DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 71     <-- 71 -->        PDF

ZNANSTVENI SIMPOZIJ O ZAŠTITI PLITVIČKIH JEZERA


Pod pokroviteljstvom JAZU održan je od 3-5. listopada 1974. godine znanstveni
simpozij o zaštiti Plitvičkih jezera. Simpozij je organiziran prigodom 25. obljetnice
proglašenja Plitvičkih jezera nacionalnim parkom. Osnovni zadatak ovog znanstvenog
skupa, u čijem je radu sudjelovao veliki broj znanstvenih, društveno-političkih
i kulturnih radnika, bio je, da se rasvijetli utjecaj brojnih nepovoljnih faktora
na razvitak jezera i utvrde smjernice za daljnji tretman ovog izuzetnog fenomena
prirode. Akademik T. Varičak pozdravio je učesnike simpozija u ime pokrovitelja
JAZU i dao uvodno izlaganje. Nakon toga su podneseni slijedeći referati:


Ing. Aleksandar Šobat : Oblici prostorne zaštite i mjesto Nacionalnog parka
u njima;
Branko Bosanac : Pravni aspekt upravljanja Nacionalnim parkom Plitvička
Jezera;
Dr Mirko Marković : Povijesni činioci i njihov utjecaj na razvoj Plitvičkih
Jezera;
Prof. Budimir Korica : Stanovništvo i zaštita Plitvičkih jezera;
Petar V i d a k o v i ć: Međusobni odnos privrede i zaštite Plitvičkih jezera;
Film o Plitvičkim jezerima i prikazivanje dispozitiva;
Prof. dr Josip R o g 1 i ć: Geomorfološki i prometni aspekt zaštite i razvoja
Nacionalnog parka;
Prof. dr Ante Polšak : Geološki i hidrogeološki aspekt zaštite i razvoja
Nacionalnog parka;
Prof. dr Zlatko Pavletić : Biodinamika Plitvičkih jezera i njezine zaštite;
Ing. Josip M o v č a n: Praktički problemi zaštite i razvoja Plitvičkih jezera.


Simpozij je bio prilika da se osvrne na historijat zaštite Plitvičkih jezera
koja počinje već krajem prošlog stoljeća, kada je 1893. godine osnovano »Društvo
za uređenje i poljepšavanje Plitvičkih jezera i okolice«. Njegov je osnovni zadatak
bio zaštita i znanstvena obrada Plitvičkih jezera, kao i privlačenje što većeg broja
posjetilaca. Društvo se je u svom radu suočavalo s mnogim teškoćama. Ono je već
1914. godine podnijelo zahtjev tadažnjem Hrvatskom saboru da se donese zakon o
zaštiti Plitvičkih jezera i da se ona proglase nacionalnim parkom. Tome je bio
neposredan povod planovi stranih kapitalista da se na jezerima podigne električna
centrala. Uporedo s aktivnošću Društva odvijala se je i turistička izgradnja, no
ona je imala stihijski karakter pa je u tom periodu zabilježeno niz primjera
bespoštednog uništavanja šuma, čak i sedrenih brana.


Po završetku II svjetskog rata brigu nad Plitvičkim jezerima preuzima Komitet
za turizam NRH, da bi 1949. godine ona bila proglašena nacionalnim parkom.
Tek od tog vremena počima planski razvitak Plitvica. Tokom 25 godina kolektiv
Nacionalnog parka postigao je krupne rezultate, tako da su Plitvička jezera postala
poznata daleko van granica naše zemlje.


Pri tome su se, međutim, nagomilali i brojni problemi koji ozbiljno sputavaju
daljnji razvitak Nacionalnog parka i ugrožavaju opstanak jezera. Da bi se ta
problematika mogla znanstveno sagledati potrebno je poznavanje postanka i razvitka
jezera. Plitvička jezera su nastala pregrađivanjem dijela doline rijeke Korane
sedrenim ustavama. One su rezultat jedinstvenog biokemijskog procesa kojeg
omogućuju posebni ekološki uvjeti. Pri tome šume imaju izuzetnu ulogu i bez
njihovog prisustva nebi bilo ni jezera. One ne samo što sprečavaju eroziju i utječu
na klimu i režim voda, nego su i preduvjet biotskih procesa čiji je produkt —
ugljični dioksid — neophodan agens za otapanje karbonatnih stijena i tvorbu
sedre. Maženjem ugljičnog dioksida iz vode taloži se kalcijev karbonat i hvata
kao kora oko biljaka i drugih predmeta na sedrenim pragovima i ustavama.
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Za dobivanje prirodoznanstvene slike Plitvičkih jezera od posebnog su značenja
proučavanja akademika Pevaleka* koji je prvi ukazao na važnost biotičkih faktora
u dinamičnom procesu stvaranja sedrenih naslaga i na njihovu stalnu promjenljivost.
Bit njegovog učenja proizlazi iz teksta koji je u skraćenom obliku uklesan
na njegovoj spomen ploči koja je ovom prigodom otkrivena na Plitvičkim jezerima,
a koja glasi:


