DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 74     <-- 74 -->        PDF

SIMPOZIJ SEKCIJE ZA GENETIKU I OPLEMENJIVANJE ŠUMSKOG
DRVEĆA POVODOM 25 GODIŠNJICE ŠUMARSKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU


Prilikom proslave 25 godišnjice Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
održani su 23. 10. 1974. god. brojni naučni skupovi podijeljeni po sekcijama na:
šumska zemljišta; fiziologija i oplemenjivanje šumskog drveća; dendrologija,
fitocenologija, tipologija šuma; uzgajanje šuma; uređivanje šuma; iskorišćivanje
šuma, šumske građe" ekonomika i organizacija šumske privrede; zaštita šuma.


Izvrsno organiziran i vođen, Simpozij sekcije za fiziologiju i oplemenjivanje
šumskog drveća bio je zastupljen s najvećim brojem referata, uz učešće većeg
broja stranih stručnjaka. Organizaciju rada ove sekcije proveo je šef Katedre za
fiziologiju i oplemenjivanje šumskog drveća prof, dr M. Jovančević sa svojim
suradnicima. Uz učešće četrdesetak domaćih i stranih stručnjaka izneseno je i
prodiskutirano tridesetak referata.


Referirali su:


V e 1 k o v D., Institut za šumarstvo SofijaResultats de quelques etudes sur la variabilite de certaines especes forestieres
dans la Republique populaire de Bulgarie et leur importance pour selection.
(Rezultati istraživanja na varijabilnost nekih šumskih vrsta u NR Bugarskog
i njihovo značenje za selekciju).
Džekova M., Džekov S., Šumarski fakultet SkopjeHemijski sastav lišća bukve (fagus moesiaca) i kitnjaka (Qurcus petraea)
tokom vegetacione periode i u zavisnosti od ekoloških uslova.
Brina r M., šumarski institut LjubljanaO divergentnosti nekih fizioloških osobina jelovih provenijencija sa teritorija
Jugoslavije.
Markovi ć Lj., Institut za šumarstvo Beograd


— Uticaj klimatskih elemenata i geografskog položaja objekata na varijabilnost
apsolutne mase i šturog sjemena jele (Abies Alba Mill.).
Niko lov ski T., Institut za šumarstvo Skopje


— Morfološka varijabilnost apofiza medijalnih ljuspi crnog bora u submediteranskoj
zoni SR Makedonije.
K o r a ć M., Šumarski fakultet Beograd


— Smrča sa hrastolikom korom na Goliji.
E1 i c i n G., šumarski fakultet Istanbul

Etudes anatomiques shez Arceuthos drupacea An. et kotschy et son aire
naturelle en Turquie (Anatomska istraživanja kod Arceuthos drupacea Ant.
et Kotschy i njezino prirodno rasprostranjen je u Turskoj).
Gudevski A., Stamenkov M., Đ o r đ e v a M., šumarski institut Skopje


— Anatomska građa iglica crnog bora u submediteranskom području SR Makedonije
kao osnova za subtaksonomsku pripadnost.
Popnikola N., Hadži-Georgijev K., šumarski institut Skopje


— Forme jele na osnovu kore u šumama zapadne Makedonije.
Aytug B., San ali I., Šumarski fakultet Istanbul
— Forets du pin tertiaire aux environs du Bosphore (Šume tercijalnog bora
u okolini Bosfora).
Stilinović S., Tucović A., Šumarski fakultet Beograd


— Rezultati proučavanja semena iz zatvorenih sišarica alepskog bora.
546
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Đ o r đ c v i ć D., Šumarski fakultet Beograd


— Prilog poznavanju nekih svojstava semena Forsythia Europaea Deg. et
Bald.
Vidaković M., Krsti nić A., Borzan Ž., Jurkovic-Bevilacqua B.,
Šumarski fakultet Zagreb


— Neke morfološke karakteristike hibrida japanskog crvenog bora (Pinus
densiflora Sieb. et. Zucc.) i običnog bora (Pinus silvestris L.).
Jovanović M., V u 1 e t i ć D., Šumarski institut Beograd


— Uticaj roditeljskih stabala na rast half-sib i full-sib potomstva hrasta
lužnjaka.
Popnikol a N., Institut za šumarstvo Skopje


— Proučavanje rasplodnih organa belog bora u vezi sa hibridizacijom.
Jovančevi ć M., Šumarski fakultet Sarajevo
— Genetska varijabilnost munike (Pinus heldreichii Christ) u mladim kulturama.
P r z y b y 1 s k i T., Akademija nauka Poljska, Komik.Sur la phenologie du pin silvestre de differentes provenances. (O fenologiji
Pinus silvestris različitih provenijencija).
Guzin a V., Institut za topole Novi Sad


— Priprema analiza izoenzima u genetskim proučavanjima šumskog drveta.
Jovančević M., $ eho vac B., Šumarski fakultet Sarajevo
— Rast i fruktifikacija običnog bora (Pinus silvestris L.) i smrče (Picea
excelsa Line) u sjemenskoj plantaži Rakovica.
Popnikol a N., Institut za šumarstvo Skopje


