detaljno i možda
preopširno povijest zapošljavanja i prilike zaposlenih radnika u djelatnosti iskorišćavanja
šuma, a dano je i sadašnje stanje zaposlenosti u šumarstvu jugoistočne
Slavonije i kratka perspektiva budućeg zapošljavanja.


Prikazana je organizacija šumarstva u vrijeme Brodske imovne općine i danas
radi upoznavanja čitaoca s prijašnjim i današnjim rješenjima na području organizacije
šumarstva jugoistočne Slavonije. O ekonomskom stanju i uspješnosti
poslovanja na području šuma jugoistočne Slavonije autor je zbog nedostataka
arhvskog materjala i relativno dugog perioda dao jedan općeniti prikaz te problematike.


Organizacija šumarstva jugoistočne Slavonije u razdoblju 1941-1969. prikazana
je autentično i vrlo dobro. Iz rada se vidi da je preveliki broj reorganizacija
u šumarstvu imao svoj negativni odraz na uspješniji razvoj te privredne
grane.


Akumulativnost, investicije i perspektivni razvitak šumarstva jugoistočne
Slavonije autor je vrlo detaljno obradio i dokumentirao. Na kraju rada dolazi do
interesantnih zaključaka o investicionom ulaganju i o prihodima i rashodima
nekada i danas. Ovakve zaključke valja u kolektivu detaljno razmotriti i izvući
odgovarajuće pouke.


Lovstvo jugoistočne Slavonije obrađeno je u nekoliko razdoblja tako da
čitalac može dobiti uvid u njegovu prošlost, sadašnjost i budućnost.


Upravljanje i samoupravljanje u šumarstvu jugoistočne Slavonije obrađeno
je vrlo detaljno s prikazom nekadašnjih i postojećih shema upravljanja, a
obrazložena je uloga i zadatak samoupravljanja u šumarstvu.


U poglavlju DRVNA INDUSTRIJA obrađena je problematika drvne industrije
jugoistočne Slavonije kroz povijesni prikaz razvoja drvne industrije toga
područja i sadašnje stanje drvno-prerađivačke industrije u jugoistočnoj Slavoniji.


558