»Plitvička jezera predstavljaju biodinamički sistem u kojem vrlo važnu ulogu
imaju sedrotvorne biljke, odnosno sedrotvorne zadruge. Svako nastojanje, koje ide
za tim da zaštiti Plitvice, mora u prvom redu voditi računa o sedrotvorcima i
sedri. Samo u progresivnom stanju tog biodinamičnog sistema leži budućnost
Plitvičkih jezera«.


Na temelju proučavanja akademika Pevaleka može se zaključiti, da se Plitvička
jezera ponašaju kao živi organizam, ona su nastala, stalno se razvijaju i jednom
će nestati. S ljudskog gledišta, tu se radi ipak o jednom vremenski dužem periodu
pa, ako se jezera žele očuvati, mora se voditi stalna briga o očuvanju posebnih
ekoloških uvjeta pod kojima su ona nastala i pod kojima se ona razvijaju. Već i
ovaj letimičan uvid u genezu jezera jasno govori da je njihov izgled rezultat
djelovanja brojnih prirodnih faktora koji su međusobno povezani i stoje u dinamičnoj
ravnoteži. Ova je ravnoteža vrlo osjetljiva pa i relativno male promjene
u jednom faktoru mogu izazvati lančanu reakciju, koja može imati nesagledive
posljedice. Naime, na našem kršu imamo niz primjera poremetnje ekološke ravnoteže,
što je rezultiralo zatrpavanjem mnogih jezera i razaranjem sedrenih barijera
(sedrene ustave Krke, Butišnice, Une, Plive i dr.).


Da slična sudbina ne zadesi i Plitvička jezera, simpozij je trasirao puteve
održavanja i daljnjeg razvitka Nacionalnog parka.. Te smjernice proizlaze iz zaključaka
donesenih na kraju simpozija.


ZAKLJUČCI SIMPOZIJA


Nacionalni park Plitvička jezera ustanovljen je da održava i razvija prirodni
fenomen, jedinstven u svijetu, koji predstavlja posebnu nacionalnu vrijednost.
Racionalno i odgovorno rukovanje ovim specifičnim objektom u klasičnom kršu
je naša međunarodna obaveza.


Na temelju podnesenih referata, diskusija, obilaska na terenu i raspoložive
pismene dokumentacije konstatira se da ima ozbiljnih pojava degradacije ekološkog
kompleksa u kome je šumski pokrov glavni regulator.


U interesu očuvanja i razvoja Nacionalnog parka predlaže se:


1.
Motorizirani promet u prijezerskom pojasu i preko sedrenih barijaera ugrožava
egzistenciju jezera u tolikoj mjeri da vrlo brzo možemo biti tragično iznenađeni
i zbog toga bi trebalo:
a) urgentno prebaciti tranzitni promet na zaobilazne pravce, posebno Rudano


vac-Homoljac-Babin Potok, zašto je izrađena i revidirana detaljna projektna


dokumentacija; to treba svakako provesti do početka turističke sezone 1975.


b) modernizirati pristupnu cestu sela Plitvice-Poljanak-Selište. Treba elimini


rati cestovnu vezu preko sedrene barijere između Kozjaka i Milanovca i


pored slapa Plitvice.


Sve barijere treba dovesti u stanje neometanog prirodnog regeneriranja.


c) Od
ogromnog je značenja za Plitvička jezera da se čim prije prouče i
utvrde mjere kojima će se tranzitni promet i turistički posjeti odvijati u
granicama koje odgovaraju interesima zaštite.