— Prvi urod u semenskim plantažama običnog bora (Pinus silvestris L.)
Andonovsk i A., Šumarski fakultet Skopje

Introdukcija šumskih vrsta drveća kao važna grana šumarske genetike sa
osvrtom na dosadašnja iskustva i mogućnosti u SR Makedoniji.
Jovančević M., Mikić T., šumarski fakultet Sarajevo


— Komparativna istraživanja visinskog prirasta nekih provenijencija običnog
bora (Pinus silvestris L.)
T u c o v i ć A., S t i 1 i n o v i ć S., Šumarski fakultet BeogradZnačaj vanhromozomskog nasleđivanja za proces oplemenjivanja ukrasnog
i šumskog drveta.
C h o d n i k T., Šumsko gazdinstvo GdanskKierunk i intensyfikaciji gospodarski lesnej w polscc (Mogućnosti unapređenja
gazdovanja šumama u Poljskoj).
Tomp a K., Šumarski fakultet SopronDie Lage und Aufgaben de Forstlichen Pflanzenzüchtung in Ungarn. (Položaj
i zadaci šumskog drveća u Mađarskoj).
N i k o 1 i ć Đ., INEP Zemun


— Dosadašnji rezultati o kulturi tkiva šumskog drveća.
Mätya s Cs., Šumarski institut Budimpešta
— Neki rezultati ispitivanja potomstva kod običnog bora.
U vremenu od 24. 10. do 26. 10. 1974. godine većina učesnika sekcije za fiziolotgiju
i oplemenjivanje šumskog drveća učestvovala je u stručnoj ekskurziji na potezu:
Sarajevo — Rakovica — Romanija — Rogatica — Sjemeč — Višegrad — Foča


— Mostar — Sarajevo.
U Rakovici su učesnici razgledali i diskutirali o sjemenskoj plantaži običnog
bora i sjemenskoj plantaži smreke.
Na Romaniji duž puta razgledali smo sastojine običnog bora.


U Rogatici su razgledani industrijski pogoni SIP-a »Sjemeč«, a ing. N. Kosović
i M. Rsova c upoznali su učesnike ekskurzije sa problematikom i razvojem
OOUR-a šumarstva »Sjemeč«.


U Višegradu, ing. M. T c š c v i ć, ing. K. G r a d i š i ć i ing. S. Č o 1 o izlagali
su problematiku ŠIP-a »Varda«.
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Drugog dana ekskurzije, na području Nacionalnog parka »Peručica«, vođena
je diskusija o vrijednosti prašumskog materijala za selekciju, genetiku i oplemenjivanje
pojedinih vrsta drveća. S tim u vezi prof, dr M. Vi da ko vic je izložio
potrebu za očuvanjem genofonda ovakvih iskonskih sastojina i potaknuo na razmišljanje
o mogućnosti provođenja te ideje u djelo.


Na području Trebinja i prema Dubrovniku raspravljalo se o problematici
pošumljivanja submediteranskog i mediteranskog krša. Domaćin na području
Trebinja bio je ing. A. Š e h o v i ć, šef Šumarske uprave »Trebinje«.


U Trstenu trećeg dana ekskurzije učesnici su razgledali Arboretum.


Na području Hercegovine (Hutovo-Drenovac-Stolac) razgledane su šume makedonskog
hrasta i diskutiralo se o njihovom izgledu i načinu gospodarenja te o
postojećoj varijabilnosti te vrste na tom području.


Ing. R. M i 1 j a k i ing. H. Karabeg su u Mostaru izlagali probleme rada
OOURa »Mostar« i šumara na hercegovačkom kršu.


Na kraju ovog prikaza rada učesnika Simpozija, vrijedno je napomenuti da
su članovi Sekcije za genetiku i oplemenjivanje šumskog drveća, koja djeluje
u okviru Zajednice istraživalačkih organizacija u oblasti šumarstva i industrije
za preradu drveta Jugoslavije, održali 24. 10. 1974. god. u Foči, u hotelu »Zelengora
«, svoj redovni godišnji sastanak, na kojem su raspravljali o rezultatima
dosadašnjeg rada. Na sastanku je ukazana potreba za organizacijom Simpozija
na jugoslavenskom nivou, na kojem bi se raspravljalo o problemima sjemenarstva
u Jugoslaviji, osobito sa stanovišta izdvajanja sjemenskih sastojina, podizanja
sjemenskih plantaža i distribucije sjemena za potrebe prakse. Na ovom
Simpoziju trebali bi učestvovati stručnjaci iz područja šumarske genetike, uzgajanja
šuma i iz operative. Nadalje, zaključeno je da se formira radna grupa
koja će razmotriti mogućnosti za održavanje takvog Simpozija kao i radne grupe
koja treba razraditi prijedloge za moderne programe rada na oplemenjivanju
jedne ili dvije ekonomski važnije vrste drveća.


Zaključeno je, također, da se slijedeći sastanak Sekcije održi 1975. god. u
SR Makedoniji te da se tom prilikom organizira i stručna ekskurzija u Makedoniju
i Grčku u trajanju od 6 dana.


ž. Borzan, dipl. ing. šumarstva