2.
Vode jezera se onečišćuju što ugrožava sedrotvorne procese, a time i opstanak
jezera.
Treba odmah spriječiti da, iz sela i naselja u pritjecajnom pojasu, vode i druge
nečistoće pritječu u jezera i njihove pritoke.
Treba poduzeti djelotvorne mjere da se turistički posjeti Nacionalnom parku
kvantitativno i kvalitativno usklade sa zahtjevima i ciljevima zaštite.
* Ivo
Pevalek (1893-1967) član JAZU, redovni sveuč. profesor iz botanike i predstojnik
Zavoda za botaniku Šum. fakulteta u Zagrebu.
544
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 73     <-- 73 -->        PDF

3.
Svu izgradnju društvenih i privatnih objekata treba kontrolirati i uskladiti s
usvojenim i znanstveno provjerenim razvojnim koncepcijama.
Upozoravaju se nadležni društveni organi i organi društveno-političkih zajednica
da bespravna izgradnja u Nacionalnom parku dobija dramatične razmjere
te je neophodno nužno da se to efikasno spriječi, a nastale negativnosti uklone.
4.
Privatni zemljišni posjed nespojiv je sa statusom Nacionalnog parka te je
nužno da se to pitanje riješi, vodeći pri tome računa o pravima i pravičnim
obeštećenjima zainteresiranog stanovništva. Nacionalni park treba da utvrdi
i očuva naslijeđene specifične naseobine vrijednosti.
Treba osigurati koordinirani rad svih odgovornih društvenih faktora, kako bi
se domaće stanovništvo svijesno i aktivno uključilo u zaštitu, jer je dosadašnje
iskustvo pokazalo da je to njegov interes i preduvijet za uspjeh čitavog poduhvata.


5.
Nacionalni park treba postati živa škola pozitivnog socijalnog odgoja. U taj
proces uključiti sve zainteresirane, u prvom redu članove zajednice i sve
vrste posjetilaca, da se udruženo čuva zajedničko dobro.
Djelatnost Nacionalnog parka treba proširiti tako da ne bude samo zaštitarska
ustanova, nego žarište širokog odgojnog i kulturnog utjecaja u svojoj sredini.


6.
Nacionalni park treba tako organizirati da utvrđene znanstvene koncepcije budu
osnova cjelokupne aktivnosti. S vodećim predstavnicima pojedinih disciplina
treba utvrditi znanstvene programe i projekte Nacionalnog parka, dajući prvenstvo
prema njihovom udjelu u očuvanju fenomena jezera.
7.
Nacionalni park sam ne može osigurati sredstva, bar u početku, za ispunjenje
navedenih zadaća. Zato treba osigurati podršku koja odgovara prirodi ustanove
najšireg društvenog interesa.
8.
Simpozij podržava koncepciju prostornog širenja i daljnjeg unapređenja njegove
unutrašnje organizacije (Plitvička jezera, čovjek i priroda, str. 231). Preporučuje
da se te koncepcije dalje znanstveno razrade i što prije ostvare.
9.
Sudionici Simpozija došli su do uvjerenja da je upravljanje Nacionalnim parkom
na najboljem putu da postane stručna organizacija, sposobna da prati
razvojnu problematiku i pravovremeno osigura naj adekvatni ja rješenja.
Novim »Plitvičkim zakonom« treba utvrditi norme koje će osigurati veću
efikasnost i povezanost zainteresiranih društvenih organa. Preporučuje se stvaranje
takvog društvenog samoupravnog tijela u kome će biti zastupljeno, pored
zainteresiranih organizacija, organizacije udruženog rada, predstavnici znanstvenih
institucija i društveno-političke zajednice i organizacije.
10.
Znanstveni i kulturni radnici izražavaju svoju spremnost da doprinesu svoj
udio kako bi se Nacionalni park razvio kao samoupravna socijalistička zajednica,
u skladu s njenim ugledom i međunarodnim obavezama oglednog kraškog
fenomena u svijetu.
Na kraju moram napomenuti, da je kao sastavni dio ovog simpozija organizirana
i izložba, gdje je prikazan razvitak organizirane zaštite Plitvičkih jezera i
rezultati dosadašnjih istraživanja koji tretiraju tu problematiku. Simpoziju je prethodila
i vrlo lijepo opremljena edicija »Plitvička jezera — čovjek i priroda«.


Cjelokupnu organizaciju i sve stručne pripreme vezane za ovu znanstvenu
manifestacije proveli su vrlo uspješno kolege šumari na čelu sa ing. J. Movčan
o m uz suradnju ostalih stručnjaka.


Dr Nikola Komlenović